کد: 4082
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۵ ۲۱:۰۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
هر انس طلا (دلار) 1,134 0.00 0 1,134 1,134 ۱۳۹۵-۱۰-۰۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,947,609 0.51 25018 4,922,590 4,951,612 ۱۳۹۵-۱۰-۰۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,142,253 0.53 5994 1,136,258 1,142,253 ۱۳۹۵-۱۰-۰۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,522,040 0.53 7995 1,514,044 1,523,041 ۱۳۹۵-۱۰-۰۵
هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۰۵
هر انس طلا (دلار) 1,133 0.00 0 1,133 1,133 ۱۳۹۵-۱۰-۰۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,003,493 1.29 63943 4,939,551 5,007,490 ۱۳۹۵-۱۰-۰۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,154,381 1.23 13988 1,140,393 1,155,380 ۱۳۹۵-۱۰-۰۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,539,534 1.31 19973 1,519,562 1,540,523 ۱۳۹۵-۱۰-۰۶
هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۰۶
هر انس طلا (دلار) 1,139 0.42 4.73 1,133 1,148 ۱۳۹۵-۱۰-۰۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,033,168 0.64 32020 5,001,148 5,063,187 ۱۳۹۵-۱۰-۰۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,161,141 0.61 6994 1,154,146 1,168,145 ۱۳۹۵-۱۰-۰۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,548,885 0.65 9996 1,538,888 1,557,880 ۱۳۹۵-۱۰-۰۷
هر انس نقره (دلار) 16 0.63 0.1 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۰۷
هر انس طلا (دلار) 1,139 -0.11 -1.21 1,137 1,145 ۱۳۹۵-۱۰-۰۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,986,338 -0.93 -47031 4,986,338 5,053,383 ۱۳۹۵-۱۰-۰۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,151,190 -0.86 -9996 1,151,190 1,166,190 ۱۳۹۵-۱۰-۰۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,533,947 -0.97 -15000 1,533,947 1,554,951 ۱۳۹۵-۱۰-۰۸
هر انس نقره (دلار) 16 0.06 0.01 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۰۸
هر انس طلا (دلار) 1,147 0.40 4.59 1,142 1,150 ۱۳۹۵-۱۰-۰۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,964,843 -0.38 -19003 4,964,843 5,002,850 ۱۳۹۵-۱۰-۰۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,145,614 -0.43 -5000 1,145,614 1,154,616 ۱۳۹۵-۱۰-۰۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,527,189 -0.39 -5991 1,527,189 1,539,181 ۱۳۹۵-۱۰-۰۹
هر انس نقره (دلار) 16 0.06 0.01 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۰۹
هر انس طلا (دلار) 1,159 0.29 3.33 1,155 1,163 ۱۳۹۵-۱۰-۱۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,965,836 0.00 0 4,965,836 4,965,836 ۱۳۹۵-۱۰-۱۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,145,843 0.00 0 1,145,843 1,145,843 ۱۳۹۵-۱۰-۱۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,527,494 0.00 0 1,527,494 1,527,494 ۱۳۹۵-۱۰-۱۰
هر انس نقره (دلار) 16 0.19 0.03 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۱۰
هر انس طلا (دلار) 1,152 0.03 0.38 1,151 1,153 ۱۳۹۵-۱۰-۱۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,906,452 -1.21 -60030 4,900,449 4,974,486 ۱۳۹۵-۱۰-۱۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,131,995 -1.22 -13996 1,130,995 1,147,993 ۱۳۹۵-۱۰-۱۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,509,694 -1.18 -17998 1,507,693 1,530,684 ۱۳۹۵-۱۰-۱۱
هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۱۱
هر انس طلا (دلار) 1,151 0.00 0 1,151 1,151 ۱۳۹۵-۱۰-۱۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,872,343 -0.61 -29990 4,815,363 4,902,333 ۱۳۹۵-۱۰-۱۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,124,048 -0.62 -6998 1,111,063 1,131,046 ۱۳۹۵-۱۰-۱۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,498,441 -0.66 -9987 1,481,457 1,508,427 ۱۳۹۵-۱۰-۱۲
هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۱۲
هر انس طلا (دلار) 1,151 0.00 0 1,151 1,151 ۱۳۹۵-۱۰-۱۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,900,089 0.57 27990 4,872,100 4,900,089 ۱۳۹۵-۱۰-۱۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,130,989 0.62 6998 1,123,992 1,130,989 ۱۳۹۵-۱۰-۱۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,507,352 0.60 8987 1,498,366 1,507,352 ۱۳۹۵-۱۰-۱۳
هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۱۳
هر انس طلا (دلار) 1,151 -0.05 0.58 1,146 1,158 ۱۳۹۵-۱۰-۱۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,895,454 -0.08 -3998 4,883,210 4,925,438 ۱۳۹۵-۱۰-۱۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,129,843 -0.09 -1000 1,126,315 1,136,839 ۱۳۹۵-۱۰-۱۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,506,157 -0.07 -1000 1,501,100 1,515,142 ۱۳۹۵-۱۰-۱۴
هر انس نقره (دلار) 16 1.63 0.26 16 16 ۱۳۹۵-۱۰-۱۴
هر انس طلا (دلار) 1,165 0.52 6.06 1,157 1,168 ۱۳۹۵-۱۰-۱۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,921,377 0.16 8002 4,904,372 4,927,379 ۱۳۹۵-۱۰-۱۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,135,747 0.18 2000 1,131,746 1,136,748 ۱۳۹۵-۱۰-۱۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,514,353 0.20 2990 1,508,362 1,516,354 ۱۳۹۵-۱۰-۱۵
هر انس نقره (دلار) 16 0.73 0.12 16 17 ۱۳۹۵-۱۰-۱۵
هر انس طلا (دلار) 1,179 1.22 14.26 1,164 1,180 ۱۳۹۵-۱۰-۱۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,943,705 0.47 23017 4,920,687 4,943,705 ۱۳۹۵-۱۰-۱۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,141,275 0.53 5994 1,135,280 1,141,275 ۱۳۹۵-۱۰-۱۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,521,069 0.46 6995 1,514,074 1,521,069 ۱۳۹۵-۱۰-۱۶
هر انس نقره (دلار) 17 1.28 0.21 16 17 ۱۳۹۵-۱۰-۱۶
هر انس طلا (دلار) 1,175 -0.33 -3.9 1,171 1,180 ۱۳۹۵-۱۰-۱۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,935,406 0.00 0 4,935,406 4,935,406 ۱۳۹۵-۱۰-۱۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,139,360 0.00 0 1,139,360 1,139,360 ۱۳۹۵-۱۰-۱۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,518,517 0.00 0 1,518,517 1,518,517 ۱۳۹۵-۱۰-۱۷
هر انس نقره (دلار) 17 -0.48 0.08 16 17 ۱۳۹۵-۱۰-۱۷
هر انس طلا (دلار) 1,172 0.04 0.49 1,171 1,173 ۱۳۹۵-۱۰-۱۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,958,570 0.43 20990 4,937,580 4,959,569 ۱۳۹۵-۱۰-۱۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,143,860 0.35 3999 1,139,862 1,144,859 ۱۳۹۵-۱۰-۱۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,525,183 0.39 5998 1,519,186 1,526,182 ۱۳۹۵-۱۰-۱۸
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۱۸
هر انس طلا (دلار) 1,172 0.00 0 1,172 1,172 ۱۳۹۵-۱۰-۱۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,966,063 0.14 6998 4,959,066 4,971,061 ۱۳۹۵-۱۰-۱۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,145,973 0.17 2000 1,143,974 1,147,243 ۱۳۹۵-۱۰-۱۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,527,325 0.13 1990 1,525,335 1,529,754 ۱۳۹۵-۱۰-۱۹
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۱۹
هر انس طلا (دلار) 1,177 0.46 5.35 1,171 1,180 ۱۳۹۵-۱۰-۲۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,977,816 0.28 13989 4,963,827 4,978,815 ۱۳۹۵-۱۰-۲۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,148,455 0.26 2998 1,145,458 1,149,454 ۱۳۹۵-۱۰-۲۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,531,633 0.33 4996 1,526,637 1,531,633 ۱۳۹۵-۱۰-۲۰
هر انس نقره (دلار) 17 0.24 0.04 16 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۰
هر انس طلا (دلار) 1,184 0.05 0.54 1,181 1,188 ۱۳۹۵-۱۰-۲۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,987,897 0.10 5000 4,982,896 4,992,898 ۱۳۹۵-۱۰-۲۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,150,627 0.09 1000 1,149,626 1,152,627 ۱۳۹۵-۱۰-۲۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,534,196 0.07 1000 1,533,195 1,536,196 ۱۳۹۵-۱۰-۲۱
هر انس نقره (دلار) 17 -0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۱
هر انس طلا (دلار) 1,178 -0.61 -7.25 1,177 1,190 ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,993,503 0.20 9993 4,983,510 4,999,498 ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,152,613 0.26 2998 1,149,615 1,153,612 ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,535,845 0.20 2998 1,532,847 1,537,843 ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
هر انس نقره (دلار) 17 -1.48 0.25 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۲
هر انس طلا (دلار) 1,204 1.23 14.60 1,189 1,205 ۱۳۹۵-۱۰-۲۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,027,572 0.90 44961 4,982,612 5,042,559 ۱۳۹۵-۱۰-۲۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,160,388 0.96 10981 1,149,408 1,163,386 ۱۳۹۵-۱۰-۲۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,546,548 0.91 13978 1,532,571 1,551,544 ۱۳۹۵-۱۰-۲۳
هر انس نقره (دلار) 17 1.13 0.19 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۳
هر انس طلا (دلار) 1,193 -0.15 -1.77 1,188 1,200 ۱۳۹۵-۱۰-۲۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,031,950 0.00 0 5,031,950 5,031,950 ۱۳۹۵-۱۰-۲۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,161,399 0.00 0 1,161,399 1,161,399 ۱۳۹۵-۱۰-۲۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,547,895 0.00 0 1,547,895 1,547,895 ۱۳۹۵-۱۰-۲۴
هر انس نقره (دلار) 17 -0.54 0.09 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۴
هر انس طلا (دلار) 1,196 -0.05 0.57 1,196 1,198 ۱۳۹۵-۱۰-۲۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,985,209 -0.85 -42968 4,985,209 5,033,172 ۱۳۹۵-۱۰-۲۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,150,545 -0.86 -9983 1,150,545 1,161,527 ۱۳۹۵-۱۰-۲۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,533,754 -0.84 -12981 1,533,754 1,548,733 ۱۳۹۵-۱۰-۲۵
هر انس نقره (دلار) 17 0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,539,997 0.26 4002 1,531,991 1,539,997 ۱۳۹۵-۱۰-۲۶
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۶
هر انس طلا (دلار) 1,198 0.00 0 1,198 1,198 ۱۳۹۵-۱۰-۲۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,006,502 0.28 14009 4,979,483 5,006,502 ۱۳۹۵-۱۰-۲۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,155,228 0.26 3002 1,149,223 1,155,228 ۱۳۹۵-۱۰-۲۶
هر انس طلا (دلار) 1,204 0.55 6.61 1,198 1,208 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,004,100 0.00 0 4,998,099 5,023,104 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,154,673 0.00 0 1,153,673 1,159,675 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,539,258 0.00 0 1,537,258 1,545,249 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۷
هر انس طلا (دلار) 1,214 0.86 10.34 1,203 1,219 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,001,249 0.14 7003 4,994,246 5,015,255 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,153,939 0.09 1000 1,152,938 1,156,940 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,538,612 0.13 2000 1,536,611 1,542,603 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
هر انس نقره (دلار) 17 1.96 0.33 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,214 -0.09 -1.07 1,211 1,217 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,991,898 -0.16 -8001 4,989,898 5,000,900 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,151,627 -0.17 -2000 1,151,627 1,153,627 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,536,196 -0.13 -2000 1,535,196 1,538,196 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹
هر انس نقره (دلار) 17 0.29 0.05 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۲۹
هر انس طلا (دلار) 1,198 -0.40 -4.87 1,196 1,205 ۱۳۹۵-۱۰-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,976,358 -0.26 -12996 4,962,362 4,989,353 ۱۳۹۵-۱۰-۳۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,148,042 -0.26 -3000 1,145,043 1,151,041 ۱۳۹۵-۱۰-۳۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,531,415 -0.26 -3999 1,526,427 1,535,414 ۱۳۹۵-۱۰-۳۰
هر انس نقره (دلار) 17 -1.52 0.26 17 17 ۱۳۹۵-۱۰-۳۰
هر انس طلا (دلار) 1,204 -0.05 0.6 1,199 1,208 ۱۳۹۵-۱۱-۰۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,975,661 0.00 0 4,975,661 4,975,661 ۱۳۹۵-۱۱-۰۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,147,881 0.00 0 1,147,881 1,147,881 ۱۳۹۵-۱۱-۰۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,531,200 0.00 0 1,531,200 1,531,200 ۱۳۹۵-۱۱-۰۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.59 0.1 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۱
هر انس طلا (دلار) 1,210 0.06 0.77 1,208 1,211 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,957,139 -0.44 -22005 4,957,139 4,983,145 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,143,682 -0.44 -5001 1,143,682 1,149,684 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,525,280 -0.46 -6991 1,525,280 1,533,272 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر انس نقره (دلار) 17 0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر انس طلا (دلار) 1,210 0.00 0 1,210 1,210 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,972,944 0.32 16003 4,949,940 4,972,944 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,147,638 0.35 4000 1,142,637 1,147,638 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,530,210 0.33 4990 1,523,219 1,530,210 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر انس طلا (دلار) 1,216 0.46 5.56 1,210 1,220 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,984,445 0.22 11003 4,973,441 4,988,446 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,150,753 0.26 3000 1,147,752 1,150,753 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,533,364 0.20 3000 1,530,363 1,534,364 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
هر انس نقره (دلار) 17 0.53 0.09 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 350

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید