کد: 4082
بروزرسانی: یکشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۱۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
هر انس طلا (دلار) 1,267 -0.09 -1.12 1,266 1,268 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,967,410 -0.18 -8998 4,967,410 5,005,398 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,146,054 -0.17 -2000 1,146,054 1,155,051 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,528,431 -0.20 -3000 1,528,431 1,539,428 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۰۶
هر انس طلا (دلار) 1,266 0.00 0 1,266 1,266 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,975,661 0.18 8996 4,966,665 4,976,660 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,147,881 0.17 2000 1,145,882 1,148,880 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,531,200 0.20 2999 1,528,202 1,531,200 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۰۷
هر انس طلا (دلار) 1,267 -0.03 0.36 1,266 1,269 ۱۳۹۶-۰۳-۰۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,967,191 -0.24 -12002 4,967,191 4,985,196 ۱۳۹۶-۰۳-۰۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,146,695 -0.17 -2000 1,146,695 1,150,696 ۱۳۹۶-۰۳-۰۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,528,286 -0.26 -4000 1,528,286 1,533,287 ۱۳۹۶-۰۳-۰۸
هر انس نقره (دلار) 17 0.46 0.08 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۰۸
هر انس طلا (دلار) 1,265 -0.19 -2.45 1,260 1,271 ۱۳۹۶-۰۳-۰۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,948,621 -0.40 -20010 4,946,620 4,971,633 ۱۳۹۶-۰۳-۰۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,142,024 -0.44 -5002 1,142,024 1,147,027 ۱۳۹۶-۰۳-۰۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,522,736 -0.39 -5993 1,521,736 1,529,730 ۱۳۹۶-۰۳-۰۹
هر انس نقره (دلار) 17 0.23 0.04 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۰۹
هر انس طلا (دلار) 1,268 0.34 4.24 1,260 1,268 ۱۳۹۶-۰۳-۱۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,935,480 -0.22 -11003 4,934,479 4,946,483 ۱۳۹۶-۰۳-۱۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,138,771 -0.26 -2990 1,138,771 1,141,762 ۱۳۹۶-۰۳-۱۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,518,385 -0.20 -3000 1,518,385 1,521,386 ۱۳۹۶-۰۳-۱۰
هر انس نقره (دلار) 17 -0.46 0.08 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۱۰
هر انس طلا (دلار) 1,266 -0.51 -6.45 1,263 1,272 ۱۳۹۶-۰۳-۱۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,944,841 0.12 6005 4,938,835 4,948,845 ۱۳۹۶-۰۳-۱۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,141,537 0.17 1991 1,139,545 1,142,538 ۱۳۹۶-۰۳-۱۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,521,419 0.13 2001 1,519,417 1,522,420 ۱۳۹۶-۰۳-۱۱
هر انس نقره (دلار) 17 -0.98 0.17 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۱۱
هر انس طلا (دلار) 1,276 0.59 7.54 1,260 1,276 ۱۳۹۶-۰۳-۱۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,940,642 0.00 0 4,940,642 4,940,642 ۱۳۹۶-۰۳-۱۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,140,568 0.00 0 1,140,568 1,140,568 ۱۳۹۶-۰۳-۱۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,520,127 0.00 0 1,520,127 1,520,127 ۱۳۹۶-۰۳-۱۲
هر انس نقره (دلار) 17 0.40 0.07 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۱۲
هر انس طلا (دلار) 1,280 0.08 1.02 1,279 1,280 ۱۳۹۶-۰۳-۱۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,969,930 0.55 27015 4,942,914 4,969,930 ۱۳۹۶-۰۳-۱۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,147,096 0.53 6003 1,141,092 1,147,096 ۱۳۹۶-۰۳-۱۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,528,821 0.53 7994 1,520,826 1,528,821 ۱۳۹۶-۰۳-۱۳
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۶-۰۳-۱۳
هر انس طلا (دلار) 1,280 0.00 0 1,280 1,280 ۱۳۹۶-۰۳-۱۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,970,576 0.00 0 4,970,576 4,970,576 ۱۳۹۶-۰۳-۱۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,147,245 0.00 0 1,147,245 1,147,245 ۱۳۹۶-۰۳-۱۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,529,020 0.00 0 1,529,020 1,529,020 ۱۳۹۶-۰۳-۱۴
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۶-۰۳-۱۴
هر انس طلا (دلار) 1,280 0.16 2.11 1,278 1,282 ۱۳۹۶-۰۳-۱۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,962,183 0.00 0 4,962,183 4,962,183 ۱۳۹۶-۰۳-۱۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,145,308 0.00 0 1,145,308 1,145,308 ۱۳۹۶-۰۳-۱۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,526,438 0.00 0 1,526,438 1,526,438 ۱۳۹۶-۰۳-۱۵
هر انس نقره (دلار) 18 0.11 0.02 17 18 ۱۳۹۶-۰۳-۱۵
هر انس طلا (دلار) 1,293 1.04 13.26 1,279 1,294 ۱۳۹۶-۰۳-۱۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,000,750 0.70 34992 4,965,759 5,000,750 ۱۳۹۶-۰۳-۱۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,154,132 0.70 7998 1,146,134 1,154,132 ۱۳۹۶-۰۳-۱۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,538,536 0.72 10998 1,527,539 1,538,536 ۱۳۹۶-۰۳-۱۶
هر انس نقره (دلار) 18 0.68 0.12 17 18 ۱۳۹۶-۰۳-۱۶
هر انس طلا (دلار) 1,292 -0.03 0.45 1,288 1,295 ۱۳۹۶-۰۳-۱۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,996,551 -0.04 -2000 4,996,551 5,016,549 ۱۳۹۶-۰۳-۱۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,153,317 0.00 0 1,153,317 1,157,316 ۱۳۹۶-۰۳-۱۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,536,782 -0.07 -1000 1,536,782 1,543,772 ۱۳۹۶-۰۳-۱۷
هر انس نقره (دلار) 18 0.11 0.02 18 18 ۱۳۹۶-۰۳-۱۷
هر انس طلا (دلار) 1,274 -0.81 -10.41 1,271 1,288 ۱۳۹۶-۰۳-۱۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,977,610 -0.34 -16992 4,976,611 4,994,602 ۱۳۹۶-۰۳-۱۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,148,869 -0.35 -3999 1,148,869 1,152,867 ۱۳۹۶-۰۳-۱۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,531,185 -0.33 -4998 1,531,185 1,536,183 ۱۳۹۶-۰۳-۱۸
هر انس نقره (دلار) 17 -0.91 0.16 17 18 ۱۳۹۶-۰۳-۱۸
هر انس طلا (دلار) 1,266 -0.93 -11.92 1,264 1,280 ۱۳۹۶-۰۳-۱۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,975,817 0.00 0 4,975,817 4,975,817 ۱۳۹۶-۰۳-۱۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,148,455 0.00 0 1,148,455 1,148,455 ۱۳۹۶-۰۳-۱۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,530,634 0.00 0 1,530,634 1,530,634 ۱۳۹۶-۰۳-۱۹
هر انس نقره (دلار) 17 -1.09 0.19 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۱۹
هر انس طلا (دلار) 1,265 -0.25 -3.18 1,265 1,269 ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,950,194 -0.50 -24976 4,938,206 4,975,170 ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,142,311 -0.52 -5995 1,139,314 1,148,306 ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,522,452 -0.52 -7983 1,519,455 1,530,435 ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
هر انس نقره (دلار) 17 -0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۰
هر انس طلا (دلار) 1,268 0.00 0 1,268 1,268 ۱۳۹۶-۰۳-۲۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,964,919 0.12 6004 4,956,912 4,965,919 ۱۳۹۶-۰۳-۲۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,145,324 0.09 1000 1,144,323 1,146,324 ۱۳۹۶-۰۳-۲۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,527,135 0.13 2001 1,525,133 1,528,136 ۱۳۹۶-۰۳-۲۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۱
هر انس طلا (دلار) 1,265 -0.05 0.64 1,263 1,269 ۱۳۹۶-۰۳-۲۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,947,188 -0.20 -9993 4,946,189 4,957,181 ۱۳۹۶-۰۳-۲۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,141,541 -0.17 -1999 1,141,541 1,143,539 ۱۳۹۶-۰۳-۲۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,521,758 -0.20 -2998 1,521,758 1,524,756 ۱۳۹۶-۰۳-۲۲
هر انس نقره (دلار) 17 -0.99 0.17 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۲
هر انس طلا (دلار) 1,263 -0.28 -3.54 1,260 1,267 ۱۳۹۶-۰۳-۲۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,940,642 -0.22 -11001 4,932,641 4,951,643 ۱۳۹۶-۰۳-۲۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,140,568 -0.18 -2000 1,138,577 1,142,568 ۱۳۹۶-۰۳-۲۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,520,127 -0.20 -3000 1,517,127 1,523,127 ۱۳۹۶-۰۳-۲۳
هر انس نقره (دلار) 17 -1.06 0.18 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۳
هر انس طلا (دلار) 1,278 0.82 10.35 1,266 1,279 ۱۳۹۶-۰۳-۲۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,970,086 0.57 28011 4,942,074 4,976,089 ۱۳۹۶-۰۳-۲۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,146,901 0.53 6002 1,140,898 1,147,901 ۱۳۹۶-۰۳-۲۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,528,561 0.53 7993 1,520,568 1,530,562 ۱۳۹۶-۰۳-۲۴
هر انس نقره (دلار) 17 2.14 0.36 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۴
هر انس طلا (دلار) 1,255 -0.19 -2.42 1,251 1,266 ۱۳۹۶-۰۳-۲۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,943,389 -0.42 -20985 4,932,397 4,964,374 ۱۳۹۶-۰۳-۲۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,140,587 -0.44 -4997 1,138,599 1,145,584 ۱۳۹۶-۰۳-۲۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,520,819 -0.39 -5986 1,517,822 1,526,805 ۱۳۹۶-۰۳-۲۵
هر انس نقره (دلار) 17 -0.65 0.11 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۵
هر انس طلا (دلار) 1,254 -0.01 0.09 1,252 1,257 ۱۳۹۶-۰۳-۲۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,946,061 0.00 0 4,946,061 4,946,061 ۱۳۹۶-۰۳-۲۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,141,204 0.00 0 1,141,204 1,141,204 ۱۳۹۶-۰۳-۲۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,521,641 0.00 0 1,521,641 1,521,641 ۱۳۹۶-۰۳-۲۶
هر انس نقره (دلار) 17 -0.78 0.13 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۶
هر انس طلا (دلار) 1,254 -0.05 0.58 1,254 1,255 ۱۳۹۶-۰۳-۲۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,956,031 0.14 7002 4,941,024 4,961,033 ۱۳۹۶-۰۳-۲۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,143,888 0.18 2000 1,139,897 1,144,889 ۱۳۹۶-۰۳-۲۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,524,554 0.13 2000 1,520,553 1,526,555 ۱۳۹۶-۰۳-۲۷
هر انس نقره (دلار) 17 -0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,968,851 0.30 15000 4,953,852 4,973,851 ۱۳۹۶-۰۳-۲۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,146,386 0.26 3000 1,143,386 1,147,386 ۱۳۹۶-۰۳-۲۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,528,875 0.33 4990 1,523,885 1,529,875 ۱۳۹۶-۰۳-۲۸
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,254 0.00 0 1,254 1,254 ۱۳۹۶-۰۳-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,250 -0.44 -5.53 1,249 1,257 ۱۳۹۶-۰۳-۲۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,949,598 -0.48 -24022 4,949,598 4,973,621 ۱۳۹۶-۰۳-۲۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,142,481 -0.44 -5004 1,142,481 1,147,486 ۱۳۹۶-۰۳-۲۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,522,344 -0.52 -7997 1,522,344 1,530,341 ۱۳۹۶-۰۳-۲۹
هر انس نقره (دلار) 17 -0.72 0.12 17 17 ۱۳۹۶-۰۳-۲۹
هر انس طلا (دلار) 1,242 -0.17 -2.17 1,241 1,247 ۱۳۹۶-۰۳-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,937,454 -0.06 -2998 4,934,457 4,944,447 ۱۳۹۶-۰۳-۳۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,139,371 -0.09 -1000 1,138,382 1,141,369 ۱۳۹۶-۰۳-۳۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,518,532 -0.07 -1000 1,518,532 1,521,529 ۱۳۹۶-۰۳-۳۰
هر انس نقره (دلار) 16 -0.36 0.06 16 17 ۱۳۹۶-۰۳-۳۰
هر انس طلا (دلار) 1,245 0.09 1.11 1,243 1,249 ۱۳۹۶-۰۳-۳۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,948,301 0.04 2001 4,944,297 4,955,307 ۱۳۹۶-۰۳-۳۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,142,413 0.09 1000 1,141,412 1,143,413 ۱۳۹۶-۰۳-۳۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,522,253 0.07 1000 1,521,252 1,524,254 ۱۳۹۶-۰۳-۳۱
هر انس نقره (دلار) 16 -0.36 0.06 16 17 ۱۳۹۶-۰۳-۳۱
هر انس طلا (دلار) 1,250 0.31 3.87 1,245 1,254 ۱۳۹۶-۰۴-۰۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,966,553 0.47 22998 4,943,556 4,966,553 ۱۳۹۶-۰۴-۰۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,146,317 0.44 5000 1,141,318 1,146,317 ۱۳۹۶-۰۴-۰۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,527,783 0.46 6990 1,520,794 1,527,783 ۱۳۹۶-۰۴-۰۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.67 0.11 16 17 ۱۳۹۶-۰۴-۰۱
هر انس طلا (دلار) 1,255 0.44 5.53 1,249 1,258 ۱۳۹۶-۰۴-۰۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,964,567 0.00 0 4,964,567 4,964,567 ۱۳۹۶-۰۴-۰۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,145,859 0.00 0 1,145,859 1,145,859 ۱۳۹۶-۰۴-۰۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,527,172 0.00 0 1,527,172 1,527,172 ۱۳۹۶-۰۴-۰۲
هر انس نقره (دلار) 17 0.60 0.1 17 17 ۱۳۹۶-۰۴-۰۲
هر انس طلا (دلار) 1,256 0.04 0.47 1,255 1,256 ۱۳۹۶-۰۴-۰۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,997,050 0.68 33974 4,963,077 5,011,039 ۱۳۹۶-۰۴-۰۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,153,509 0.70 7994 1,145,515 1,156,506 ۱۳۹۶-۰۴-۰۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,537,705 0.72 10992 1,526,713 1,541,692 ۱۳۹۶-۰۴-۰۳
هر انس نقره (دلار) 17 0.30 0.05 17 17 ۱۳۹۶-۰۴-۰۳
هر انس طلا (دلار) 1,257 0.00 0 1,257 1,257 ۱۳۹۶-۰۴-۰۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,002,000 0.00 0 5,002,000 5,002,000 ۱۳۹۶-۰۴-۰۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,154,650 0.00 0 1,154,650 1,154,650 ۱۳۹۶-۰۴-۰۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,539,227 0.00 0 1,539,227 1,539,227 ۱۳۹۶-۰۴-۰۴
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۰۴-۰۴

 

+ 1
مخالفم - 0

 

بازدید: 2251

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید