کد: 4082
بروزرسانی: چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۱۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
هر انس طلا (دلار) 1,261 0.03 0.44 1,259 1,264 ۱۳۹۶-۰۹-۲۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,570,485 0.23 12990 5,557,495 5,584,473 ۱۳۹۶-۰۹-۲۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,285,309 0.23 2998 1,282,311 1,288,306 ۱۳۹۶-۰۹-۲۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,713,402 0.23 3987 1,709,415 1,718,397 ۱۳۹۶-۰۹-۲۸
هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۶-۰۹-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,264 0.19 2.37 1,261 1,266 ۱۳۹۶-۰۹-۲۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,575,718 0.04 2000 5,573,718 5,585,715 ۱۳۹۶-۰۹-۲۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,287,054 0.08 1000 1,286,055 1,289,054 ۱۳۹۶-۰۹-۲۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,715,396 0.06 1000 1,714,396 1,718,395 ۱۳۹۶-۰۹-۲۹
هر انس نقره (دلار) 16 0.56 0.09 16 16 ۱۳۹۶-۰۹-۲۹
هر انس طلا (دلار) 1,264 -0.03 0.35 1,263 1,267 ۱۳۹۶-۰۹-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,568,657 -0.09 -4997 5,568,657 5,577,652 ۱۳۹۶-۰۹-۳۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,284,579 -0.16 -1999 1,284,579 1,287,577 ۱۳۹۶-۰۹-۳۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,712,762 -0.12 -1999 1,712,762 1,715,760 ۱۳۹۶-۰۹-۳۰
هر انس نقره (دلار) 16 0.12 0.02 16 16 ۱۳۹۶-۰۹-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,580,401 0.00 0 5,580,401 5,580,401 ۱۳۹۶-۱۰-۰۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,288,135 0.00 0 1,288,135 1,288,135 ۱۳۹۶-۱۰-۰۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,716,836 0.00 0 1,716,836 1,716,836 ۱۳۹۶-۱۰-۰۱
هر انس نقره (دلار) 16 0.62 0.1 16 16 ۱۳۹۶-۱۰-۰۱
هر انس طلا (دلار) 1,272 0.26 3.3 1,266 1,273 ۱۳۹۶-۱۰-۰۱
هر انس طلا (دلار) 1,275 0.03 0.38 1,274 1,275 ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,612,923 0.68 37986 5,574,937 5,615,922 ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,294,871 0.62 7998 1,286,874 1,295,871 ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,727,141 0.70 11986 1,715,156 1,727,141 ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
هر انس نقره (دلار) 16 0.30 0.05 16 16 ۱۳۹۶-۱۰-۰۲
هر انس طلا (دلار) 1,276 0.00 0 1,276 1,276 ۱۳۹۶-۱۰-۰۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,629,644 0.18 10004 5,618,639 5,640,649 ۱۳۹۶-۱۰-۰۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,298,960 0.15 2000 1,296,959 1,301,951 ۱۳۹۶-۱۰-۰۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,731,593 0.17 3001 1,728,592 1,735,595 ۱۳۹۶-۱۰-۰۳
هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۶-۱۰-۰۳
هر انس طلا (دلار) 1,276 0.00 0 1,276 1,276 ۱۳۹۶-۱۰-۰۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,628,431 -0.04 -2001 5,617,424 5,630,432 ۱۳۹۶-۱۰-۰۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,299,141 0.00 0 1,296,140 1,299,141 ۱۳۹۶-۱۰-۰۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,731,835 0.00 0 1,727,843 1,731,835 ۱۳۹۶-۱۰-۰۴
هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۶-۱۰-۰۴
هر انس طلا (دلار) 1,281 0.49 6.23 1,274 1,281 ۱۳۹۶-۱۰-۰۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,641,291 0.34 18991 5,622,300 5,643,290 ۱۳۹۶-۱۰-۰۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,301,715 0.31 3989 1,297,727 1,302,715 ۱۳۹۶-۱۰-۰۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,734,947 0.29 4998 1,729,950 1,735,947 ۱۳۹۶-۱۰-۰۵
هر انس نقره (دلار) 17 0.61 0.1 16 17 ۱۳۹۶-۱۰-۰۵
هر انس طلا (دلار) 1,287 0.21 2.69 1,283 1,287 ۱۳۹۶-۱۰-۰۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,686,112 0.66 37033 5,649,079 5,693,119 ۱۳۹۶-۱۰-۰۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,312,520 0.69 9008 1,303,512 1,313,521 ۱۳۹۶-۱۰-۰۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,749,342 0.69 12000 1,737,342 1,751,344 ۱۳۹۶-۱۰-۰۶
هر انس نقره (دلار) 17 0.54 0.09 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۰۶
هر انس طلا (دلار) 1,294 0.41 5.24 1,288 1,296 ۱۳۹۶-۱۰-۰۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,711,965 0.46 26022 5,685,942 5,714,967 ۱۳۹۶-۱۰-۰۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,318,486 0.46 6005 1,312,480 1,318,486 ۱۳۹۶-۱۰-۰۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,757,297 0.46 8006 1,749,290 1,758,288 ۱۳۹۶-۱۰-۰۷
هر انس نقره (دلار) 17 0.66 0.11 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۰۷
هر انس طلا (دلار) 1,302 0.64 8.31 1,293 1,302 ۱۳۹۶-۱۰-۰۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,701,750 0.00 0 5,701,750 5,701,750 ۱۳۹۶-۱۰-۰۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,316,129 0.00 0 1,316,129 1,316,129 ۱۳۹۶-۱۰-۰۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,754,155 0.00 0 1,754,155 1,754,155 ۱۳۹۶-۱۰-۰۸
هر انس نقره (دلار) 17 0.83 0.14 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۰۸
هر انس طلا (دلار) 1,303 -0.08 -1.01 1,302 1,304 ۱۳۹۶-۱۰-۰۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,790,668 1.49 84981 5,705,688 5,792,668 ۱۳۹۶-۱۰-۰۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,336,023 1.44 18986 1,317,038 1,337,023 ۱۳۹۶-۱۰-۰۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,781,341 1.48 25975 1,755,367 1,782,340 ۱۳۹۶-۱۰-۰۹
هر انس نقره (دلار) 17 -0.23 0.04 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۰۹
هر انس طلا (دلار) 1,303 0.00 0 1,303 1,303 ۱۳۹۶-۱۰-۱۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,846,279 0.64 37014 5,801,261 5,875,290 ۱۳۹۶-۱۰-۱۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,348,845 0.60 8003 1,338,851 1,355,848 ۱۳۹۶-۱۰-۱۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,798,441 0.62 11004 1,784,445 1,807,434 ۱۳۹۶-۱۰-۱۰
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۰
هر انس طلا (دلار) 1,302 0.00 0 1,302 1,302 ۱۳۹۶-۱۰-۱۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,916,256 1.40 81921 5,834,336 5,949,224 ۱۳۹۶-۱۰-۱۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,364,985 1.41 18972 1,346,014 1,372,977 ۱۳۹۶-۱۰-۱۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,819,953 1.39 24956 1,794,998 1,829,934 ۱۳۹۶-۱۰-۱۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۱
هر انس طلا (دلار) 1,313 0.76 9.86 1,303 1,314 ۱۳۹۶-۱۰-۱۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,996,059 1.16 69000 5,927,059 6,005,060 ۱۳۹۶-۱۰-۱۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,383,313 1.17 15990 1,367,323 1,385,313 ۱۳۹۶-۱۰-۱۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,844,718 1.15 20980 1,823,738 1,846,718 ۱۳۹۶-۱۰-۱۲
هر انس نقره (دلار) 17 1.18 0.2 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۲
هر انس طلا (دلار) 1,316 0.00 0.03 1,311 1,320 ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,046,402 0.83 49962 5,996,440 6,068,385 ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,395,239 0.79 10992 1,384,248 1,400,226 ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,859,276 0.81 14979 1,844,298 1,866,271 ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
هر انس نقره (دلار) 17 -0.17 0.03 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۳
هر انس طلا (دلار) 1,316 0.01 0.19 1,306 1,316 ۱۳۹۶-۱۰-۱۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,904,933 -2.38 -143950 5,876,943 6,048,883 ۱۳۹۶-۱۰-۱۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,362,833 -2.36 -32979 1,355,846 1,395,812 ۱۳۹۶-۱۰-۱۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,816,085 -2.36 -43955 1,808,097 1,860,039 ۱۳۹۶-۱۰-۱۴
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۴
هر انس طلا (دلار) 1,321 -0.20 -2.68 1,315 1,324 ۱۳۹۶-۱۰-۱۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,910,012 0.00 0 5,910,012 5,910,012 ۱۳۹۶-۱۰-۱۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,364,005 0.00 0 1,364,005 1,364,005 ۱۳۹۶-۱۰-۱۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,817,646 0.00 0 1,817,646 1,817,646 ۱۳۹۶-۱۰-۱۵
هر انس نقره (دلار) 17 0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۵
هر انس طلا (دلار) 1,320 -0.01 0.1 1,320 1,322 ۱۳۹۶-۱۰-۱۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,893,357 -0.30 -18013 5,865,337 5,911,371 ۱۳۹۶-۱۰-۱۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,360,325 -0.29 -3992 1,353,320 1,364,318 ۱۳۹۶-۱۰-۱۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,813,070 -0.27 -4993 1,804,064 1,818,064 ۱۳۹۶-۱۰-۱۶
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۶
هر انس طلا (دلار) 1,320 0.00 0 1,320 1,320 ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,926,659 0.58 34009 5,892,649 5,933,660 ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,367,692 0.59 7992 1,359,700 1,369,693 ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,823,230 0.61 10993 1,812,237 1,825,230 ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۷
هر انس طلا (دلار) 1,319 -0.07 0.86 1,316 1,323 ۱۳۹۶-۱۰-۱۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,967,518 0.57 34020 5,922,492 5,984,528 ۱۳۹۶-۱۰-۱۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,377,122 0.58 8004 1,367,116 1,381,114 ۱۳۹۶-۱۰-۱۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,835,792 0.55 9995 1,821,794 1,840,795 ۱۳۹۶-۱۰-۱۸
هر انس نقره (دلار) 17 -0.52 0.09 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۸
هر انس طلا (دلار) 1,311 -0.59 -7.85 1,309 1,320 ۱۳۹۶-۱۰-۱۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,930,321 -0.47 -27983 5,920,328 5,958,304 ۱۳۹۶-۱۰-۱۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,368,462 -0.51 -6996 1,366,463 1,375,457 ۱۳۹۶-۱۰-۱۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,824,589 -0.44 -7986 1,821,590 1,832,574 ۱۳۹۶-۱۰-۱۹
هر انس نقره (دلار) 17 -0.99 0.17 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۱۹
هر انس طلا (دلار) 1,319 0.45 5.85 1,309 1,325 ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,986,324 0.88 51986 5,934,338 6,002,319 ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,381,913 0.87 11987 1,369,927 1,384,913 ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,841,185 0.88 15976 1,825,209 1,846,183 ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
هر انس نقره (دلار) 17 0.23 0.04 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۲۰
هر انس طلا (دلار) 1,322 0.25 3.27 1,316 1,323 ۱۳۹۶-۱۰-۲۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,997,479 0.15 9000 5,988,479 6,010,480 ۱۳۹۶-۱۰-۲۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,384,410 0.14 2000 1,382,410 1,386,410 ۱۳۹۶-۱۰-۲۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,844,847 0.16 3000 1,841,847 1,848,847 ۱۳۹۶-۱۰-۲۱
هر انس نقره (دلار) 17 -0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۲۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.59 0.1 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
هر انس طلا (دلار) 1,328 0.45 5.93 1,322 1,333 ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,997,119 0.00 0 5,997,119 5,997,119 ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,384,327 0.00 0 1,384,327 1,384,327 ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,844,736 0.00 0 1,844,736 1,844,736 ۱۳۹۶-۱۰-۲۲
هر انس طلا (دلار) 1,338 -0.10 -1.4 1,338 1,340 ۱۳۹۶-۱۰-۲۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,062,878 1.07 64019 5,998,859 6,064,879 ۱۳۹۶-۱۰-۲۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,398,733 1.01 14004 1,384,729 1,399,733 ۱۳۹۶-۱۰-۲۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,865,268 1.08 19996 1,845,271 1,865,268 ۱۳۹۶-۱۰-۲۳
هر انس نقره (دلار) 17 -0.23 0.04 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۲۳
هر انس طلا (دلار) 1,337 0.00 0 1,337 1,337 ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,043,767 -0.66 -39972 6,043,767 6,148,693 ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,394,324 -0.64 -8984 1,394,324 1,418,297 ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,859,388 -0.64 -11982 1,859,388 1,891,346 ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۲۴
هر انس طلا (دلار) 1,341 0.27 3.59 1,335 1,344 ۱۳۹۶-۱۰-۲۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,082,897 0.66 39980 6,042,917 6,082,897 ۱۳۹۶-۱۰-۲۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,403,574 0.64 8986 1,394,589 1,403,574 ۱۳۹۶-۱۰-۲۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,870,726 0.64 11984 1,858,742 1,870,726 ۱۳۹۶-۱۰-۲۵
هر انس نقره (دلار) 17 0.81 0.14 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۲۵
هر انس طلا (دلار) 1,334 -0.38 -5.12 1,331 1,341 ۱۳۹۶-۱۰-۲۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,076,831 -0.02 -1000 6,060,844 6,080,827 ۱۳۹۶-۱۰-۲۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,402,098 0.00 0 1,398,111 1,403,097 ۱۳۹۶-۱۰-۲۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,869,090 0.00 0 1,864,105 1,870,090 ۱۳۹۶-۱۰-۲۶
هر انس نقره (دلار) 17 -1.21 0.21 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۲۶
هر انس طلا (دلار) 1,339 -0.12 -1.56 1,335 1,345 ۱۳۹۶-۱۰-۲۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,116,988 0.48 29028 6,083,956 6,116,988 ۱۳۹۶-۱۰-۲۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,411,672 0.50 7006 1,403,664 1,411,672 ۱۳۹۶-۱۰-۲۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,881,522 0.48 9008 1,871,522 1,881,522 ۱۳۹۶-۱۰-۲۷
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۱۰-۲۷

 

+ 2
مخالفم - 1

 

بازدید: 7666

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید