کد: 4082
بروزرسانی: یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰۸:۲۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
هر انس طلا (دلار) 1,353 -0.13 -1.8 1,351 1,361 ۱۳۹۶-۱۱-۲۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,496,181 0.00 0 6,496,181 6,496,181 ۱۳۹۶-۱۱-۲۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,498,831 0.00 0 1,498,831 1,498,831 ۱۳۹۶-۱۱-۲۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,998,041 0.00 0 1,998,041 1,998,041 ۱۳۹۶-۱۱-۲۷
هر انس نقره (دلار) 17 -0.47 0.08 17 17 ۱۳۹۶-۱۱-۲۷
هر انس طلا (دلار) 1,348 -0.07 0.96 1,348 1,350 ۱۳۹۶-۱۱-۲۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,368,737 -2.03 -132056 6,368,737 6,500,794 ۱۳۹۶-۱۱-۲۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,469,891 -2.00 -30002 1,469,891 1,499,894 ۱۳۹۶-۱۱-۲۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,958,461 -2.05 -40997 1,958,461 1,999,459 ۱۳۹۶-۱۱-۲۸
هر انس نقره (دلار) 17 -0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۶-۱۱-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,348 0.00 0 1,348 1,348 ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,304,591 -0.43 -27015 6,155,506 6,331,606 ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,455,098 -0.41 -5993 1,420,098 1,461,092 ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,938,744 -0.46 -8995 1,893,748 1,947,739 ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۱۱-۲۹
هر انس طلا (دلار) 1,346 0.00 0.01 1,345 1,350 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,252,368 -0.87 -54951 6,209,407 6,307,319 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,442,971 -0.82 -11990 1,432,990 1,454,960 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,922,918 -0.87 -16965 1,909,940 1,939,883 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
هر انس نقره (دلار) 17 0.18 0.03 17 17 ۱۳۹۶-۱۱-۳۰
هر انس طلا (دلار) 1,341 -0.48 -6.4 1,337 1,349 ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 6,263,006 0.00 0 6,263,006 6,263,006 ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,445,425 0.00 0 1,445,425 1,445,425 ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,926,189 0.00 0 1,926,189 1,926,189 ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
هر انس نقره (دلار) 17 -0.06 0.01 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۰۱
  هر انس طلا (دلار) 1,331 -0.03 0.41 1,326 1,332 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,206,821 -0.80 -49991 6,161,830 6,256,811 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲
  هر گرم طلای 18 عیار 1,432,008 -0.83 -11988 1,422,010 1,443,996 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲
  هر گرم طلای 24 عیار 1,909,298 -0.78 -14988 1,895,310 1,924,285 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲
  هر انس نقره (دلار) 17 0.97 0.16 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۰۲
  هر انس طلا (دلار) 1,330 0.40 5.35 1,321 1,330 ۱۳۹۶-۱۲-۰۳
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,215,870 0.16 10001 6,176,864 6,215,870 ۱۳۹۶-۱۲-۰۳
  هر گرم طلای 18 عیار 1,434,480 0.21 3000 1,425,479 1,434,480 ۱۳۹۶-۱۲-۰۳
  هر گرم طلای 24 عیار 1,911,927 0.16 3000 1,899,925 1,911,927 ۱۳۹۶-۱۲-۰۳
  هر انس نقره (دلار) 17 0.49 0.08 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۰۳
  هر انس طلا (دلار) 1,330 -0.11 -1.44 1,326 1,333 ۱۳۹۶-۱۲-۰۴
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,217,113 0.00 0 6,217,113 6,217,113 ۱۳۹۶-۱۲-۰۴
  هر گرم طلای 18 عیار 1,434,767 0.00 0 1,434,767 1,434,767 ۱۳۹۶-۱۲-۰۴
  هر گرم طلای 24 عیار 1,912,309 0.00 0 1,912,309 1,912,309 ۱۳۹۶-۱۲-۰۴
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.42 0.07 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۰۴
  هر انس طلا (دلار) 1,329 0.01 0.07 1,329 1,329 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,292,034 1.30 80949 6,211,085 6,299,030 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵
  هر گرم طلای 18 عیار 1,451,356 1.25 17979 1,433,377 1,453,354 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵
  هر گرم طلای 24 عیار 1,935,420 1.31 24965 1,910,456 1,937,419 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.12 0.02 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۰۵
  هر انس طلا (دلار) 1,329 0.00 0 1,329 1,329 ۱۳۹۶-۱۲-۰۶
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,344,065 0.83 51968 6,292,097 6,344,065 ۱۳۹۶-۱۲-۰۶
  هر گرم طلای 18 عیار 1,463,353 0.83 11983 1,451,370 1,463,353 ۱۳۹۶-۱۲-۰۶
  هر گرم طلای 24 عیار 1,951,420 0.83 15981 1,935,440 1,951,420 ۱۳۹۶-۱۲-۰۶
  هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۶-۱۲-۰۶
  هر انس طلا (دلار) 1,334 0.23 3.11 1,328 1,342 ۱۳۹۶-۱۲-۰۷
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,497,804 2.20 140103 6,357,701 6,506,811 ۱۳۹۶-۱۲-۰۷
  هر گرم طلای 18 عیار 1,499,358 2.18 32013 1,467,345 1,501,350 ۱۳۹۶-۱۲-۰۷
  هر گرم طلای 24 عیار 1,998,077 2.20 43001 1,955,075 2,001,069 ۱۳۹۶-۱۲-۰۷
  هر انس نقره (دلار) 17 0.30 0.05 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۰۷
  هر انس طلا (دلار) 1,326 -0.61 -8.08 1,326 1,338 ۱۳۹۶-۱۲-۰۸
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,439,890 -0.82 -53040 6,397,858 6,493,931 ۱۳۹۶-۱۲-۰۸
  هر گرم طلای 18 عیار 1,485,378 -0.87 -13009 1,476,381 1,498,387 ۱۳۹۶-۱۲-۰۸
  هر گرم طلای 24 عیار 1,981,114 -0.80 -16002 1,968,114 1,997,116 ۱۳۹۶-۱۲-۰۸
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.78 0.13 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۰۸
  هر انس طلا (دلار) 1,318 -0.02 0.32 1,316 1,322 ۱۳۹۶-۱۲-۰۹
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,398,663 -0.33 -21005 6,352,651 6,429,671 ۱۳۹۶-۱۲-۰۹
  هر گرم طلای 18 عیار 1,476,643 -0.34 -4991 1,465,640 1,483,635 ۱۳۹۶-۱۲-۰۹
  هر گرم طلای 24 عیار 1,968,131 -0.30 -5991 1,954,137 1,977,123 ۱۳۹۶-۱۲-۰۹
  هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 16 ۱۳۹۶-۱۲-۰۹
  هر انس طلا (دلار) 1,305 -1.06 -13.95 1,305 1,320 ۱۳۹۶-۱۲-۱۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,413,318 0.31 20016 6,371,283 6,413,318 ۱۳۹۶-۱۲-۱۰
  هر گرم طلای 18 عیار 1,479,486 0.27 4003 1,470,479 1,479,486 ۱۳۹۶-۱۲-۱۰
  هر گرم طلای 24 عیار 1,972,245 0.30 5994 1,959,244 1,972,245 ۱۳۹۶-۱۲-۱۰
  هر انس نقره (دلار) 16 -1.10 0.18 16 16 ۱۳۹۶-۱۲-۱۰
  هر انس طلا (دلار) 1,321 0.29 3.83 1,314 1,324 ۱۳۹۶-۱۲-۱۱
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,402,041 0.00 0 6,402,041 6,402,041 ۱۳۹۶-۱۲-۱۱
  هر گرم طلای 18 عیار 1,476,886 0.00 0 1,476,886 1,476,886 ۱۳۹۶-۱۲-۱۱
  هر گرم طلای 24 عیار 1,968,778 0.00 0 1,968,778 1,968,778 ۱۳۹۶-۱۲-۱۱
  هر انس نقره (دلار) 17 0.98 0.16 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۱۱
  هر انس طلا (دلار) 1,323 0.06 0.85 1,321 1,323 ۱۳۹۶-۱۲-۱۲
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,463,132 0.83 53017 6,410,114 6,463,132 ۱۳۹۶-۱۲-۱۲
  هر گرم طلای 18 عیار 1,490,741 0.81 11993 1,478,747 1,490,741 ۱۳۹۶-۱۲-۱۲
  هر گرم طلای 24 عیار 1,988,255 0.86 16995 1,971,260 1,988,255 ۱۳۹۶-۱۲-۱۲
  هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۱۲-۱۲
  هر انس طلا (دلار) 1,324 0.00 0 1,324 1,324 ۱۳۹۶-۱۲-۱۳
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,471,496 0.06 4003 6,451,479 6,490,512 ۱۳۹۶-۱۲-۱۳
  هر گرم طلای 18 عیار 1,493,518 0.07 1000 1,488,514 1,497,521 ۱۳۹۶-۱۲-۱۳
  هر گرم طلای 24 عیار 1,990,290 0.05 1000 1,984,295 1,996,295 ۱۳۹۶-۱۲-۱۳
  هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۱۲-۱۳
  هر انس طلا (دلار) 1,321 -0.11 -1.39 1,320 1,327 ۱۳۹۶-۱۲-۱۴
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,461,579 -0.05 -3000 6,457,580 6,486,573 ۱۳۹۶-۱۲-۱۴
  هر گرم طلای 18 عیار 1,490,922 -0.07 -1000 1,489,923 1,496,921 ۱۳۹۶-۱۲-۱۴
  هر گرم طلای 24 عیار 1,987,163 -0.05 -1000 1,986,163 1,995,161 ۱۳۹۶-۱۲-۱۴
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.85 0.14 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۱۴
  هر انس طلا (دلار) 1,336 1.18 15.55 1,320 1,336 ۱۳۹۶-۱۲-۱۵
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,490,215 0.36 23014 6,438,182 6,490,215 ۱۳۹۶-۱۲-۱۵
  هر گرم طلای 18 عیار 1,497,222 0.34 5003 1,485,214 1,497,222 ۱۳۹۶-۱۲-۱۵
  هر گرم طلای 24 عیار 1,995,896 0.35 7004 1,979,896 1,995,896 ۱۳۹۶-۱۲-۱۵
  هر انس نقره (دلار) 17 2.25 0.37 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۱۵
  هر انس طلا (دلار) 1,331 -0.31 -4.09 1,330 1,341 ۱۳۹۶-۱۲-۱۶
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,507,301 0.31 20004 6,487,297 6,526,305 ۱۳۹۶-۱۲-۱۶
  هر گرم طلای 18 عیار 1,501,540 0.33 4990 1,496,549 1,505,541 ۱۳۹۶-۱۲-۱۶
  هر گرم طلای 24 عیار 2,000,990 0.30 5991 1,994,998 2,006,991 ۱۳۹۶-۱۲-۱۶
  هر انس نقره (دلار) 17 -1.19 0.2 17 17 ۱۳۹۶-۱۲-۱۶
  هر انس طلا (دلار) 1,319 -0.27 -3.53 1,319 1,328 ۱۳۹۶-۱۲-۱۷
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,501,818 0.14 8992 6,481,837 6,501,818 ۱۳۹۶-۱۲-۱۷
  هر گرم طلای 18 عیار 1,499,814 0.13 1989 1,495,828 1,499,814 ۱۳۹۶-۱۲-۱۷
  هر گرم طلای 24 عیار 1,999,689 0.15 2988 1,993,705 1,999,689 ۱۳۹۶-۱۲-۱۷
  هر انس نقره (دلار) 16 0.00 0 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۱۷
  هر انس طلا (دلار) 1,323 0.17 2.29 1,313 1,323 ۱۳۹۶-۱۲-۱۸
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,505,983 0.00 0 6,505,983 6,505,983 ۱۳۹۶-۱۲-۱۸
  هر گرم طلای 18 عیار 1,500,775 0.00 0 1,500,775 1,500,775 ۱۳۹۶-۱۲-۱۸
  هر گرم طلای 24 عیار 2,000,970 0.00 0 2,000,970 2,000,970 ۱۳۹۶-۱۲-۱۸
  هر انس نقره (دلار) 17 0.79 0.13 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۱۸
  هر انس طلا (دلار) 1,324 0.10 1.26 1,322 1,324 ۱۳۹۶-۱۲-۱۹
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,568,065 0.92 60000 6,508,065 6,576,065 ۱۳۹۶-۱۲-۱۹
  هر گرم طلای 18 عیار 1,515,255 0.93 14000 1,501,255 1,517,255 ۱۳۹۶-۱۲-۱۹
  هر گرم طلای 24 عیار 2,020,600 0.95 18990 2,001,610 2,022,600 ۱۳۹۶-۱۲-۱۹
  هر انس نقره (دلار) 17 0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۶-۱۲-۱۹
  هر انس طلا (دلار) 1,325 0.00 0 1,325 1,325 ۱۳۹۶-۱۲-۲۰
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,566,248 -0.11 -7005 6,558,242 6,585,264 ۱۳۹۶-۱۲-۲۰
  هر گرم طلای 18 عیار 1,515,451 -0.07 -1000 1,513,449 1,519,454 ۱۳۹۶-۱۲-۲۰
  هر گرم طلای 24 عیار 2,019,194 -0.15 -3002 2,017,192 2,025,198 ۱۳۹۶-۱۲-۲۰
  هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۶-۱۲-۲۰
  هر انس طلا (دلار) 1,319 -0.38 -5.07 1,316 1,325 ۱۳۹۶-۱۲-۲۱
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,577,191 0.17 11008 6,560,178 6,584,197 ۱۳۹۶-۱۲-۲۱
  هر گرم طلای 18 عیار 1,517,437 0.13 2001 1,513,434 1,519,439 ۱۳۹۶-۱۲-۲۱
  هر گرم طلای 24 عیار 2,023,177 0.20 4003 2,018,173 2,025,178 ۱۳۹۶-۱۲-۲۱
  هر انس نقره (دلار) 17 -0.60 0.1 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۲۱
  هر انس طلا (دلار) 1,327 0.22 2.88 1,318 1,327 ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,639,593 1.00 66015 6,573,577 6,639,593 ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
  هر گرم طلای 18 عیار 1,531,597 0.99 14993 1,516,603 1,531,597 ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
  هر گرم طلای 24 عیار 2,042,049 0.99 19984 2,022,065 2,042,049 ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
  هر انس نقره (دلار) 17 0.48 0.08 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
  هر انس طلا (دلار) 1,323 -0.19 -2.48 1,322 1,330 ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,641,805 0.08 5000 6,636,806 6,668,800 ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
  هر گرم طلای 18 عیار 1,532,955 0.13 2000 1,530,955 1,538,953 ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
  هر گرم طلای 24 عیار 2,043,193 0.10 2000 2,041,193 2,051,191 ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
  هر انس نقره (دلار) 17 -0.30 0.05 17 17 ۱۳۹۶-۱۲-۲۳
  هر انس طلا (دلار) 1,318 -0.46 -6.11 1,316 1,327 ۱۳۹۶-۱۲-۲۴
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,617,371 -0.26 -16986 6,557,422 6,634,356 ۱۳۹۶-۱۲-۲۴
  هر گرم طلای 18 عیار 1,526,932 -0.26 -3997 1,512,953 1,530,928 ۱۳۹۶-۱۲-۲۴
  هر گرم طلای 24 عیار 2,034,839 -0.29 -5985 2,016,865 2,040,824 ۱۳۹۶-۱۲-۲۴
  هر انس نقره (دلار) 16 -0.60 0.1 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۲۴
  هر انس طلا (دلار) 1,312 -0.31 -4.09 1,311 1,322 ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,627,238 0.00 0 6,627,238 6,627,238 ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
  هر گرم طلای 18 عیار 1,529,208 0.00 0 1,529,208 1,529,208 ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
  هر گرم طلای 24 عیار 2,037,873 0.00 0 2,037,873 2,037,873 ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
  هر انس نقره (دلار) 16 -1.04 0.17 16 17 ۱۳۹۶-۱۲-۲۵
  هر انس طلا (دلار) 1,315 0.02 0.25 1,315 1,315 ۱۳۹۶-۱۲-۲۶
  هر مثقال طلا در بازار تهران 6,564,723 -0.95 -63045 6,561,721 6,627,768 ۱۳۹۶-۱۲-۲۶
  هر گرم طلای 18 عیار 1,514,329 -0.98 -15000 1,514,329 1,529,330 ۱۳۹۶-۱۲-۲۶
  هر گرم طلای 24 عیار 2,019,032 -0.93 -19003 2,018,031 2,038,036 ۱۳۹۶-۱۲-۲۶
  هر انس نقره (دلار) 16 0.06 0.01 16 16 ۱۳۹۶-۱۲-۲۶

 

+ 3
مخالفم - 3

 

بازدید: 9927

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید