کد: 4097
بروزرسانی: جمعه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ ۰۷:۴۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز آهن آلات

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
هر کیلو قوطی 20x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 4.5 32,600 32600 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 20x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: - / وزن: 7 31,900 31900 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 25x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 5.5 32,900 32900 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 25x25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9 31,900 31900 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 30x10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 6.5 32,600 32600 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 30x20 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 9.5 31,800 31800 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 30x50 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 16 31,600 31600 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 30x60 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 17 31,600 31600 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 40x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 15 31,600 31600 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 60x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 19 31,600 31600 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 70x70 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 27 32,000 32000 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 80x40 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 23 31,600 31600 ۰۳ خرداد
هر کیلو قوطی 40x100 تولید کننده: ایرانی / شاخه: شاخه / وزن: 28 32,100 32100 ۰۳ خرداد
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 تولید کننده: ایرانی / شاخه: پروفیل درب و پنجره / وزن: هر متر 2.44 31,600 31600 ۰۳ خرداد
هر کیلو تسمه 20x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: 2 27,000 27000 ۰۳ خرداد
هر کیلو تسمه 25x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 27,000 27000 ۰۳ خرداد
هر کیلو تسمه 30x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 27,000 27000 ۰۳ خرداد
هر کیلو تسمه 40x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 27,000 27000 ۰۳ خرداد
هر کیلو تسمه 50x5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 12 متری / وزن: - 27,000 27000 ۰۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 12 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 122 3,960,000 3960000 ۰۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 14 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 155 4,870,000 4870000 ۰۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 16 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 195 5,810,000 5810000 ۰۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 18 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 225 7,020,000 7020000 ۰۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 20 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 276 8,870,000 8870000 ۰۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 22 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 315 10,030,000 10030000 ۰۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 24 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 369 11,700,000 11700000 ۰۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 27 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 434 13,940,000 13940000 ۰۳ خرداد
هر شاخه تیرآهن 30 تولید کننده: ذوب آهن / شاخه: 12 متری / وزن: 500 17,200,000 17200000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 29,000 29000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 29,000 29000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 29,000 29000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: برش خورده / وزن: - 29,000 29000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق 20 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 29,000 29000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق 25 تولید کننده: اکسین / کاویان / شاخه: برش خورده / وزن: - 29,000 29000 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 8 تولید کننده: قزوین / شاخه: شاخه / وزن: 6 28,300 28300 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 10 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 7.5 27,300 27300 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 12 تولید کننده: قزوین / شاخه: 12 متری / وزن: 11 27,300 27300 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 14 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 15 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 16 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 19 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 18 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 25 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 20 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 30 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 22 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 36 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 25 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 47 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 28 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 56 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 32 تولید کننده: ذوب آهن / نیشابور / شاخه: 12 متری / وزن: 75 28,600 28600 ۰۳ خرداد
هر کیلو میلگرد 6.5 شاخه: کلاف / وزن: 4.5 32,000 32000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ناودانی 8 شاخه: 6 متری / وزن: 42 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ناودانی 10 شاخه: 6 متری / وزن: 52 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ناودانی 12 شاخه: 6 متری / وزن: 64 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ناودانی 14 شاخه: 12 متری / وزن: 155 28,700 28700 ۰۳ خرداد
هر کیلو ناودانی 16 شاخه: 12 متری / وزن: 170 28,800 28800 ۰۳ خرداد
هر کیلو ناودانی 18 شاخه: 12 متری / وزن: 215 30,900 30900 ۰۳ خرداد
هر کیلو ناودانی 20 شاخه: 12 متری / وزن: 230 34,000 34000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ناودانی 6.5 شاخه: 6 متری / وزن: 42 28,300 28300 ۰۳ خرداد
هر کیلو نبشی 3 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 9 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو نبشی 4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 15 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو نبشی 5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 22 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو نبشی 6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 32 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو نبشی 8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 58 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو نبشی 10 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 90 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو نبشی 12 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 6 متری / وزن: 130 28,000 28000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 2 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: رول / وزن: 12 30,800 30800 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 3 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 220 29,700 29700 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 4 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 290 29,500 29500 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 5 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 360 29,500 29500 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 6 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 435 29,400 29400 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 8 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 580 29,200 29200 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 10 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 720 29,200 29200 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 12 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 865 29,200 29200 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 15 تولید کننده: فولاد مبارکه / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1080 29,200 29200 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 20 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1445 30,600 30600 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 25 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 1805 30,600 30600 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق سیاه 30 تولید کننده: اکسین / شاخه: 6x1/5 / وزن: 2165 30,600 30600 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,400 38400 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,900 39900 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 42,700 42700 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 40,700 40700 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,700 39700 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,500 38500 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,500 38500 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,000 38000 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 39,500 39500 ۰۳ خرداد
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 تولید کننده: ایرانی / شاخه: 1 و 1.25 / وزن: 5.7 38,400 38400 ۰۳ خرداد

 





+ 2
مخالفم - 0

 

بازدید: 1807

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظر



کد امنیتی کد جدید