کد: 4082
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۵ ۰۶:۲۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز طلا و نقره

عنوانقیمتدرصد تغییرتغییرکمترینبیشترینتاریخ
هر انس طلا (دلار) 1,210 0.06 0.77 1,208 1,211 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,957,139 -0.44 -22005 4,957,139 4,983,145 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,143,682 -0.44 -5001 1,143,682 1,149,684 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,525,280 -0.46 -6991 1,525,280 1,533,272 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر انس نقره (دلار) 17 0.06 0.01 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۲
هر انس طلا (دلار) 1,210 0.00 0 1,210 1,210 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,972,944 0.32 16003 4,949,940 4,972,944 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,147,638 0.35 4000 1,142,637 1,147,638 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,530,210 0.33 4990 1,523,219 1,530,210 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۳
هر انس طلا (دلار) 1,216 0.46 5.56 1,210 1,220 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,984,445 0.22 11003 4,973,441 4,988,446 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,150,753 0.26 3000 1,147,752 1,150,753 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,533,364 0.20 3000 1,530,363 1,534,364 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
هر انس نقره (دلار) 17 0.53 0.09 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۴
هر انس طلا (دلار) 1,215 -0.06 0.67 1,212 1,220 ۱۳۹۵-۱۱-۰۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,985,246 0.02 1000 4,984,245 4,994,248 ۱۳۹۵-۱۱-۰۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,150,707 0.00 0 1,150,707 1,152,708 ۱۳۹۵-۱۱-۰۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,533,303 0.00 0 1,533,303 1,536,303 ۱۳۹۵-۱۱-۰۵
هر انس نقره (دلار) 17 0.12 0.02 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۵
هر انس طلا (دلار) 1,197 -0.91 -10.97 1,194 1,210 ۱۳۹۵-۱۱-۰۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,962,710 -0.40 -19995 4,958,711 4,982,705 ۱۳۹۵-۱۱-۰۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,145,123 -0.43 -4999 1,144,123 1,150,121 ۱۳۹۵-۱۱-۰۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,526,533 -0.39 -5989 1,525,534 1,532,522 ۱۳۹۵-۱۱-۰۶
هر انس نقره (دلار) 17 -1.05 0.18 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۶
هر انس طلا (دلار) 1,188 -0.96 -11.53 1,186 1,203 ۱۳۹۵-۱۱-۰۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,964,637 -0.02 -1000 4,964,637 4,971,640 ۱۳۹۵-۱۱-۰۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,145,797 0.00 0 1,145,797 1,147,798 ۱۳۹۵-۱۱-۰۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,527,433 0.00 0 1,527,433 1,529,424 ۱۳۹۵-۱۱-۰۷
هر انس نقره (دلار) 17 -0.88 0.15 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۷
هر انس طلا (دلار) 1,186 -0.39 -4.66 1,183 1,191 ۱۳۹۵-۱۱-۰۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,967,516 0.00 0 4,967,516 4,967,516 ۱۳۹۵-۱۱-۰۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,146,462 0.00 0 1,146,462 1,146,462 ۱۳۹۵-۱۱-۰۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,528,319 0.00 0 1,528,319 1,528,319 ۱۳۹۵-۱۱-۰۸
هر انس نقره (دلار) 17 -0.36 0.06 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۸
هر انس طلا (دلار) 1,192 0.04 0.43 1,192 1,193 ۱۳۹۵-۱۱-۰۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,940,195 -0.54 -27022 4,938,193 4,967,218 ۱۳۹۵-۱۱-۰۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,140,398 -0.52 -5995 1,139,397 1,146,393 ۱۳۹۵-۱۱-۰۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,520,221 -0.52 -8006 1,519,220 1,528,227 ۱۳۹۵-۱۱-۰۹
هر انس نقره (دلار) 17 0.23 0.04 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۰۹
هر انس طلا (دلار) 1,191 0.00 0 1,191 1,191 ۱۳۹۵-۱۱-۱۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,939,974 0.12 5998 4,933,977 4,943,973 ۱۳۹۵-۱۱-۱۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,139,953 0.09 990 1,138,963 1,140,953 ۱۳۹۵-۱۱-۱۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,519,307 0.07 1000 1,518,308 1,521,307 ۱۳۹۵-۱۱-۱۰
هر انس نقره (دلار) 17 0.00 0 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۱۰
هر انس طلا (دلار) 1,199 0.62 7.36 1,189 1,199 ۱۳۹۵-۱۱-۱۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,898,616 -0.91 -45014 4,896,615 4,945,631 ۱۳۹۵-۱۱-۱۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,130,803 -0.88 -9993 1,129,802 1,141,796 ۱۳۹۵-۱۱-۱۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,507,437 -0.85 -12994 1,506,436 1,521,431 ۱۳۹۵-۱۱-۱۱
هر انس نقره (دلار) 17 0.52 0.09 17 17 ۱۳۹۵-۱۱-۱۱
هر انس طلا (دلار) 1,212 1.38 16.45 1,194 1,215 ۱۳۹۵-۱۱-۱۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,931,113 0.71 34994 4,896,119 4,931,113 ۱۳۹۵-۱۱-۱۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,138,226 0.71 7999 1,130,227 1,138,226 ۱۳۹۵-۱۱-۱۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,516,657 0.66 9989 1,506,669 1,516,657 ۱۳۹۵-۱۱-۱۲
هر انس نقره (دلار) 17 1.87 0.32 17 18 ۱۳۹۵-۱۱-۱۲
هر انس طلا (دلار) 1,199 -1.09 -13.25 1,199 1,213 ۱۳۹۵-۱۱-۱۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,933,824 0.00 0 4,929,823 4,951,831 ۱۳۹۵-۱۱-۱۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,138,851 0.00 0 1,137,850 1,142,842 ۱۳۹۵-۱۱-۱۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,517,491 0.00 0 1,516,490 1,523,493 ۱۳۹۵-۱۱-۱۳
هر انس نقره (دلار) 17 -1.19 0.21 17 18 ۱۳۹۵-۱۱-۱۳
هر انس طلا (دلار) 1,220 1.00 12.05 1,208 1,225 ۱۳۹۵-۱۱-۱۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,951,951 0.49 24000 4,927,951 4,953,951 ۱۳۹۵-۱۱-۱۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,142,409 0.44 4990 1,137,419 1,143,409 ۱۳۹۵-۱۱-۱۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,523,915 0.53 8000 1,515,915 1,523,915 ۱۳۹۵-۱۱-۱۴
هر انس نقره (دلار) 18 0.23 0.04 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۱۴
هر انس طلا (دلار) 1,219 0.30 3.67 1,211 1,219 ۱۳۹۵-۱۱-۱۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,952,148 0.00 0 4,952,148 4,952,148 ۱۳۹۵-۱۱-۱۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,142,454 0.00 0 1,142,454 1,142,454 ۱۳۹۵-۱۱-۱۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,523,975 0.00 0 1,523,975 1,523,975 ۱۳۹۵-۱۱-۱۵
هر انس نقره (دلار) 18 0.40 0.07 17 18 ۱۳۹۵-۱۱-۱۵
هر انس طلا (دلار) 1,219 0.20 2.43 1,217 1,219 ۱۳۹۵-۱۱-۱۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,963,629 0.32 15986 4,942,647 4,963,629 ۱۳۹۵-۱۱-۱۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,145,412 0.35 3997 1,140,416 1,145,412 ۱۳۹۵-۱۱-۱۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,526,576 0.26 3987 1,520,591 1,526,576 ۱۳۹۵-۱۱-۱۶
هر انس نقره (دلار) 18 0.34 0.06 17 18 ۱۳۹۵-۱۱-۱۶
هر انس طلا (دلار) 1,220 0.00 0 1,220 1,220 ۱۳۹۵-۱۱-۱۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,979,762 0.30 14991 4,964,771 5,000,748 ۱۳۹۵-۱۱-۱۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,149,673 0.35 3998 1,145,675 1,153,670 ۱۳۹۵-۱۱-۱۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,531,924 0.33 4997 1,526,927 1,538,920 ۱۳۹۵-۱۱-۱۷
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۱۷
هر انس طلا (دلار) 1,226 0.45 5.47 1,220 1,230 ۱۳۹۵-۱۱-۱۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,008,550 0.50 25002 4,982,548 5,010,551 ۱۳۹۵-۱۱-۱۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,155,547 0.43 5000 1,149,546 1,156,547 ۱۳۹۵-۱۱-۱۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,541,089 0.52 8000 1,533,088 1,541,089 ۱۳۹۵-۱۱-۱۸
هر انس نقره (دلار) 18 0.46 0.08 17 18 ۱۳۹۵-۱۱-۱۸
هر انس طلا (دلار) 1,231 -0.24 -2.92 1,227 1,235 ۱۳۹۵-۱۱-۱۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,986,008 -0.36 -17986 4,984,010 5,017,983 ۱۳۹۵-۱۱-۱۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,150,499 -0.35 -3997 1,150,499 1,158,493 ۱۳۹۵-۱۱-۱۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,533,693 -0.39 -5996 1,533,693 1,543,675 ۱۳۹۵-۱۱-۱۹
هر انس نقره (دلار) 18 -0.11 0.02 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۱۹
هر انس طلا (دلار) 1,243 0.69 8.5 1,232 1,245 ۱۳۹۵-۱۱-۲۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,008,503 0.28 14012 4,984,482 5,014,509 ۱۳۹۵-۱۱-۲۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,155,458 0.26 3002 1,150,454 1,157,460 ۱۳۹۵-۱۱-۲۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,541,305 0.33 5004 1,533,298 1,542,306 ۱۳۹۵-۱۱-۲۰
هر انس نقره (دلار) 18 0.51 0.09 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۰
هر انس طلا (دلار) 1,237 -0.31 -3.82 1,236 1,245 ۱۳۹۵-۱۱-۲۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,020,311 0.26 13008 5,006,301 5,020,311 ۱۳۹۵-۱۱-۲۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,158,183 0.26 3001 1,155,181 1,158,183 ۱۳۹۵-۱۱-۲۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,544,928 0.26 3992 1,539,935 1,544,928 ۱۳۹۵-۱۱-۲۱
هر انس نقره (دلار) 18 -0.17 0.03 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۱
هر انس طلا (دلار) 1,232 0.04 0.45 1,222 1,232 ۱۳۹۵-۱۱-۲۲
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,018,956 0.00 0 5,018,956 5,018,956 ۱۳۹۵-۱۱-۲۲
هر گرم طلای 18 عیار 1,157,871 0.00 0 1,157,871 1,157,871 ۱۳۹۵-۱۱-۲۲
هر گرم طلای 24 عیار 1,544,512 0.00 0 1,544,512 1,544,512 ۱۳۹۵-۱۱-۲۲
هر انس نقره (دلار) 18 1.19 0.21 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۲
هر انس طلا (دلار) 1,234 0.00 0.03 1,233 1,234 ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,003,650 -0.26 -13000 5,002,650 5,016,649 ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
هر گرم طلای 18 عیار 1,154,340 -0.26 -3000 1,154,340 1,157,339 ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
هر گرم طلای 24 عیار 1,539,813 -0.26 -3990 1,538,813 1,543,802 ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۳
هر انس طلا (دلار) 1,235 0.00 0 1,235 1,235 ۱۳۹۵-۱۱-۲۴
هر مثقال طلا در بازار تهران 5,007,802 -0.02 -1000 5,007,802 5,017,812 ۱۳۹۵-۱۱-۲۴
هر گرم طلای 18 عیار 1,155,528 0.00 0 1,155,528 1,157,530 ۱۳۹۵-۱۱-۲۴
هر گرم طلای 24 عیار 1,540,397 -0.06 -1000 1,540,397 1,543,390 ۱۳۹۵-۱۱-۲۴
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۴
هر انس طلا (دلار) 1,222 -0.94 -11.58 1,221 1,233 ۱۳۹۵-۱۱-۲۵
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,970,812 -0.60 -29987 4,970,812 5,000,799 ۱۳۹۵-۱۱-۲۵
هر گرم طلای 18 عیار 1,146,916 -0.61 -6997 1,146,916 1,153,913 ۱۳۹۵-۱۱-۲۵
هر گرم طلای 24 عیار 1,529,247 -0.58 -8997 1,529,247 1,538,243 ۱۳۹۵-۱۱-۲۵
هر انس نقره (دلار) 18 -0.84 0.15 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۵
هر انس طلا (دلار) 1,226 -0.05 0.63 1,225 1,235 ۱۳۹۵-۱۱-۲۶
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,983,444 0.18 9002 4,971,441 4,983,444 ۱۳۹۵-۱۱-۲۶
هر گرم طلای 18 عیار 1,149,753 0.17 2000 1,147,752 1,149,753 ۱۳۹۵-۱۱-۲۶
هر گرم طلای 24 عیار 1,533,364 0.20 3000 1,529,363 1,533,364 ۱۳۹۵-۱۱-۲۶
هر انس نقره (دلار) 18 0.22 0.04 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۶
هر انس طلا (دلار) 1,227 -0.10 -1.29 1,216 1,230 ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,970,966 0.00 0 4,960,972 4,975,963 ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
هر گرم طلای 18 عیار 1,146,721 0.00 0 1,144,722 1,148,719 ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
هر گرم طلای 24 عیار 1,528,987 0.00 0 1,525,999 1,530,986 ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
هر انس نقره (دلار) 18 -0.11 0.02 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۷
هر انس طلا (دلار) 1,241 0.68 8.32 1,233 1,242 ۱۳۹۵-۱۱-۲۸
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,993,190 0.30 15012 4,978,178 4,996,193 ۱۳۹۵-۱۱-۲۸
هر گرم طلای 18 عیار 1,152,387 0.35 4003 1,148,383 1,153,388 ۱۳۹۵-۱۱-۲۸
هر گرم طلای 24 عیار 1,536,209 0.33 5004 1,531,205 1,537,210 ۱۳۹۵-۱۱-۲۸
هر انس نقره (دلار) 18 0.72 0.13 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۸
هر انس طلا (دلار) 1,241 0.01 0.16 1,237 1,244 ۱۳۹۵-۱۱-۲۹
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,988,951 0.00 0 4,988,951 4,988,951 ۱۳۹۵-۱۱-۲۹
هر گرم طلای 18 عیار 1,151,409 0.00 0 1,151,409 1,151,409 ۱۳۹۵-۱۱-۲۹
هر گرم طلای 24 عیار 1,534,905 0.00 0 1,534,905 1,534,905 ۱۳۹۵-۱۱-۲۹
هر انس نقره (دلار) 18 -0.44 0.08 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۲۹
هر انس طلا (دلار) 1,235 -0.08 -1.03 1,235 1,237 ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,985,192 -0.12 -6002 4,979,189 4,991,195 ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
هر گرم طلای 18 عیار 1,150,926 -0.09 -1000 1,148,925 1,151,926 ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
هر گرم طلای 24 عیار 1,533,594 -0.13 -2000 1,531,593 1,535,595 ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
هر انس نقره (دلار) 18 -0.11 0.02 18 18 ۱۳۹۵-۱۱-۳۰
هر انس طلا (دلار) 1,234 0.00 0 1,234 1,234 ۱۳۹۵-۱۲-۰۱
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,978,955 -0.06 -3000 4,974,956 4,984,953 ۱۳۹۵-۱۲-۰۱
هر گرم طلای 18 عیار 1,149,179 -0.09 -1000 1,148,179 1,150,179 ۱۳۹۵-۱۲-۰۱
هر گرم طلای 24 عیار 1,531,599 -0.07 -1000 1,530,599 1,533,598 ۱۳۹۵-۱۲-۰۱
هر انس نقره (دلار) 18 0.00 0 18 18 ۱۳۹۵-۱۲-۰۱

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 528

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید