کد: 4082
بروزرسانی: پنج شنبه, ۰۳ فروردين ۱۳۹۶ ۲۰:۵۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
هر انس طلا (دلار) 1,237 0.09 1.06 1,234 1,240 ۱۳۹۵-۱۲-۰۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,990,496 0.32 16004 4,974,491 4,990,496 ۱۳۹۵-۱۲-۰۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,151,765 0.35 4001 1,147,764 1,151,765 ۱۳۹۵-۱۲-۰۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,535,380 0.33 5001 1,530,378 1,535,380 ۱۳۹۵-۱۲-۰۴
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۰۴
هر انس طلا (دلار) 1,247 0.92 11.34 1,235 1,248 ۱۳۹۵-۱۲-۰۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,992,253 0.16 7993 4,977,268 4,997,249 ۱۳۹۵-۱۲-۰۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,152,325 0.17 1999 1,148,329 1,153,324 ۱۳۹۵-۱۲-۰۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,535,460 0.13 1999 1,531,464 1,537,459 ۱۳۹۵-۱۲-۰۵
هر انس نقره (دلار) 18 0.78 0.14 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۰۵
هر انس طلا (دلار) 1,255 0.53 6.62 1,248 1,259 ۱۳۹۵-۱۲-۰۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,993,852 0.00 0 4,993,852 4,993,852 ۱۳۹۵-۱۲-۰۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,152,694 0.00 0 1,152,694 1,152,694 ۱۳۹۵-۱۲-۰۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,535,952 0.00 0 1,535,952 1,535,952 ۱۳۹۵-۱۲-۰۶
هر انس نقره (دلار) 18 0.83 0.15 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۰۶
هر انس طلا (دلار) 1,258 -0.07 0.87 1,258 1,259 ۱۳۹۵-۱۲-۰۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,031,122 0.60 30024 5,001,097 5,031,122 ۱۳۹۵-۱۲-۰۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,161,361 0.61 6995 1,154,365 1,161,361 ۱۳۹۵-۱۲-۰۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,548,178 0.65 9998 1,538,180 1,548,178 ۱۳۹۵-۱۲-۰۷
هر انس نقره (دلار) 18 0.16 0.03 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۰۷
هر انس طلا (دلار) 1,256 0.00 0 1,256 1,256 ۱۳۹۵-۱۲-۰۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,033,819 0.22 10991 5,022,828 5,035,817 ۱۳۹۵-۱۲-۰۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,161,446 0.17 1999 1,159,447 1,162,445 ۱۳۹۵-۱۲-۰۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,548,624 0.19 2998 1,545,627 1,549,623 ۱۳۹۵-۱۲-۰۸
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۰۸
هر انس طلا (دلار) 1,261 0.21 2.66 1,255 1,261 ۱۳۹۵-۱۲-۰۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,033,676 -0.18 -9008 5,025,669 5,043,686 ۱۳۹۵-۱۲-۰۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,161,489 -0.17 -2001 1,159,497 1,163,491 ۱۳۹۵-۱۲-۰۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,548,348 -0.19 -3002 1,546,346 1,551,351 ۱۳۹۵-۱۲-۰۹
هر انس نقره (دلار) 18 0.54 0.1 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۰۹
هر انس طلا (دلار) 1,257 0.35 4.42 1,249 1,257 ۱۳۹۵-۱۲-۱۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,027,623 0.06 2998 5,014,634 5,029,621 ۱۳۹۵-۱۲-۱۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,160,400 0.09 1000 1,157,413 1,160,400 ۱۳۹۵-۱۲-۱۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,546,564 0.06 1000 1,542,567 1,547,563 ۱۳۹۵-۱۲-۱۰
هر انس نقره (دلار) 18 0.65 0.12 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۱۰
هر انس طلا (دلار) 1,243 -0.65 -8.08 1,238 1,253 ۱۳۹۵-۱۲-۱۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,029,271 -0.14 -7005 5,024,267 5,039,279 ۱۳۹۵-۱۲-۱۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,160,405 -0.17 -1991 1,159,404 1,163,398 ۱۳۹۵-۱۲-۱۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,547,224 -0.13 -2001 1,545,222 1,550,226 ۱۳۹۵-۱۲-۱۱
هر انس نقره (دلار) 18 0.16 0.03 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۱۱
هر انس طلا (دلار) 1,239 -0.74 -9.19 1,236 1,249 ۱۳۹۵-۱۲-۱۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,022,488 0.00 0 5,022,488 5,022,488 ۱۳۹۵-۱۲-۱۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,158,841 0.00 0 1,158,841 1,158,841 ۱۳۹۵-۱۲-۱۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,545,138 0.00 0 1,545,138 1,545,138 ۱۳۹۵-۱۲-۱۲
هر انس نقره (دلار) 18 -0.49 0.09 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۱۲
هر انس طلا (دلار) 1,228 -0.68 -8.36 1,226 1,237 ۱۳۹۵-۱۲-۱۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,028,065 0.00 0 5,028,065 5,028,065 ۱۳۹۵-۱۲-۱۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,160,127 0.00 0 1,160,127 1,160,127 ۱۳۹۵-۱۲-۱۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,546,853 0.00 0 1,546,853 1,546,853 ۱۳۹۵-۱۲-۱۳
هر انس نقره (دلار) 18 -0.11 0.02 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۱۳
هر انس طلا (دلار) 1,235 0.05 0.57 1,234 1,236 ۱۳۹۵-۱۲-۱۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,002,950 -0.48 -24009 5,000,949 5,026,959 ۱۳۹۵-۱۲-۱۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,154,870 -0.43 -5001 1,153,869 1,159,872 ۱۳۹۵-۱۲-۱۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,539,520 -0.45 -6992 1,538,519 1,546,512 ۱۳۹۵-۱۲-۱۴
هر انس نقره (دلار) 18 0.17 0.03 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۱۴
هر انس طلا (دلار) 1,235 0.00 0 1,235 1,235 ۱۳۹۵-۱۲-۱۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,996,649 -0.10 -5000 4,992,648 5,001,650 ۱۳۹۵-۱۲-۱۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,153,569 -0.09 -1000 1,152,569 1,154,570 ۱۳۹۵-۱۲-۱۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,537,119 -0.13 -2000 1,536,119 1,539,120 ۱۳۹۵-۱۲-۱۵
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۱۵
هر انس طلا (دلار) 1,229 -0.34 -4.22 1,229 1,236 ۱۳۹۵-۱۲-۱۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,971,020 -0.42 -20984 4,969,022 4,992,004 ۱۳۹۵-۱۲-۱۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,147,502 -0.43 -4996 1,146,503 1,152,498 ۱۳۹۵-۱۲-۱۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,529,696 -0.39 -5996 1,528,697 1,535,691 ۱۳۹۵-۱۲-۱۶
هر انس نقره (دلار) 18 -0.89 0.16 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۱۶
هر انس نقره (دلار) 18 -1.63 0.29 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۱۷
هر انس طلا (دلار) 1,218 -0.67 -8.21 1,217 1,227 ۱۳۹۵-۱۲-۱۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,922,344 -1.07 -53003 4,920,344 4,975,348 ۱۳۹۵-۱۲-۱۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,135,509 -1.13 -12990 1,135,509 1,148,500 ۱۳۹۵-۱۲-۱۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,514,035 -1.11 -16991 1,514,035 1,531,027 ۱۳۹۵-۱۲-۱۷
هر انس طلا (دلار) 1,210 -0.52 -6.37 1,208 1,219 ۱۳۹۵-۱۲-۱۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,884,440 -0.85 -42038 4,883,439 4,926,479 ۱۳۹۵-۱۲-۱۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,127,455 -0.79 -9008 1,127,455 1,136,463 ۱۳۹۵-۱۲-۱۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,502,305 -0.86 -13001 1,502,305 1,515,307 ۱۳۹۵-۱۲-۱۸
هر انس نقره (دلار) 17 -1.09 0.19 17 18 ۱۳۹۵-۱۲-۱۸
هر انس طلا (دلار) 1,205 -0.43 -5.25 1,204 1,211 ۱۳۹۵-۱۲-۱۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,915,487 0.66 32022 4,883,464 4,920,491 ۱۳۹۵-۱۲-۱۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,134,234 0.62 7004 1,127,229 1,135,235 ۱۳۹۵-۱۲-۱۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,512,012 0.67 10007 1,502,005 1,514,014 ۱۳۹۵-۱۲-۱۹
هر انس نقره (دلار) 17 -0.58 0.1 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۱۹
هر انس طلا (دلار) 1,202 0.00 0.04 1,195 1,205 ۱۳۹۵-۱۲-۲۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,910,085 0.00 0 4,910,085 4,910,085 ۱۳۹۵-۱۲-۲۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,132,988 0.00 0 1,132,988 1,132,988 ۱۳۹۵-۱۲-۲۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,510,351 0.00 0 1,510,351 1,510,351 ۱۳۹۵-۱۲-۲۰
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۲۰
هر انس طلا (دلار) 1,204 0.02 0.2 1,202 1,204 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,885,117 -0.49 -23986 4,875,122 4,934,088 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,127,765 -0.44 -4998 1,124,766 1,138,758 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,503,053 -0.46 -6996 1,500,055 1,518,034 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۲۱
هر انس طلا (دلار) 1,206 0.00 0 1,206 1,206 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,896,696 0.08 4003 4,888,688 4,898,698 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,130,514 0.09 1000 1,128,512 1,130,514 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,506,384 0.07 1000 1,504,382 1,507,385 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۲۲
هر انس طلا (دلار) 1,205 0.00 0.02 1,203 1,212 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,899,252 0.10 5002 4,894,250 4,912,258 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,130,949 0.09 1000 1,129,949 1,133,951 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,507,633 0.13 2000 1,505,632 1,511,635 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳
هر انس نقره (دلار) 17 -0.35 0.06 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۲۳
هر انس طلا (دلار) 1,205 0.05 0.62 1,200 1,207 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,890,120 -0.12 -5999 4,888,120 4,896,119 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,128,227 -0.18 -2000 1,128,227 1,130,227 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,504,670 -0.13 -2000 1,503,670 1,506,669 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۲۴
هر انس طلا (دلار) 1,201 0.15 1.77 1,198 1,206 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,887,491 -0.12 -6003 4,884,489 4,893,494 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,128,004 -0.09 -1000 1,127,004 1,129,005 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,503,706 -0.13 -2001 1,502,705 1,505,707 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵
هر انس نقره (دلار) 17 -0.18 0.03 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۲۵
هر انس طلا (دلار) 1,230 0.85 10.33 1,218 1,233 ۱۳۹۵-۱۲-۲۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,940,814 1.17 56987 4,883,828 4,940,814 ۱۳۹۵-۱۲-۲۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,140,147 1.15 12987 1,127,160 1,140,147 ۱۳۹۵-۱۲-۲۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,519,566 1.13 16986 1,502,580 1,519,566 ۱۳۹۵-۱۲-۲۶
هر انس نقره (دلار) 17 0.35 0.06 17 18 ۱۳۹۵-۱۲-۲۶
هر انس طلا (دلار) 1,229 0.31 3.81 1,224 1,231 ۱۳۹۵-۱۲-۲۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,938,245 0.00 0 4,938,245 4,938,245 ۱۳۹۵-۱۲-۲۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,139,554 0.00 0 1,139,554 1,139,554 ۱۳۹۵-۱۲-۲۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,518,775 0.00 0 1,518,775 1,518,775 ۱۳۹۵-۱۲-۲۷
هر انس نقره (دلار) 17 0.17 0.03 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۲۷
هر انس طلا (دلار) 1,230 0.02 0.26 1,230 1,230 ۱۳۹۵-۱۲-۲۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,995,444 1.01 50034 4,945,409 4,995,444 ۱۳۹۵-۱۲-۲۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,153,215 1.05 12008 1,141,206 1,153,215 ۱۳۹۵-۱۲-۲۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,536,979 1.05 16001 1,520,978 1,536,979 ۱۳۹۵-۱۲-۲۸
هر انس نقره (دلار) 17 0.11 0.02 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,229 0.00 0 1,229 1,229 ۱۳۹۵-۱۲-۲۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,000,350 0.20 9997 4,990,353 5,000,350 ۱۳۹۵-۱۲-۲۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,154,040 0.17 2000 1,152,040 1,154,040 ۱۳۹۵-۱۲-۲۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,538,413 0.20 3000 1,535,414 1,538,413 ۱۳۹۵-۱۲-۲۹
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۲۹
هر انس طلا (دلار) 1,234 0.29 3.56 1,230 1,236 ۱۳۹۵-۱۲-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,005,651 0.00 0 5,005,651 5,005,651 ۱۳۹۵-۱۲-۳۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,155,262 0.00 0 1,155,262 1,155,262 ۱۳۹۵-۱۲-۳۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,540,043 0.00 0 1,540,043 1,540,043 ۱۳۹۵-۱۲-۳۰
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۵-۱۲-۳۰
هر انس طلا (دلار) 1,243 0.60 7.43 1,228 1,244 ۱۳۹۶-۰۱-۰۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,006,401 0.00 0 5,006,401 5,006,401 ۱۳۹۶-۰۱-۰۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,155,435 0.00 0 1,155,435 1,155,435 ۱۳۹۶-۰۱-۰۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,540,274 0.00 0 1,540,274 1,540,274 ۱۳۹۶-۰۱-۰۱
هر انس نقره (دلار) 18 0.52 0.09 17 18 ۱۳۹۶-۰۱-۰۱
هر انس طلا (دلار) 1,249 0.40 4.98 1,243 1,249 ۱۳۹۶-۰۱-۰۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,997,549 0.00 0 4,997,549 4,997,549 ۱۳۹۶-۰۱-۰۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,153,393 0.00 0 1,153,393 1,153,393 ۱۳۹۶-۰۱-۰۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,537,551 0.00 0 1,537,551 1,537,551 ۱۳۹۶-۰۱-۰۲
هر انس نقره (دلار) 18 0.17 0.03 17 18 ۱۳۹۶-۰۱-۰۲
هر انس طلا (دلار) 1,248 0.05 0.63 1,244 1,253 ۱۳۹۶-۰۱-۰۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,000,750 0.00 0 5,000,750 5,000,750 ۱۳۹۶-۰۱-۰۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,154,132 0.00 0 1,154,132 1,154,132 ۱۳۹۶-۰۱-۰۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,538,536 0.00 0 1,538,536 1,538,536 ۱۳۹۶-۰۱-۰۳
هر انس نقره (دلار) 18 0.46 0.08 18 18 ۱۳۹۶-۰۱-۰۳

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 693

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید