کد: 4082
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ ۱۷:۴۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
هر انس طلا (دلار) 1,245 0.00 0 1,245 1,245 ۱۳۹۶-۰۱-۰۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,033,710 0.40 20006 5,013,704 5,033,710 ۱۳۹۶-۰۱-۰۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,161,804 0.43 4991 1,156,813 1,161,804 ۱۳۹۶-۰۱-۰۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,548,436 0.39 6002 1,542,434 1,548,436 ۱۳۹۶-۰۱-۰۶
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۰۶
هر انس طلا (دلار) 1,256 0.88 10.95 1,245 1,261 ۱۳۹۶-۰۱-۰۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,072,456 0.79 40003 5,032,452 5,072,456 ۱۳۹۶-۰۱-۰۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,170,515 0.77 9000 1,161,514 1,170,515 ۱۳۹۶-۰۱-۰۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,560,040 0.77 11991 1,548,049 1,560,040 ۱۳۹۶-۰۱-۰۷
هر انس نقره (دلار) 18 1.46 0.26 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۰۷
هر انس طلا (دلار) 1,258 0.21 2.63 1,252 1,258 ۱۳۹۶-۰۱-۰۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,072,405 0.00 0 5,070,405 5,072,405 ۱۳۹۶-۰۱-۰۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,170,503 0.00 0 1,170,503 1,170,503 ۱۳۹۶-۰۱-۰۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,560,024 0.00 0 1,560,024 1,560,024 ۱۳۹۶-۰۱-۰۸
هر انس نقره (دلار) 18 0.39 0.07 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۰۸
هر انس طلا (دلار) 1,253 0.18 2.3 1,249 1,255 ۱۳۹۶-۰۱-۰۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,066,960 -0.20 -10009 5,066,960 5,076,970 ۱۳۹۶-۰۱-۰۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,169,555 -0.17 -2001 1,169,555 1,171,557 ۱۳۹۶-۰۱-۰۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,558,425 -0.19 -3002 1,558,425 1,561,428 ۱۳۹۶-۰۱-۰۹
هر انس نقره (دلار) 18 0.28 0.05 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۰۹
هر انس طلا (دلار) 1,249 -0.40 -5.02 1,246 1,255 ۱۳۹۶-۰۱-۱۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,061,428 -0.06 -3001 5,061,428 5,064,429 ۱۳۹۶-۰۱-۱۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,167,970 -0.09 -1000 1,167,970 1,168,970 ۱۳۹۶-۰۱-۱۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,556,656 -0.06 -990 1,556,656 1,557,647 ۱۳۹۶-۰۱-۱۰
هر انس نقره (دلار) 18 -0.16 0.03 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۰
هر انس طلا (دلار) 1,248 0.20 2.49 1,241 1,248 ۱۳۹۶-۰۱-۱۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,063,654 0.00 0 5,063,654 5,063,654 ۱۳۹۶-۰۱-۱۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,168,484 0.00 0 1,168,484 1,168,484 ۱۳۹۶-۰۱-۱۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,557,341 0.00 0 1,557,341 1,557,341 ۱۳۹۶-۰۱-۱۱
هر انس نقره (دلار) 18 0.39 0.07 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۱
هر انس طلا (دلار) 1,248 0.02 0.3 1,246 1,248 ۱۳۹۶-۰۱-۱۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,054,346 0.00 0 5,054,346 5,054,346 ۱۳۹۶-۰۱-۱۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,166,336 0.00 0 1,166,336 1,166,336 ۱۳۹۶-۰۱-۱۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,554,479 0.00 0 1,554,479 1,554,479 ۱۳۹۶-۰۱-۱۲
هر انس نقره (دلار) 18 0.16 0.03 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۲
هر انس طلا (دلار) 1,250 0.00 0 1,250 1,250 ۱۳۹۶-۰۱-۱۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,061,681 0.00 0 5,061,681 5,061,681 ۱۳۹۶-۰۱-۱۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,168,028 0.00 0 1,168,028 1,168,028 ۱۳۹۶-۰۱-۱۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,556,734 0.00 0 1,556,734 1,556,734 ۱۳۹۶-۰۱-۱۳
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۳
هر انس طلا (دلار) 1,250 0.14 1.78 1,244 1,250 ۱۳۹۶-۰۱-۱۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,024,927 -0.59 -29976 5,023,928 5,054,903 ۱۳۹۶-۰۱-۱۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,159,471 -0.60 -6995 1,159,471 1,166,465 ۱۳۹۶-۰۱-۱۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,545,658 -0.58 -8993 1,545,658 1,554,650 ۱۳۹۶-۰۱-۱۴
هر انس نقره (دلار) 18 -0.16 0.03 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۴
هر انس طلا (دلار) 1,256 0.34 4.27 1,251 1,260 ۱۳۹۶-۰۱-۱۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,046,375 0.40 19990 5,026,385 5,052,372 ۱۳۹۶-۰۱-۱۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,164,804 0.43 4998 1,159,807 1,165,804 ۱۳۹۶-۰۱-۱۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,552,103 0.39 5997 1,546,106 1,554,102 ۱۳۹۶-۰۱-۱۵
هر انس نقره (دلار) 18 0.55 0.1 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۵
هر انس طلا (دلار) 1,248 -0.72 -9.06 1,245 1,258 ۱۳۹۶-۰۱-۱۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,039,971 -0.24 -12007 5,039,971 5,062,985 ۱۳۹۶-۰۱-۱۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,163,095 -0.26 -3001 1,163,095 1,168,098 ۱۳۹۶-۰۱-۱۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,550,824 -0.19 -3001 1,550,824 1,557,818 ۱۳۹۶-۰۱-۱۶
هر انس نقره (دلار) 18 -0.33 0.06 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۶
هر انس طلا (دلار) 1,252 -0.19 -2.33 1,251 1,258 ۱۳۹۶-۰۱-۱۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,040,873 0.14 6996 5,033,878 5,044,871 ۱۳۹۶-۰۱-۱۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,163,689 0.17 1999 1,161,690 1,164,688 ۱۳۹۶-۰۱-۱۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,550,948 0.13 1999 1,548,950 1,551,948 ۱۳۹۶-۰۱-۱۷
هر انس نقره (دلار) 18 -0.27 0.05 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۷
هر انس طلا (دلار) 1,266 1.12 14.06 1,250 1,270 ۱۳۹۶-۰۱-۱۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,041,378 0.00 0 5,041,378 5,041,378 ۱۳۹۶-۰۱-۱۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,163,805 0.00 0 1,163,805 1,163,805 ۱۳۹۶-۰۱-۱۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,551,104 0.00 0 1,551,104 1,551,104 ۱۳۹۶-۰۱-۱۸
هر انس نقره (دلار) 18 0.77 0.14 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۸
هر انس طلا (دلار) 1,254 -0.07 0.85 1,254 1,255 ۱۳۹۶-۰۱-۱۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,054,939 0.24 11998 5,042,941 5,059,938 ۱۳۹۶-۰۱-۱۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,166,166 0.17 2000 1,164,166 1,168,165 ۱۳۹۶-۰۱-۱۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,555,584 0.26 4000 1,551,585 1,556,574 ۱۳۹۶-۰۱-۱۹
هر انس نقره (دلار) 18 -0.11 0.02 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۱۹
هر انس طلا (دلار) 1,255 0.00 0 1,255 1,255 ۱۳۹۶-۰۱-۲۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,060,579 0.04 2001 5,056,577 5,064,581 ۱۳۹۶-۰۱-۲۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,168,005 0.09 1000 1,167,004 1,169,005 ۱۳۹۶-۰۱-۲۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,556,703 0.00 0 1,555,703 1,557,694 ۱۳۹۶-۰۱-۲۰
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۲۰
هر انس طلا (دلار) 1,252 -0.25 -3.14 1,248 1,257 ۱۳۹۶-۰۱-۲۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,057,841 -0.14 -7005 5,053,838 5,067,848 ۱۳۹۶-۰۱-۲۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,167,296 -0.17 -2001 1,166,295 1,169,297 ۱۳۹۶-۰۱-۲۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,556,091 -0.13 -1991 1,555,090 1,559,084 ۱۳۹۶-۰۱-۲۱
هر انس نقره (دلار) 18 -0.94 0.17 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۲۱
هر انس طلا (دلار) 1,266 1.01 12.61 1,252 1,266 ۱۳۹۶-۰۱-۲۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,055,750 0.10 4996 5,050,754 5,055,750 ۱۳۹۶-۰۱-۲۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,166,430 0.09 1000 1,165,431 1,166,430 ۱۳۹۶-۰۱-۲۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,555,593 0.13 1989 1,553,604 1,555,593 ۱۳۹۶-۰۱-۲۲
هر انس نقره (دلار) 18 1.11 0.2 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۲۲
هر انس طلا (دلار) 1,275 0.06 0.81 1,272 1,280 ۱۳۹۶-۰۱-۲۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,077,522 0.02 1000 5,076,522 5,092,527 ۱۳۹۶-۰۱-۲۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,171,761 0.00 0 1,171,761 1,174,762 ۱۳۹۶-۰۱-۲۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,562,368 0.06 1000 1,561,368 1,566,369 ۱۳۹۶-۰۱-۲۳
هر انس نقره (دلار) 18 0.11 0.02 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۲۳
هر انس طلا (دلار) 1,283 0.14 1.84 1,280 1,288 ۱۳۹۶-۰۱-۲۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,095,050 0.39 20000 5,075,050 5,099,050 ۱۳۹۶-۰۱-۲۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,175,421 0.34 4000 1,171,421 1,176,421 ۱۳۹۶-۰۱-۲۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,567,915 0.45 7000 1,560,915 1,568,915 ۱۳۹۶-۰۱-۲۴
هر انس نقره (دلار) 18 0.65 0.12 18 19 ۱۳۹۶-۰۱-۲۴
هر انس طلا (دلار) 1,288 0.09 1.19 1,287 1,289 ۱۳۹۶-۰۱-۲۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,097,038 0.00 0 5,097,038 5,097,038 ۱۳۹۶-۰۱-۲۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,175,880 0.00 0 1,175,880 1,175,880 ۱۳۹۶-۰۱-۲۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,568,527 0.00 0 1,568,527 1,568,527 ۱۳۹۶-۰۱-۲۵
هر انس نقره (دلار) 19 0.38 0.07 18 19 ۱۳۹۶-۰۱-۲۵
هر انس طلا (دلار) 1,289 0.00 0 1,289 1,289 ۱۳۹۶-۰۱-۲۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,157,637 1.14 58052 5,099,585 5,171,650 ۱۳۹۶-۰۱-۲۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,190,470 1.19 14002 1,176,467 1,193,473 ۱۳۹۶-۰۱-۲۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,586,306 1.08 16995 1,569,311 1,591,310 ۱۳۹۶-۰۱-۲۶
هر انس نقره (دلار) 19 0.00 0 19 19 ۱۳۹۶-۰۱-۲۶
هر انس طلا (دلار) 1,287 0.00 0 1,287 1,287 ۱۳۹۶-۰۱-۲۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,152,546 0.06 2998 5,146,550 5,154,545 ۱۳۹۶-۰۱-۲۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,188,604 0.00 0 1,187,604 1,189,603 ۱۳۹۶-۰۱-۲۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,584,818 0.06 1000 1,582,829 1,585,817 ۱۳۹۶-۰۱-۲۷
هر انس نقره (دلار) 19 0.00 0 19 19 ۱۳۹۶-۰۱-۲۷
هر انس طلا (دلار) 1,289 0.21 2.66 1,285 1,294 ۱۳۹۶-۰۱-۲۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,146,241 -0.12 -5996 5,136,248 5,155,234 ۱۳۹۶-۰۱-۲۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,187,533 -0.08 -1000 1,185,534 1,189,532 ۱۳۹۶-۰۱-۲۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,582,734 -0.13 -1989 1,579,736 1,585,722 ۱۳۹۶-۰۱-۲۸
هر انس نقره (دلار) 19 0.05 0.01 19 19 ۱۳۹۶-۰۱-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,285 0.23 2.94 1,279 1,286 ۱۳۹۶-۰۱-۲۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,124,949 -0.41 -20984 5,120,952 5,145,932 ۱۳۹۶-۰۱-۲۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,182,466 -0.42 -4997 1,181,466 1,187,462 ۱۳۹۶-۰۱-۲۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,576,644 -0.38 -5996 1,575,645 1,582,639 ۱۳۹۶-۰۱-۲۹
هر انس نقره (دلار) 18 -0.92 0.17 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۲۹
هر انس طلا (دلار) 1,277 -1.03 -13.29 1,276 1,290 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,113,084 -0.25 -12993 5,108,087 5,140,069 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,179,728 -0.25 -2999 1,178,738 1,185,724 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,572,993 -0.25 -3998 1,570,995 1,580,989 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰
هر انس نقره (دلار) 18 -0.76 0.14 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۳۰
هر انس طلا (دلار) 1,281 0.04 0.51 1,279 1,283 ۱۳۹۶-۰۱-۳۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,109,747 -0.22 -11010 5,107,745 5,120,757 ۱۳۹۶-۰۱-۳۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,179,505 -0.17 -1991 1,178,504 1,181,497 ۱۳۹۶-۰۱-۳۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,572,350 -0.19 -3002 1,571,360 1,575,353 ۱۳۹۶-۰۱-۳۱
هر انس نقره (دلار) 18 -0.55 0.1 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۳۱
هر انس طلا (دلار) 1,281 -0.08 -1.06 1,279 1,285 ۱۳۹۶-۰۲-۰۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,104,745 0.00 0 5,104,745 5,104,745 ۱۳۹۶-۰۲-۰۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,178,352 0.00 0 1,178,352 1,178,352 ۱۳۹۶-۰۲-۰۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,570,812 0.00 0 1,570,812 1,570,812 ۱۳۹۶-۰۲-۰۱
هر انس نقره (دلار) 18 -1.05 0.19 18 18 ۱۳۹۶-۰۲-۰۱
هر انس طلا (دلار) 1,284 -0.05 0.59 1,283 1,285 ۱۳۹۶-۰۲-۰۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,114,803 0.27 13989 5,100,814 5,118,800 ۱۳۹۶-۰۲-۰۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,180,432 0.25 2988 1,177,444 1,181,431 ۱۳۹۶-۰۲-۰۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,573,599 0.25 3997 1,569,602 1,574,598 ۱۳۹۶-۰۲-۰۲
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۶-۰۲-۰۲
هر انس طلا (دلار) 1,285 0.00 0 1,285 1,285 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,126,152 0.10 5002 5,121,149 5,131,154 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,182,896 0.08 1000 1,181,896 1,183,897 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,576,551 0.06 1000 1,575,551 1,578,552 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۶-۰۲-۰۳
هر انس طلا (دلار) 1,270 -1.17 -15.02 1,267 1,285 ۱۳۹۶-۰۲-۰۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,099,407 -0.49 -25002 5,090,407 5,124,409 ۱۳۹۶-۰۲-۰۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,176,504 -0.51 -5990 1,174,503 1,182,494 ۱۳۹۶-۰۲-۰۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,569,025 -0.44 -6990 1,566,025 1,576,016 ۱۳۹۶-۰۲-۰۴
هر انس نقره (دلار) 18 -0.34 0.06 18 18 ۱۳۹۶-۰۲-۰۴

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 1127

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید