کد: 4095
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ ۰۰:۵۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز مصالح ساختمانی

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
سفال تیغه طرح فوم 3,400 3400 ۰۶ خرداد
بلوک سقفی ۲۵ تهران 11,000 11000 ۰۶ خرداد
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) 1,300 1300 ۰۶ خرداد
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) 1,300 1300 ۰۶ خرداد
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) 1,900 1900 ۰۶ خرداد
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 4,250 4250 ۰۶ خرداد
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 5,100 5100 ۰۶ خرداد
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 4,400 4400 ۰۶ خرداد
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) 1,450 1450 ۰۶ خرداد
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) 1,400 1400 ۰۶ خرداد
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 3,100 3100 ۰۶ خرداد
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 4,400 4400 ۰۶ خرداد
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 3,000 3000 ۰۶ خرداد
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) 2,050 2050 ۰۶ خرداد
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) 1,150 1150 ۰۶ خرداد
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) 1,050 1050 ۰۶ خرداد
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) 1,200 1200 ۰۶ خرداد
آجر فشاری ماشینی(کرایه) 620,000 620000 ۰۶ خرداد
آجر فشاری کوره ای(کرایه) 680,000 680000 ۰۶ خرداد
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) 1,050 1050 ۰۶ خرداد
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) 850 850 ۰۶ خرداد
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) 1,200 1200 ۰۶ خرداد
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) 1,150 1150 ۰۶ خرداد
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) 950 950 ۰۶ خرداد
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) 2,400 2400 ۰۶ خرداد
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) 2,200 2200 ۰۶ خرداد
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) 2,300 2300 ۰۶ خرداد
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) 6,500 6500 ۰۶ خرداد
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) 8,500 8500 ۰۶ خرداد
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) 6,500 6500 ۰۶ خرداد
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) 7,500 7500 ۰۶ خرداد
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) 10,500 10500 ۰۶ خرداد
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) 7,500 7500 ۰۶ خرداد
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) 14,000 14000 ۰۶ خرداد
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) 12,500 12500 ۰۶ خرداد
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) 10,500 10500 ۰۶ خرداد
پانل گچی ساوه 35,000 35000 ۰۶ خرداد
پانل گچی کاوه 34,000 34000 ۰۶ خرداد
پانل گچی نوید 34,000 34000 ۰۶ خرداد
دیوارگچی ساوه 75,000 75000 ۰۶ خرداد
دیوار گچی نوید 70,000 70000 ۰۶ خرداد
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) 65,000 65000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ 1 آبیک 1,120,000 1120000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ 2 آبیک 1,170,000 1170000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ ۱ ساوه 1,170,000 1170000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ ۲ ساوه 1,160,000 1160000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ ۲ ساوه 1,010,000 1010000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ ۲ شمال 1,165,000 1165000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ 1 تهران 1,120,000 1120000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ 2 تهران 1,220,000 1220000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ 2 نایین 1,120,000 1120000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ 2 نایین 960,000 960000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ۵ تهران 1,140,000 1140000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ ۱ تهران 970,000 970000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ ۲ تهران 960,000 960000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ 5 تهران 980,000 980000 ۰۶ خرداد
سیمان بنایی (جدید) 1,000,000 1000000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ۲ جاجرود 1,165,000 1165000 ۰۶ خرداد
سیمان سفید ارومیه 1,930,000 1930000 ۰۶ خرداد
سیمان تیپ ۲ جاجرود 1,010,000 1010000 ۰۶ خرداد
سیمان پزولانی ساوه 1,120,000 1120000 ۰۶ خرداد
سیمان سرباره نائین 1,090,000 1090000 ۰۶ خرداد
سیمان سفید۲۵کیلویی 1,980,000 1980000 ۰۶ خرداد
سیمان پزولانی تهران 1,040,000 1040000 ۰۶ خرداد
سیمان پزولانی تهران 860,000 860000 ۰۶ خرداد
سیمان سفید ۵۰ کیلویی 1,940,000 1940000 ۰۶ خرداد
سیمان سفید دماوند ۵۰kg 1,875,000 1875000 ۰۶ خرداد
سیمان پزولان ویژه (جدید) 1,030,000 1030000 ۰۶ خرداد
شن نخودی ۱٫۵٫۰ 140,000 140000 ۰۶ خرداد
شن بادامی ۲٫۰٫۰ 155,000 155000 ۰۶ خرداد
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ 135,000 135000 ۰۶ خرداد
ماسه شکسته خورده سنگ 140,000 140000 ۰۶ خرداد
ماسه ۱ بار شسته مخلوط 150,000 150000 ۰۶ خرداد
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده 250,000 250000 ۰۶ خرداد
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی 140,000 140000 ۰۶ خرداد
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 170,000 170000 ۰۶ خرداد
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 160,000 160000 ۰۶ خرداد
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 165,000 165000 ۰۶ خرداد
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه 130,000 130000 ۰۶ خرداد
گچ جبل ۳۳kg 28,000 28000 ۰۶ خرداد
گچ جبل ۴۰kg 27,500 27500 ۰۶ خرداد
گچ سمنان جم 25,500 25500 ۰۶ خرداد
گچ کناف ۴۰kg 29,500 29500 ۰۶ خرداد
ایران گچ ۳۳kg 27,500 27500 ۰۶ خرداد
گچ ساران ۴۰kg 29,000 29000 ۰۶ خرداد
گچ بتگیبس ۳۰kg 52,000 52000 ۰۶ خرداد
گچ سمنان نوع ۱ 26,000 26000 ۰۶ خرداد
گچ سارالیت ۳۳kg 26,000 26000 ۰۶ خرداد
گچ سارالیت ۴۰kg 28,500 28500 ۰۶ خرداد
گچ ساتن اسپندار 810 810 ۰۶ خرداد
گچ سیوا اسپندار 610 610 ۰۶ خرداد
گچ ساوه طلایی ۴۰kg 30,000 30000 ۰۶ خرداد
گچ سمنان زمرد ۴۰kg 25,000 25000 ۰۶ خرداد
گچ سمنان آریان ۴۰kg 25,000 25000 ۰۶ خرداد
گچ سینا بدون کرایه 24,500 24500 ۰۶ خرداد
گچ گیپتون اسپندار 30kg 50,000 50000 ۰۶ خرداد
گچ جبل متین بدون کرایه 22,000 22000 ۰۶ خرداد
گچ سمنان حریر بدون کرایه 24,500 24500 ۰۶ خرداد
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه 23,200 23200 ۰۶ خرداد
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه 19,500 19500 ۰۶ خرداد

 

+ 1
مخالفم - 0

 

بازدید: 1033

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید