کد: 4095
بروزرسانی: سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۰۹:۲۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز مصالح ساختمانی

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 310 310 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 440 440 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 300 300 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 425 425 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 510 510 ۰۱ آبان
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 440 440 ۰۱ آبان
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) 120 120 ۰۱ آبان
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) 145 145 ۰۱ آبان
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) 205 205 ۰۱ آبان
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) 140 140 ۰۱ آبان
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) 115 115 ۰۱ آبان
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) 130 130 ۰۱ آبان
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) 190 190 ۰۱ آبان
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) 130 130 ۰۱ آبان
بلوک سقفی ۲۵ تهران 1,100 1100 ۰۱ آبان
سفال تیغه طرح فوم 340 340 ۰۱ آبان
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) 105 105 ۰۱ آبان
آجر فشاری کوره ای(کرایه) 68,000 68000 ۰۱ آبان
آجر فشاری ماشینی(کرایه) 62,000 62000 ۰۱ آبان
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) 120 120 ۰۱ آبان
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) 115 115 ۰۱ آبان
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) 95 95 ۰۱ آبان
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) 105 105 ۰۱ آبان
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) 85 85 ۰۱ آبان
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) 220 220 ۰۱ آبان
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) 230 230 ۰۱ آبان
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) 240 240 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) 1,250 1250 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) 1,400 1400 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) 1,050 1050 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) 750 750 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) 1,050 1050 ۰۱ آبان
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) 750 750 ۰۱ آبان
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) 650 650 ۰۱ آبان
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) 850 850 ۰۱ آبان
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) 650 650 ۰۱ آبان
دیوارگچی ساوه 7,500 7500 ۰۱ آبان
دیوار گچی نوید 7,000 7000 ۰۱ آبان
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) 6,500 6500 ۰۱ آبان
پانل گچی ساوه 3,500 3500 ۰۱ آبان
پانل گچی نوید 3,400 3400 ۰۱ آبان
پانل گچی کاوه 3,400 3400 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 1 تهران 112,000 112000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 2 تهران 122,000 122000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ۵ تهران 114,000 114000 ۰۱ آبان
سیمان پزولان ویژه (جدید) 103,000 103000 ۰۱ آبان
سیمان بنایی (جدید) 100,000 100000 ۰۱ آبان
سیمان پزولانی تهران 104,000 104000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۱ تهران 97,000 97000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ تهران 96,000 96000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 5 تهران 98,000 98000 ۰۱ آبان
سیمان پزولانی تهران 86,000 86000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 1 آبیک 112,000 112000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 2 آبیک 117,000 117000 ۰۱ آبان
سیمان سفید ارومیه 193,000 193000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۱ ساوه 117,000 117000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ ساوه 116,000 116000 ۰۱ آبان
سیمان پزولانی ساوه 112,000 112000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ ساوه 101,000 101000 ۰۱ آبان
سیمان سفید۲۵کیلویی 198,000 198000 ۰۱ آبان
سیمان سفید ۵۰ کیلویی 194,000 194000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ۲ جاجرود 116,500 116500 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ شمال 116,500 116500 ۰۱ آبان
سیمان تیپ ۲ جاجرود 101,000 101000 ۰۱ آبان
سیمان سفید دماوند ۵۰kg 187,500 187500 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 2 نایین 112,000 112000 ۰۱ آبان
سیمان سرباره نائین 109,000 109000 ۰۱ آبان
سیمان تیپ 2 نایین 96,000 96000 ۰۱ آبان
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 16,000 16000 ۰۱ آبان
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 17,000 17000 ۰۱ آبان
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 16,500 16500 ۰۱ آبان
ماسه ۱ بار شسته مخلوط 15,000 15000 ۰۱ آبان
ماسه شکسته خورده سنگ 14,000 14000 ۰۱ آبان
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه 13,000 13000 ۰۱ آبان
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ 13,500 13500 ۰۱ آبان
شن نخودی ۱٫۵٫۰ 14,000 14000 ۰۱ آبان
شن بادامی ۲٫۰٫۰ 15,500 15500 ۰۱ آبان
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی 14,000 14000 ۰۱ آبان
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده 25,000 25000 ۰۱ آبان
گچ سیوا اسپندار 61 61 دلار ۰۱ آبان
گچ ساتن اسپندار 81 81 دلار ۰۱ آبان
گچ گیپتون اسپندار 30kg 5,000 5000 ۰۱ آبان
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه 2,320 2320 ۰۱ آبان
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه 1,950 1950 ۰۱ آبان
گچ سمنان آریان ۴۰kg 2,500 2500 ۰۱ آبان
گچ سمنان زمرد ۴۰kg 2,500 2500 ۰۱ آبان
گچ ساوه طلایی ۴۰kg 3,000 3000 ۰۱ آبان
گچ سارالیت ۴۰kg 2,850 2850 ۰۱ آبان
گچ سارالیت ۳۳kg 2,600 2600 ۰۱ آبان
گچ جبل ۴۰kg 2,750 2750 ۰۱ آبان
گچ جبل ۳۳kg 2,800 2800 ۰۱ آبان
گچ کناف ۴۰kg 2,950 2950 ۰۱ آبان
گچ ساران ۴۰kg 2,900 2900 ۰۱ آبان
ایران گچ ۳۳kg 2,750 2750 ۰۱ آبان
گچ سمنان نوع ۱ 2,600 2600 ۰۱ آبان
گچ جبل متین بدون کرایه 2,200 2200 ۰۱ آبان
گچ سمنان حریر بدون کرایه 2,450 2450 ۰۱ آبان
گچ سینا بدون کرایه 1,950 1950 ۰۱ آبان
گچ سمنان جم 2,550 2550 ۰۱ آبان
گچ بتگیبس ۳۰kg 5,200 5200 ۰۱ آبان

 

+ 1
مخالفم - 0

 

بازدید: 723

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید