کد: 4082
بروزرسانی: پنج شنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ۲۰:۲۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
هر انس طلا (دلار) 1,240 -0.14 -1.74 1,237 1,243 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,936,037 0.02 1000 4,929,041 4,939,035 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,138,747 0.00 0 1,137,747 1,139,736 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,519,019 0.07 1000 1,516,020 1,519,019 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸
هر انس نقره (دلار) 16 -0.31 0.05 16 16 ۱۳۹۶-۰۴-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,238 -0.22 -2.77 1,235 1,242 ۱۳۹۶-۰۴-۲۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,936,383 0.00 0 4,936,383 4,936,383 ۱۳۹۶-۰۴-۲۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,138,827 0.00 0 1,138,827 1,138,827 ۱۳۹۶-۰۴-۲۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,519,125 0.00 0 1,519,125 1,519,125 ۱۳۹۶-۰۴-۲۹
هر انس نقره (دلار) 16 -0.61 0.1 16 16 ۱۳۹۶-۰۴-۲۹
هر انس طلا (دلار) 1,250 0.58 7.26 1,242 1,251 ۱۳۹۶-۰۴-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,936,086 0.00 0 4,936,086 4,936,086 ۱۳۹۶-۰۴-۳۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,138,758 0.00 0 1,138,758 1,138,758 ۱۳۹۶-۰۴-۳۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,519,034 0.00 0 1,519,034 1,519,034 ۱۳۹۶-۰۴-۳۰
هر انس نقره (دلار) 16 0.92 0.15 16 16 ۱۳۹۶-۰۴-۳۰
هر انس طلا (دلار) 1,256 0.04 0.48 1,255 1,256 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,943,099 0.00 0 4,943,099 4,943,099 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,140,375 0.00 0 1,140,375 1,140,375 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,521,191 0.00 0 1,521,191 1,521,191 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.18 0.03 16 17 ۱۳۹۶-۰۴-۳۱
هر انس طلا (دلار) 1,252 -0.17 -2.11 1,252 1,254 ۱۳۹۶-۰۵-۰۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,974,964 -0.02 -1000 4,974,964 4,975,963 ۱۳۹۶-۰۵-۰۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,147,720 -0.09 -1000 1,147,720 1,148,719 ۱۳۹۶-۰۵-۰۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,530,986 0.00 0 1,530,986 1,530,986 ۱۳۹۶-۰۵-۰۲
هر انس نقره (دلار) 16 -0.48 0.08 16 17 ۱۳۹۶-۰۵-۰۲
هر انس طلا (دلار) 1,252 -0.18 -2.26 1,248 1,257 ۱۳۹۶-۰۵-۰۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,983,809 -0.08 -3998 4,978,812 4,993,802 ۱۳۹۶-۰۵-۰۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,149,684 -0.09 -1000 1,148,685 1,152,682 ۱۳۹۶-۰۵-۰۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,532,939 -0.13 -1999 1,531,939 1,535,937 ۱۳۹۶-۰۵-۰۳
هر انس نقره (دلار) 16 0.24 0.04 16 17 ۱۳۹۶-۰۵-۰۳
هر انس طلا (دلار) 1,250 -0.18 -2.29 1,245 1,252 ۱۳۹۶-۰۵-۰۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,014,307 0.50 25016 4,983,286 5,015,307 ۱۳۹۶-۰۵-۰۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,157,183 0.52 6003 1,150,178 1,157,183 ۱۳۹۶-۰۵-۰۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,542,927 0.52 7995 1,532,931 1,542,927 ۱۳۹۶-۰۵-۰۴
هر انس نقره (دلار) 16 -0.06 0.01 16 16 ۱۳۹۶-۰۵-۰۴
هر انس طلا (دلار) 1,262 0.49 6.12 1,256 1,265 ۱۳۹۶-۰۵-۰۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,048,243 0.80 39994 5,008,249 5,051,243 ۱۳۹۶-۰۵-۰۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,165,236 0.78 8989 1,156,247 1,165,236 ۱۳۹۶-۰۵-۰۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,552,678 0.78 11989 1,540,689 1,553,677 ۱۳۹۶-۰۵-۰۵
هر انس نقره (دلار) 17 1.03 0.17 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۰۵
هر انس طلا (دلار) 1,267 0.46 5.78 1,258 1,267 ۱۳۹۶-۰۵-۰۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,051,574 0.00 0 5,051,574 5,051,574 ۱۳۹۶-۰۵-۰۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,166,004 0.00 0 1,166,004 1,166,004 ۱۳۹۶-۰۵-۰۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,553,701 0.00 0 1,553,701 1,553,701 ۱۳۹۶-۰۵-۰۶
هر انس نقره (دلار) 17 0.54 0.09 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۰۶
هر انس طلا (دلار) 1,270 -0.02 0.22 1,269 1,270 ۱۳۹۶-۰۵-۰۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,099,427 0.97 49013 5,050,413 5,104,428 ۱۳۹۶-۰۵-۰۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,176,739 0.94 11003 1,165,736 1,177,739 ۱۳۹۶-۰۵-۰۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,568,339 0.97 14994 1,553,344 1,570,339 ۱۳۹۶-۰۵-۰۷
هر انس نقره (دلار) 17 0.18 0.03 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۰۷
هر انس طلا (دلار) 1,270 0.00 0 1,270 1,270 ۱۳۹۶-۰۵-۰۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,120,842 0.41 21007 5,099,835 5,139,849 ۱۳۹۶-۰۵-۰۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,181,825 0.42 4991 1,176,833 1,185,826 ۱۳۹۶-۰۵-۰۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,575,456 0.45 6992 1,568,464 1,581,459 ۱۳۹۶-۰۵-۰۸
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۰۸
هر انس طلا (دلار) 1,270 -0.03 0.35 1,267 1,272 ۱۳۹۶-۰۵-۰۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,093,172 -0.57 -29023 5,087,168 5,122,196 ۱۳۹۶-۰۵-۰۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,175,373 -0.59 -6995 1,174,372 1,182,368 ۱۳۹۶-۰۵-۰۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,567,184 -0.57 -8997 1,565,182 1,576,181 ۱۳۹۶-۰۵-۰۹
هر انس نقره (دلار) 17 0.78 0.13 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۰۹
هر انس طلا (دلار) 1,273 0.31 3.92 1,265 1,273 ۱۳۹۶-۰۵-۱۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,108,263 0.41 20993 5,087,270 5,108,263 ۱۳۹۶-۰۵-۱۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,179,010 0.43 4999 1,174,011 1,179,010 ۱۳۹۶-۰۵-۱۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,571,356 0.38 5988 1,565,368 1,571,356 ۱۳۹۶-۰۵-۱۰
هر انس نقره (دلار) 17 -0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۱۰
هر انس طلا (دلار) 1,269 -0.07 0.94 1,263 1,271 ۱۳۹۶-۰۵-۱۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,115,673 0.10 4997 5,099,684 5,120,670 ۱۳۹۶-۰۵-۱۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,180,633 0.08 1000 1,176,645 1,181,632 ۱۳۹۶-۰۵-۱۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,573,867 0.13 1999 1,568,880 1,574,866 ۱۳۹۶-۰۵-۱۱
هر انس نقره (دلار) 17 -0.18 0.03 16 17 ۱۳۹۶-۰۵-۱۱
هر انس طلا (دلار) 1,269 0.11 1.42 1,260 1,269 ۱۳۹۶-۰۵-۱۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,128,152 0.12 6002 5,110,145 5,129,153 ۱۳۹۶-۰۵-۱۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,183,897 0.17 2000 1,178,904 1,183,897 ۱۳۹۶-۰۵-۱۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,577,552 0.13 2000 1,572,550 1,577,552 ۱۳۹۶-۰۵-۱۲
هر انس نقره (دلار) 17 0.36 0.06 16 17 ۱۳۹۶-۰۵-۱۲
هر انس طلا (دلار) 1,257 -0.92 -11.68 1,255 1,271 ۱۳۹۶-۰۵-۱۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,128,870 0.00 0 5,128,870 5,128,870 ۱۳۹۶-۰۵-۱۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,184,062 0.00 0 1,184,062 1,184,062 ۱۳۹۶-۰۵-۱۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,577,773 0.00 0 1,577,773 1,577,773 ۱۳۹۶-۰۵-۱۳
هر انس نقره (دلار) 16 -2.29 0.38 16 17 ۱۳۹۶-۰۵-۱۳
هر انس طلا (دلار) 1,258 0.00 0.02 1,257 1,258 ۱۳۹۶-۰۵-۱۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,103,477 -0.37 -18987 5,103,477 5,122,464 ۱۳۹۶-۰۵-۱۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,177,597 -0.42 -4987 1,177,597 1,182,584 ۱۳۹۶-۰۵-۱۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,569,807 -0.38 -5996 1,569,807 1,575,802 ۱۳۹۶-۰۵-۱۴
هر انس نقره (دلار) 16 -0.06 0.01 16 16 ۱۳۹۶-۰۵-۱۴
هر انس طلا (دلار) 1,259 0.00 0 1,259 1,259 ۱۳۹۶-۰۵-۱۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,099,172 -0.18 -9002 5,089,170 5,108,174 ۱۳۹۶-۰۵-۱۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,176,680 -0.17 -2000 1,174,680 1,178,681 ۱۳۹۶-۰۵-۱۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,568,260 -0.19 -2990 1,565,259 1,571,251 ۱۳۹۶-۰۵-۱۵
هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۶-۰۵-۱۵
هر انس طلا (دلار) 1,259 -0.07 0.89 1,257 1,260 ۱۳۹۶-۰۵-۱۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,087,507 -0.27 -14009 5,085,506 5,101,517 ۱۳۹۶-۰۵-۱۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,174,219 -0.26 -3002 1,173,218 1,177,221 ۱۳۹۶-۰۵-۱۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,564,979 -0.26 -4002 1,564,979 1,568,981 ۱۳۹۶-۰۵-۱۶
هر انس نقره (دلار) 16 -0.62 0.1 16 16 ۱۳۹۶-۰۵-۱۶
هر انس طلا (دلار) 1,258 0.00 0.02 1,257 1,265 ۱۳۹۶-۰۵-۱۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,100,878 0.35 17997 5,081,882 5,104,877 ۱۳۹۶-۰۵-۱۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,177,151 0.34 4000 1,173,152 1,178,151 ۱۳۹۶-۰۵-۱۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,569,555 0.38 5999 1,563,556 1,570,545 ۱۳۹۶-۰۵-۱۷
هر انس نقره (دلار) 16 0.55 0.09 16 16 ۱۳۹۶-۰۵-۱۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,180,621 0.42 4987 1,175,634 1,180,621 ۱۳۹۶-۰۵-۱۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,573,851 0.38 5987 1,567,865 1,574,850 ۱۳۹۶-۰۵-۱۸
هر انس نقره (دلار) 17 2.88 0.47 16 17 ۱۳۹۶-۰۵-۱۸
هر انس طلا (دلار) 1,271 1.38 17.31 1,254 1,274 ۱۳۹۶-۰۵-۱۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,114,623 0.37 18988 5,095,635 5,117,621 ۱۳۹۶-۰۵-۱۸
هر انس طلا (دلار) 1,286 0.89 11.37 1,274 1,286 ۱۳۹۶-۰۵-۱۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,129,175 0.31 15985 5,113,190 5,133,171 ۱۳۹۶-۰۵-۱۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,183,287 0.25 2998 1,180,290 1,184,286 ۱۳۹۶-۰۵-۱۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,578,405 0.32 4996 1,573,410 1,579,404 ۱۳۹۶-۰۵-۱۹
هر انس نقره (دلار) 17 1.90 0.32 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۱۹
هر انس طلا (دلار) 1,286 0.12 1.49 1,281 1,290 ۱۳۹۶-۰۵-۲۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,129,842 0.00 0 5,129,842 5,129,842 ۱۳۹۶-۰۵-۲۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,183,441 0.00 0 1,183,441 1,183,441 ۱۳۹۶-۰۵-۲۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,578,611 0.00 0 1,578,611 1,578,611 ۱۳۹۶-۰۵-۲۰
هر انس نقره (دلار) 17 -0.18 0.03 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۲۰
هر انس طلا (دلار) 1,288 -0.09 -1.15 1,288 1,290 ۱۳۹۶-۰۵-۲۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,143,007 0.27 13987 5,129,021 5,183,967 ۱۳۹۶-۰۵-۲۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,187,248 0.34 3997 1,183,252 1,196,239 ۱۳۹۶-۰۵-۲۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,582,354 0.25 3997 1,578,358 1,594,332 ۱۳۹۶-۰۵-۲۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۲۱
هر انس طلا (دلار) 1,289 0.00 0 1,289 1,289 ۱۳۹۶-۰۵-۲۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,151,133 0.08 4000 5,140,130 5,155,133 ۱۳۹۶-۰۵-۲۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,188,661 0.08 1000 1,186,661 1,189,661 ۱۳۹۶-۰۵-۲۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,584,238 0.06 1000 1,581,237 1,586,228 ۱۳۹۶-۰۵-۲۲
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۲۲
هر انس طلا (دلار) 1,283 -0.44 -5.71 1,278 1,289 ۱۳۹۶-۰۵-۲۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,121,080 -0.52 -26985 5,113,084 5,148,064 ۱۳۹۶-۰۵-۲۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,181,727 -0.50 -5997 1,179,728 1,187,723 ۱۳۹۶-۰۵-۲۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,574,992 -0.57 -8985 1,572,993 1,583,977 ۱۳۹۶-۰۵-۲۳
هر انس نقره (دلار) 17 -0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۲۳
هر انس طلا (دلار) 1,272 -0.82 -10.56 1,268 1,283 ۱۳۹۶-۰۵-۲۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,106,041 -0.39 -20008 5,105,041 5,126,049 ۱۳۹۶-۰۵-۲۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,177,880 -0.42 -4991 1,177,880 1,182,872 ۱۳۹۶-۰۵-۲۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,570,527 -0.38 -5992 1,570,527 1,576,520 ۱۳۹۶-۰۵-۲۴
هر انس نقره (دلار) 17 -2.52 0.43 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۲۴
هر انس طلا (دلار) 1,273 0.01 0.17 1,269 1,274 ۱۳۹۶-۰۵-۲۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,103,530 -0.06 -3000 5,100,529 5,108,532 ۱۳۹۶-۰۵-۲۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,177,763 -0.08 -1000 1,176,762 1,178,763 ۱۳۹۶-۰۵-۲۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,570,370 -0.06 -990 1,569,370 1,571,361 ۱۳۹۶-۰۵-۲۵
هر انس نقره (دلار) 17 1.20 0.2 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۲۵
هر انس طلا (دلار) 1,288 0.51 6.55 1,281 1,289 ۱۳۹۶-۰۵-۲۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,135,586 0.67 33985 5,101,602 5,144,581 ۱۳۹۶-۰۵-۲۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,184,843 0.68 7987 1,176,857 1,186,842 ۱۳۹۶-۰۵-۲۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,580,147 0.70 10985 1,569,163 1,583,146 ۱۳۹۶-۰۵-۲۶
هر انس نقره (دلار) 17 0.35 0.06 17 17 ۱۳۹۶-۰۵-۲۶

 

+ 1
مخالفم - 0

 

بازدید: 3558

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید