کد: 4095
بروزرسانی: یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰۵:۲۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز مصالح ساختمانی

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
سفال تیغه طرح فوم 3,400 3400 ۲۶ اسفند
بلوک سقفی ۲۵ تهران 11,000 11000 ۲۶ اسفند
سفال تیغه یزد (بدون کرایه) 1,300 1300 ۲۶ اسفند
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) 1,300 1300 ۲۶ اسفند
سفال تیغه یزد (بدون کرایه ) 1,900 1900 ۲۶ اسفند
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 4,250 4250 ۲۶ اسفند
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 5,100 5100 ۲۶ اسفند
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 4,400 4400 ۲۶ اسفند
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) 1,450 1450 ۲۶ اسفند
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه) 1,400 1400 ۲۶ اسفند
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 3,100 3100 ۲۶ اسفند
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 4,400 4400 ۲۶ اسفند
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل) 3,000 3000 ۲۶ اسفند
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه ) 2,050 2050 ۲۶ اسفند
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه) 1,150 1150 ۲۶ اسفند
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه) 1,050 1050 ۲۶ اسفند
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه) 1,200 1200 ۲۶ اسفند
آجر فشاری ماشینی(کرایه) 620,000 620000 ۲۶ اسفند
آجر فشاری کوره ای(کرایه) 680,000 680000 ۲۶ اسفند
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه) 1,050 1050 ۲۶ اسفند
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه) 850 850 ۲۶ اسفند
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه) 1,200 1200 ۲۶ اسفند
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) 1,150 1150 ۲۶ اسفند
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه) 950 950 ۲۶ اسفند
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه) 2,400 2400 ۲۶ اسفند
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه) 2,200 2200 ۲۶ اسفند
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه) 2,300 2300 ۲۶ اسفند
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) 6,500 6500 ۲۶ اسفند
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) 8,500 8500 ۲۶ اسفند
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه) 6,500 6500 ۲۶ اسفند
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) 7,500 7500 ۲۶ اسفند
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) 10,500 10500 ۲۶ اسفند
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه) 7,500 7500 ۲۶ اسفند
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه) 14,000 14000 ۲۶ اسفند
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) 12,500 12500 ۲۶ اسفند
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه ) 10,500 10500 ۲۶ اسفند
پانل گچی ساوه 35,000 35000 ۲۶ اسفند
پانل گچی کاوه 34,000 34000 ۲۶ اسفند
پانل گچی نوید 34,000 34000 ۲۶ اسفند
دیوارگچی ساوه 75,000 75000 ۲۶ اسفند
دیوار گچی نوید 70,000 70000 ۲۶ اسفند
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل) 65,000 65000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ 1 آبیک 1,120,000 1120000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ 2 آبیک 1,170,000 1170000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ ۱ ساوه 1,170,000 1170000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ ۲ ساوه 1,160,000 1160000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ ۲ ساوه 1,010,000 1010000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ ۲ شمال 1,165,000 1165000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ 1 تهران 1,120,000 1120000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ 2 تهران 1,220,000 1220000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ 2 نایین 1,120,000 1120000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ 2 نایین 960,000 960000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ۵ تهران 1,140,000 1140000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ ۱ تهران 970,000 970000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ ۲ تهران 960,000 960000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ 5 تهران 980,000 980000 ۲۶ اسفند
سیمان بنایی (جدید) 1,000,000 1000000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ۲ جاجرود 1,165,000 1165000 ۲۶ اسفند
سیمان سفید ارومیه 1,930,000 1930000 ۲۶ اسفند
سیمان تیپ ۲ جاجرود 1,010,000 1010000 ۲۶ اسفند
سیمان پزولانی ساوه 1,120,000 1120000 ۲۶ اسفند
سیمان سرباره نائین 1,090,000 1090000 ۲۶ اسفند
سیمان سفید۲۵کیلویی 1,980,000 1980000 ۲۶ اسفند
سیمان پزولانی تهران 1,040,000 1040000 ۲۶ اسفند
سیمان پزولانی تهران 860,000 860000 ۲۶ اسفند
سیمان سفید ۵۰ کیلویی 1,940,000 1940000 ۲۶ اسفند
سیمان سفید دماوند ۵۰kg 1,875,000 1875000 ۲۶ اسفند
سیمان پزولان ویژه (جدید) 1,030,000 1030000 ۲۶ اسفند
شن نخودی ۱٫۵٫۰ 140,000 140000 ۲۶ اسفند
شن بادامی ۲٫۰٫۰ 155,000 155000 ۲۶ اسفند
شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰ 135,000 135000 ۲۶ اسفند
ماسه شکسته خورده سنگ 140,000 140000 ۲۶ اسفند
ماسه ۱ بار شسته مخلوط 150,000 150000 ۲۶ اسفند
بلوکاژ سنگ دانه بندی شده 250,000 250000 ۲۶ اسفند
شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودی 140,000 140000 ۲۶ اسفند
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,7 170,000 170000 ۲۶ اسفند
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره 0,6 160,000 160000 ۲۶ اسفند
ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط 0,6 و 0,7 165,000 165000 ۲۶ اسفند
ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسه 130,000 130000 ۲۶ اسفند
گچ جبل ۳۳kg 28,000 28000 ۲۶ اسفند
گچ جبل ۴۰kg 27,500 27500 ۲۶ اسفند
گچ سمنان جم 25,500 25500 ۲۶ اسفند
گچ کناف ۴۰kg 29,500 29500 ۲۶ اسفند
ایران گچ ۳۳kg 27,500 27500 ۲۶ اسفند
گچ ساران ۴۰kg 29,000 29000 ۲۶ اسفند
گچ بتگیبس ۳۰kg 52,000 52000 ۲۶ اسفند
گچ سمنان نوع ۱ 26,000 26000 ۲۶ اسفند
گچ سارالیت ۳۳kg 26,000 26000 ۲۶ اسفند
گچ سارالیت ۴۰kg 28,500 28500 ۲۶ اسفند
گچ ساتن اسپندار 810 810 ۲۶ اسفند
گچ سیوا اسپندار 610 610 ۲۶ اسفند
گچ ساوه طلایی ۴۰kg 30,000 30000 ۲۶ اسفند
گچ سمنان زمرد ۴۰kg 25,000 25000 ۲۶ اسفند
گچ سمنان آریان ۴۰kg 25,000 25000 ۲۶ اسفند
گچ سینا بدون کرایه 24,500 24500 ۲۶ اسفند
گچ گیپتون اسپندار 30kg 50,000 50000 ۲۶ اسفند
گچ جبل متین بدون کرایه 22,000 22000 ۲۶ اسفند
گچ سمنان حریر بدون کرایه 24,500 24500 ۲۶ اسفند
گچ اسپندارسمنان 40kg مخصوص گچ خاک درب کارخانه 23,200 23200 ۲۶ اسفند
گچ اسپندار سمنان 30kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانه 19,500 19500 ۲۶ اسفند

 

+ 1
مخالفم - 0

 

بازدید: 932

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید