کد: 4082
بروزرسانی: یکشنبه, ۰۶ خرداد ۱۳۹۷ ۲۳:۵۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
  هر انس طلا (دلار) 1,324 -0.06 0.73 1,323 1,325 ۱۳۹۷-۰۲-۰۸
  هر مثقال طلا در بازار تهران 7,502,725 0.63 47010 7,455,714 7,514,727 ۱۳۹۷-۰۲-۰۸
  هر گرم طلای 18 عیار 1,731,528 0.64 11002 1,720,525 1,733,528 ۱۳۹۷-۰۲-۰۸
  هر گرم طلای 24 عیار 2,307,910 0.65 14993 2,292,917 2,310,911 ۱۳۹۷-۰۲-۰۸
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.06 0.01 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۰۸
  هر انس طلا (دلار) 1,323 0.00 0 1,323 1,323 ۱۳۹۷-۰۲-۰۹
  هر مثقال طلا در بازار تهران 7,642,465 1.89 141991 7,500,475 7,662,464 ۱۳۹۷-۰۲-۰۹
  هر گرم طلای 18 عیار 1,762,987 1.85 31978 1,731,009 1,767,987 ۱۳۹۷-۰۲-۰۹
  هر گرم طلای 24 عیار 2,350,186 1.86 42967 2,307,219 2,357,175 ۱۳۹۷-۰۲-۰۹
  هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۰۹
  هر انس طلا (دلار) 1,317 -0.55 -7.34 1,311 1,325 ۱۳۹۷-۰۲-۱۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران 7,720,161 0.98 75021 7,645,140 7,737,165 ۱۳۹۷-۰۲-۱۰
  هر گرم طلای 18 عیار 1,781,598 1.02 17995 1,763,603 1,785,599 ۱۳۹۷-۰۲-۱۰
  هر گرم طلای 24 عیار 2,373,994 0.98 22986 2,351,008 2,379,996 ۱۳۹۷-۰۲-۱۰
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.55 0.09 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۱۰
  هر انس طلا (دلار) 1,304 -0.95 -12.55 1,303 1,316 ۱۳۹۷-۰۲-۱۱
  هر مثقال طلا در بازار تهران 7,856,867 1.75 134895 7,721,973 7,976,774 ۱۳۹۷-۰۲-۱۱
  هر گرم طلای 18 عیار 1,812,676 1.74 30966 1,781,710 1,840,634 ۱۳۹۷-۰۲-۱۱
  هر گرم طلای 24 عیار 2,416,414 1.72 40939 2,375,476 2,453,365 ۱۳۹۷-۰۲-۱۱
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.67 0.11 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۱۱
  هر انس طلا (دلار) 1,305 -0.04 0.52 1,303 1,311 ۱۳۹۷-۰۲-۱۲
  هر مثقال طلا در بازار تهران 7,859,855 0.00 0 7,859,855 7,859,855 ۱۳۹۷-۰۲-۱۲
  هر گرم طلای 18 عیار 1,813,365 0.00 0 1,813,365 1,813,365 ۱۳۹۷-۰۲-۱۲
  هر گرم طلای 24 عیار 2,417,333 0.00 0 2,417,333 2,417,333 ۱۳۹۷-۰۲-۱۲
  هر انس نقره (دلار) 16 1.36 0.22 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۱۲
  هر انس طلا (دلار) 1,315 0.57 7.4 1,305 1,318 ۱۳۹۷-۰۲-۱۳
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,163,324 3.76 296156 7,867,167 8,198,342 ۱۳۹۷-۰۲-۱۳
  هر گرم طلای 18 عیار 1,883,047 3.75 67996 1,815,051 1,891,051 ۱۳۹۷-۰۲-۱۳
  هر گرم طلای 24 عیار 2,510,569 3.76 90988 2,419,581 2,521,565 ۱۳۹۷-۰۲-۱۳
  هر انس نقره (دلار) 17 0.49 0.08 16 17 ۱۳۹۷-۰۲-۱۳
  هر انس طلا (دلار) 1,310 -0.23 -3.03 1,308 1,314 ۱۳۹۷-۰۲-۱۴
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,153,371 0.00 0 8,153,371 8,153,371 ۱۳۹۷-۰۲-۱۴
  هر گرم طلای 18 عیار 1,880,752 0.00 0 1,880,752 1,880,752 ۱۳۹۷-۰۲-۱۴
  هر گرم طلای 24 عیار 2,507,509 0.00 0 2,507,509 2,507,509 ۱۳۹۷-۰۲-۱۴
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.12 0.02 16 17 ۱۳۹۷-۰۲-۱۴
  هر انس طلا (دلار) 1,316 0.09 1.16 1,315 1,316 ۱۳۹۷-۰۲-۱۵
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,609,506 5.45 445284 8,164,221 8,629,519 ۱۳۹۷-۰۲-۱۵
  هر گرم طلای 18 عیار 1,986,270 5.47 103015 1,883,254 1,991,273 ۱۳۹۷-۰۲-۱۵
  هر گرم طلای 24 عیار 2,647,833 5.46 136987 2,510,845 2,653,837 ۱۳۹۷-۰۲-۱۵
  هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۷-۰۲-۱۵
  هر انس طلا (دلار) 1,316 0.00 0 1,316 1,316 ۱۳۹۷-۰۲-۱۶
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,781,721 2.81 240211 8,461,439 9,031,941 ۱۳۹۷-۰۲-۱۶
  هر گرم طلای 18 عیار 2,025,761 2.79 55018 1,951,736 2,083,782 ۱۳۹۷-۰۲-۱۶
  هر گرم طلای 24 عیار 2,700,484 2.82 74015 2,602,458 2,777,492 ۱۳۹۷-۰۲-۱۶
  هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۷-۰۲-۱۶
  هر انس طلا (دلار) 1,313 -0.10 -1.31 1,309 1,318 ۱۳۹۷-۰۲-۱۷
  هر مثقال طلا در بازار تهران 7,927,606 -8.12 -700524 7,902,623 8,628,129 ۱۳۹۷-۰۲-۱۷
  هر گرم طلای 18 عیار 1,829,566 -8.09 -161081 1,824,569 1,990,646 ۱۳۹۷-۰۲-۱۷
  هر گرم طلای 24 عیار 2,440,090 -8.04 -213245 2,432,096 2,653,335 ۱۳۹۷-۰۲-۱۷
  هر انس نقره (دلار) 17 -0.30 0.05 16 17 ۱۳۹۷-۰۲-۱۷
  هر انس طلا (دلار) 1,306 -0.49 -6.45 1,306 1,316 ۱۳۹۷-۰۲-۱۸
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,128,551 1.83 145903 7,982,649 8,378,383 ۱۳۹۷-۰۲-۱۸
  هر گرم طلای 18 عیار 1,875,553 1.79 32978 1,842,575 1,933,504 ۱۳۹۷-۰۲-۱۸
  هر گرم طلای 24 عیار 2,501,064 1.79 43961 2,457,103 2,578,012 ۱۳۹۷-۰۲-۱۸
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.67 0.11 16 17 ۱۳۹۷-۰۲-۱۸
  هر انس نقره (دلار) 17 0.60 0.1 16 17 ۱۳۹۷-۰۲-۱۹
  هر انس طلا (دلار) 1,316 -0.02 0.28 1,305 1,317 ۱۳۹۷-۰۲-۱۹
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,502,980 5.85 469944 8,033,036 8,792,945 ۱۳۹۷-۰۲-۱۹
  هر گرم طلای 18 عیار 1,962,565 5.88 108977 1,853,588 2,029,547 ۱۳۹۷-۰۲-۱۹
  هر گرم طلای 24 عیار 2,616,416 5.87 144963 2,471,454 2,705,396 ۱۳۹۷-۰۲-۱۹
  هر انس طلا (دلار) 1,320 0.50 6.59 1,312 1,323 ۱۳۹۷-۰۲-۲۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,630,036 1.89 160112 8,439,903 8,630,036 ۱۳۹۷-۰۲-۲۰
  هر گرم طلای 18 عیار 1,992,193 1.89 37025 1,948,162 1,992,193 ۱۳۹۷-۰۲-۲۰
  هر گرم طلای 24 عیار 2,655,587 1.88 49034 2,597,557 2,655,587 ۱۳۹۷-۰۲-۲۰
  هر انس نقره (دلار) 17 1.15 0.19 17 17 ۱۳۹۷-۰۲-۲۰
  هر انس طلا (دلار) 1,323 0.12 1.62 1,319 1,326 ۱۳۹۷-۰۲-۲۱
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,625,552 0.00 0 8,625,552 8,625,552 ۱۳۹۷-۰۲-۲۱
  هر گرم طلای 18 عیار 1,991,158 0.00 0 1,991,158 1,991,158 ۱۳۹۷-۰۲-۲۱
  هر گرم طلای 24 عیار 2,654,207 0.00 0 2,654,207 2,654,207 ۱۳۹۷-۰۲-۲۱
  هر انس نقره (دلار) 17 0.30 0.05 17 17 ۱۳۹۷-۰۲-۲۱
  هر انس طلا (دلار) 1,319 -0.13 -1.74 1,319 1,321 ۱۳۹۷-۰۲-۲۲
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,600,101 -0.35 -30021 8,510,037 8,735,197 ۱۳۹۷-۰۲-۲۲
  هر گرم طلای 18 عیار 1,985,208 -0.35 -7004 1,964,193 2,016,220 ۱۳۹۷-۰۲-۲۲
  هر گرم طلای 24 عیار 2,646,607 -0.34 -9006 2,618,587 2,687,636 ۱۳۹۷-۰۲-۲۲
  هر انس نقره (دلار) 17 -0.18 0.03 17 17 ۱۳۹۷-۰۲-۲۲
  هر انس طلا (دلار) 1,319 0.00 0 1,319 1,319 ۱۳۹۷-۰۲-۲۳
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,309,978 -3.37 -290208 8,299,971 8,600,187 ۱۳۹۷-۰۲-۲۳
  هر گرم طلای 18 عیار 1,918,180 -3.38 -67048 1,915,177 1,985,228 ۱۳۹۷-۰۲-۲۳
  هر گرم طلای 24 عیار 2,557,580 -3.36 -89054 2,553,577 2,646,634 ۱۳۹۷-۰۲-۲۳
  هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۷-۰۲-۲۳
  هر انس طلا (دلار) 1,320 0.09 1.15 1,319 1,323 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,120,328 -2.52 -210163 7,969,211 8,330,492 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴
  هر گرم طلای 18 عیار 1,874,270 -2.50 -48027 1,839,243 1,922,298 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴
  هر گرم طلای 24 عیار 2,498,697 -2.54 -65040 2,452,661 2,563,738 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴
  هر انس نقره (دلار) 17 -0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۷-۰۲-۲۴
  هر انس طلا (دلار) 1,294 -1.48 -19.45 1,292 1,314 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
  هر مثقال طلا در بازار تهران 7,994,641 -0.20 -15994 7,949,660 8,090,601 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
  هر گرم طلای 18 عیار 1,845,035 -0.22 -3999 1,835,039 1,867,026 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
  هر گرم طلای 24 عیار 2,460,717 -0.16 -3999 2,446,722 2,489,704 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
  هر انس نقره (دلار) 16 -1.75 0.29 16 17 ۱۳۹۷-۰۲-۲۵
  هر انس طلا (دلار) 1,290 -0.21 -2.66 1,287 1,298 ۱۳۹۷-۰۲-۲۶
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,027,851 0.33 26012 7,991,834 8,107,889 ۱۳۹۷-۰۲-۲۶
  هر گرم طلای 18 عیار 1,852,698 0.33 6002 1,844,695 1,871,707 ۱۳۹۷-۰۲-۲۶
  هر گرم طلای 24 عیار 2,469,935 0.28 7003 2,459,930 2,494,947 ۱۳۹۷-۰۲-۲۶
  هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۲۶
  هر انس طلا (دلار) 1,290 -0.12 -1.49 1,286 1,294 ۱۳۹۷-۰۲-۲۷
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,042,794 0.50 39994 8,002,800 8,052,792 ۱۳۹۷-۰۲-۲۷
  هر گرم طلای 18 عیار 1,856,532 0.54 9999 1,846,533 1,858,532 ۱۳۹۷-۰۲-۲۷
  هر گرم طلای 24 عیار 2,475,379 0.53 12999 2,462,381 2,478,379 ۱۳۹۷-۰۲-۲۷
  هر انس نقره (دلار) 16 0.55 0.09 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۲۷
  هر انس طلا (دلار) 1,290 -0.09 -1.16 1,286 1,291 ۱۳۹۷-۰۲-۲۸
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,043,116 0.00 0 8,043,116 8,043,116 ۱۳۹۷-۰۲-۲۸
  هر گرم طلای 18 عیار 1,856,606 0.00 0 1,856,606 1,856,606 ۱۳۹۷-۰۲-۲۸
  هر گرم طلای 24 عیار 2,475,478 0.00 0 2,475,478 2,475,478 ۱۳۹۷-۰۲-۲۸
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.30 0.05 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۲۸
  هر انس طلا (دلار) 1,292 -0.04 0.47 1,291 1,293 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹
  هر مثقال طلا در بازار تهران 7,891,208 -1.82 -145875 7,891,208 8,037,083 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹
  هر گرم طلای 18 عیار 1,821,243 -1.83 -33971 1,821,243 1,855,214 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹
  هر گرم طلای 24 عیار 2,428,660 -1.82 -44962 2,428,660 2,473,621 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.06 0.01 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۲۹
  هر انس طلا (دلار) 1,293 0.00 0 1,293 1,293 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران 7,973,637 0.95 75006 7,803,624 7,973,637 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰
  هر گرم طلای 18 عیار 1,840,957 0.99 18001 1,800,954 1,840,957 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰
  هر گرم طلای 24 عیار 2,453,946 0.95 23001 2,401,942 2,453,946 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰
  هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۷-۰۲-۳۰
  هر انس طلا (دلار) 1,289 -0.38 -4.94 1,283 1,293 ۱۳۹۷-۰۲-۳۱
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,136,196 2.02 161043 7,935,141 8,271,232 ۱۳۹۷-۰۲-۳۱
  هر گرم طلای 18 عیار 1,877,316 1.96 36009 1,831,304 1,909,315 ۱۳۹۷-۰۲-۳۱
  هر گرم طلای 24 عیار 2,503,415 2.00 49003 2,442,409 2,545,427 ۱۳۹۷-۰۲-۳۱
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.06 0.01 16 17 ۱۳۹۷-۰۲-۳۱
  هر انس طلا (دلار) 1,293 -0.02 0.3 1,289 1,297 ۱۳۹۷-۰۳-۰۱
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,188,828 0.61 50029 8,138,799 8,228,852 ۱۳۹۷-۰۳-۰۱
  هر گرم طلای 18 عیار 1,889,924 0.64 12007 1,877,917 1,898,929 ۱۳۹۷-۰۳-۰۱
  هر گرم طلای 24 عیار 2,520,226 0.64 16009 2,504,216 2,532,233 ۱۳۹۷-۰۳-۰۱
  هر انس نقره (دلار) 17 0.18 0.03 16 17 ۱۳۹۷-۰۳-۰۱
  هر انس طلا (دلار) 1,290 -0.17 -2.2 1,289 1,298 ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,131,113 -0.67 -55014 8,066,096 8,186,127 ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
  هر گرم طلای 18 عیار 1,876,297 -0.69 -13003 1,861,293 1,889,301 ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
  هر گرم طلای 24 عیار 2,502,390 -0.67 -17004 2,482,395 2,519,394 ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
  هر انس نقره (دلار) 16 -1.03 0.17 16 17 ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
  هر انس طلا (دلار) 1,306 1.03 13.35 1,293 1,306 ۱۳۹۷-۰۳-۰۳
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,201,541 0.86 70021 8,131,519 8,216,546 ۱۳۹۷-۰۳-۰۳
  هر گرم طلای 18 عیار 1,892,396 0.85 16004 1,876,391 1,896,397 ۱۳۹۷-۰۳-۰۳
  هر گرم طلای 24 عیار 2,523,522 0.84 21006 2,502,515 2,528,523 ۱۳۹۷-۰۳-۰۳
  هر انس نقره (دلار) 17 1.15 0.19 16 17 ۱۳۹۷-۰۳-۰۳
  هر انس طلا (دلار) 1,303 -0.17 -2.26 1,301 1,307 ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,195,147 0.00 0 8,195,147 8,195,147 ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
  هر گرم طلای 18 عیار 1,890,921 0.00 0 1,890,921 1,890,921 ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
  هر گرم طلای 24 عیار 2,521,555 0.00 0 2,521,555 2,521,555 ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
  هر انس نقره (دلار) 17 -0.72 0.12 17 17 ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
  هر انس طلا (دلار) 1,302 -0.05 0.6 1,301 1,303 ۱۳۹۷-۰۳-۰۵
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,213,186 0.12 10005 8,163,161 8,223,191 ۱۳۹۷-۰۳-۰۵
  هر گرم طلای 18 عیار 1,895,776 0.16 3001 1,883,770 1,897,777 ۱۳۹۷-۰۳-۰۵
  هر گرم طلای 24 عیار 2,527,028 0.12 3001 2,512,020 2,530,029 ۱۳۹۷-۰۳-۰۵
  هر انس نقره (دلار) 17 -0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۷-۰۳-۰۵
  هر انس طلا (دلار) 1,301 0.00 0 1,301 1,301 ۱۳۹۷-۰۳-۰۶
  هر مثقال طلا در بازار تهران 8,255,367 0.61 49978 8,195,393 8,270,360 ۱۳۹۷-۰۳-۰۶
  هر گرم طلای 18 عیار 1,904,962 0.58 10986 1,890,978 1,908,960 ۱۳۹۷-۰۳-۰۶
  هر گرم طلای 24 عیار 2,540,622 0.63 15993 2,521,630 2,544,620 ۱۳۹۷-۰۳-۰۶
  هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۷-۰۳-۰۶

 

+ 4
مخالفم - 4

 

بازدید: 12400

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید