نرخ بازار بورس و سرمایه

نامحجمارزشدفعات معاملهبیشترینکمترینقیمت پایانیقیمت آخرینروز قبل
مقدارتغییردرصدمقدارتغییردرصد
سيمان‌ قائن‌۳۸۳,۹۹۱۳,۲۰ B ۸,۴۰۰۸,۰۰۰ ۷,۰۶۴۱۵۱۸,۴۰۰۸,۰۰۰۸,۳۶۵۱,۳۰۱۱۸.۴۲۸,۴۰۰۱,۳۳۶۱۸.۹۱۷,۰۶۴
ح . رادياتور ايران‌۳,۵۵ M۸,۳۰ B ۲,۳۵۰۲,۳۵۰ ۲,۱۲۵۱۴۸۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲۲۵۱۰.۵۹۲,۳۵۰۲۲۵۱۰.۵۹۲,۱۲۵
ح . كارتن‌ ايران‌۲,۶۶ M۲,۹۰ B ۱,۱۰۰۱,۰۰۱ ۹۴۴۹۱۱,۱۰۰۱,۰۰۱۱,۰۷۴۱۳۰۱۳.۷۷۱,۱۰۰۱۵۶۱۶.۵۳۹۴۴
ح. صنايع پتروشيمي كرمانشاه۷,۰۰ M۲,۴۱ B ۳,۴۴۸۳,۴۴۸ ۳,۱۳۵۱۴۱۳,۴۴۸۳,۴۴۸۳,۴۴۸۳۱۳۹.۹۸۳,۴۴۸۳۱۳۹.۹۸۳,۱۳۵
ح . پتروشيمي شازند۴,۵۰ M۶,۲۰ B ۱,۳۹۲۱,۳۸۵ ۹۳۴۱۴۷۱,۳۹۲۱,۳۸۵۱,۳۸۸۴۵۴۴۸.۶۱۱,۳۹۲۴۵۸۴۹.۰۴۹۳۴
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌۱,۴۷ M۵,۸۹ B ۴,۰۰۰۴,۰۰۰ ۲,۲۲۸۱۴,۰۰۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰۱,۷۷۲۷۹.۵۳۴,۰۰۰۱,۷۷۲۷۹.۵۳۲,۲۲۸
ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو۴,۳۷ M۴,۱۶ B ۹۶۰۹۵۰ ۶۳۱۶۱۷۹۶۰۹۵۰۹۵۲۳۲۱۵۰.۸۷۹۶۰۳۲۹۵۲.۱۴۶۳۱
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۵,۵۲ B۷,۱۸ B ۱,۳۰۰۱,۳۰۰ ۹۷۷۱۱,۳۰۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۳۲۳۳۳.۰۶۱,۳۰۰۳۲۳۳۳.۰۶۹۷۷
زامياد۶۵۲,۰۶۰۹,۶۰ B ۱,۴۷۳۱,۴۷۳ ۱,۰۶۶۱۱,۴۷۳۱,۴۷۳۱,۴۷۳۴۰۷۳۸.۱۸۱,۴۷۳۴۰۷۳۸.۱۸۱,۰۶۶
ح . ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۴,۴۹ M۷,۳۹ B ۱,۶۵۰۱,۶۰۰ ۱,۴۱۵۹۸۹۱,۶۵۰۱,۶۰۰۱,۶۴۵۲۳۰۱۶.۲۵۱,۶۵۰۲۳۵۱۶.۶۱۱,۴۱۵
ح . پارس‌ خودرو۳,۵۴ B۲,۱۲ B ۶۰۶۰ ۱۴۷۲۶۰۶۰۶۰۵۹۵,۹۰۰.۰۰۶۰۵۹۵,۹۰۰.۰۰۱
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌۸,۳۵ B۱,۴۳ B ۱,۷۲۰۱,۷۲۰ ۱,۲۸۳۲۱,۷۲۰۱,۷۲۰۱,۷۲۰۴۳۷۳۴.۰۶۱,۷۲۰۴۳۷۳۴.۰۶۱,۲۸۳
موتوژن‌۱,۱۳ B۷,۶۰ B ۶,۶۷۷۶,۶۷۷ ۵,۲۰۲۱۶,۶۷۷۶,۶۷۷۶,۶۷۷۱,۴۷۵۲۸.۳۵۶,۶۷۷۱,۴۷۵۲۸.۳۵۵,۲۰۲
كارگزاران بورس اوراق بهادار۱,۰۰ M۳,۲۴ B ۳,۲۳۹۳,۲۳۹ ۳,۰۸۵۱۳,۲۳۹۳,۲۳۹۳,۲۳۹۱۵۴۴.۹۹۳,۲۳۹۱۵۴۴.۹۹۳,۰۸۵
ح . فيبر ايران‌۷,۱۵ M۲,۲۲ B ۳,۲۰۰۳,۱۰۰ ۲,۸۰۱۳۰۷۳,۲۰۰۳,۱۰۰۳,۱۰۸۳۰۷۱۰.۹۶۳,۱۲۱۳۲۰۱۱.۴۲۲,۸۰۱
سيمان خوزستان۳,۳۰ M۱,۲۸ B ۳,۹۰۰۳,۹۰۰ ۳,۲۵۱۱۳,۹۰۰۳,۹۰۰۳,۹۰۰۶۴۹۱۹.۹۶۳,۹۰۰۶۴۹۱۹.۹۶۳,۲۵۱
بانك‌پارسيان‌۶۰۰,۰۰۰۶,۸۷ B ۱,۱۴۵۱,۱۴۵ ۱,۰۲۶۱۱,۱۴۵۱,۱۴۵۱,۱۴۵۱۱۹۱۱.۶۰۱,۱۴۵۱۱۹۱۱.۶۰۱,۰۲۶
ح . آهنگري تراكتورسازي‌ ايران‌۱,۱۸ M۴,۵۲ B ۳,۸۰۱۳,۸۰۰ ۲,۸۳۱۴۹۱۳,۸۰۱۳,۸۰۰۳,۸۰۰۹۶۹۳۴.۲۳۳,۸۰۰۹۶۹۳۴.۲۳۲,۸۳۱
ليزينگ‌خودروغدير۳,۳۹ B۶,۵۸ B ۱,۹۴۰۱,۹۴۰ ۱,۱۲۵۱۱,۹۴۰۱,۹۴۰۱,۹۴۰۸۱۵۷۲.۴۴۱,۹۴۰۸۱۵۷۲.۴۴۱,۱۲۵
بيمه آسيا۴,۳۳ B۸,۳۲ B ۱,۹۲۰۱,۹۲۰ ۱,۴۷۷۱۱,۹۲۰۱,۹۲۰۱,۹۲۰۴۴۳۲۹.۹۹۱,۹۲۰۴۴۳۲۹.۹۹۱,۴۷۷
توليدمحورخودرو۱,۳۹ B۵,۳۲ B ۴,۰۴۵۳,۲۹۱ ۲,۵۱۳۲۴,۰۴۵۳,۲۹۱۳,۸۱۷۱,۳۰۴۵۱.۸۹۴,۰۴۵۱,۵۳۲۶۰.۹۶۲,۵۱۳
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو۲,۴۰ B۱,۶۰ B ۶,۶۷۰۶,۶۷۰ ۳,۴۰۵۱۶,۶۷۰۶,۶۷۰۶,۶۷۰۳,۲۶۵۹۵.۸۹۶,۶۷۰۳,۲۶۵۹۵.۸۹۳,۴۰۵
ماشين‌ سازي‌ اراك‌۲۰۰,۰۰۰۱,۰۰ B ۵,۱۶۴۵,۱۶۴ ۲,۰۴۰۱۵,۱۶۴۵,۱۶۴۵,۱۶۴۳,۱۲۴۱۵۳.۱۴۵,۱۶۴۳,۱۲۴۱۵۳.۱۴۲,۰۴۰
پتروشيمي شازند۴,۶۸ M۳,۳۳ B ۷,۱۲۹۷,۱۲۹ ۳,۳۹۲۱۷,۱۲۹۷,۱۲۹۷,۱۲۹۳,۷۳۷۱۱۰.۱۷۷,۱۲۹۳,۷۳۷۱۱۰.۱۷۳,۳۹۲
ليزينگ‌ايران‌۴,۱۴ M۹,۲۰ B ۲,۲۲۱۲,۲۲۱ ۱,۲۷۲۱۲,۲۲۱۲,۲۲۱۲,۲۲۱۹۴۹۷۴.۶۱۲,۲۲۱۹۴۹۷۴.۶۱۱,۲۷۲
سيمان‌هگمتان‌۱,۰۶ M۸,۴۰ B ۷,۹۴۷۷,۹۴۷ ۲,۹۳۱۱۷,۹۴۷۷,۹۴۷۷,۹۴۷۵,۰۱۶۱۷۱.۱۴۷,۹۴۷۵,۰۱۶۱۷۱.۱۴۲,۹۳۱
مخابرات ايران۱,۷۰ M۴,۸۰ B ۲,۸۱۲۲,۸۱۲ ۱,۹۲۸۱۲,۸۱۲۲,۸۱۲۲,۸۱۲۸۸۴۴۵.۸۵۲,۸۱۲۸۸۴۴۵.۸۵۱,۹۲۸
معدني‌وصنعتي‌چادرملو۱,۶۵ M۷,۸۰ B ۴,۷۲۹۴,۷۲۹ ۱,۷۱۰۱۴,۷۲۹۴,۷۲۹۴,۷۲۹۳,۰۱۹۱۷۶.۵۵۴,۷۲۹۳,۰۱۹۱۷۶.۵۵۱,۷۱۰
ليزينگ رايان‌ سايپا۳,۰۵ M۶,۳۶ B ۲,۰۸۰۲,۰۸۰ ۱,۴۳۸۱۲,۰۸۰۲,۰۸۰۲,۰۸۰۶۴۲۴۴.۶۵۲,۰۸۰۶۴۲۴۴.۶۵۱,۴۳۸
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۱,۴۴ M۲,۹۱ B ۲,۰۱۳۲,۰۱۳ ۱,۰۵۹۱۲,۰۱۳۲,۰۱۳۲,۰۱۳۹۵۴۹۰.۰۸۲,۰۱۳۹۵۴۹۰.۰۸۱,۰۵۹
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌۸,۰۹ M۳,۳۵ B ۴,۱۴۷۴,۱۴۷ ۲,۹۴۷۱۴,۱۴۷۴,۱۴۷۴,۱۴۷۱,۲۰۰۴۰.۷۲۴,۱۴۷۱,۲۰۰۴۰.۷۲۲,۹۴۷
نيرو محركه‌۳,۱۰ B۱,۲۸ B ۴,۱۴۰۴,۱۴۰ ۲,۱۰۳۱۴,۱۴۰۴,۱۴۰۴,۱۴۰۲,۰۳۷۹۶.۸۶۴,۱۴۰۲,۰۳۷۹۶.۸۶۲,۱۰۳
فولاد خراسان۱,۵۱ B۶,۰۴ B ۴,۰۰۰۴,۰۰۰ ۳,۶۹۹۱۴,۰۰۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰۳۰۱۸.۱۴۴,۰۰۰۳۰۱۸.۱۴۳,۶۹۹
كارخانجات توليدي شهيد قندي۶۰۰,۰۰۰۱,۷۰ B ۲,۷۸۴۲,۷۸۴ ۲,۰۸۶۱۲,۷۸۴۲,۷۸۴۲,۷۸۴۶۹۸۳۳.۴۶۲,۷۸۴۶۹۸۳۳.۴۶۲,۰۸۶
ح . لبنيات‌كالبر۵,۱۵ M۱,۲۰ B ۲۳۲۲۳۲ ۲۱۱۲۱۹۲۳۲۲۳۲۲۳۲۲۱۹.۹۵۲۳۲۲۱۹.۹۵۲۱۱
ح . ‌توليدي‌شيشه‌رازي‌۲,۴۰ M۲,۲۰ B ۹۱۴۹۱۴ ۸۳۱۲۹۱۴۹۱۴۹۱۴۸۳۹.۹۹۹۱۴۸۳۹.۹۹۸۳۱
ح . فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۲,۶۴ M۵,۰۰ B ۱۸۹۱۸۹ ۱۷۲۱,۰۶۳۱۸۹۱۸۹۱۸۹۱۷۹.۸۸۱۸۹۱۷۹.۸۸۱۷۲
آلومينيوم‌ايران‌۱,۰۲ B۲,۰۳ B ۲,۰۰۰۲,۰۰۰ ۱,۲۰۱۳۲,۰۰۰۲,۰۰۰۲,۰۰۰۷۹۹۶۶.۵۳۲,۰۰۰۷۹۹۶۶.۵۳۱,۲۰۱
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر۱,۵۶ M۱,۴۸ B ۹,۵۰۰۹,۵۰۰ ۷,۷۶۷۵۹,۵۰۰۹,۵۰۰۹,۵۰۰۱,۷۳۳۲۲.۳۱۹,۵۰۰۱,۷۳۳۲۲.۳۱۷,۷۶۷
سيمان‌شاهرود۵۰۰,۰۰۰۶,۶۳ B ۱,۳۲۶۱,۳۲۶ ۱,۱۳۷۱۱,۳۲۶۱,۳۲۶۱,۳۲۶۱۸۹۱۶.۶۲۱,۳۲۶۱۸۹۱۶.۶۲۱,۱۳۷
رينگ‌سازي‌مشهد۲,۲۳ B۷,۲۰ B ۳,۲۲۳۳,۲۲۳ ۱,۳۹۱۲۳,۲۲۳۳,۲۲۳۳,۲۲۳۱,۸۳۲۱۳۱.۷۰۳,۲۲۳۱,۸۳۲۱۳۱.۷۰۱,۳۹۱
ح . سرمايه‌ گذاري‌آتيه‌ دماوند۱,۹۷ M۱,۶۶ B ۸۳۹۸۳۹ ۷۶۳۳۹۳۸۳۹۸۳۹۸۳۹۷۶۹.۹۶۸۳۹۷۶۹.۹۶۷۶۳
ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ۲,۵۹ M۷,۵۶ B ۲۹۳۲۹۰ ۲۷۶۶۵۲۹۳۲۹۰۲۹۲۱۶۵.۸۰۲۹۳۱۷۶.۱۶۲۷۶
صنايع‌ آذرآب‌۱,۷۵ M۵,۵۱ B ۳,۱۵۰۳,۱۵۰ ۳,۰۰۱۲۳,۱۵۰۳,۱۵۰۳,۱۵۰۱۴۹۴.۹۷۳,۱۵۰۱۴۹۴.۹۷۳,۰۰۱
ح . شيشه‌ و گاز۱,۶۸ M۴,۸۰ B ۲,۸۵۱۲,۸۵۰ ۲,۶۵۹۹۵۲,۸۵۱۲,۸۵۰۲,۸۵۰۱۹۱۷.۱۸۲,۸۵۱۱۹۲۷.۲۲۲,۶۵۹
پارس‌ الكتريك‌۴,۴۴ M۴,۴۷ B ۱۰,۰۵۰۱۰,۰۵۰ ۷,۶۸۰۱۱۰,۰۵۰۱۰,۰۵۰۱۰,۰۵۰۲,۳۷۰۳۰.۸۶۱۰,۰۵۰۲,۳۷۰۳۰.۸۶۷,۶۸۰
ح . ‌توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌۷۶۵,۹۳۳۳,۶۷ B ۴۸۰۴۸۰ ۴۳۸۳۳۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۲۹.۵۹۴۸۰۴۲۹.۵۹۴۳۸
تايدواترخاورميانه۱,۵۶ M۶,۱۲ B ۳,۹۰۹۳,۹۰۹ ۳,۷۲۳۱۳,۹۰۹۳,۹۰۹۳,۹۰۹۱۸۶۵.۰۰۳,۹۰۹۱۸۶۵.۰۰۳,۷۲۳
قند شيرين‌ خراسان‌۲۵۰,۰۰۰۳,۴۰ B ۱۳,۵۶۰۱۳,۵۶۰ ۹,۸۵۳۱۱۳,۵۶۰۱۳,۵۶۰۱۳,۵۶۰۳,۷۰۷۳۷.۶۲۱۳,۵۶۰۳,۷۰۷۳۷.۶۲۹,۸۵۳
نفت‌ پارس‌۱۶,۷۰۲ ۶,۷۰۲۶,۷۰۲ ۵,۴۸۲۱۶,۷۰۲۶,۷۰۲۶,۷۰۲۱,۲۲۰۲۲.۲۵۶,۷۰۲۱,۲۲۰۲۲.۲۵۵,۴۸۲
سيمان‌ تهران‌۵,۰۰ M۱,۴۰ B ۲,۸۱۰۲,۸۱۰ ۲,۶۷۹۱۲,۸۱۰۲,۸۱۰۲,۸۱۰۱۳۱۴.۸۹۲,۸۱۰۱۳۱۴.۸۹۲,۶۷۹
ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌۱,۲۸ M۵,۳۰ B ۴,۱۰۶۴,۱۰۶ ۳,۷۳۳۵۱۴,۱۰۶۴,۱۰۶۴,۱۰۶۳۷۳۹.۹۹۴,۱۰۶۳۷۳۹.۹۹۳,۷۳۳
پتروشيمي‌ خارك‌۱,۹۶ B۳,۴۵ B ۱۷,۶۰۰۱۷,۶۰۰ ۱۴,۸۱۸۱۱۷,۶۰۰۱۷,۶۰۰۱۷,۶۰۰۲,۷۸۲۱۸.۷۷۱۷,۶۰۰۲,۷۸۲۱۸.۷۷۱۴,۸۱۸
فنرسازي‌خاور۶,۹۹ M۳,۳۴ B ۴,۷۷۲۴,۷۷۲ ۲,۷۷۵۱۴,۷۷۲۴,۷۷۲۴,۷۷۲۱,۹۹۷۷۱.۹۶۴,۷۷۲۱,۹۹۷۷۱.۹۶۲,۷۷۵
پتروشيمي‌شيراز۵,۱۶ M۲,۵۴ B ۴,۹۱۱۴,۹۱۱ ۲,۴۰۹۱۴,۹۱۱۴,۹۱۱۴,۹۱۱۲,۵۰۲۱۰۳.۸۶۴,۹۱۱۲,۵۰۲۱۰۳.۸۶۲,۴۰۹
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌۷,۰۴ M۲,۶۴ B ۳,۷۵۰۳,۷۵۰ ۳,۴۵۳۱۳,۷۵۰۳,۷۵۰۳,۷۵۰۲۹۷۸.۶۰۳,۷۵۰۲۹۷۸.۶۰۳,۴۵۳
ح . لبنيات‌ پاك‌۶,۸۱ M۴,۲۰ B ۶۱۸۶۱۸ ۵۸۶۱۶۱۸۶۱۸۶۱۸۳۲۵.۴۶۶۱۸۳۲۵.۴۶۵۸۶
سيمان‌ تهران‌۱,۸۵ M۹,۳۵ B ۵,۰۳۰۵,۰۳۰ ۲,۰۵۲۱۵,۰۳۰۵,۰۳۰۵,۰۳۰۲,۹۷۸۱۴۵.۱۳۵,۰۳۰۲,۹۷۸۱۴۵.۱۳۲,۰۵۲
سرمايه گذاري خوارزمي۲,۷۴ B۲,۲۸ B ۸۳۵۸۳۵ ۷۷۲۱۸۳۵۸۳۵۸۳۵۶۳۸.۱۶۸۳۵۶۳۸.۱۶۷۷۲
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌۵,۳۸ M۱,۰۱ B ۱,۸۸۰۱,۸۸۰ ۱,۳۶۸۱۱,۸۸۰۱,۸۸۰۱,۸۸۰۵۱۲۳۷.۴۳۱,۸۸۰۵۱۲۳۷.۴۳۱,۳۶۸
ح . توسعه‌شهري‌توس‌گستر۴,۵۳ M۵,۵۲ B ۱۲۲۱۲۲ ۱۱۱۱۸۷۱۲۲۱۲۲۱۲۲۱۱۹.۹۱۱۲۲۱۱۹.۹۱۱۱۱
كيميدارو۵۹,۰۰۰۵,۲۹ B ۸,۹۸۰۸,۹۸۰ ۶,۸۷۴۱۸,۹۸۰۸,۹۸۰۸,۹۸۰۲,۱۰۶۳۰.۶۴۸,۹۸۰۲,۱۰۶۳۰.۶۴۶,۸۷۴
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌۲,۳۰ B۴,۳۶ B ۱,۹۰۰۱,۹۰۰ ۱,۲۱۲۶۱,۹۰۰۱,۹۰۰۱,۹۰۰۶۸۸۵۶.۷۷۱,۹۰۰۶۸۸۵۶.۷۷۱,۲۱۲
كارگزاران بورس اوراق بهادار۲,۵۰ M۹,۳۷ B ۳,۷۵۰۳,۷۵۰ ۳,۰۸۷۱۳,۷۵۰۳,۷۵۰۳,۷۵۰۶۶۳۲۱.۴۸۳,۷۵۰۶۶۳۲۱.۴۸۳,۰۸۷
ح . موتورسازان‌تراكتورسازي‌۷۴۶,۱۸۳۱,۰۰ B ۱,۳۷۱۱,۳۵۰ ۱,۲۴۷۱۳۲۱,۳۷۱۱,۳۵۰۱,۳۶۵۱۱۸۹.۴۶۱,۳۷۱۱۲۴۹.۹۴۱,۲۴۷
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان۳,۴۵ M۲,۶۰ B ۷۵۷۵ ۶۹۱۷۵۷۵۷۵۶۸.۷۰۷۵۶۸.۷۰۶۹
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌۳۰۱,۷۳۹۳,۱۹ B ۱,۰۵۸۱,۰۵۸ ۹۶۲۸۱,۰۵۸۱,۰۵۸۱,۰۵۸۹۶۹.۹۸۱,۰۵۸۹۶۹.۹۸۹۶۲
بانك پاسارگاد۴,۴۶ M۷,۹۳ B ۱,۷۷۷۱,۷۷۷ ۹۹۹۱۱,۷۷۷۱,۷۷۷۱,۷۷۷۷۷۸۷۷.۸۸۱,۷۷۷۷۷۸۷۷.۸۸۹۹۹
سرمايه‌گذاري‌نيرو۱,۷۱ B۳,۱۷ B ۱,۸۵۵۱,۸۵۵ ۱,۷۰۱۱۱,۸۵۵۱,۸۵۵۱,۸۵۵۱۵۴۹.۰۵۱,۸۵۵۱۵۴۹.۰۵۱,۷۰۱
بورس اوراق بهادار تهران۴,۴۲ M۲,۲۶ B ۵,۱۰۹۵,۱۰۹ ۴,۸۶۶۱۵,۱۰۹۵,۱۰۹۵,۱۰۹۲۴۳۴.۹۹۵,۱۰۹۲۴۳۴.۹۹۴,۸۶۶
گروه‌بهمن‌۳۰۰,۰۰۰۷,۱۷ B ۲,۳۹۰۲,۳۹۰ ۱,۷۵۵۱۲,۳۹۰۲,۳۹۰۲,۳۹۰۶۳۵۳۶.۱۸۲,۳۹۰۶۳۵۳۶.۱۸۱,۷۵۵
عمران‌وتوسعه‌فارس‌۷۲۵,۰۰۰۲,۲۰ B ۳,۰۱۶۳,۰۱۶ ۲,۵۱۹۱۳,۰۱۶۳,۰۱۶۳,۰۱۶۴۹۷۱۹.۷۳۳,۰۱۶۴۹۷۱۹.۷۳۲,۵۱۹
ح . سرمايه‌ گذاري‌صنعت‌ ومعدن‌۲,۲۳ M۱,۱۰ B ۴۸۴۸ ۴۴۴۴۸۴۸۴۸۴۸۴۹.۰۹۴۸۴۹.۰۹۴۴
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌۲,۲۴ M۴,۴۸ B ۱,۹۹۹۱,۹۹۹ ۱,۴۹۱۱۱,۹۹۹۱,۹۹۹۱,۹۹۹۵۰۸۳۴.۰۷۱,۹۹۹۵۰۸۳۴.۰۷۱,۴۹۱
ح . سيمان‌ قائن‌۴۴۸,۵۵۲۲,۹۰ B ۶,۵۰۵۶,۰۰۰ ۵,۹۱۴۱۳۳۶,۵۰۵۶,۰۰۰۶,۳۷۴۴۶۰۷.۷۸۶,۵۰۵۵۹۱۹.۹۹۵,۹۱۴
بانك پاسارگاد۴,۹۴ B۵,۲۷ B ۱,۰۶۸۱,۰۶۸ ۱,۰۱۸۱۱,۰۶۸۱,۰۶۸۱,۰۶۸۵۰۴.۹۱۱,۰۶۸۵۰۴.۹۱۱,۰۱۸
ح . نيروترانس‌۴,۹۴ M۱,۶۸ B ۳,۴۰۰۳,۴۰۰ ۳,۱۷۷۹۹۳,۴۰۰۳,۴۰۰۳,۴۰۰۲۲۳۷.۰۲۳,۴۰۰۲۲۳۷.۰۲۳,۱۷۷
نفت سپاهان۵,۵۶ M۱,۱۳ B ۲۰,۴۳۵۲۰,۴۳۵ ۱۹,۴۶۲۲۱۸۲۰,۴۳۵۲۰,۴۳۵۲۰,۴۳۵۹۷۳۵.۰۰۲۰,۴۳۵۹۷۳۵.۰۰۱۹,۴۶۲
سايپا۲,۵۰ M۴,۰۰ B ۱,۶۰۶۱,۶۰۶ ۱,۳۷۳۱۱,۶۰۶۱,۶۰۶۱,۶۰۶۲۳۳۱۶.۹۷۱,۶۰۶۲۳۳۱۶.۹۷۱,۳۷۳
گروه پتروشيمي س. ايرانيان۲,۶۳ M۴,۷۳ B ۱,۷۹۶۱,۷۹۶ ۱,۱۱۹۱۱,۷۹۶۱,۷۹۶۱,۷۹۶۶۷۷۶۰.۵۰۱,۷۹۶۶۷۷۶۰.۵۰۱,۱۱۹
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۴,۵۷ B۷,۲۶ B ۱,۵۸۸۱,۵۸۸ ۱,۴۸۷۱۱,۵۸۸۱,۵۸۸۱,۵۸۸۱۰۱۶.۷۹۱,۵۸۸۱۰۱۶.۷۹۱,۴۸۷
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۱,۰۵ M۲,۸۸ B ۲,۷۱۹۲,۷۱۹ ۱,۸۹۶۱۲,۷۱۹۲,۷۱۹۲,۷۱۹۸۲۳۴۳.۴۱۲,۷۱۹۸۲۳۴۳.۴۱۱,۸۹۶
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۳,۱۹ M۴,۵۰ B ۱,۴۱۱۱,۴۱۱ ۱,۰۷۹۱۱,۴۱۱۱,۴۱۱۱,۴۱۱۳۳۲۳۰.۷۷۱,۴۱۱۳۳۲۳۰.۷۷۱,۰۷۹
ح . ايران‌ مرينوس‌۲۰۶,۸۸۸۹,۳۲ B ۴,۵۸۳۴,۳۰۰ ۴,۱۶۷۷۴,۵۸۳۴,۳۰۰۴,۵۰۹۳۴۲۸.۲۱۴,۵۸۳۴۱۶۹.۹۸۴,۱۶۷
پتروشيمي‌ آبادان‌۸,۹۸ M۲,۴۹ B ۲,۷۷۳۲,۷۷۳ ۲,۶۴۱۵۰۵۲,۷۷۳۲,۷۷۳۲,۷۷۳۱۳۲۵.۰۰۲,۷۷۳۱۳۲۵.۰۰۲,۶۴۱
بانك‌پارسيان‌۲,۳۷ B۲,۳۲ B ۹۸۲۹۸۲ ۹۳۶۱۹۸۲۹۸۲۹۸۲۴۶۴.۹۱۹۸۲۴۶۴.۹۱۹۳۶
داروسازي‌زهراوي‌۲,۴۰ M۶,۲۶ B ۲۶,۰۹۹۲۶,۰۹۹ ۲۴,۸۵۷۱۲۶,۰۹۹۲۶,۰۹۹۲۶,۰۹۹۱,۲۴۲۵.۰۰۲۶,۰۹۹۱,۲۴۲۵.۰۰۲۴,۸۵۷
ايران‌ خودرو۷,۱۸ M۲,۷۲ B ۳,۷۸۹۳,۷۸۹ ۲,۷۹۲۱۳,۷۸۹۳,۷۸۹۳,۷۸۹۹۹۷۳۵.۷۱۳,۷۸۹۹۹۷۳۵.۷۱۲,۷۹۲
نفت‌ بهران‌۴,۰۹ M۵,۲۱ B ۱۲,۷۴۰۱۲,۷۴۰ ۱۰,۴۷۳۱۱۲,۷۴۰۱۲,۷۴۰۱۲,۷۴۰۲,۲۶۷۲۱.۶۵۱۲,۷۴۰۲,۲۶۷۲۱.۶۵۱۰,۴۷۳
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌۳,۶۷ M۸,۹۰ B ۲,۴۲۲۲,۴۲۲ ۱,۹۱۱۱۲,۴۲۲۲,۴۲۲۲,۴۲۲۵۱۱۲۶.۷۴۲,۴۲۲۵۱۱۲۶.۷۴۱,۹۱۱
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌۲,۴۰ M۴,۸۹ B ۲,۰۳۲۲,۰۳۲ ۱,۹۳۶۲۲,۰۳۲۲,۰۳۲۲,۰۳۲۹۶۴.۹۶۲,۰۳۲۹۶۴.۹۶۱,۹۳۶
فيبر ايران‌۱۱۰,۵۰۰۶,۵۳ B ۵,۹۱۴۵,۹۱۴ ۵,۶۳۳۹۵,۹۱۴۵,۹۱۴۵,۹۱۴۲۸۱۴.۹۹۵,۹۱۴۲۸۱۴.۹۹۵,۶۳۳
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌۱,۵۸ M۳,۹۲ B ۲,۴۸۲۲,۴۸۲ ۲,۳۶۰۱۲,۴۸۲۲,۴۸۲۲,۴۸۲۱۲۲۵.۱۷۲,۴۸۲۱۲۲۵.۱۷۲,۳۶۰
شيشه‌ و گاز۱,۲۹ M۷,۲۰ B ۵,۵۹۴۵,۵۹۴ ۴,۷۷۲۱۵,۵۹۴۵,۵۹۴۵,۵۹۴۸۲۲۱۷.۲۳۵,۵۹۴۸۲۲۱۷.۲۳۴,۷۷۲
سيمان‌ كرمان‌۷,۵۸ M۱,۷۹ B ۲,۳۵۶۲,۳۵۶ ۲,۲۴۴۱۲,۳۵۶۲,۳۵۶۲,۳۵۶۱۱۲۴.۹۹۲,۳۵۶۱۱۲۴.۹۹۲,۲۴۴
پارس‌ خزر۱,۴۰ M۱,۴۵ B ۱۰,۳۶۸۱۰,۰۷۲ ۹,۸۷۵۲۷۸۱۰,۳۶۸۱۰,۰۷۲۱۰,۳۶۷۴۹۲۴.۹۸۱۰,۳۶۸۴۹۳۴.۹۹۹,۸۷۵
ح . فولاد مباركه اصفهان۹,۶۹ M۱,۶۹ B ۱۷۴۱۷۴ ۱۵۹۱,۶۱۱۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۵۹.۴۳۱۷۴۱۵۹.۴۳۱۵۹
سيمان‌هگمتان‌۵,۰۰ M۹,۲۰ B ۱,۸۳۷۱,۸۳۷ ۱,۷۵۰۱۱,۸۳۷۱,۸۳۷۱,۸۳۷۸۷۴.۹۷۱,۸۳۷۸۷۴.۹۷۱,۷۵۰
فولاد آلياژي ايران۱,۷۹ M۴,۴۹ B ۲,۴۹۶۲,۴۹۶ ۲,۱۷۷۱۲,۴۹۶۲,۴۹۶۲,۴۹۶۳۱۹۱۴.۶۵۲,۴۹۶۳۱۹۱۴.۶۵۲,۱۷۷
موتوژن‌۱,۳۲ M۶,۴۳ B ۴,۸۴۰۴,۸۴۰ ۴,۶۹۴۱۴,۸۴۰۴,۸۴۰۴,۸۴۰۱۴۶۳.۱۱۴,۸۴۰۱۴۶۳.۱۱۴,۶۹۴
گروه مپنا (سهامي عام)۴,۹۴ M۴,۸۳ B ۹,۷۸۷۹,۷۸۷ ۷,۷۴۲۱۹,۷۸۷۹,۷۸۷۹,۷۸۷۲,۰۴۵۲۶.۴۱۹,۷۸۷۲,۰۴۵۲۶.۴۱۷,۷۴۲
سرمايه گذاري دارويي تامين۱,۸۲ M۱,۲۷ B ۶,۹۶۲۶,۹۶۲ ۶,۱۹۸۱۶,۹۶۲۶,۹۶۲۶,۹۶۲۷۶۴۱۲.۳۳۶,۹۶۲۷۶۴۱۲.۳۳۶,۱۹۸
صنايع‌ آذرآب‌۴۴۹,۲۲۵۹,۰۹ B ۲,۰۲۴۲,۰۲۴ ۱,۹۲۸۴۴۲,۰۲۴۲,۰۲۴۲,۰۲۴۹۶۴.۹۸۲,۰۲۴۹۶۴.۹۸۱,۹۲۸
داده‌پردازي‌ايران‌۶,۳۶ M۲,۷۷ B ۴,۳۵۹۴,۳۵۹ ۴,۱۵۲۱۴,۳۵۹۴,۳۵۹۴,۳۵۹۲۰۷۴.۹۹۴,۳۵۹۲۰۷۴.۹۹۴,۱۵۲
گلتاش‌۸,۰۷ M۳,۴۸ B ۴,۳۱۰۴,۳۱۰ ۴,۱۷۱۱۴,۳۱۰۴,۳۱۰۴,۳۱۰۱۳۹۳.۳۳۴,۳۱۰۱۳۹۳.۳۳۴,۱۷۱
پالايش نفت بندرعباس۵,۲۵ B۳,۹۹ B ۷,۶۰۰۷,۶۰۰ ۷,۲۹۲۱۷,۶۰۰۷,۶۰۰۷,۶۰۰۳۰۸۴.۲۲۷,۶۰۰۳۰۸۴.۲۲۷,۲۹۲
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌۱,۰۰ M۳,۰۵ B ۳,۰۵۰۳,۰۵۰ ۲,۹۰۹۱۳,۰۵۰۳,۰۵۰۳,۰۵۰۱۴۱۴.۸۵۳,۰۵۰۱۴۱۴.۸۵۲,۹۰۹
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌۲,۶۱ M۶,۴۰ B ۲,۴۴۶۲,۴۳۱ ۲,۳۳۰۲۳۹۲,۴۴۶۲,۴۳۱۲,۴۴۶۱۱۶۴.۹۸۲,۴۴۶۱۱۶۴.۹۸۲,۳۳۰
سيمان‌ شمال‌۸,۸۱ M۹,۲۰ B ۱,۰۴۰۱,۰۴۰ ۹۹۹۱۱,۰۴۰۱,۰۴۰۱,۰۴۰۴۱۴.۱۰۱,۰۴۰۴۱۴.۱۰۹۹۹
ح . ‌توكافولاد(هلدينگ‌۲,۷۴ M۴,۸۰ B ۱۷۶۱۷۶ ۱۶۰۵۴۸۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۶۱۰.۰۰۱۷۶۱۶۱۰.۰۰۱۶۰
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار۱,۷۵ M۸,۸۰ B ۵,۰۳۰۵,۰۳۰ ۴,۷۹۷۱۸۵,۰۳۰۵,۰۳۰۵,۰۳۰۲۳۳۴.۸۶۵,۰۳۰۲۳۳۴.۸۶۴,۷۹۷
پمپ‌ سازي‌ ايران‌۳۱۳,۵۸۵۶,۱۵ B ۱,۹۶۴۱,۹۴۹ ۱,۸۷۱۶۱۱,۹۶۴۱,۹۴۹۱,۹۶۳۹۲۴.۹۲۱,۹۶۴۹۳۴.۹۷۱,۸۷۱
ايران‌ خودرو۲,۰۱ M۴,۹۳ B ۲,۴۵۰۲,۴۵۰ ۲,۳۴۳۱۲,۴۵۰۲,۴۵۰۲,۴۵۰۱۰۷۴.۵۷۲,۴۵۰۱۰۷۴.۵۷۲,۳۴۳
ليزينگ ايرانيان۱,۲۰ M۱,۸۶ B ۱,۵۵۰۱,۵۵۰ ۱,۴۸۵۱۱,۵۵۰۱,۵۵۰۱,۵۵۰۶۵۴.۳۸۱,۵۵۰۶۵۴.۳۸۱,۴۸۵
به پرداخت ملت۵۳۸,۰۰۰۱,۱۰ B ۲۰,۴۷۲۲۰,۴۷۲ ۱۹,۴۹۸۱۲۰,۴۷۲۲۰,۴۷۲۲۰,۴۷۲۹۷۴۵.۰۰۲۰,۴۷۲۹۷۴۵.۰۰۱۹,۴۹۸
نيروترانس‌۳۶۷,۳۲۹۱,۷۰ B ۴,۵۱۰۴,۴۰۰ ۴,۲۹۶۱۲۶۴,۵۱۰۴,۴۰۰۴,۵۰۷۲۱۱۴.۹۱۴,۴۹۶۲۰۰۴.۶۶۴,۲۹۶
ح . معدني و صنعتي گل گهر۷,۰۰ M۱,۳۳ B ۱,۹۰۰۱,۹۰۰ ۱,۸۳۳۱۱,۹۰۰۱,۹۰۰۱,۹۰۰۶۷۳.۶۶۱,۹۰۰۶۷۳.۶۶۱,۸۳۳
سيمان‌ داراب‌۱,۱۰ M۱,۱۷ B ۱,۰۶۲۱,۰۶۲ ۱,۰۱۲۱۱,۰۶۲۱,۰۶۲۱,۰۶۲۵۰۴.۹۴۱,۰۶۲۵۰۴.۹۴۱,۰۱۲
داده گسترعصرنوين-هاي وب۹,۱۴ M۵,۷۲ B ۶,۲۷۹۶,۰۵۵ ۵,۹۸۰۷,۹۵۸۶,۲۷۹۶,۰۵۵۶,۲۶۱۲۸۱۴.۷۰۶,۲۷۹۲۹۹۵.۰۰۵,۹۸۰
فنرسازي‌زر۷۵۴,۴۰۳۷,۵۷ B ۱,۰۰۵۹۶۰ ۹۵۸۴۸۱,۰۰۵۹۶۰۱,۰۰۵۴۷۴.۹۱۹۶۰۲۰.۲۱۹۵۸
تكنوتار۴,۷۵ M۱,۱۳ B ۲,۳۸۸۲,۳۸۸ ۲,۲۷۵۱۲,۳۸۸۲,۳۸۸۲,۳۸۸۱۱۳۴.۹۷۲,۳۸۸۱۱۳۴.۹۷۲,۲۷۵
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌۳,۷۲ M۸,۱۸ B ۲,۲۰۰۲,۲۰۰ ۲,۱۱۶۱۲,۲۰۰۲,۲۰۰۲,۲۰۰۸۴۳.۹۷۲,۲۰۰۸۴۳.۹۷۲,۱۱۶
ايران‌ تاير۹۴۸,۹۲۷۲,۴۰ B ۲,۵۲۰۲,۴۵۰ ۲,۴۰۰۱۷۹۲,۵۲۰۲,۴۵۰۲,۵۱۵۱۱۵۴.۷۹۲,۵۲۰۱۲۰۵.۰۰۲,۴۰۰
ح. سبحان دارو۴۰,۰۲۰۱,۸۰ B ۴,۶۰۰۴,۳۰۲ ۴,۳۷۷۳۱۴,۶۰۰۴,۳۰۲۴,۵۰۷۱۳۰۲.۹۷۴,۴۹۴۱۱۷۲.۶۷۴,۳۷۷
سيمان‌ شرق‌۱,۲۰ M۱,۶۳ B ۱,۳۵۰۱,۳۵۰ ۱,۲۹۵۱۱,۳۵۰۱,۳۵۰۱,۳۵۰۵۵۴.۲۵۱,۳۵۰۵۵۴.۲۵۱,۲۹۵
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند۵,۶۱ M۱,۱۱ B ۱,۹۷۴۱,۹۷۴ ۱,۹۰۲۱۱,۹۷۴۱,۹۷۴۱,۹۷۴۷۲۳.۷۹۱,۹۷۴۷۲۳.۷۹۱,۹۰۲
گروه مپنا (سهامي عام)۳,۶۵ M۱,۲۳ B ۳,۳۷۵۳,۲۳۳ ۳,۲۱۵۱,۶۳۳۳,۳۷۵۳,۲۳۳۳,۳۶۷۱۵۲۴.۷۳۳,۳۷۵۱۶۰۴.۹۸۳,۲۱۵
پتروشيمي فجر۵,۶۰ M۲,۶۰ B ۴,۶۵۰۴,۶۵۰ ۴,۴۵۰۱۴,۶۵۰۴,۶۵۰۴,۶۵۰۲۰۰۴.۴۹۴,۶۵۰۲۰۰۴.۴۹۴,۴۵۰
ايران‌ياساتايرورابر۱,۰۵ M۱,۴۰ B ۱,۳۱۱۱,۲۶۰ ۱,۲۴۹۱۶۴۱,۳۱۱۱,۲۶۰۱,۳۰۸۵۹۴.۷۲۱,۳۱۱۶۲۴.۹۶۱,۲۴۹
صنايع پتروشيمي كرمانشاه۱,۱۲ M۴,۱۶ B ۳,۷۱۶۳,۷۱۶ ۳,۶۴۴۱۳,۷۱۶۳,۷۱۶۳,۷۱۶۷۲۱.۹۸۳,۷۱۶۷۲۱.۹۸۳,۶۴۴
پتروشيمي فجر۸,۷۵ M۵,۵۲ B ۶,۳۰۲۶,۳۰۲ ۶,۰۴۹۱۶,۳۰۲۶,۳۰۲۶,۳۰۲۲۵۳۴.۱۸۶,۳۰۲۲۵۳۴.۱۸۶,۰۴۹
مارگارين‌۱,۹۸ M۳,۲۰ B ۱,۶۳۲۱,۵۸۰ ۱,۵۵۵۱۴۲۱,۶۳۲۱,۵۸۰۱,۶۲۸۷۳۴.۶۹۱,۶۳۲۷۷۴.۹۵۱,۵۵۵
ح. كارت اعتباري ايران كيش۱,۰۰ M۲,۰۰ B ۲,۰۰۱۲,۰۰۰ ۱,۹۳۳۲۰۲,۰۰۱۲,۰۰۰۲,۰۰۰۶۷۳.۴۷۲,۰۰۰۶۷۳.۴۷۱,۹۳۳
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌۶,۳۴ M۲,۰۸ B ۳,۲۸۶۳,۲۸۶ ۳,۱۳۰۱۳,۲۸۶۳,۲۸۶۳,۲۸۶۱۵۶۴.۹۸۳,۲۸۶۱۵۶۴.۹۸۳,۱۳۰
پالايش نفت اصفهان۵,۰۰ M۲,۱۹ B ۴,۳۸۵۴,۳۸۵ ۴,۳۰۳۱۴,۳۸۵۴,۳۸۵۴,۳۸۵۸۲۱.۹۱۴,۳۸۵۸۲۱.۹۱۴,۳۰۳
آلومينيوم‌ايران‌۹,۴۲ M۲,۹۸ B ۳,۱۷۱۳,۰۰۱ ۳,۰۲۰۶۱۳۳,۱۷۱۳,۰۰۱۳,۱۵۹۱۳۹۴.۶۰۳,۱۷۱۱۵۱۵.۰۰۳,۰۲۰
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا۸۲۱,۶۹۸۱,۶۰ B ۱,۹۶۳۱,۸۷۰ ۱,۸۷۰۱۳۳۱,۹۶۳۱,۸۷۰۱,۹۵۶۸۶۴.۶۰۱,۹۶۳۹۳۴.۹۷۱,۸۷۰
ح . ليزينگ‌خودروغدير۶,۰۱ M۵,۶۸ B ۹۵۹۱ ۹۱۱۷۲۹۵۹۱۹۵۴۴.۴۰۹۵۴۴.۴۰۹۱
داروسازي‌ فارابي‌۳,۲۶ M۲,۹۴ B ۹,۰۰۰۹,۰۰۰ ۸,۸۶۰۱۹,۰۰۰۹,۰۰۰۹,۰۰۰۱۴۰۱.۵۸۹,۰۰۰۱۴۰۱.۵۸۸,۸۶۰
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌۵,۱۳ M۲,۰۶ B ۴,۰۲۰۴,۰۲۰ ۳,۸۸۴۱۴,۰۲۰۴,۰۲۰۴,۰۲۰۱۳۶۳.۵۰۴,۰۲۰۱۳۶۳.۵۰۳,۸۸۴
بانك ملت۷۵۰,۰۰۰۷,۵۷ B ۱,۰۱۰۱,۰۱۰ ۹۶۶۱۱,۰۱۰۱,۰۱۰۱,۰۱۰۴۴۴.۵۵۱,۰۱۰۴۴۴.۵۵۹۶۶
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌۳۰۹,۴۳۲۸,۰۲ B ۲,۶۰۴۲,۵۴۰ ۲,۴۸۰۷۷۲,۶۰۴۲,۵۴۰۲,۵۹۴۱۱۴۴.۶۰۲,۶۰۴۱۲۴۵.۰۰۲,۴۸۰
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ۶,۷۰ M۷,۳۶ B ۱,۰۹۸۱,۰۹۸ ۱,۰۵۸۱۱,۰۹۸۱,۰۹۸۱,۰۹۸۴۰۳.۷۸۱,۰۹۸۴۰۳.۷۸۱,۰۵۸
حمل و نقل بين المللي خليج فارس۲۶۹,۳۰۹۱,۵۰ B ۵,۶۹۷۵,۶۸۰ ۵,۴۴۷۳۷۵,۶۹۷۵,۶۸۰۵,۶۹۶۲۴۹۴.۵۷۵,۶۹۷۲۵۰۴.۵۹۵,۴۴۷
سخت‌ آژند۲,۴۶ M۵,۷۹ B ۲,۳۵۰۲,۳۵۰ ۲,۳۱۱۳۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲,۳۵۰۳۹۱.۶۹۲,۳۵۰۳۹۱.۶۹۲,۳۱۱
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد۱,۸۰ M۲,۲۳ B ۱,۲۴۰۱,۲۴۰ ۱,۱۹۷۱۱,۲۴۰۱,۲۴۰۱,۲۴۰۴۳۳.۵۹۱,۲۴۰۴۳۳.۵۹۱,۱۹۷
صنايع‌شيميايي‌سينا۱۱۳,۳۷۱۶,۹۸ B ۶,۱۹۰۶,۰۰۰ ۵,۸۹۶۶۸۶,۱۹۰۶,۰۰۰۶,۱۵۷۲۶۱۴.۴۳۶,۱۸۳۲۸۷۴.۸۷۵,۸۹۶
باما۴,۴۹ M۲,۸۳ B ۶,۳۳۹۶,۱۵۲ ۶,۰۳۸۸۵۵۶,۳۳۹۶,۱۵۲۶,۳۰۰۲۶۲۴.۳۴۶,۳۳۹۳۰۱۴.۹۹۶,۰۳۸
ماشين‌ سازي‌ اراك‌۴,۶۵ M۵,۰۲ B ۱,۰۸۰۱,۰۸۰ ۱,۰۴۵۱۱,۰۸۰۱,۰۸۰۱,۰۸۰۳۵۳.۳۵۱,۰۸۰۳۵۳.۳۵۱,۰۴۵
بانك ملت۸,۲۸ M۸,۸۳ B ۱,۰۷۳۱,۰۳۰ ۱,۰۲۲۲,۹۴۵۱,۰۷۳۱,۰۳۰۱,۰۶۶۴۴۴.۳۱۱,۰۵۰۲۸۲.۷۴۱,۰۲۲
توليدمواداوليه‌داروپخش‌۳,۶۰ M۲,۴۳ B ۶,۷۵۰۶,۷۵۰ ۶,۵۵۴۱۶,۷۵۰۶,۷۵۰۶,۷۵۰۱۹۶۲.۹۹۶,۷۵۰۱۹۶۲.۹۹۶,۵۵۴
لبنيات‌كالبر۴,۰۴ M۸,۰۰ B ۱,۹۸۰۱,۹۸۰ ۱,۹۰۷۱۱,۹۸۰۱,۹۸۰۱,۹۸۰۷۳۳.۸۳۱,۹۸۰۷۳۳.۸۳۱,۹۰۷
شركت نفت جي۹,۴۰ B۹,۷۳ B ۱,۰۳۶۱,۰۳۶ ۱,۰۰۰۱۱,۰۳۶۱,۰۳۶۱,۰۳۶۳۶۳.۶۰۱,۰۳۶۳۶۳.۶۰۱,۰۰۰
فيبر ايران‌۴,۰۰ M۲,۴۰ B ۶,۰۰۰۶,۰۰۰ ۵,۷۹۲۱۶,۰۰۰۶,۰۰۰۶,۰۰۰۲۰۸۳.۵۹۶,۰۰۰۲۰۸۳.۵۹۵,۷۹۲
بيمه آسيا۳,۹۶ M۵,۳۰ B ۱,۳۴۱۱,۲۸۵ ۱,۲۷۸۲۲۰۱,۳۴۱۱,۲۸۵۱,۳۳۳۵۵۴.۳۰۱,۳۴۱۶۳۴.۹۳۱,۲۷۸
پالايش نفت تهران۵,۲۸ M۱,۷۱ B ۳,۲۴۹۳,۲۴۹ ۳,۰۹۵۱۳,۲۴۹۳,۲۴۹۳,۲۴۹۱۵۴۴.۹۸۳,۲۴۹۱۵۴۴.۹۸۳,۰۹۵
سيمان‌غرب‌۱,۱۳ M۲,۹۲ B ۲,۵۷۰۲,۵۷۰ ۲,۵۱۷۱۲,۵۷۰۲,۵۷۰۲,۵۷۰۵۳۲.۱۱۲,۵۷۰۵۳۲.۱۱۲,۵۱۷
ماشين‌ سازي‌ اراك‌۱,۹۱ B۱,۷۲ B ۹۰۷۸۶۵ ۸۶۴۷,۲۵۰۹۰۷۸۶۵۹۰۱۳۷۴.۲۸۸۸۹۲۵۲.۸۹۸۶۴
عمران‌وتوسعه‌فارس‌۸,۸۸ M۲,۶۲ B ۲,۹۵۰۲,۹۵۰ ۲,۸۶۱۱۲,۹۵۰۲,۹۵۰۲,۹۵۰۸۹۳.۱۱۲,۹۵۰۸۹۳.۱۱۲,۸۶۱
حفاري شمال۲,۰۱ M۶,۰۴ B ۳,۰۱۵۲,۸۰۱ ۲,۸۷۲۱,۲۰۲۳,۰۱۵۲,۸۰۱۲,۹۹۴۱۲۲۴.۲۵۳,۰۱۵۱۴۳۴.۹۸۲,۸۷۲
گروه دارويي بركت۲,۰۰ M۳,۶۰ B ۱,۸۰۰۱,۸۰۰ ۱,۷۲۵۱۱,۸۰۰۱,۸۰۰۱,۸۰۰۷۵۴.۳۵۱,۸۰۰۷۵۴.۳۵۱,۷۲۵
پتروشيمي‌فارابي‌۱۱۲,۱۲۳۴,۲۷ B ۳,۸۱۰۳,۸۱۰ ۳,۶۲۹۱۲۳,۸۱۰۳,۸۱۰۳,۷۷۰۱۴۱۳.۸۹۳,۸۱۰۱۸۱۴.۹۹۳,۶۲۹
توليدمحورخودرو۲,۴۷ M۹,۲۰ B ۳,۹۳۸۳,۵۸۰ ۳,۵۷۳۳۲۳۳,۹۳۸۳,۵۸۰۳,۷۲۴۱۵۱۴.۲۳۳,۷۵۰۱۷۷۴.۹۵۳,۵۷۳
ح. بيمه ملت۵,۵۹ M۱,۴۰ B ۲۵۰۲۵۰ ۲۴۶۶۱۲۵۰۲۵۰۲۵۰۴۱.۶۳۲۵۰۴۱.۶۳۲۴۶
فولاد آلياژي ايران۸,۲۳ M۱,۳۶ B ۱,۶۶۵۱,۵۴۰ ۱,۵۸۶۴۳۶۱,۶۶۵۱,۵۴۰۱,۶۵۳۶۷۴.۲۲۱,۶۶۵۷۹۴.۹۸۱,۵۸۶
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌۵,۵۲ M۹,۳۰ B ۱,۷۰۷۱,۶۲۱ ۱,۶۲۶۶۷۵۱,۷۰۷۱,۶۲۱۱,۶۹۴۶۸۴.۱۸۱,۶۸۰۵۴۳.۳۲۱,۶۲۶
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌۱,۰۴ M۱,۷۲ B ۱,۶۵۲۱,۶۵۲ ۱,۶۰۵۱۱,۶۵۲۱,۶۵۲۱,۶۵۲۴۷۲.۹۳۱,۶۵۲۴۷۲.۹۳۱,۶۰۵
ح . ‌توليدي‌شيشه‌رازي‌۸,۶۸ M۶,۰۰ B ۷۴۸۶۷۰ ۶۸۰۴۳۶۷۴۸۶۷۰۶۹۳۱۳۱.۹۱۶۷۰-۱۰-۱.۴۷۶۸۰
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌۶,۰۶ M۲,۲۶ B ۳,۷۷۱۳,۶۶۰ ۳,۵۹۲۸۰۹۳,۷۷۱۳,۶۶۰۳,۷۳۷۱۴۵۴.۰۴۳,۷۶۰۱۶۸۴.۶۸۳,۵۹۲
ح. پالايش نفت تبريز۳,۹۹ M۱,۴۹ B ۳,۹۰۰۳,۷۰۰ ۳,۶۱۰۱,۱۸۲۳,۹۰۰۳,۷۰۰۳,۷۳۸۱۲۸۳.۵۵۳,۷۲۱۱۱۱۳.۰۷۳,۶۱۰
صنايع سيمان دشتستان۴,۹۸ M۱,۵۷ B ۳,۱۶۰۳,۱۶۰ ۳,۰۲۷۱۳,۱۶۰۳,۱۶۰۳,۱۶۰۱۳۳۴.۳۹۳,۱۶۰۱۳۳۴.۳۹۳,۰۲۷
ح . داروسازي‌ روزدارو۴,۷۲ M۵,۳۰ B ۱,۱۵۰۱,۱۰۰ ۱,۰۸۰۹۵۱,۱۵۰۱,۱۰۰۱,۱۲۱۴۱۳.۸۰۱,۱۵۰۷۰۶.۴۸۱,۰۸۰
فنرسازي‌خاور۴,۰۰ M۱,۹۱ B ۴,۷۷۲۴,۷۷۲ ۴,۶۲۸۱۴,۷۷۲۴,۷۷۲۴,۷۷۲۱۴۴۳.۱۱۴,۷۷۲۱۴۴۳.۱۱۴,۶۲۸
بانك تجارت۱,۶۶ B۱,۰۱ B ۶۱۳۵۹۰ ۵۸۴۵,۱۱۰۶۱۳۵۹۰۶۰۷۲۳۳.۹۴۵۹۵۱۱۱.۸۸۵۸۴
ح . سيمان‌اروميه‌۶۰۲,۵۲۰۹,۶۴ B ۱,۶۰۱۱,۶۰۰ ۱,۵۸۲۲۷۱,۶۰۱۱,۶۰۰۱,۶۰۰۱۸۱.۱۴۱,۶۰۱۱۹۱.۲۰۱,۵۸۲
خدمات‌انفورماتيك‌۲,۰۰ M۱,۹۵ B ۹,۸۷۲۹,۴۰۲ ۹,۴۰۲۵۱۴۹,۸۷۲۹,۴۰۲۹,۷۶۷۳۶۵۳.۸۸۹,۸۷۲۴۷۰۵.۰۰۹,۴۰۲
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌۲,۷۰ M۹,۹۰ B ۳,۶۶۰۳,۶۶۰ ۳,۵۸۶۱۳,۶۶۰۳,۶۶۰۳,۶۶۰۷۴۲.۰۶۳,۶۶۰۷۴۲.۰۶۳,۵۸۶
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق۱,۱۲ M۱,۰۶ B ۹۴۰۹۴۰ ۹۱۷۱۹۴۰۹۴۰۹۴۰۲۳۲.۵۱۹۴۰۲۳۲.۵۱۹۱۷
پتروشيمي پرديس۷,۴۸ M۶,۷۵ B ۹,۰۳۱۹,۰۳۱ ۸,۷۱۲۱۹,۰۳۱۹,۰۳۱۹,۰۳۱۳۱۹۳.۶۶۹,۰۳۱۳۱۹۳.۶۶۸,۷۱۲
كشت‌وصنعت‌پياذر۲,۰۴ M۶,۵۰ B ۳,۲۰۳۳,۰۳۶ ۳,۰۵۱۲۷۹۳,۲۰۳۳,۰۳۶۳,۱۶۸۱۱۷۳.۸۳۳,۲۰۳۱۵۲۴.۹۸۳,۰۵۱
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌۱,۶۶ M۱,۱۴ B ۷۳۰۶۳۳ ۶۶۹۷۰۷۷۳۰۶۳۳۶۸۶۱۷۲.۵۴۷۰۰۳۱۴.۶۳۶۶۹
افست‌۴۲۰,۵۴۷۱,۷۰ B ۴,۰۴۰۳,۹۷۰ ۳,۸۵۰۱۴۳۴,۰۴۰۳,۹۷۰۳,۹۹۷۱۴۷۳.۸۲۳,۹۷۰۱۲۰۳.۱۲۳,۸۵۰
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌۶۱۴,۲۲۳۱,۷۰ B ۲,۸۶۴۲,۷۵۰ ۲,۷۲۸۱۲۹۲,۸۶۴۲,۷۵۰۲,۸۳۱۱۰۳۳.۷۸۲,۸۰۰۷۲۲.۶۴۲,۷۲۸
نورد آلومينيوم‌۱,۹۸ M۲,۸۷ B ۱,۴۵۰۱,۴۵۰ ۱,۴۳۳۱۱,۴۵۰۱,۴۵۰۱,۴۵۰۱۷۱.۱۹۱,۴۵۰۱۷۱.۱۹۱,۴۳۳
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند۸۹۸,۷۷۶۱,۶۰ B ۱,۷۸۶۱,۷۳۴ ۱,۷۰۲۱۸۵۱,۷۸۶۱,۷۳۴۱,۷۶۲۶۰۳.۵۳۱,۷۶۹۶۷۳.۹۴۱,۷۰۲
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌۶,۲۶ M۸,۱۰ B ۱,۳۰۰۱,۳۰۰ ۱,۲۶۷۱۱,۳۰۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۳۳۲.۶۰۱,۳۰۰۳۳۲.۶۰۱,۲۶۷
شكرشاهرود۱,۵۳ M۲,۹۰ B ۱,۹۴۴۱,۸۱۰ ۱,۸۵۳۲۱۹۱,۹۴۴۱,۸۱۰۱,۹۱۴۶۱۳.۲۹۱,۹۰۰۴۷۲.۵۴۱,۸۵۳
حمل‌ونقل‌توكا۲,۸۰ M۴,۱۰ B ۱,۴۸۲۱,۴۰۸ ۱,۴۱۲۳۰۳۱,۴۸۲۱,۴۰۸۱,۴۵۸۴۶۳.۲۶۱,۴۸۲۷۰۴.۹۶۱,۴۱۲
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۱,۲۰ M۱,۵۱ B ۱,۲۵۵۱,۲۵۵ ۱,۲۱۴۱۱,۲۵۵۱,۲۵۵۱,۲۵۵۴۱۳.۳۸۱,۲۵۵۴۱۳.۳۸۱,۲۱۴
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌۲,۰۰ M۴,۸۰ B ۲,۴۳۹۲,۳۴۰ ۲,۳۲۹۱۵۰۲,۴۳۹۲,۳۴۰۲,۴۰۰۷۱۳.۰۵۲,۴۳۰۱۰۱۴.۳۴۲,۳۲۹
ايران‌ ترانسفو۳,۶۰ M۲,۰۲ B ۵,۶۰۰۵,۶۰۰ ۵,۴۰۱۱۵,۶۰۰۵,۶۰۰۵,۶۰۰۱۹۹۳.۶۸۵,۶۰۰۱۹۹۳.۶۸۵,۴۰۱
نفت‌ پارس‌۲,۸۰ M۲,۰۷ B ۷,۴۰۰۷,۴۰۰ ۷,۳۸۴۱۷,۴۰۰۷,۴۰۰۷,۴۰۰۱۶۰.۲۲۷,۴۰۰۱۶۰.۲۲۷,۳۸۴
سيمان‌ خزر۱۲۲,۸۲۵۳,۳۹ B ۲,۷۶۷۲,۷۵۰ ۲,۶۳۶۲۸۲,۷۶۷۲,۷۵۰۲,۷۱۴۷۸۲.۹۶۲,۷۶۷۱۳۱۴.۹۷۲,۶۳۶
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌۱,۱۴ M۲,۵۰ B ۲,۲۱۸۲,۱۱۰ ۲,۱۱۸۱۵۰۲,۲۱۸۲,۱۱۰۲,۱۸۰۶۲۲.۹۳۲,۱۹۰۷۲۳.۴۰۲,۱۱۸
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌۳,۰۰ M۱,۲۷ B ۴,۲۳۵۴,۲۳۵ ۴,۰۹۳۱۴,۲۳۵۴,۲۳۵۴,۲۳۵۱۴۲۳.۴۷۴,۲۳۵۱۴۲۳.۴۷۴,۰۹۳
ح . لبنيات‌ پاك‌۳,۹۵ M۱,۲۵ B ۳۲۵۳۱۵ ۳۱۱۹۰۳۳۲۵۳۱۵۳۱۵۴۱.۲۹۳۱۶۵۱.۶۱۳۱۱
محورسازان‌ايران‌خودرو۱۴۹,۲۲۱۵,۱۰ B ۳,۴۷۹۳,۳۲۰ ۳,۳۱۹۳۰۳,۴۷۹۳,۳۲۰۳,۴۱۵۹۶۲.۸۹۳,۴۷۹۱۶۰۴.۸۲۳,۳۱۹
كاشي‌ پارس‌۲۵۶,۰۰۸۹,۹۴ B ۳,۹۴۹۳,۷۷۰ ۳,۷۸۰۶۱۳,۹۴۹۳,۷۷۰۳,۸۸۴۱۰۴۲.۷۵۳,۹۴۹۱۶۹۴.۴۷۳,۷۸۰
ح . البرزدارو۱۰,۱۸۵۸,۱۳ M ۸,۰۰۰۷,۷۷۱ ۷,۸۵۱۱۵۸,۰۰۰۷,۷۷۱۷,۹۸۳۱۳۲۱.۶۸۷,۸۳۷-۱۴-۰.۱۸۷,۸۵۱
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌۲,۹۰ M۱,۱۸ B ۴,۱۰۰۴,۱۰۰ ۳,۹۶۹۱۴,۱۰۰۴,۱۰۰۴,۱۰۰۱۳۱۳.۳۰۴,۱۰۰۱۳۱۳.۳۰۳,۹۶۹
بانك‌ كارآفرين‌۱,۲۴ M۱,۳۶ B ۱,۰۹۰۱,۰۹۰ ۱,۰۶۱۱۱,۰۹۰۱,۰۹۰۱,۰۹۰۲۹۲.۷۳۱,۰۹۰۲۹۲.۷۳۱,۰۶۱
معادن‌منگنزايران‌۱,۳۶ M۶,۷۰ B ۵,۰۱۹۴,۸۱۰ ۴,۷۹۶۴۸۵۵,۰۱۹۴,۸۱۰۴,۹۲۵۱۲۹۲.۶۹۴,۸۵۰۵۴۱.۱۳۴,۷۹۶
ح . شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌۴۷۰,۵۵۳۷,۹۵ B ۱,۷۵۰۱,۶۸۰ ۱,۶۶۰۱۹۱,۷۵۰۱,۶۸۰۱,۶۹۰۳۰۱.۸۱۱,۷۵۰۹۰۵.۴۲۱,۶۶۰
توريستي ورفاهي آبادگران ايران۱,۸۰ M۳,۰۰ B ۱,۶۷۹۱,۶۱۰ ۱,۶۰۷۲۷۱۱,۶۷۹۱,۶۱۰۱,۶۴۹۴۲۲.۶۱۱,۶۷۴۶۷۴.۱۷۱,۶۰۷
صنايع پتروشيمي خليج فارس۲,۲۱ M۱,۰۲ B ۴,۶۰۸۴,۶۰۸ ۴,۵۴۹۱۴,۶۰۸۴,۶۰۸۴,۶۰۸۵۹۱.۳۰۴,۶۰۸۵۹۱.۳۰۴,۵۴۹
معادن‌منگنزايران‌۴,۲۵ M۲,۵۸ B ۶,۰۶۳۶,۰۶۳ ۵,۹۸۳۱۶,۰۶۳۶,۰۶۳۶,۰۶۳۸۰۱.۳۴۶,۰۶۳۸۰۱.۳۴۵,۹۸۳
پرداخت الكترونيك سامان كيش۱,۶۰ M۱,۶۸ B ۱۰,۵۰۰۱۰,۵۰۰ ۱۰,۱۷۷۲۱۰,۵۰۰۱۰,۵۰۰۱۰,۵۰۰۳۲۳۳.۱۷۱۰,۵۰۰۳۲۳۳.۱۷۱۰,۱۷۷
سيمان‌ تهران‌۵۸۲,۰۴۱۷,۶۶ B ۱,۳۳۰۱,۲۷۳ ۱,۲۷۶۱۰۴۱,۳۳۰۱,۲۷۳۱,۳۰۹۳۳۲.۵۹۱,۳۲۷۵۱۴.۰۰۱,۲۷۶
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌۲۳۱,۸۵۴۹,۰۷ B ۴,۰۱۱۳,۸۲۶ ۳,۸۲۰۵۵۴,۰۱۱۳,۸۲۶۳,۹۱۵۹۵۲.۴۹۳,۸۳۱۱۱۰.۲۹۳,۸۲۰
سايپاشيشه‌۱,۷۰ M۲,۷۰ B ۱,۶۴۳۱,۵۸۵ ۱,۵۷۸۱۷۲۱,۶۴۳۱,۵۸۵۱,۶۱۷۳۹۲.۴۷۱,۶۲۰۴۲۲.۶۶۱,۵۷۸
كنتورسازي‌ايران‌۲۶۲,۸۶۰۱,۲۲ B ۴۷,۲۰۰۴۵,۸۹۲ ۴۶,۴۹۰۱۱۶۴۷,۲۰۰۴۵,۸۹۲۴۶,۵۶۷۷۷۰.۱۷۴۵,۸۹۳-,۵۹۷-۱.۲۸۴۶,۴۹۰
معدني‌وصنعتي‌چادرملو۱,۳۰ M۳,۹۰ B ۳,۰۰۰۳,۰۰۰ ۲,۹۸۰۱۳,۰۰۰۳,۰۰۰۳,۰۰۰۲۰۰.۶۷۳,۰۰۰۲۰۰.۶۷۲,۹۸۰
بانك تجارت۹۰۰,۰۰۰۵,۴۷ B ۶۰۸۶۰۸ ۵۹۷۱۶۰۸۶۰۸۶۰۸۱۱۱.۸۴۶۰۸۱۱۱.۸۴۵۹۷
ح . گروه صنعتي پاكشو۲,۰۶ M۲,۰۰ B ۹,۷۰۰۹,۷۰۰ ۹,۶۳۰۵۲۹,۷۰۰۹,۷۰۰۹,۷۰۰۷۰۰.۷۳۹,۷۰۰۷۰۰.۷۳۹,۶۳۰
فولاد كاوه جنوب كيش۵,۰۴ M۲,۱۲ B ۴,۳۲۸۴,۰۷۹ ۴,۱۲۲۲,۵۱۰۴,۳۲۸۴,۰۷۹۴,۲۱۳۹۱۲.۲۱۴,۳۲۸۲۰۶۵.۰۰۴,۱۲۲
مهندسي‌نصيرماشين‌۲۵۵,۱۳۳۷,۰۶ B ۲,۷۸۵۲,۶۸۶ ۲,۷۱۱۲۳۲,۷۸۵۲,۶۸۶۲,۷۶۹۵۸۲.۱۴۲,۷۵۰۳۹۱.۴۴۲,۷۱۱
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌۲,۰۲ M۵,۴۷ B ۲,۷۰۹۲,۷۰۹ ۲,۶۸۵۱۲,۷۰۹۲,۷۰۹۲,۷۰۹۲۴۰.۸۹۲,۷۰۹۲۴۰.۸۹۲,۶۸۵
بيمه دانا۹۲۹,۴۲۵۲,۳۰ B ۲,۴۸۵۲,۴۱۴ ۲,۴۱۴۶۳۲,۴۸۵۲,۴۱۴۲,۴۶۲۴۸۱.۹۹۲,۴۸۴۷۰۲.۹۰۲,۴۱۴
حمل و نقل بين المللي خليج فارس۲,۵۵ M۱,۷۰ B ۶,۶۸۰۶,۶۸۰ ۶,۶۴۳۱۶,۶۸۰۶,۶۸۰۶,۶۸۰۳۷۰.۵۶۶,۶۸۰۳۷۰.۵۶۶,۶۴۳
ح . ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۶,۰۰ M۵,۳۰ B ۸۸۴۸۸۴ ۸۸۰۱۸۸۴۸۸۴۸۸۴۴۰.۴۵۸۸۴۴۰.۴۵۸۸۰
رادياتور ايران‌۳۶۶,۵۸۲۷,۹۱ B ۲,۲۲۳۲,۱۳۰ ۲,۱۱۸۴۵۲,۲۲۳۲,۱۳۰۲,۱۶۰۴۲۱.۹۸۲,۱۳۷۱۹۰.۹۰۲,۱۱۸
فولاد مباركه اصفهان۳,۰۵ B۸,۷۰ B ۲,۸۵۷۲,۸۵۷ ۲,۸۱۳۹۲,۸۵۷۲,۸۵۷۲,۸۵۷۴۴۱.۵۶۲,۸۵۷۴۴۱.۵۶۲,۸۱۳
ح . ايران‌ ترانسفو۵,۲۸ M۲,۱۶ B ۴,۱۰۷۴,۱۰۷ ۴,۱۰۷۴۴,۱۰۷۴,۱۰۷۴,۱۰۷۰۰.۰۰۴,۱۰۷۰۰.۰۰۴,۱۰۷
نيروكلر۲,۶۱ M۱,۰۸ B ۴,۱۹۹۴,۰۷۲ ۴,۰۸۷۳۲۳۴,۱۹۹۴,۰۷۲۴,۱۶۴۷۷۱.۸۸۴,۱۲۰۳۳۰.۸۱۴,۰۸۷
ح . ايران‌ياساتايرورابر۵,۴۹ M۳,۶۰ B ۶۷۳۶۵۱ ۶۵۲۱۸۲۶۷۳۶۵۱۶۶۵۱۳۱.۹۹۶۷۳۲۱۳.۲۲۶۵۲
كشت‌وصنعت‌پياذر۲,۷۰ M۸,۶۰ B ۳,۲۰۰۳,۲۰۰ ۳,۱۹۰۱۳,۲۰۰۳,۲۰۰۳,۲۰۰۱۰۰.۳۱۳,۲۰۰۱۰۰.۳۱۳,۱۹۰
سيمان‌ صوفيان‌۴۱۸,۳۵۹۷,۹۰ B ۱,۹۲۰۱,۸۳۹ ۱,۸۵۵۶۷۱,۹۲۰۱,۸۳۹۱,۸۸۹۳۴۱.۸۳۱,۸۵۷۲۰.۱۱۱,۸۵۵
بانك سينا۲,۱۶ M۲,۱۰ B ۹۹۱۹۳۰ ۹۴۴۹۷۹۹۱۹۳۰۹۶۱۱۷۱.۸۰۹۶۵۲۱۲.۲۲۹۴۴
بانك صادرات ايران۲,۹۰ M۲,۶۹ B ۹۳۱۹۰۲ ۹۰۹۱,۰۵۰۹۳۱۹۰۲۹۲۵۱۶۱.۷۶۹۰۲-۰.۷۷۹۰۹
سيمان خوزستان۱۰۷,۸۵۸۳,۶۳ B ۳,۳۹۴۳,۳۰۰ ۳,۲۳۳۳۱۳,۳۹۴۳,۳۰۰۳,۲۸۹۵۶۱.۷۳۳,۳۸۷۱۵۴۴.۷۶۳,۲۳۳
ح . داروسازي‌ اسوه‌۵۸,۸۹۰۲,۵۳ B ۴,۳۹۹۴,۲۱۳ ۴,۲۷۷۱۳۴,۳۹۹۴,۲۱۳۴,۳۱۰۳۳۰.۷۷۴,۳۹۷۱۲۰۲.۸۱۴,۲۷۷
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين۳,۸۳ M۵,۸۶ B ۱,۵۳۰۱,۵۳۰ ۱,۵۰۹۲۱,۵۳۰۱,۵۳۰۱,۵۳۰۲۱۱.۳۹۱,۵۳۰۲۱۱.۳۹۱,۵۰۹
صنعتي‌ بهشهر۸۲۹,۷۹۹۱,۵۰ B ۱,۸۹۳۱,۷۷۶ ۱,۸۰۳۱۲۷۱,۸۹۳۱,۷۷۶۱,۸۳۴۳۱۱.۷۲۱,۸۳۹۳۶۲.۰۰۱,۸۰۳
بانك سينا۹,۵۵ M۹,۵۵ B ۱,۰۰۰۱,۰۰۰ ۹۹۹۱۱,۰۰۰۱,۰۰۰۱,۰۰۰۱۰.۱۰۱,۰۰۰۱۰.۱۰۹۹۹
پاكسان‌۱,۴۶ M۶,۶۶ B ۴,۵۴۰۴,۵۴۰ ۴,۴۲۹۱۴,۵۴۰۴,۵۴۰۴,۵۴۰۱۱۱۲.۵۱۴,۵۴۰۱۱۱۲.۵۱۴,۴۲۹
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌۴۹,۷۷۷۶,۹۶ B ۱۳,۹۹۹۱۳,۹۰۰ ۱۳,۵۵۳۳۱۳,۹۹۹۱۳,۹۰۰۱۳,۷۷۷۲۲۴۱.۶۵۱۳,۹۹۹۴۴۶۳.۲۹۱۳,۵۵۳
س. صنايع‌شيميايي‌ايران۱,۴۵ M۴,۹۹ B ۳,۴۴۰۳,۴۴۰ ۳,۴۲۲۱۳,۴۴۰۳,۴۴۰۳,۴۴۰۱۸۰.۵۳۳,۴۴۰۱۸۰.۵۳۳,۴۲۲
كالسيمين‌۶,۴۸ M۳,۵۰ B ۵,۴۰۵۵,۴۰۵ ۵,۲۸۸۱۵,۴۰۵۵,۴۰۵۵,۴۰۵۱۱۷۲.۲۱۵,۴۰۵۱۱۷۲.۲۱۵,۲۸۸
بيمه البرز۳,۹۴ M۳,۷۰ B ۹۴۵۸۷۸ ۹۱۵۲۱۷۹۴۵۸۷۸۹۳۰۱۵۱.۶۴۹۴۵۳۰۳.۲۸۹۱۵
صنايع‌ آذرآب‌۵,۰۰۰۱,۵۲ M ۳,۰۴۲۳,۰۴۲ ۳,۰۴۲۵۳,۰۴۲۳,۰۴۲۳,۰۴۲۰۰.۰۰۳,۰۴۲۰۰.۰۰۳,۰۴۲
ح . صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌۳,۵۶ M۱,۹۵ B ۵,۵۰۰۵,۴۰۶ ۵,۴۰۶۱۴۷۵,۵۰۰۵,۴۰۶۵,۴۸۲۷۶۱.۴۱۵,۵۰۰۹۴۱.۷۴۵,۴۰۶
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام۴۳۹,۱۹۹۹,۳۸ B ۲,۱۸۰۲,۱۰۰ ۲,۱۰۳۹۳۲,۱۸۰۲,۱۰۰۲,۱۳۷۳۴۱.۶۲۲,۱۷۰۶۷۳.۱۹۲,۱۰۳
داده‌پردازي‌ايران‌۱۸۵,۰۰۰۴,۴۵ B ۲,۴۰۸۲,۴۰۸ ۲,۳۸۰۱۲,۴۰۸۲,۴۰۸۲,۴۰۸۲۸۱.۱۸۲,۴۰۸۲۸۱.۱۸۲,۳۸۰
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌۱,۸۲ M۸,۱۰ B ۴,۵۴۷۴,۲۴۱ ۴,۳۷۳۳۶۰۴,۵۴۷۴,۲۴۱۴,۴۴۲۶۹۱.۵۸۴,۴۳۱۵۸۱.۳۳۴,۳۷۳
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌۲,۰۰ M۲,۷۵ B ۱۳,۷۳۴۱۳,۷۳۴ ۱۳,۷۳۴۱۱۳,۷۳۴۱۳,۷۳۴۱۳,۷۳۴۰۰.۰۰۱۳,۷۳۴۰۰.۰۰۱۳,۷۳۴
آبسال‌۶۳۹,۵۹۷۱,۲۰ B ۱,۹۹۷۱,۹۰۰ ۱,۹۰۲۱۳۹۱,۹۹۷۱,۹۰۰۱,۹۳۲۳۰۱.۵۸۱,۹۰۰-۰.۱۱۱,۹۰۲
دشت‌ مرغاب‌۸,۴۹ M۷,۱۸ B ۸,۴۵۰۸,۴۵۰ ۸,۳۷۵۱۸,۴۵۰۸,۴۵۰۸,۴۵۰۷۵۰.۹۰۸,۴۵۰۷۵۰.۹۰۸,۳۷۵
ح . باما۴,۵۵ M۲,۲۴ B ۴,۹۸۰۴,۸۲۰ ۴,۸۵۲۴۶۶۴,۹۸۰۴,۸۲۰۴,۹۲۷۷۵۱.۵۵۴,۹۶۹۱۱۷۲.۴۱۴,۸۵۲
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌۱,۲۶ M۲,۳۰ B ۱,۸۳۸۱,۷۸۰ ۱,۷۸۷۲۰۱۱,۸۳۸۱,۷۸۰۱,۸۱۴۲۷۱.۵۱۱,۸۱۰۲۳۱.۲۹۱,۷۸۷
نيروترانس‌۵,۰۶ M۲,۱۰ B ۴,۱۵۰۴,۱۵۰ ۴,۱۲۹۱۴,۱۵۰۴,۱۵۰۴,۱۵۰۲۱۰.۵۱۴,۱۵۰۲۱۰.۵۱۴,۱۲۹
گروه‌ صنعتي‌ بارز۱,۵۸ M۴,۵۰ B ۲,۸۹۰۲,۷۹۰ ۲,۷۹۱۱۵۶۲,۸۹۰۲,۷۹۰۲,۸۳۱۴۰۱.۴۳۲,۸۴۹۵۸۲.۰۸۲,۷۹۱
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌۱,۸۴ M۲,۶۰ B ۱,۴۴۳۱,۳۴۶ ۱,۳۹۷۳۰۶۱,۴۴۳۱,۳۴۶۱,۴۱۷۲۰۱.۴۳۱,۳۹۹۲۰.۱۴۱,۳۹۷
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند۵,۰۰ M۱,۱۰ B ۲,۱۹۰۲,۱۹۰ ۲,۱۸۰۱۲,۱۹۰۲,۱۹۰۲,۱۹۰۱۰۰.۴۶۲,۱۹۰۱۰۰.۴۶۲,۱۸۰
كارخانجات‌داروپخش‌۵,۵۳ M۳,۳۷ B ۶,۰۸۶۶,۰۸۶ ۶,۰۸۶۱۶,۰۸۶۶,۰۸۶۶,۰۸۶۰۰.۰۰۶,۰۸۶۰۰.۰۰۶,۰۸۶
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌۷۷,۰۵۶۲,۲۴ B ۲,۹۴۰۲,۸۳۴ ۲,۸۱۷۵۲۲,۹۴۰۲,۸۳۴۲,۸۵۷۴۰۱.۴۲۲,۸۸۰۶۳۲.۲۴۲,۸۱۷
پتروشيمي فناوران۱,۸۸ M۶,۹۱ B ۳۶,۹۰۰۳۶,۷۵۰ ۳۶,۲۵۳۲۳۶,۹۰۰۳۶,۷۵۰۳۶,۸۵۶۶۰۳۱.۶۶۳۶,۹۰۰۶۴۷۱.۷۸۳۶,۲۵۳
قند شيرين‌ خراسان‌۲۴,۵۳۳۸,۹۳ B ۳۶,۷۹۹۳۵,۲۵۰ ۳۵,۹۲۳۲۹۳۶,۷۹۹۳۵,۲۵۰۳۶,۳۹۹۴۷۶۱.۳۳۳۵,۴۲۵-,۴۹۸-۱.۳۹۳۵,۹۲۳
كارگزاران بورس اوراق بهادار۲۰,۰۰۰۱,۰۴ B ۵,۲۰۹۵,۲۰۹ ۵,۲۰۹۱۵,۲۰۹۵,۲۰۹۵,۲۰۹۰۰.۰۰۵,۲۰۹۰۰.۰۰۵,۲۰۹
تجارت الكترونيك پارسيان۱,۸۶ M۴,۰۰ B ۲,۲۰۱۲,۰۷۱ ۲,۱۱۳۱۴۱۲,۲۰۱۲,۰۷۱۲,۱۴۰۲۷۱.۲۸۲,۰۸۲-۳۱-۱.۴۷۲,۱۱۳
لنت‌ ترمزايران‌۷۷,۵۵۱۲,۸۳ B ۳,۷۵۴۳,۴۰۱ ۳,۵۷۶۴۱۳,۷۵۴۳,۴۰۱۳,۶۱۹۴۳۱.۲۰۳,۶۹۸۱۲۲۳.۴۱۳,۵۷۶
ايران‌ خودروديزل‌۲,۳۳ M۱,۸۰ B ۷۷۲۷۷۲ ۷۵۹۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۱۳۱.۷۱۷۷۲۱۳۱.۷۱۷۵۹
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌۶,۸۰ M۶,۹۰ B ۱,۰۱۵۹۷۵ ۹۹۸۳۵۶۱,۰۱۵۹۷۵۱,۰۱۰۱۲۱.۲۰۱,۰۰۸۱۰۱.۰۰۹۹۸
توسعه معدني و صنعتي صبانور۷,۰۰ M۱,۸۸ B ۲,۶۸۰۲,۶۸۰ ۲,۶۲۴۱۲,۶۸۰۲,۶۸۰۲,۶۸۰۵۶۲.۱۳۲,۶۸۰۵۶۲.۱۳۲,۶۲۴
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌۳,۲۲ M۴,۸۰ B ۱,۵۳۵۱,۴۵۲ ۱,۴۸۶۳۹۲۱,۵۳۵۱,۴۵۲۱,۵۰۳۱۷۱.۱۴۱,۵۱۵۲۹۱.۹۵۱,۴۸۶
توليدي چدن سازان۷,۵۰ M۲,۰۷ B ۲,۷۶۶۲,۷۶۶ ۲,۷۶۶۱۲,۷۶۶۲,۷۶۶۲,۷۶۶۰۰.۰۰۲,۷۶۶۰۰.۰۰۲,۷۶۶
پالايش نفت تبريز۳,۷۰ M۴,۶۶ B ۱۲,۹۴۷۱۲,۱۵۱ ۱۲,۴۵۲۵۷۹۱۲,۹۴۷۱۲,۱۵۱۱۲,۵۹۲۱۴۰۱.۱۲۱۲,۹۰۰۴۴۸۳.۶۰۱۲,۴۵۲
قند شيرين‌ خراسان‌۲,۳۱ M۲,۶۳ B ۱۱,۳۴۷۱۱,۳۴۷ ۱۱,۱۰۳۱۱۱,۳۴۷۱۱,۳۴۷۱۱,۳۴۷۲۴۴۲.۲۰۱۱,۳۴۷۲۴۴۲.۲۰۱۱,۱۰۳
فولاد كاوه جنوب كيش۱,۸۳ M۵,۵۴ B ۳,۰۳۰۳,۰۳۰ ۲,۹۳۵۱۳,۰۳۰۳,۰۳۰۳,۰۳۰۹۵۳.۲۴۳,۰۳۰۹۵۳.۲۴۲,۹۳۵
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌۱,۶۶ M۲,۷۰ B ۱,۶۱۰۱,۵۷۰ ۱,۵۷۷۲۷۳۱,۶۱۰۱,۵۷۰۱,۵۹۴۱۷۱.۰۸۱,۶۰۰۲۳۱.۴۶۱,۵۷۷
آبسال‌۴,۶۴ M۱,۵۲ B ۳,۲۷۰۳,۲۷۰ ۳,۲۶۸۱۳,۲۷۰۳,۲۷۰۳,۲۷۰۲۰.۰۶۳,۲۷۰۲۰.۰۶۳,۲۶۸
پشم‌شيشه‌ايران‌۲۸۵,۹۵۳۱,۰۰ B ۳,۵۹۹۳,۴۰۰ ۳,۴۹۰۱۱۶۳,۵۹۹۳,۴۰۰۳,۵۲۷۳۷۱.۰۶۳,۵۲۰۳۰۰.۸۶۳,۴۹۰
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌۱,۵۰ M۲,۰۱ B ۱۳,۳۶۷۱۳,۳۶۷ ۱۳,۳۴۸۱۱۳,۳۶۷۱۳,۳۶۷۱۳,۳۶۷۱۹۰.۱۴۱۳,۳۶۷۱۹۰.۱۴۱۳,۳۴۸
بانك‌ كارآفرين‌۱,۵۹ M۱,۷۰ B ۱,۱۰۵۱,۰۶۲ ۱,۰۶۱۸۰۱,۱۰۵۱,۰۶۲۱,۰۷۲۱۱۱.۰۴۱,۰۹۸۳۷۳.۴۹۱,۰۶۱
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۱,۵۶ M۱,۲۰ B ۸۰۷۷۷۰ ۷۸۰۱۴۱۸۰۷۷۷۰۷۸۸۸۱.۰۳۷۹۰۱۰۱.۲۸۷۸۰
نفت‌ بهران‌۵,۶۳ M۶,۶۹ B ۱۱,۸۸۸۱۱,۸۸۸ ۱۱,۸۸۸۱۱۱,۸۸۸۱۱,۸۸۸۱۱,۸۸۸۰۰.۰۰۱۱,۸۸۸۰۰.۰۰۱۱,۸۸۸
سيمان‌اصفهان‌۵,۰۵ M۶,۰۶ B ۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰ ۱۱,۸۷۸۱۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲۲۱.۰۳۱۲,۰۰۰۱۲۲۱.۰۳۱۱,۸۷۸
ح.فولاد آلياژي ايران۷,۰۹ M۷,۱۰ B ۱,۰۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰۱۱,۰۰۰۱,۰۰۰۱,۰۰۰۰۰.۰۰۱,۰۰۰۰۰.۰۰۱,۰۰۰
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌۳,۵۳ M۱,۱۲ B ۳,۲۳۵۳,۱۳۴ ۳,۱۵۳۳۳۶۳,۲۳۵۳,۱۳۴۳,۱۸۵۳۲۱.۰۱۳,۲۳۲۷۹۲.۵۱۳,۱۵۳
داروپخش‌ (هلدينگ‌۳,۵۲ M۴,۷۶ B ۱۳,۵۵۶۱۳,۵۵۶ ۱۳,۵۳۴۱۱۳,۵۵۶۱۳,۵۵۶۱۳,۵۵۶۲۲۰.۱۶۱۳,۵۵۶۲۲۰.۱۶۱۳,۵۳۴
گروه س توسعه صنعتي ايران۱,۷۳ M۲,۸۰ B ۱,۶۵۰۱,۶۰۰ ۱,۵۹۳۱۸۴۱,۶۵۰۱,۶۰۰۱,۶۰۸۱۵۰.۹۴۱,۶۵۰۵۷۳.۵۸۱,۵۹۳
ح. كوير تاير۱,۴۰ M۲,۴۵ B ۱,۷۵۰۱,۷۵۰ ۱,۷۵۰۵۷۷۱,۷۵۰۱,۷۵۰۱,۷۵۰۰۰.۰۰۱,۷۵۰۰۰.۰۰۱,۷۵۰
ح . داروسازي‌ فارابي‌۶۰,۰۰۰۴,۱۰ B ۶,۸۵۰۶,۸۰۰ ۶,۸۰۰۷۶,۸۵۰۶,۸۰۰۶,۸۳۳۳۳۰.۴۹۶,۸۵۰۵۰۰.۷۴۶,۸۰۰
خوراك‌ دام‌ پارس‌۱۳,۸۹۲۹,۳۴ M ۶,۷۲۲۶,۷۲۲ ۶,۴۰۲۵۶,۷۲۲۶,۷۲۲۶,۴۵۹۵۷۰.۸۹۶,۷۲۲۳۲۰۵.۰۰۶,۴۰۲
فولاد اميركبيركاشان۶۳,۶۸۷۴,۱۱ B ۶,۴۵۷۶,۲۹۰ ۶,۱۵۰۵۰۶,۴۵۷۶,۲۹۰۶,۲۰۶۵۶۰.۹۱۶,۴۵۷۳۰۷۴.۹۹۶,۱۵۰
بانك سينا۱,۳۰ M۱,۳۰ B ۱,۰۱۸۱,۰۱۸ ۱,۰۱۱۱۱,۰۱۸۱,۰۱۸۱,۰۱۸۷۰.۶۹۱,۰۱۸۷۰.۶۹۱,۰۱۱
ح. سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۸,۰۲ M۱,۰۴ B ۱,۳۱۰۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰۱,۶۱۹۱,۳۱۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۰۰.۰۰۱,۳۰۱۱۰.۰۸۱,۳۰۰
سبحان دارو۳۸۱,۹۰۶۱,۴۰ B ۳,۷۸۰۳,۶۹۲ ۳,۶۶۸۱۱۵۳,۷۸۰۳,۶۹۲۳,۷۰۱۳۳۰.۹۰۳,۶۹۲۲۴۰.۶۵۳,۶۶۸
ح . گروه‌ صنعتي‌ بارز۸,۶۰ M۲,۱۵ B ۲,۵۰۰۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰۱۲,۵۰۰۲,۵۰۰۲,۵۰۰۰۰.۰۰۲,۵۰۰۰۰.۰۰۲,۵۰۰
ح . ‌پگاه‌آذربايجان‌غربي‌۱۴۹,۶۹۹۱,۹۱ B ۱,۲۹۶۱,۲۵۵ ۱,۲۷۰۲۲۱,۲۹۶۱,۲۵۵۱,۲۸۰۱۰۰.۷۹۱,۲۷۷۷۰.۵۵۱,۲۷۰
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌۱,۸۲ M۱,۴۰ B ۷۸۸۷۴۶ ۷۶۴۲۱۳۷۸۸۷۴۶۷۷۰۶۰.۷۹۷۶۸۴۰.۵۲۷۶۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۵,۳۳ B۱,۰۴ B ۱,۹۶۶۱,۹۶۶ ۱,۹۵۸۲۱,۹۶۶۱,۹۶۶۱,۹۶۶۸۰.۴۱۱,۹۶۶۸۰.۴۱۱,۹۵۸
فروسيليس‌ ايران‌۹,۸۷ M۲,۸۱ B ۲,۸۵۰۲,۸۵۰ ۲,۸۴۵۱۲,۸۵۰۲,۸۵۰۲,۸۵۰۵۰.۱۸۲,۸۵۰۵۰.۱۸۲,۸۴۵
گروه پتروشيمي س. ايرانيان۷,۸۱ M۱,۰۶ B ۱,۳۹۰۱,۳۰۱ ۱,۳۴۸۴۹۳۱,۳۹۰۱,۳۰۱۱,۳۵۸۱۰۰.۷۴۱,۳۷۴۲۶۱.۹۳۱,۳۴۸
شركت ارتباطات سيار ايران۴۳۷,۰۷۵۶,۷۰ B ۱۵,۳۵۰۱۴,۹۰۰ ۱۵,۰۵۹۲۴۰۱۵,۳۵۰۱۴,۹۰۰۱۵,۱۷۰۱۱۱۰.۷۴۱۵,۳۲۵۲۶۶۱.۷۷۱۵,۰۵۹
ح . صنايع‌ كاشي‌ وسراميك‌ سينا۱,۷۵ M۲,۵۹ B ۱,۶۱۹۱,۴۷۲ ۱,۴۷۲۶۷۸۱,۶۱۹۱,۴۷۲۱,۴۷۳۱۰.۰۷۱,۴۷۲۰۰.۰۰۱,۴۷۲
كاشي‌ الوند۶۶۲,۳۹۰۲,۱۰ B ۳,۳۷۵۳,۱۲۰ ۳,۲۱۹۱۳۰۳,۳۷۵۳,۱۲۰۳,۲۴۲۲۳۰.۷۱۳,۲۱۰-۰.۲۸۳,۲۱۹
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان۱,۱۶ B۵,۸۰ B ۵۵ ۵۱,۱۶۱۵۵۵۰۰.۰۰۵۰۰.۰۰۵
سيمان‌ شرق‌۲,۰۷ M۱,۵۰ B ۷۳۷۷۱۷ ۷۲۴۱۳۷۷۳۷۷۱۷۷۲۹۵۰.۶۹۷۲۴۰۰.۰۰۷۲۴
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌۵,۰۰ M۷,۷۰ B ۱,۵۴۰۱,۵۴۰ ۱,۵۲۵۱۱,۵۴۰۱,۵۴۰۱,۵۴۰۱۵۰.۹۸۱,۵۴۰۱۵۰.۹۸۱,۵۲۵
مخابرات ايران۵,۰۰ M۱,۰۵ B ۲,۰۹۸۲,۰۹۸ ۲,۰۸۲۱۲,۰۹۸۲,۰۹۸۲,۰۹۸۱۶۰.۷۷۲,۰۹۸۱۶۰.۷۷۲,۰۸۲
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌۵۸۸,۶۶۹۹,۸۰ B ۱۷,۰۰۰۱۶,۰۰۰ ۱۶,۶۲۲۲۲۹۱۷,۰۰۰۱۶,۰۰۰۱۶,۷۲۸۱۰۶۰.۶۴۱۶,۵۰۰-,۱۲۲-۰.۷۳۱۶,۶۲۲
ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۲,۳۴ M۶,۵۰ B ۲۷۶۲۷۶ ۲۷۱۱۲۷۶۲۷۶۲۷۶۵۱.۸۵۲۷۶۵۱.۸۵۲۷۱
كارخانجات توليدي شهيد قندي۸۲۳,۱۴۵۱,۷۰ B ۲,۱۲۷۲,۰۰۱ ۲,۰۵۸۲۱۳۲,۱۲۷۲,۰۰۱۲,۰۷۱۱۳۰.۶۳۲,۰۶۹۱۱۰.۵۳۲,۰۵۸
فولاد آلياژي ايران۱,۲۲ M۲,۱۸ B ۱,۷۷۴۱,۷۷۴ ۱,۷۷۴۱۱,۷۷۴۱,۷۷۴۱,۷۷۴۰۰.۰۰۱,۷۷۴۰۰.۰۰۱,۷۷۴
ح . بيمه ما۷,۹۶ M۴,۰۰ B ۵۰۵۰ ۵۰۱,۵۸۵۵۰۵۰۵۰۰۰.۰۰۵۰۰۰.۰۰۵۰
توليدي‌مهرام‌۵,۰۴۵۱,۲۷ B ۲۵,۸۰۰۲۴,۰۵۱ ۲۴,۷۷۵۶۲۵,۸۰۰۲۴,۰۵۱۲۴,۹۲۱۱۴۶۰.۵۹۲۵,۸۰۰۱,۰۲۵۴.۱۴۲۴,۷۷۵
الكتريك‌ خودرو شرق‌۱,۴۲ M۷,۱۲ B ۵,۰۱۱۵,۰۱۱ ۵,۰۱۱۱۵,۰۱۱۵,۰۱۱۵,۰۱۱۰۰.۰۰۵,۰۱۱۰۰.۰۰۵,۰۱۱
سرما آفرين‌۳۰۳,۸۱۹۷,۵۵ B ۲,۵۳۷۲,۴۳۱ ۲,۴۷۴۷۳۲,۵۳۷۲,۴۳۱۲,۴۸۸۱۴۰.۵۷۲,۴۷۷۳۰.۱۲۲,۴۷۴
توليدمواداوليه الياف‌مصنوعي‌۳۷۱,۸۲۰۱,۴۰ B ۳,۸۱۷۳,۶۸۱ ۳,۷۱۵۱۳۱۳,۸۱۷۳,۶۸۱۳,۷۴۷۳۲۰.۸۶۳,۷۰۱-۱۴-۰.۳۸۳,۷۱۵
ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌۸۶۲,۲۰۴۳,۲۰ B ۳,۷۵۰۳,۷۵۰ ۳,۷۴۰۳۴۳,۷۵۰۳,۷۵۰۳,۷۵۰۱۰۰.۲۷۳,۷۵۰۱۰۰.۲۷۳,۷۴۰
سيمان‌ خزر۳,۳۹ M۱,۰۶ B ۳,۱۳۵۳,۱۳۵ ۳,۱۳۱۱۳,۱۳۵۳,۱۳۵۳,۱۳۵۴۰.۱۳۳,۱۳۵۴۰.۱۳۳,۱۳۱
رادياتور ايران‌۱,۲۰ M۴,۴۴ B ۳,۷۰۰۳,۷۰۰ ۳,۶۹۰۱۳,۷۰۰۳,۷۰۰۳,۷۰۰۱۰۰.۲۷۳,۷۰۰۱۰۰.۲۷۳,۶۹۰
داروسازي‌ اكسير۱۷۶,۰۰۱۶,۵۴ B ۳,۸۴۹۳,۶۹۹ ۳,۶۹۷۴۵۳,۸۴۹۳,۶۹۹۳,۷۱۷۲۰۰.۵۴۳,۷۷۵۷۸۲.۱۱۳,۶۹۷
عمران‌وتوسعه‌فارس‌۱,۵۳ M۲,۳۰ B ۱,۵۴۲۱,۴۷۴ ۱,۴۹۳۱۴۶۱,۵۴۲۱,۴۷۴۱,۵۰۱۸۰.۵۴۱,۵۰۰۷۰.۴۷۱,۴۹۳
سيمان‌خاش‌۴,۰۰ M۳,۳۸ B ۸,۴۵۲۸,۴۵۲ ۸,۴۵۲۱۸,۴۵۲۸,۴۵۲۸,۴۵۲۰۰.۰۰۸,۴۵۲۰۰.۰۰۸,۴۵۲
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۲,۰۰ M۵,۱۴ B ۲,۵۷۰۲,۵۷۰ ۲,۵۴۷۱۲,۵۷۰۲,۵۷۰۲,۵۷۰۲۳۰.۹۰۲,۵۷۰۲۳۰.۹۰۲,۵۴۷
ح . ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌۳,۴۲ M۱,۵۰ B ۴۶۱۴۴۰ ۴۴۰۱۶۹۴۶۱۴۴۰۴۴۸۸۱.۸۲۴۴۰۰۰.۰۰۴۴۰
پتروشيمي پرديس۵,۵۶ M۷,۱۸ B ۱۳,۰۴۹۱۲,۷۰۰ ۱۲,۸۳۶۹۸۵۱۳,۰۴۹۱۲,۷۰۰۱۲,۹۰۴۶۸۰.۵۳۱۲,۸۰۰-۳۶-۰.۲۸۱۲,۸۳۶
قند مرودشت‌۵۹,۹۷۲۲,۴۲ B ۴,۱۴۹۴,۰۰۴ ۴,۰۰۲۱۸۴,۱۴۹۴,۰۰۴۴,۰۲۳۲۱۰.۵۲۴,۰۰۴۲۰.۰۵۴,۰۰۲
قند ثابت‌ خراسان‌۱,۸۴ M۴,۹۸ B ۲,۷۰۰۲,۷۰۰ ۲,۶۹۱۱۲,۷۰۰۲,۷۰۰۲,۷۰۰۹۰.۳۳۲,۷۰۰۹۰.۳۳۲,۶۹۱
لعابيران‌۳۴۳,۹۰۲۵,۷۷ B ۱,۷۰۴۱,۶۴۰ ۱,۶۷۳۶۳۱,۷۰۴۱,۶۴۰۱,۶۸۰۷۰.۴۲۱,۷۰۰۲۷۱.۶۱۱,۶۷۳
ح توسعه معدني و صنعتي صبانور۱,۵۱ M۱,۶۷ B ۱,۱۰۰۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰۲۶۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰
صنايع‌جوشكاب‌يزد۱۰۳,۴۸۴۶,۲۹ B ۶,۱۵۰۶,۰۶۴ ۶,۰۶۴۲۶۶,۱۵۰۶,۰۶۴۶,۰۸۷۲۳۰.۳۸۶,۰۶۴۰۰.۰۰۶,۰۶۴
فولاد خوزستان۱,۰۰ M۹,۰۵ B ۹,۰۵۰۹,۰۵۰ ۸,۹۵۶۲۹,۰۵۰۹,۰۵۰۹,۰۵۰۹۴۱.۰۵۹,۰۵۰۹۴۱.۰۵۸,۹۵۶
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌۵,۰۰ M۸,۲۰ B ۱,۶۳۰۱,۶۳۰ ۱,۶۳۰۱۱,۶۳۰۱,۶۳۰۱,۶۳۰۰۰.۰۰۱,۶۳۰۰۰.۰۰۱,۶۳۰
ح . البرزدارو۳,۵۱ M۲,۸۴ B ۸,۰۸۵۸,۰۸۵ ۸,۰۸۵۱۸,۰۸۵۸,۰۸۵۸,۰۸۵۰۰.۰۰۸,۰۸۵۰۰.۰۰۸,۰۸۵
كوير تاير۵۹۶,۰۶۸۱,۶۰ B ۲,۷۴۹۲,۶۹۴ ۲,۷۰۱۱۳۹۲,۷۴۹۲,۶۹۴۲,۷۱۱۱۰۰.۳۷۲,۷۱۰۹۰.۳۳۲,۷۰۱
گسترش نفت و گاز پارسيان۵,۵۰ M۱,۴۳ B ۲,۶۰۰۲,۶۰۰ ۲,۵۹۴۱۲,۶۰۰۲,۶۰۰۲,۶۰۰۶۰.۲۳۲,۶۰۰۶۰.۲۳۲,۵۹۴
مس‌ شهيدباهنر۳,۴۵ M۲,۰۰ B ۵,۸۰۲۵,۸۰۲ ۵,۸۰۲۱۵,۸۰۲۵,۸۰۲۵,۸۰۲۰۰.۰۰۵,۸۰۲۰۰.۰۰۵,۸۰۲
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ۵۶۶,۴۶۰۷,۸۹ B ۱,۴۰۰۱,۳۳۳ ۱,۳۶۶۶۵۱,۴۰۰۱,۳۳۳۱,۳۷۱۵۰.۳۷۱,۳۶۱-۰.۳۷۱,۳۶۶
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر۵,۴۰ M۳,۲۷ B ۶,۰۶۰۶,۰۶۰ ۶,۰۴۹۱۶,۰۶۰۶,۰۶۰۶,۰۶۰۱۱۰.۱۸۶,۰۶۰۱۱۰.۱۸۶,۰۴۹
ح . به پرداخت ملت۵۳,۱۴۴۳,۴۱ B ۶,۵۰۰۶,۳۵۰ ۶,۴۰۸۶۴۶,۵۰۰۶,۳۵۰۶,۴۳۰۲۲۰.۳۴۶,۴۲۹۲۱۰.۳۳۶,۴۰۸
پست بانك ايران۱,۱۳ M۱,۸۰ B ۱,۵۷۰۱,۵۴۰ ۱,۵۴۱۴۶۱,۵۷۰۱,۵۴۰۱,۵۴۶۵۰.۳۲۱,۵۴۲۱۰.۰۶۱,۵۴۱
ح . پارس‌ دارو۱,۳۰ M۱,۶۹ B ۱۳,۰۲۰۱۳,۰۲۰ ۱۳,۰۰۰۱۲۱۱۳,۰۲۰۱۳,۰۲۰۱۳,۰۲۰۲۰۰.۱۵۱۳,۰۲۰۲۰۰.۱۵۱۳,۰۰۰
پارس‌ مينو۶,۷۷ M۱,۹۲ B ۲,۸۴۰۲,۸۴۰ ۲,۸۴۰۱۲,۸۴۰۲,۸۴۰۲,۸۴۰۰۰.۰۰۲,۸۴۰۰۰.۰۰۲,۸۴۰
توسعه‌معادن‌وفلزات‌۱,۵۲ M۳,۱۵ B ۲,۰۵۹۲,۰۵۹ ۲,۰۴۷۱۲,۰۵۹۲,۰۵۹۲,۰۵۹۱۲۰.۵۹۲,۰۵۹۱۲۰.۵۹۲,۰۴۷
قند نيشابور۱۶۹,۲۲۰۴,۷۲ B ۲,۸۷۷۲,۷۵۲ ۲,۷۸۵۳۹۲,۸۷۷۲,۷۵۲۲,۷۹۴۹۰.۳۲۲,۷۹۵۱۰۰.۳۶۲,۷۸۵
ح . فولاد خوزستان۳,۹۰ M۹,۱۸ B ۲,۳۵۰۲,۳۵۰ ۲,۳۵۰۴۰۴۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲,۳۵۰۰۰.۰۰۲,۳۵۰۰۰.۰۰۲,۳۵۰
ح . گروه‌ صنعتي‌ بارز۲,۳۹ M۵,۵۰ B ۲,۳۲۰۲,۳۲۰ ۲,۳۱۲۵۲۲,۳۲۰۲,۳۲۰۲,۳۲۰۸۰.۳۵۲,۳۲۰۸۰.۳۵۲,۳۱۲
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر۱,۰۶ M۲,۸۰ B ۲,۶۳۰۲,۵۶۱ ۲,۵۹۱۱۸۵۲,۶۳۰۲,۵۶۱۲,۵۹۹۸۰.۳۱۲,۶۰۰۹۰.۳۵۲,۵۹۱
سيمان‌ كرمان‌۲۵,۲۱۰۶,۲۴ M ۲,۴۷۴۲,۴۷۴ ۲,۳۵۷۵۲,۴۷۴۲,۴۷۴۲,۳۶۴۷۰.۳۰۲,۴۷۴۱۱۷۴.۹۶۲,۳۵۷
داروسازي‌ سينا۳,۹۵ M۵,۷۱ B ۱۴,۴۵۳۱۴,۴۵۳ ۱۴,۴۵۲۱۱۴,۴۵۳۱۴,۴۵۳۱۴,۴۵۳۱۰.۰۱۱۴,۴۵۳۱۰.۰۱۱۴,۴۵۲
بانك‌ كارآفرين‌۱,۰۰۰۲,۷۰ M ۲,۶۸۵۲,۶۸۵ ۲,۶۸۵۱۲,۶۸۵۲,۶۸۵۲,۶۸۵۰۰.۰۰۲,۶۸۵۰۰.۰۰۲,۶۸۵
بيمه ما۱,۵۰ M۱,۸۵ B ۱,۲۳۶۱,۲۳۶ ۱,۲۳۵۱۱,۲۳۶۱,۲۳۶۱,۲۳۶۱۰.۰۸۱,۲۳۶۱۰.۰۸۱,۲۳۵
سخت‌ آژند۷۴۹,۰۰۴۱,۵۰ B ۲,۰۹۹۲,۰۵۹ ۲,۰۵۸۱۲۱۲,۰۹۹۲,۰۵۹۲,۰۶۴۶۰.۲۹۲,۰۷۰۱۲۰.۵۸۲,۰۵۸
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق۱۳۶,۰۶۳۱,۰۶ B ۸۰۸۷۷۲ ۷۷۶۳۱۸۰۸۷۷۲۷۷۸۲۰.۲۶۷۷۲-۰.۵۲۷۷۶
ح . نفت‌ پارس‌۵,۰۵ M۱,۷۲ B ۳,۴۰۰۳,۴۰۰ ۳,۴۰۰۲۰۴۳,۴۰۰۳,۴۰۰۳,۴۰۰۰۰.۰۰۳,۴۰۰۰۰.۰۰۳,۴۰۰
بيمه آسيا۱,۴۰ M۲,۲۴ B ۱,۶۰۱۱,۶۰۱ ۱,۶۰۱۱۱,۶۰۱۱,۶۰۱۱,۶۰۱۰۰.۰۰۱,۶۰۱۰۰.۰۰۱,۶۰۱
گروه دارويي سبحان۱۳۵,۱۵۲۳,۹۱ B ۲,۹۳۸۲,۸۶۴ ۲,۸۶۲۳۳۲,۹۳۸۲,۸۶۴۲,۸۶۹۷۰.۲۴۲,۸۹۲۳۰۱.۰۵۲,۸۶۲
فولاد اميركبيركاشان۱,۰۷ M۱,۱۴ B ۱۰,۶۶۰۱۰,۶۶۰ ۱۰,۶۶۴۳۱۰,۶۶۰۱۰,۶۶۰۱۰,۶۶۰-۰.۰۴۱۰,۶۶۰-۰.۰۴۱۰,۶۶۴
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌۵۱,۰۵۰۸,۸۹ M ۱,۷۵۱۱,۷۲۰ ۱,۷۱۸۹۱,۷۵۱۱,۷۲۰۱,۷۲۲۴۰.۲۳۱,۷۵۱۳۳۱.۹۲۱,۷۱۸
داده گسترعصرنوين-هاي وب۱,۰۰ M۴,۵۱ B ۴,۵۰۸۴,۵۰۸ ۴,۵۰۸۲۴,۵۰۸۴,۵۰۸۴,۵۰۸۰۰.۰۰۴,۵۰۸۰۰.۰۰۴,۵۰۸
بهنوش‌ ايران‌۱۱,۷۱۱۴,۶۳ M ۴,۰۰۰۳,۸۸۰ ۳,۸۵۵۱۷۴,۰۰۰۳,۸۸۰۳,۸۶۳۸۰.۲۱۴,۰۰۰۱۴۵۳.۷۶۳,۸۵۵
داروسازي‌ امين‌۵۹,۳۵۱۸,۹۰ M ۱,۵۲۹۱,۴۷۲ ۱,۴۸۵۱۰۱,۵۲۹۱,۴۷۲۱,۴۸۸۳۰.۲۰۱,۵۲۹۴۴۲.۹۶۱,۴۸۵
ايران‌دارو۱,۰۳ M۱,۸۰ B ۱,۷۳۴۱,۷۳۴ ۱,۷۴۰۱۱,۷۳۴۱,۷۳۴۱,۷۳۴-۰.۳۴۱,۷۳۴-۰.۳۴۱,۷۴۰
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد۱,۳۱ M۱,۴۰ B ۱,۰۹۴۱,۰۶۰ ۱,۰۷۳۱۱۰۱,۰۹۴۱,۰۶۰۱,۰۷۵۲۰.۱۹۱,۰۸۹۱۶۱.۴۹۱,۰۷۳
نوش‌ مازندران‌۲,۰۰۰۷,۰۰ M ۳,۴۸۴۳,۴۸۴ ۳,۳۱۹۱۳,۴۸۴۳,۴۸۴۳,۳۲۱۲۰.۰۶۳,۴۸۴۱۶۵۴.۹۷۳,۳۱۹
حفاري شمال۵,۲۶ M۱,۸۰ B ۳,۴۲۲۳,۴۲۲ ۳,۴۲۲۱۳,۴۲۲۳,۴۲۲۳,۴۲۲۰۰.۰۰۳,۴۲۲۰۰.۰۰۳,۴۲۲
ليزينگ رايان‌ سايپا۳,۳۵ M۳,۷۱ B ۱,۱۰۶۱,۱۰۶ ۱,۱۰۶۱۱,۱۰۶۱,۱۰۶۱,۱۰۶۰۰.۰۰۱,۱۰۶۰۰.۰۰۱,۱۰۶
سبحان دارو۵,۶۷ M۲,۰۱ B ۳,۵۴۳۳,۵۴۳ ۳,۵۴۳۱۳,۵۴۳۳,۵۴۳۳,۵۴۳۰۰.۰۰۳,۵۴۳۰۰.۰۰۳,۵۴۳
گروه‌ صنعتي‌ بارز۵,۶۸ M۱,۷۱ B ۳,۰۱۷۳,۰۱۷ ۳,۰۱۷۱۳,۰۱۷۳,۰۱۷۳,۰۱۷۰۰.۰۰۳,۰۱۷۰۰.۰۰۳,۰۱۷
به پرداخت ملت۳۴۴,۹۰۳۲,۷۰ B ۷,۸۵۰۷,۷۰۲ ۷,۷۰۳۱۷۱۷,۸۵۰۷,۷۰۲۷,۷۱۷۱۴۰.۱۸۷,۷۶۰۵۷۰.۷۴۷,۷۰۳
كارخانجات‌ قند قزوين‌۱,۰۹ M۵,۱۰ B ۴,۷۷۴۴,۵۷۵ ۴,۶۶۵۳۰۰۴,۷۷۴۴,۵۷۵۴,۶۷۳۸۰.۱۷۴,۶۹۰۲۵۰.۵۴۴,۶۶۵
سيمان‌ سفيد ني‌ريز۹۲۹۱,۱۸ M ۱۲,۷۰۰۱۲,۷۰۰ ۱۳,۳۵۸۱۱۲,۷۰۰۱۲,۷۰۰۱۳,۳۴۲-۱۶-۰.۱۲۱۲,۷۰۰-,۶۵۸-۴.۹۳۱۳,۳۵۸
مهركام‌پارس‌۳,۶۲ M۶,۵۰ B ۱,۸۴۶۱,۷۴۱ ۱,۷۸۵۴۰۹۱,۸۴۶۱,۷۴۱۱,۷۸۸۳۰.۱۷۱,۷۴۴-۴۱-۲.۳۰۱,۷۸۵
ح.بانك انصار۶,۳۱ M۴,۸۶ B ۷۷۰۷۷۰ ۷۷۰۶۴۹۷۷۰۷۷۰۷۷۰۰۰.۰۰۷۷۰۰۰.۰۰۷۷۰
بيمه ملت۲,۶۱ M۵,۰۰ B ۱,۹۱۳۱,۹۱۳ ۱,۹۱۳۱۱,۹۱۳۱,۹۱۳۱,۹۱۳۰۰.۰۰۱,۹۱۳۰۰.۰۰۱,۹۱۳
معدني‌ املاح‌ ايران‌۲,۲۰ M۲,۷۶ B ۱۲,۵۲۶۱۲,۵۲۶ ۱۲,۵۲۶۱۱۲,۵۲۶۱۲,۵۲۶۱۲,۵۲۶۰۰.۰۰۱۲,۵۲۶۰۰.۰۰۱۲,۵۲۶
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌۲,۲۵ M۴,۹۵ B ۲,۱۹۸۲,۱۹۸ ۲,۱۹۸۱۲,۱۹۸۲,۱۹۸۲,۱۹۸۰۰.۰۰۲,۱۹۸۰۰.۰۰۲,۱۹۸
پارس‌سويچ‌۲۳,۸۰۶۸,۶۷ M ۳,۶۶۲۳,۴۰۶ ۳,۵۷۹۱۴۳,۶۶۲۳,۴۰۶۳,۵۸۵۶۰.۱۷۳,۶۵۰۷۱۱.۹۸۳,۵۷۹
لبنيات‌ پاك‌۹,۱۰ M۱,۵۴ B ۱,۶۸۸۱,۶۸۸ ۱,۶۸۸۱۱,۶۸۸۱,۶۸۸۱,۶۸۸۰۰.۰۰۱,۶۸۸۰۰.۰۰۱,۶۸۸
داروسازي‌ امين‌۲,۷۵ M۴,۰۰ B ۱,۴۵۵۱,۴۵۵ ۱,۴۵۵۱۱,۴۵۵۱,۴۵۵۱,۴۵۵۰۰.۰۰۱,۴۵۵۰۰.۰۰۱,۴۵۵
فولاد خراسان۳۶,۹۵۷۳,۱۵ B ۸,۵۴۹۸,۵۴۹ ۸,۱۴۲۱۳۸,۵۴۹۸,۵۴۹۸,۱۵۴۱۲۰.۱۵۸,۵۴۹۴۰۷۵.۰۰۸,۱۴۲
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌۱۱۰,۳۳۷۳,۸۰ B ۳۵,۸۰۰۳۳,۵۰۰ ۳۴,۱۷۵۱۲۸۳۵,۸۰۰۳۳,۵۰۰۳۴,۲۲۳۴۸۰.۱۴۳۴,۶۰۰۴۲۵۱.۲۴۳۴,۱۷۵
خدمات‌انفورماتيك‌۱,۴۰ M۳,۶۹ B ۲۶,۳۰۰۲۶,۳۰۰ ۲۶,۳۷۵۱۲۶,۳۰۰۲۶,۳۰۰۲۶,۳۰۰-۷۵-۰.۲۸۲۶,۳۰۰-۷۵-۰.۲۸۲۶,۳۷۵
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان۱,۸۱ M۱,۳۰ B ۷۲۵۷۰۰ ۷۱۲۱۵۶۷۲۵۷۰۰۷۱۳۱۰.۱۴۷۰۴-۱.۱۲۷۱۲
لاميران‌۲,۹۰ M۱,۱۲ B ۳,۸۶۲۳,۸۶۲ ۳,۸۶۲۱۳,۸۶۲۳,۸۶۲۳,۸۶۲۰۰.۰۰۳,۸۶۲۰۰.۰۰۳,۸۶۲
همكاران سيستم۵,۰۰ M۲,۴۸ B ۴,۹۵۳۴,۹۵۳ ۴,۹۵۳۱۴,۹۵۳۴,۹۵۳۴,۹۵۳۰۰.۰۰۴,۹۵۳۰۰.۰۰۴,۹۵۳
صنعتي‌ آما۳۴,۵۴۴۷,۷۰ M ۲,۲۵۰۲,۲۰۰ ۲,۱۹۴۱۳۲,۲۵۰۲,۲۰۰۲,۱۹۷۳۰.۱۴۲,۲۰۰۶۰.۲۷۲,۱۹۴
سرمايه گذاري پرديس۱,۵۰ M۱,۷۶ B ۱,۱۷۰۱,۱۷۰ ۱,۱۴۵۱۱,۱۷۰۱,۱۷۰۱,۱۷۰۲۵۲.۱۸۱,۱۷۰۲۵۲.۱۸۱,۱۴۵
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌۷,۴۵ M۱,۳۸ B ۱,۸۵۳۱,۸۵۳ ۱,۸۵۳۱۱,۸۵۳۱,۸۵۳۱,۸۵۳۰۰.۰۰۱,۸۵۳۰۰.۰۰۱,۸۵۳
سرمايه گذاري شفادارو۱۳۷,۶۱۳۴,۳۱ B ۳,۱۵۰۳,۱۲۳ ۳,۱۲۵۹۳۳,۱۵۰۳,۱۲۳۳,۱۲۹۴۰.۱۳۳,۱۳۹۱۴۰.۴۵۳,۱۲۵
ليزينگ‌ايران‌۱,۵۳ M۱,۳۰ B ۸۸۰۸۵۰ ۸۶۱۱۰۱۸۸۰۸۵۰۸۶۲۱۰.۱۲۸۵۰-۱۱-۱.۲۸۸۶۱
بانك انصار۱,۱۵ M۲,۴۰ B ۲,۱۰۰۲,۰۸۵ ۲,۰۸۶۱۳۲۲,۱۰۰۲,۰۸۵۲,۰۸۶۰۰.۰۰۲,۰۸۸۲۰.۱۰۲,۰۸۶
گروه مپنا (سهامي عام)۱,۰۰ M۲,۹۸ B ۲,۹۷۵۲,۹۷۵ ۲,۹۶۹۱۲,۹۷۵۲,۹۷۵۲,۹۷۵۶۰.۲۰۲,۹۷۵۶۰.۲۰۲,۹۶۹
سيمان فارس نو۵,۰۰ M۱,۶۰ B ۳,۲۰۱۳,۲۰۱ ۳,۲۰۱۲۳,۲۰۱۳,۲۰۱۳,۲۰۱۰۰.۰۰۳,۲۰۱۰۰.۰۰۳,۲۰۱
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌۱,۰۳ M۳,۶۳ B ۳,۵۲۲۳,۵۲۲ ۳,۵۲۲۲۳,۵۲۲۳,۵۲۲۳,۵۲۲۰۰.۰۰۳,۵۲۲۰۰.۰۰۳,۵۲۲
شهد ايران‌۷,۳۵۶۱,۳۸ M ۱,۸۷۸۱,۸۷۸ ۱,۷۸۹۲۱,۸۷۸۱,۸۷۸۱,۷۹۱۲۰.۱۱۱,۸۷۸۸۹۴.۹۷۱,۷۸۹
موتوژن‌۱۱,۳۷۰۴,۳۸ M ۳,۸۸۰۳,۶۷۰ ۳,۷۵۰۹۳,۸۸۰۳,۶۷۰۳,۷۵۴۴۰.۱۱۳,۶۷۰-۸۰-۲.۱۳۳,۷۵۰
كمك‌فنرايندامين‌۳,۹۳ M۳,۷۰ B ۹۷۴۹۲۲ ۹۴۴۳۶۵۹۷۴۹۲۲۹۴۵۱۰.۱۱۹۴۰-۰.۴۲۹۴۴
بيمه البرز۳,۹۹ M۴,۷۳ B ۱,۱۸۳۱,۱۸۳ ۱,۱۸۳۱۱,۱۸۳۱,۱۸۳۱,۱۸۳۰۰.۰۰۱,۱۸۳۰۰.۰۰۱,۱۸۳
سيمان‌ بجنورد۲۱,۸۰۰۷,۳۷ M ۳,۴۰۰۳,۳۵۸ ۳,۳۵۸۸۳,۴۰۰۳,۳۵۸۳,۳۶۱۳۰.۰۹۳,۳۶۸۱۰۰.۳۰۳,۳۵۸
بيمه البرز۰۰ ۰۰ ۱,۰۴۷۰۰۰۱,۰۴۷۰۰.۰۰۱,۰۵۲۵۰.۴۸۱,۰۴۷
سرمايه‌گذاري‌نيرو۱,۲۸ M۱,۵۰ B ۱,۱۵۲۱,۱۳۴ ۱,۱۳۴۸۵۱,۱۵۲۱,۱۳۴۱,۱۳۵۱۰.۰۹۱,۱۴۹۱۵۱.۳۲۱,۱۳۴
نفت سپاهان۱,۳۰ M۲,۰۲ B ۱۵,۵۱۲۱۵,۵۱۲ ۱۵,۵۱۲۱۱۵,۵۱۲۱۵,۵۱۲۱۵,۵۱۲۰۰.۰۰۱۵,۵۱۲۰۰.۰۰۱۵,۵۱۲
ح . مارگارين‌۵,۶۴ M۶,۲۰ B ۱,۱۰۰۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰۲۵۴۱,۱۰۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰
گلتاش‌۱۴۷,۵۴۶۷,۱۵ B ۴,۹۱۹۴,۷۷۰ ۴,۸۴۳۴۴۴,۹۱۹۴,۷۷۰۴,۸۴۷۴۰.۰۸۴,۷۷۰-۷۳-۱.۵۱۴,۸۴۳
گروه‌بهمن‌۲,۱۷ M۱,۹۸ B ۹۱۰۹۱۰ ۹۱۰۱۹۱۰۹۱۰۹۱۰۰۰.۰۰۹۱۰۰۰.۰۰۹۱۰
فولاد خراسان۶,۴۲ M۳,۰۳ B ۴,۷۱۹۴,۷۱۹ ۴,۷۱۶۱۴,۷۱۹۴,۷۱۹۴,۷۱۹۳۰.۰۶۴,۷۱۹۳۰.۰۶۴,۷۱۶
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان۲۴,۰۱۵۳,۱۷ M ۱,۳۲۰۱,۳۲۰ ۱,۲۵۸۹۱,۳۲۰۱,۳۲۰۱,۲۵۹۱۰.۰۸۱,۳۲۰۶۲۴.۹۳۱,۲۵۸
البرزدارو۱,۳۰ M۱,۰۲ B ۷,۸۶۸۷,۸۶۸ ۷,۸۶۸۱۷,۸۶۸۷,۸۶۸۷,۸۶۸۰۰.۰۰۷,۸۶۸۰۰.۰۰۷,۸۶۸
ح .گروه دارويي سبحان۱,۲۰ M۳,۲۵ B ۲,۷۰۹۲,۷۰۹ ۲,۷۰۹۱۲,۷۰۹۲,۷۰۹۲,۷۰۹۰۰.۰۰۲,۷۰۹۰۰.۰۰۲,۷۰۹
داده‌پردازي‌ايران‌۲۷۰,۱۵۸۷,۵۰ B ۲,۸۱۸۲,۷۵۶ ۲,۷۷۷۸۶۲,۸۱۸۲,۷۵۶۲,۷۷۹۲۰.۰۷۲,۷۷۵-۰.۰۷۲,۷۷۷
ح . سيمان‌سپاهان‌۱,۴۱ M۱,۲۷ B ۹۹ ۹۱۴۲۹۹۹۰۰.۰۰۹۰۰.۰۰۹
ح.فولاد آلياژي ايران۴,۴۷ M۳,۶۰ B ۸۰۲۸۰۰ ۸۰۲۹۹۸۰۲۸۰۰۸۰۱-۰.۱۲۸۰۰-۰.۲۵۸۰۲
به پرداخت ملت۱,۱۹ M۲,۲۲ B ۱۸,۶۲۰۱۸,۶۲۰ ۱۸,۶۲۰۱۱۸,۶۲۰۱۸,۶۲۰۱۸,۶۲۰۰۰.۰۰۱۸,۶۲۰۰۰.۰۰۱۸,۶۲۰
ايران‌دارو۳۱,۹۶۴۴,۶۷ M ۱,۴۶۷۱,۴۶۰ ۱,۴۵۴۶۱,۴۶۷۱,۴۶۰۱,۴۵۵۱۰.۰۷۱,۴۶۷۱۳۰.۸۹۱,۴۵۴
پتروشيمي شازند۸,۰۰ M۲,۶۹ B ۳,۳۷۰۳,۳۷۰ ۳,۳۷۰۱۳,۳۷۰۳,۳۷۰۳,۳۷۰۰۰.۰۰۳,۳۷۰۰۰.۰۰۳,۳۷۰
دارويي‌ رازك‌۴,۲۰ M۷,۰۴ B ۱۶,۷۵۲۱۶,۷۵۲ ۱۶,۷۵۲۱۱۶,۷۵۲۱۶,۷۵۲۱۶,۷۵۲۰۰.۰۰۱۶,۷۵۲۰۰.۰۰۱۶,۷۵۲
ح . سايپاآذين‌۲,۵۹ M۲,۵۹ M ۱۱ ۱۴۶۵۱۱۱۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰۱
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌۷۵,۵۱۵۵,۵۷ B ۷,۴۰۰۷,۳۷۷ ۷,۳۷۷۲۶۷,۴۰۰۷,۳۷۷۷,۳۸۲۵۰.۰۷۷,۴۰۰۲۳۰.۳۱۷,۳۷۷
بانك انصار۹,۲۶ M۲,۰۷ B ۲,۲۳۰۲,۲۳۰ ۲,۱۹۶۱۲,۲۳۰۲,۲۳۰۲,۲۳۰۳۴۱.۵۵۲,۲۳۰۳۴۱.۵۵۲,۱۹۶
سايپا ديزل‌۶,۴۸ M۵,۴۳ B ۸۵۳۸۱۵ ۸۱۳۳,۰۸۷۸۵۳۸۱۵۸۳۸۲۵۳.۰۸۸۲۴۱۱۱.۳۵۸۱۳
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌۳,۴۲۰۲,۲۶ M ۶,۷۹۸۶,۵۸۰ ۶,۵۱۹۵۶,۷۹۸۶,۵۸۰۶,۵۲۳۴۰.۰۶۶,۵۹۰۷۱۱.۰۹۶,۵۱۹
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌۱,۰۰ M۱,۲۱ B ۱,۲۱۲۱,۲۱۲ ۱,۲۱۲۱۱,۲۱۲۱,۲۱۲۱,۲۱۲۰۰.۰۰۱,۲۱۲۰۰.۰۰۱,۲۱۲
ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان۴,۳۶ B۴,۳۶ B ۱۱ ۱۴,۳۶۶۱۱۱۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰۱
تامين سرمايه اميد۳۶۳,۸۸۵۶,۳۱ B ۱,۷۴۰۱,۷۳۴ ۱,۷۳۲۱۰۱۱,۷۴۰۱,۷۳۴۱,۷۳۳۱۰.۰۶۱,۷۳۵۳۰.۱۷۱,۷۳۲
سيمان‌اصفهان‌۲۰,۳۳۱۱,۱۱ B ۵,۵۰۰۵,۳۲۱ ۵,۴۷۷۴۵,۵۰۰۵,۳۲۱۵,۴۸۰۳۰.۰۵۵,۳۲۱-,۱۵۶-۲.۸۵۵,۴۷۷
سيمان خوزستان۳,۱۹ M۸,۶۰ B ۲,۷۰۵۲,۷۰۵ ۲,۶۶۵۱۲,۷۰۵۲,۷۰۵۲,۷۰۵۴۰۱.۵۰۲,۷۰۵۴۰۱.۵۰۲,۶۶۵
داروسازي‌ فارابي‌۴۴,۶۸۸۱,۱۱ B ۲,۵۹۰۲,۴۲۰ ۲,۴۸۹۱۹۲,۵۹۰۲,۴۲۰۲,۴۹۰۱۰.۰۴۲,۵۹۰۱۰۱۴.۰۶۲,۴۸۹
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌۶,۷۴ M۳,۱۰ B ۴۵۷۴۵۷ ۴۲۰۱۴۵۷۴۵۷۴۲۰۰۰.۰۰۴۱۹-۰.۲۴۴۲۰
ح . كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌۱,۵۶ M۱,۵۹ B ۱,۰۱۵۱,۰۱۵ ۱,۰۱۵۷۰۶۱,۰۱۵۱,۰۱۵۱,۰۱۵۰۰.۰۰۱,۰۱۵۰۰.۰۰۱,۰۱۵
پمپ‌ سازي‌ ايران‌۱,۰۰ M۲,۴۰ B ۲,۴۰۰۲,۴۰۰ ۲,۳۹۸۱۲,۴۰۰۲,۴۰۰۲,۴۰۰۲۰.۰۸۲,۴۰۰۲۰.۰۸۲,۳۹۸
كيميدارو۷۰,۱۰۰۲,۰۰ B ۲,۸۹۹۲,۸۴۱ ۲,۸۵۷۲۵۲,۸۹۹۲,۸۴۱۲,۸۵۸۱۰.۰۴۲,۸۴۱-۱۶-۰.۵۶۲,۸۵۷
سرمايه‌گذاري‌ سايپا۶,۰۰ M۳,۷۰ B ۶۲۴۶۲۴ ۶۲۴۱۶۲۴۶۲۴۶۲۴۰۰.۰۰۶۲۴۰۰.۰۰۶۲۴
ح . ليزينگ رايان‌ سايپا۱,۴۰ B۲,۵۱ B ۱۹۸۱۸۰ ۱۸۰۱۴,۷۴۷۱۹۸۱۸۰۱۸۰۰۰.۰۰۱۸۱۱۰.۵۶۱۸۰
ايران‌ارقام‌۲,۱۴ M۶,۳۰ B ۳,۰۴۷۲,۹۳۰ ۲,۹۵۷۳۹۷۳,۰۴۷۲,۹۳۰۲,۹۵۸۱۰.۰۳۲,۹۳۳-۲۴-۰.۸۱۲,۹۵۷
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۵,۴۵ M۴,۳۹ B ۸۰۶۸۰۶ ۸۰۶۱۸۰۶۸۰۶۸۰۶۰۰.۰۰۸۰۶۰۰.۰۰۸۰۶
پتروشيمي مبين۴,۰۰ M۲,۴۱ B ۶,۰۳۵۶,۰۳۵ ۶,۰۳۰۱۶,۰۳۵۶,۰۳۵۶,۰۳۵۵۰.۰۸۶,۰۳۵۵۰.۰۸۶,۰۳۰
سالمين‌۱,۳۰۰۴,۵۰ M ۳,۴۹۳۳,۴۹۰ ۳,۳۲۷۳۳,۴۹۳۳,۴۹۰۳,۳۲۸۱۰.۰۳۳,۴۹۳۱۶۶۴.۹۹۳,۳۲۷
صنعتي‌ بهشهر۲,۱۳ M۳,۷۶ B ۱,۷۶۵۱,۷۶۵ ۱,۷۶۵۱۱,۷۶۵۱,۷۶۵۱,۷۶۵۰۰.۰۰۱,۷۶۵۰۰.۰۰۱,۷۶۵
ح . س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين۷,۴۵ B۲,۲۳ B ۳۰۱۳۰۰ ۳۰۰۷,۷۷۴۳۰۱۳۰۰۳۰۰۰۰.۰۰۳۰۰۰۰.۰۰۳۰۰
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌۹,۱۴۷۳,۶۱ M ۳,۹۶۴۳,۹۴۰ ۳,۹۲۴۷۳,۹۶۴۳,۹۴۰۳,۹۲۵۱۰.۰۳۳,۹۶۰۳۶۰.۹۲۳,۹۲۴
سيمان‌ بهبهان‌۱۰۰۱,۶۰ M ۱۵,۸۵۰۱۵,۸۵۰ ۱۵,۳۷۰۱۱۵,۸۵۰۱۵,۸۵۰۱۵,۳۷۱۱۰.۰۱۱۵,۸۵۰۴۸۰۳.۱۲۱۵,۳۷۰
سپنتا۶۵۰۱,۰۲ M ۱۵,۷۰۰۱۵,۷۰۰ ۱۵,۵۶۴۱۱۵,۷۰۰۱۵,۷۰۰۱۵,۵۶۷۳۰.۰۲۱۵,۷۰۰۱۳۶۰.۸۷۱۵,۵۶۴
ح . سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۴,۲۶ M۳,۸۳ B ۹۹ ۹۴۴۱۹۹۹۰۰.۰۰۹۰۰.۰۰۹
بيمه ملت۴,۹۹۰۸,۷۰ M ۱,۸۳۰۱,۷۰۳ ۱,۷۴۹۳۱,۸۳۰۱,۷۰۳۱,۷۴۹۰۰.۰۰۱,۷۹۹۵۰۲.۸۶۱,۷۴۹
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌۱,۴۵ M۱,۴۹ B ۱,۰۲۵۱,۰۲۵ ۱,۰۲۵۱۱,۰۲۵۱,۰۲۵۱,۰۲۵۰۰.۰۰۱,۰۲۵۰۰.۰۰۱,۰۲۵
ح . شركت ارتباطات سيار ايران۴,۶۴ M۷,۲۰ B ۱۵,۵۰۰۱۵,۵۰۰ ۱۵,۵۰۱۱۵۹۱۵,۵۰۰۱۵,۵۰۰۱۵,۵۰۰-۰.۰۱۱۵,۵۰۰-۰.۰۱۱۵,۵۰۱
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان۲۶,۰۹۶۲,۶۲ M ۱,۰۲۲۱,۰۰۰ ۱,۰۰۸۱۲۱,۰۲۲۱,۰۰۰۱,۰۰۸۰۰.۰۰۱,۰۲۲۱۴۱.۳۹۱,۰۰۸
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌۹,۸۵ M۱,۵۳ B ۱,۵۵۲۱,۵۵۲ ۱,۵۵۲۱۱,۵۵۲۱,۵۵۲۱,۵۵۲۰۰.۰۰۱,۵۵۲۰۰.۰۰۱,۵۵۲
لبنيات‌كالبر۴,۰۶ M۵,۴۰ B ۱,۳۸۹۱,۲۸۲ ۱,۳۲۳۴۷۴۱,۳۸۹۱,۲۸۲۱,۳۲۷۴۰.۳۰۱,۲۹۹-۲۴-۱.۸۱۱,۳۲۳
داروسازي‌ كوثر۱۵۴,۹۸۷۱,۸۴ B ۱,۲۱۹۱,۱۸۰ ۱,۱۹۴۴۱۱,۲۱۹۱,۱۸۰۱,۱۹۴۰۰.۰۰۱,۱۸۱-۱۳-۱.۰۹۱,۱۹۴
سازه‌ پويش‌۴,۵۰ M۱,۱۳ B ۲۵,۲۶۹۲۵,۲۶۹ ۲۵,۲۶۹۱۲۵,۲۶۹۲۵,۲۶۹۲۵,۲۶۹۰۰.۰۰۲۵,۲۶۹۰۰.۰۰۲۵,۲۶۹
تامين سرمايه اميد۹,۰۰ M۱,۵۵ B ۱,۷۲۰۱,۷۲۰ ۱,۷۲۰۱۱,۷۲۰۱,۷۲۰۱,۷۲۰۰۰.۰۰۱,۷۲۰۰۰.۰۰۱,۷۲۰
سيمان آرتا اردبيل۱۷۲۹۷۱,۸۰۰ ۵,۶۵۰۵,۶۵۰ ۵,۶۰۳۱۵,۶۵۰۵,۶۵۰۵,۶۰۳۰۰.۰۰۵,۶۵۰۴۷۰.۸۴۵,۶۰۳
بيمه پارسيان۱۰,۹۷۹۱,۲۸ M ۱,۱۷۰۱,۱۶۷ ۱,۱۷۸۴۱,۱۷۰۱,۱۶۷۱,۱۷۸۰۰.۰۰۱,۱۷۰-۰.۶۸۱,۱۷۸
كابل‌ البرز۱۷۹,۸۷۲۳,۲۶ B ۱,۸۴۳۱,۸۰۰ ۱,۸۱۳۷۰۱,۸۴۳۱,۸۰۰۱,۸۱۳۰۰.۰۰۱,۸۱۴۱۰.۰۶۱,۸۱۳
پتروشيمي‌ خارك‌۱,۵۰ M۳,۷۹ B ۲۵,۲۴۱۲۵,۲۴۱ ۲۵,۲۴۱۱۲۵,۲۴۱۲۵,۲۴۱۲۵,۲۴۱۰۰.۰۰۲۵,۲۴۱۰۰.۰۰۲۵,۲۴۱
كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌۵۰۰۱,۴۰ M ۲,۸۵۲۲,۸۵۲ ۳,۰۰۲۱۲,۸۵۲۲,۸۵۲۳,۰۰۲۰۰.۰۰۲,۸۵۲-,۱۵۰-۵.۰۰۳,۰۰۲
سيمان‌اروميه‌۱,۹۶ M۶,۱۰ B ۳,۱۰۲۳,۱۰۲ ۳,۱۰۲۱۳,۱۰۲۳,۱۰۲۳,۱۰۲۰۰.۰۰۳,۱۰۲۰۰.۰۰۳,۱۰۲
ليزينگ ايرانيان۴,۵۱ M۴,۸۰ B ۱,۰۸۰۱,۰۴۰ ۱,۰۵۵۳۳۰۱,۰۸۰۱,۰۴۰۱,۰۵۵۰۰.۰۰۱,۰۷۸۲۳۲.۱۸۱,۰۵۵
ح . مهركام‌پارس‌۳,۱۰ M۴,۲۹ B ۱,۴۸۰۱,۳۸۲ ۱,۳۷۷۱,۲۶۱۱,۴۸۰۱,۳۸۲۱,۳۸۲۵۰.۳۶۱,۳۸۲۵۰.۳۶۱,۳۷۷
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌۱۳,۰۰۰۱,۵۷ M ۱,۲۳۰۱,۱۹۶ ۱,۲۲۳۴۱,۲۳۰۱,۱۹۶۱,۲۲۳۰۰.۰۰۱,۲۰۰-۲۳-۱.۸۸۱,۲۲۳
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌۵۵۱۱,۹۰ M ۳,۴۶۲۳,۴۶۲ ۳,۶۴۴۱۳,۴۶۲۳,۴۶۲۳,۶۴۳-۰.۰۳۳,۴۶۲-,۱۸۲-۴.۹۹۳,۶۴۴
بانك‌اقتصادنوين‌۵۶,۱۰۵۶,۶۲ M ۱,۲۳۰۱,۱۲۹ ۱,۱۷۵۱۵۱,۲۳۰۱,۱۲۹۱,۱۷۵۰۰.۰۰۱,۱۸۶۱۱۰.۹۴۱,۱۷۵
پارس‌ سرام‌۱۵,۵۰۴۴,۰۱ M ۲,۶۹۰۲,۵۶۰ ۲,۵۸۹۱۳۲,۶۹۰۲,۵۶۰۲,۵۸۹۰۰.۰۰۲,۶۹۰۱۰۱۳.۹۰۲,۵۸۹
شركت ارتباطات سيار ايران۱,۵۲ M۲,۱۹ B ۱۴,۳۶۸۱۴,۳۶۸ ۱۴,۳۸۶۱۱۴,۳۶۸۱۴,۳۶۸۱۴,۳۶۸-۱۸-۰.۱۳۱۴,۳۶۸-۱۸-۰.۱۳۱۴,۳۸۶
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ۶,۲۴ M۹,۸۰ B ۱,۵۷۴۱,۵۷۴ ۱,۵۷۴۱۱,۵۷۴۱,۵۷۴۱,۵۷۴۰۰.۰۰۱,۵۷۴۰۰.۰۰۱,۵۷۴
ح . سيمان فارس و خوزستان۹,۶۹ M۴,۱۰ B ۴۲۱۴۲۰ ۴۲۰۱۷۵۴۲۱۴۲۰۴۲۰۰۰.۰۰۴۲۱۱۰.۲۴۴۲۰
ح.سرمايه گذاري اعتبار ايران۲,۸۶ M۴,۳۰ B ۱۵۰۱۵۰ ۱۵۰۱,۱۶۳۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰.۰۰۱۵۰۰۰.۰۰۱۵۰
بانك ملت۱,۰۰ B۹,۳۰ B ۹۳۰۹۳۰ ۹۳۶۲۹۳۰۹۳۰۹۳۰-۰.۶۴۹۳۰-۰.۶۴۹۳۶
سيمان فارس نو۴۰۰۱,۲۰ M ۳,۰۵۶۳,۰۵۶ ۲,۹۱۱۱۳,۰۵۶۳,۰۵۶۲,۹۱۱۰۰.۰۰۳,۰۵۶۱۴۵۴.۹۸۲,۹۱۱
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۸,۹۸ M۱,۳۱ B ۱,۴۶۰۱,۴۶۰ ۱,۴۶۰۱۱,۴۶۰۱,۴۶۰۱,۴۶۰۰۰.۰۰۱,۴۶۰۰۰.۰۰۱,۴۶۰
پتروشيمي جم۴,۸۹ M۵,۰۰ B ۱۰,۲۲۱۱۰,۲۲۱ ۱۰,۲۳۷۱۱۰,۲۲۱۱۰,۲۲۱۱۰,۲۲۱-۱۶-۰.۱۶۱۰,۲۲۱-۱۶-۰.۱۶۱۰,۲۳۷
سيمان‌فارس‌۱۴,۵۳۴ ۴,۵۳۴۴,۵۳۴ ۴,۳۱۹۱۴,۵۳۴۴,۵۳۴۴,۳۱۹۰۰.۰۰۴,۵۳۴۲۱۵۴.۹۸۴,۳۱۹
سايپا۳,۴۴ M۲,۶۹ B ۷۸۲۷۸۲ ۷۸۲۱۷۸۲۷۸۲۷۸۲۰۰.۰۰۷۸۲۰۰.۰۰۷۸۲
داروسازي‌ ابوريحان‌۴,۷۶ M۶,۲۱ B ۱۳,۰۴۹۱۳,۰۴۹ ۱۳,۰۴۹۱۱۳,۰۴۹۱۳,۰۴۹۱۳,۰۴۹۰۰.۰۰۱۳,۰۴۹۰۰.۰۰۱۳,۰۴۹
سيمان كردستان۱۵۷,۸۲۹۱,۲۰ B ۷۷۰۷۴۰ ۷۵۹۳۰۷۷۰۷۴۰۷۵۹۰۰.۰۰۷۴۹-۱۰-۱.۳۲۷۵۹
توسعه‌شهري‌توس‌گستر۱۴,۲۳۳۱,۵۲ M ۱,۰۹۳۱,۰۳۰ ۱,۰۶۶۷۱,۰۹۳۱,۰۳۰۱,۰۶۶۰۰.۰۰۱,۰۵۰-۱۶-۱.۵۰۱,۰۶۶
گلوكوزان‌۲,۹۰ M۸,۸۸ B ۳۰,۶۳۲۳۰,۶۳۲ ۳۰,۶۳۲۱۳۰,۶۳۲۳۰,۶۳۲۳۰,۶۳۲۰۰.۰۰۳۰,۶۳۲۰۰.۰۰۳۰,۶۳۲
شهد۱,۸۳۰۱,۴۳ M ۷,۸۰۷۷,۸۰۰ ۸,۱۷۳۳۷,۸۰۷۷,۸۰۰۸,۱۶۵-۰.۱۰۷,۸۰۰-,۳۷۳-۴.۵۶۸,۱۷۳
توليدمواداوليه‌داروپخش‌۲۰۰۱,۱۰ M ۵,۶۵۲۵,۶۵۲ ۵,۹۴۹۱۵,۶۵۲۵,۶۵۲۵,۹۴۹۰۰.۰۰۵,۶۵۲-,۲۹۷-۴.۹۹۵,۹۴۹
سيمان‌خاش‌۱۵۰۱,۳۰ M ۸,۸۷۴۸,۸۷۴ ۹,۳۲۴۱۸,۸۷۴۸,۸۷۴۹,۳۲۳-۰.۰۱۸,۸۷۴-,۴۵۰-۴.۸۳۹,۳۲۴
توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌۲۴۵۴۲۷,۷۷۰ ۱,۷۴۶۱,۷۴۶ ۱,۶۶۳۳۱,۷۴۶۱,۷۴۶۱,۶۶۳۰۰.۰۰۱,۷۴۶۸۳۴.۹۹۱,۶۶۳
تراكتورسازي‌ايران‌۷,۷۰ M۲,۲۴ B ۲,۹۱۴۲,۹۱۴ ۲,۹۱۴۱۲,۹۱۴۲,۹۱۴۲,۹۱۴۰۰.۰۰۲,۹۱۴۰۰.۰۰۲,۹۱۴
كيميدارو۴,۰۰ M۳,۳۲ B ۸,۳۰۶۸,۳۰۶ ۸,۳۰۶۱۸,۳۰۶۸,۳۰۶۸,۳۰۶۰۰.۰۰۸,۳۰۶۰۰.۰۰۸,۳۰۶
سازه‌ پويش‌۱۹۹۲,۹۰ M ۱۴,۸۰۰۱۴,۸۰۰ ۱۵,۲۴۶۲۱۴,۸۰۰۱۴,۸۰۰۱۵,۲۴۴-۰.۰۱۱۴,۸۰۰-,۴۴۶-۲.۹۳۱۵,۲۴۶
تهران‌ شيمي‌۵۰۲۱,۷۴ M ۳۴,۷۱۰۳۴,۷۱۰ ۳۴,۹۲۴۲۳۴,۷۱۰۳۴,۷۱۰۳۴,۹۲۲-۰.۰۱۳۴,۷۱۰-,۲۱۴-۰.۶۱۳۴,۹۲۴
جام‌دارو۵۱۴۳,۸۰ M ۷,۳۵۰۷,۳۵۰ ۷,۴۷۲۱۷,۳۵۰۷,۳۵۰۷,۴۷۱-۰.۰۱۷,۳۵۰-,۱۲۲-۱.۶۳۷,۴۷۲
نساجي‌ بروجرد۹۶۵۳,۵۰ M ۳,۶۰۰۳,۶۰۰ ۳,۵۰۰۱۳,۶۰۰۳,۶۰۰۳,۵۰۱۱۰.۰۳۳,۶۰۰۱۰۰۲.۸۶۳,۵۰۰
البرزدارو۲۲,۸۱۸۱,۳۳ B ۵,۹۴۴۵,۸۲۷ ۵,۸۷۰۱۵۵,۹۴۴۵,۸۲۷۵,۸۶۹-۰.۰۲۵,۸۷۳۳۰.۰۵۵,۸۷۰
ح . صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌۷,۹۳ M۱,۳۵ B ۱,۷۵۰۱,۷۰۰ ۱,۷۰۹۳۷۰۱,۷۵۰۱,۷۰۰۱,۷۰۳-۰.۳۵۱,۷۰۰-۰.۵۳۱,۷۰۹
ح . كارخانجات‌ قند قزوين‌۲,۰۰ M۲,۹۲ B ۱,۵۳۳۱,۴۴۵ ۱,۴۵۹۹۴۳۱,۵۳۳۱,۴۴۵۱,۴۵۳-۰.۴۱۱,۵۳۳۷۴۵.۰۷۱,۴۵۹
داروسازي‌ اسوه‌۱۲,۹۱۳۶,۹۰ M ۵,۵۵۹۵,۳۳۲ ۵,۳۶۷۱۴۵,۵۵۹۵,۳۳۲۵,۳۶۶-۰.۰۲۵,۳۵۰-۱۷-۰.۳۲۵,۳۶۷
پارس‌ خودرو۹,۰۵ M۷,۵۱ B ۸۳۰۸۳۰ ۸۳۰۱۸۳۰۸۳۰۸۳۰۰۰.۰۰۸۳۰۰۰.۰۰۸۳۰
فنرسازي‌زر۲,۴۰ M۲,۰۹ B ۸۷۲۸۷۲ ۸۷۲۱۸۷۲۸۷۲۸۷۲۰۰.۰۰۸۷۲۰۰.۰۰۸۷۲
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌۳,۵۰ M۱,۰۳ B ۲,۹۵۶۲,۹۵۶ ۲,۹۵۶۱۲,۹۵۶۲,۹۵۶۲,۹۵۶۰۰.۰۰۲,۹۵۶۰۰.۰۰۲,۹۵۶
تراكتورسازي‌ايران‌۴۸,۲۷۳۱,۱۵ B ۲,۴۲۸۲,۳۵۲ ۲,۳۹۶۲۲۲,۴۲۸۲,۳۵۲۲,۳۹۵-۰.۰۴۲,۳۸۳-۱۳-۰.۵۴۲,۳۹۶
همكاران سيستم۴۸,۵۸۹۱,۹۷ B ۴,۰۸۹۴,۰۳۰ ۴,۰۷۴۲۹۴,۰۸۹۴,۰۳۰۴,۰۷۲-۰.۰۵۴,۰۷۵۱۰.۰۲۴,۰۷۴
سرمايه گذاري اعتبار ايران۲,۷۵۰۶,۶۰ M ۲,۴۷۱۲,۲۷۶ ۲,۳۹۵۴۲,۴۷۱۲,۲۷۶۲,۳۹۵۰۰.۰۰۲,۴۷۱۷۶۳.۱۷۲,۳۹۵
بانك پاسارگاد۳,۰۵ M۳,۰۰ B ۹۹۹۹۸۲ ۱,۰۰۰۲۰۸۹۹۹۹۸۲۹۹۹-۰.۱۰۹۹۹-۰.۱۰۱,۰۰۰
سيمان‌ ايلام‌۲,۶۴۴۴,۴۰ M ۱,۶۷۳۱,۶۷۳ ۱,۷۵۸۱۱,۶۷۳۱,۶۷۳۱,۷۵۷-۰.۰۶۱,۶۷۳-۸۵-۴.۸۴۱,۷۵۸
گروه صنعتي پاكشو۱۱۹,۹۲۹۱,۶۰ B ۱۳,۴۹۸۱۳,۲۰۴ ۱۳,۲۳۳۱۴۱۳,۴۹۸۱۳,۲۰۴۱۳,۲۲۵-۰.۰۶۱۳,۲۵۰۱۷۰.۱۳۱۳,۲۳۳
ح.بيمه پارسيان۳,۴۵ M۲,۸۰ B ۸۳۰۸۲۰ ۸۳۰۷۰۸۳۰۸۲۰۸۲۴-۰.۷۲۸۳۰۰۰.۰۰۸۳۰
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌۲۰۱,۵۰۳۳,۰۰ B ۱,۴۹۸۱,۴۷۳ ۱,۵۰۳۲۶۱,۴۹۸۱,۴۷۳۱,۵۰۲-۰.۰۷۱,۴۸۷-۱۶-۱.۰۶۱,۵۰۳
سيمان‌مازندران‌۹,۵۲۶۱,۹۸ M ۲,۰۸۲۲,۰۸۲ ۲,۱۹۱۵۲,۰۸۲۲,۰۸۲۲,۱۸۹-۰.۰۹۲,۰۸۲-,۱۰۹-۴.۹۷۲,۱۹۱
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌۲,۸۲ M۳,۰۰ B ۱,۰۸۱۱,۰۵۳ ۱,۰۶۴۱۵۶۱,۰۸۱۱,۰۵۳۱,۰۶۳-۰.۰۹۱,۰۶۰-۰.۳۸۱,۰۶۴
ح . ايران‌ خودرو۱,۹۶ B۴,۳۱ B ۲,۲۳۱۲,۱۵۰ ۲,۲۱۶۳,۴۰۱۲,۲۳۱۲,۱۵۰۲,۱۹۳-۲۳-۱.۰۴۲,۲۰۴-۱۲-۰.۵۴۲,۲۱۶
ح . قندنقش‌جهان‌۱۲۱,۹۷۱۶,۴۶ B ۵,۳۰۰۵,۳۰۰ ۵,۳۰۰۱۲۵,۳۰۰۵,۳۰۰۵,۳۰۰۰۰.۰۰۵,۳۰۰۰۰.۰۰۵,۳۰۰
سرمايه گذاري خوارزمي۵,۰۰ M۳,۳۶ B ۶۷۲۶۷۲ ۶۷۲۱۶۷۲۶۷۲۶۷۲۰۰.۰۰۶۷۲۰۰.۰۰۶۷۲
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌۲,۶۸ M۵,۳۹ B ۲۰,۰۶۳۲۰,۰۶۳ ۲۰,۰۶۳۱۲۰,۰۶۳۲۰,۰۶۳۲۰,۰۶۳۰۰.۰۰۲۰,۰۶۳۰۰.۰۰۲۰,۰۶۳
مس‌ شهيدباهنر۴,۱۵ M۱,۸۸ B ۴,۶۴۵۴,۴۷۱ ۴,۵۳۵۵۸۸۴,۶۴۵۴,۴۷۱۴,۵۳۰-۰.۱۱۴,۶۴۵۱۱۰۲.۴۳۴,۵۳۵
پالايش نفت بندرعباس۰۰ ۰۰ ۹,۹۰۹۰۰۰۹,۹۰۹۰۰.۰۰۹,۵۰۰-,۴۰۹-۴.۱۳۹,۹۰۹
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌۴۵۴,۳۱۸۱,۴۰ B ۳,۰۹۰۲,۹۸۰ ۳,۰۱۰۱۱۶۳,۰۹۰۲,۹۸۰۳,۰۰۶-۰.۱۳۳,۰۷۰۶۰۱.۹۹۳,۰۱۰
داروسازي‌ سينا۹,۹۵۵۱,۲۴ B ۱۲,۷۳۰۱۲,۴۰۰ ۱۲,۷۳۰۱۶۱۲,۷۳۰۱۲,۴۰۰۱۲,۷۱۳-۱۷-۰.۱۳۱۲,۴۰۰-,۳۳۰-۲.۵۹۱۲,۷۳۰
داروپخش‌ (هلدينگ‌۹,۴۵۷۶,۷۳ M ۷,۲۸۰۷,۱۰۴ ۷,۴۷۷۸۷,۲۸۰۷,۱۰۴۷,۴۶۷-۱۰-۰.۱۳۷,۱۰۵-,۳۷۲-۴.۹۸۷,۴۷۷
سيمان فارس و خوزستان۵۸۲,۲۰۵۸,۱۰ B ۱,۴۱۸۱,۳۶۱ ۱,۴۰۱۴۸۱,۴۱۸۱,۳۶۱۱,۳۹۹-۰.۱۴۱,۴۰۲۱۰.۰۷۱,۴۰۱
پتروشيمي‌ خارك‌۲۳۵,۱۴۵۸,۰۰ B ۳۵,۰۰۰۳۳,۲۳۸ ۳۴,۲۳۷۱۷۷۳۵,۰۰۰۳۳,۲۳۸۳۴,۱۸۷-۵۰-۰.۱۵۳۳,۷۵۰-,۴۸۷-۱.۴۲۳۴,۲۳۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران۱۳۸,۷۳۲۴,۵۷ B ۳,۳۴۰۳,۲۹۱ ۳,۴۱۱۴۲۳,۳۴۰۳,۲۹۱۳,۴۰۶-۰.۱۵۳,۲۹۱-,۱۲۰-۳.۵۲۳,۴۱۱
سيمان‌هرمزگان‌۱,۸۴۱۸,۹۰ M ۴,۸۱۹۴,۸۱۶ ۵,۰۶۸۳۴,۸۱۹۴,۸۱۶۵,۰۶۶-۰.۰۴۴,۸۱۹-,۲۴۹-۴.۹۱۵,۰۶۸
نوردوقطعات‌ فولادي‌۸,۰۳۸۷,۰۰ M ۹,۱۹۹۸,۳۶۳ ۸,۷۹۹۱۰۹,۱۹۹۸,۳۶۳۸,۷۸۶-۱۳-۰.۱۵۸,۹۸۸۱۸۹۲.۱۵۸,۷۹۹
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۶,۶۰ M۹,۲۷ B ۱,۴۰۴۱,۴۰۴ ۱,۴۰۵۱۱,۴۰۴۱,۴۰۴۱,۴۰۴-۰.۰۷۱,۴۰۴-۰.۰۷۱,۴۰۵
بيسكويت‌ گرجي‌۴,۰۰۰۱,۴۴ M ۳,۶۰۸۳,۶۰۸ ۳,۷۹۷۳۳,۶۰۸۳,۶۰۸۳,۷۹۱-۰.۱۶۳,۶۰۸-,۱۸۹-۴.۹۸۳,۷۹۷
سرمايه‌گذاري‌ملت‌۱,۳۸ M۹,۱۸ B ۶۷۱۶۶۵ ۶۷۱۱۵۱۶۷۱۶۶۵۶۶۷-۰.۶۰۶۶۶-۰.۷۵۶۷۱
صنايع سيمان دشتستان۴,۶۹۲۷,۱۰ M ۱,۵۱۱۱,۵۱۱ ۱,۵۹۰۴۱,۵۱۱۱,۵۱۱۱,۵۸۹-۰.۰۶۱,۵۱۱-۷۹-۴.۹۷۱,۵۹۰
سرمايه گذاري دارويي تامين۲۱۸,۳۰۹۹,۱۳ B ۴,۲۲۱۴,۱۶۲ ۴,۲۲۳۱۸۴,۲۲۱۴,۱۶۲۴,۲۱۶-۰.۱۷۴,۱۶۲-۶۱-۱.۴۴۴,۲۲۳
چرخشگر۱,۴۸ M۲,۰۹ B ۱,۴۰۷۱,۴۰۷ ۱,۴۰۷۱۱,۴۰۷۱,۴۰۷۱,۴۰۷۰۰.۰۰۱,۴۰۷۰۰.۰۰۱,۴۰۷
چرخشگر۴۹۷,۳۸۵۵,۵۶ B ۱,۱۴۱۱,۰۹۸ ۱,۱۲۱۷۳۱,۱۴۱۱,۰۹۸۱,۱۱۹-۰.۱۸۱,۱۰۰-۲۱-۱.۸۷۱,۱۲۱
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان۶,۳۴ M۶,۵۰ B ۱,۰۳۱۱,۰۳۱ ۱,۰۳۱۱۱,۰۳۱۱,۰۳۱۱,۰۳۱۰۰.۰۰۱,۰۳۱۰۰.۰۰۱,۰۳۱
كنتورسازي‌ايران‌۵,۰۰۰۲,۳۲ B ۴۶,۴۱۷۴۶,۴۱۷ ۴۶,۵۶۷۵۴۶,۴۱۷۴۶,۴۱۷۴۶,۴۱۷-,۱۵۰-۰.۳۲۴۶,۴۱۷-,۱۵۰-۰.۳۲۴۶,۵۶۷
قند لرستان‌۵۲,۸۲۴۲,۴۷ B ۴,۷۸۸۴,۶۵۰ ۴,۷۱۰۱۸۴,۷۸۸۴,۶۵۰۴,۷۰۱-۰.۱۹۴,۶۵۰-۶۰-۱.۲۷۴,۷۱۰
پارس‌ پامچال‌۴,۱۸۵۴,۱۳ M ۹,۸۷۹۹,۸۷۹ ۱۰,۳۹۸۲۹,۸۷۹۹,۸۷۹۱۰,۳۵۳-۴۵-۰.۴۳۹,۸۷۹-,۵۱۹-۴.۹۹۱۰,۳۹۸
بانك‌پارسيان‌۲,۴۹ M۲,۴۰ B ۹۷۴۹۴۲ ۹۷۳۱۸۰۹۷۴۹۴۲۹۷۱-۰.۲۱۹۷۰-۰.۳۱۹۷۳
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌۳,۱۹ M۱,۲۳ B ۳,۹۳۹۳,۷۶۶ ۳,۸۶۷۳۷۸۳,۹۳۹۳,۷۶۶۳,۸۵۹-۰.۲۱۳,۹۳۹۷۲۱.۸۶۳,۸۶۷
گروه پتروشيمي س. ايرانيان۱,۸۹ M۲,۶۰ B ۱,۳۷۳۱,۳۷۳ ۱,۳۷۳۱۱,۳۷۳۱,۳۷۳۱,۳۷۳۰۰.۰۰۱,۳۷۳۰۰.۰۰۱,۳۷۳
داروسازي زاگرس فارمد پارس۶,۰۰۰۱,۳۹ M ۲,۳۲۱۲,۳۲۱ ۲,۴۲۸۴۲,۳۲۱۲,۳۲۱۲,۴۲۵-۰.۱۲۲,۳۲۱-,۱۰۷-۴.۴۱۲,۴۲۸
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌۱۹۶,۹۲۲۱,۱۰ B ۵,۸۵۰۵,۶۵۱ ۵,۷۸۵۶۲۵,۸۵۰۵,۶۵۱۵,۷۷۳-۱۲-۰.۲۱۵,۶۷۵-,۱۱۰-۱.۹۰۵,۷۸۵
لبنيات‌ پاك‌۱,۴۰ M۱,۹۰ B ۱,۴۱۸۱,۳۷۱ ۱,۳۸۸۱۹۷۱,۴۱۸۱,۳۷۱۱,۳۸۵-۰.۲۲۱,۳۷۱-۱۷-۱.۲۲۱,۳۸۸
سرمايه گذاري شفادارو۵,۱۴ M۲,۱۷ B ۴,۲۳۱۴,۲۳۱ ۴,۲۳۱۱۴,۲۳۱۴,۲۳۱۴,۲۳۱۰۰.۰۰۴,۲۳۱۰۰.۰۰۴,۲۳۱
گروه‌صنعتي‌بوتان‌۵۰۸,۱۰۳۲,۳۰ B ۴,۶۰۹۴,۲۹۲ ۴,۴۴۲۱۴۴۴,۶۰۹۴,۲۹۲۴,۴۳۲-۱۰-۰.۲۳۴,۴۷۸۳۶۰.۸۱۴,۴۴۲
آسان پرداخت پرشين۲,۰۰ M۳,۲۰ B ۱۶,۰۰۰۱۶,۰۰۰ ۱۶,۰۸۳۱۱۶,۰۰۰۱۶,۰۰۰۱۶,۰۰۰-۸۳-۰.۵۲۱۶,۰۰۰-۸۳-۰.۵۲۱۶,۰۸۳
دارويي‌ رازك‌۱۱,۲۸۲۱,۰۲ B ۹,۱۸۰۹,۰۹۹ ۹,۵۷۷۱۵۹,۱۸۰۹,۰۹۹۹,۵۵۵-۲۲-۰.۲۳۹,۰۹۹-,۴۷۸-۴.۹۹۹,۵۷۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران۳,۰۰ M۴,۸۸ B ۱,۶۲۸۱,۶۲۸ ۱,۶۲۸۱۱,۶۲۸۱,۶۲۸۱,۶۲۸۰۰.۰۰۱,۶۲۸۰۰.۰۰۱,۶۲۸
ايران‌ مرينوس‌۴,۲۴۷۲,۲۳ M ۵,۲۵۳۵,۲۵۱ ۵,۵۲۲۳۵,۲۵۳۵,۲۵۱۵,۵۰۹-۱۳-۰.۲۴۵,۲۵۲-,۲۷۰-۴.۸۹۵,۵۲۲
قندهكمتان‌۹۸۸,۳۰۳۴,۶۰ B ۴,۷۳۷۴,۵۷۰ ۴,۶۳۴۱۸۸۴,۷۳۷۴,۵۷۰۴,۶۲۳-۱۱-۰.۲۴۴,۶۰۰-۳۴-۰.۷۳۴,۶۳۴
سيمان‌ شمال‌۴۵,۰۶۷۵,۴۶ M ۱,۲۳۹۱,۲۰۰ ۱,۲۳۹۱۳۱,۲۳۹۱,۲۰۰۱,۲۳۶-۰.۲۴۱,۲۰۰-۳۹-۳.۱۵۱,۲۳۹
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند۲۲۸,۸۹۲۳,۷۰ B ۱,۶۲۴۱,۶۱۱ ۱,۶۴۸۳۶۱,۶۲۴۱,۶۱۱۱,۶۴۴-۰.۲۴۱,۶۱۶-۳۲-۱.۹۴۱,۶۴۸
ح . شهد ايران‌۴,۴۹ M۶,۵۰ B ۱,۴۵۰۱,۴۵۰ ۱,۴۵۰۱۴۳۱,۴۵۰۱,۴۵۰۱,۴۵۰۰۰.۰۰۱,۴۵۰۰۰.۰۰۱,۴۵۰
معادن‌ بافق‌۴۵۰,۴۱۹۷,۶۰ B ۱۷,۱۳۰۱۶,۶۰۰ ۱۶,۹۰۲۲۴۶۱۷,۱۳۰۱۶,۶۰۰۱۶,۸۵۳-۴۹-۰.۲۹۱۶,۹۳۰۲۸۰.۱۷۱۶,۹۰۲
ح . داروسازي‌ سينا۱,۷۸ M۳,۶۸ B ۲۰,۷۰۰۲۰,۷۰۰ ۲۱,۰۰۰۳۶۲۰,۷۰۰۲۰,۷۰۰۲۰,۷۰۰-,۳۰۰-۱.۴۳۲۰,۷۰۰-,۳۰۰-۱.۴۳۲۱,۰۰۰
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين۹,۱۴۲۵,۴۹ M ۶,۰۰۰۶,۰۰۰ ۶,۱۵۷۳۶,۰۰۰۶,۰۰۰۶,۱۳۹-۱۸-۰.۲۹۶,۰۰۰-,۱۵۷-۲.۵۵۶,۱۵۷
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر۱۳,۵۵۷۱,۰۸ B ۸,۰۸۸۸,۰۱۲ ۸,۱۷۲۵۸,۰۸۸۸,۰۱۲۸,۱۴۸-۲۴-۰.۲۹۸,۰۱۲-,۱۶۰-۱.۹۶۸,۱۷۲
پارس‌ مينو۳۲,۳۶۱۷,۶۰ M ۲,۳۵۰۲,۳۴۹ ۲,۴۷۲۱۷۲,۳۵۰۲,۳۴۹۲,۴۶۴-۰.۳۲۲,۳۴۹-,۱۲۳-۴.۹۸۲,۴۷۲
پارس‌ دارو۲۹,۱۷۹۱,۷۰ B ۵,۹۹۷۵,۷۱۲ ۵,۸۸۴۳۳۵,۹۹۷۵,۷۱۲۵,۸۶۴-۲۰-۰.۳۴۵,۹۳۹۵۵۰.۹۳۵,۸۸۴
شيشه‌ و گاز۵۱۲,۶۷۵۲,۱۰ B ۴,۱۹۹۳,۸۵۳ ۴,۰۵۵۱۲۶۴,۱۹۹۳,۸۵۳۴,۰۴۰-۱۵-۰.۳۷۳,۸۵۳-,۲۰۲-۴.۹۸۴,۰۵۵
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌۲۲,۳۷۵۸,۱۲ M ۳,۶۹۹۳,۶۰۶ ۳,۷۷۵۱۶۳,۶۹۹۳,۶۰۶۳,۷۶۱-۱۴-۰.۳۷۳,۶۲۰-,۱۵۵-۴.۱۱۳,۷۷۵
پتروشيمي‌شيراز۶,۵۶ M۱,۹۲ B ۲,۹۲۰۲,۹۲۰ ۲,۹۸۳۱۲,۹۲۰۲,۹۲۰۲,۹۲۰-۶۳-۲.۱۱۲,۹۲۰-۶۳-۲.۱۱۲,۹۸۳
تايدواترخاورميانه۴۲۵,۹۶۴۱,۳۰ B ۳,۱۷۷۳,۱۳۰ ۳,۱۶۹۷۶۳,۱۷۷۳,۱۳۰۳,۱۵۴-۱۵-۰.۴۷۳,۱۴۰-۲۹-۰.۹۲۳,۱۶۹
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۲,۸۵ B۳,۵۰ B ۱,۲۲۸۱,۲۲۸ ۱,۲۳۹۱۱,۲۲۸۱,۲۲۸۱,۲۲۸-۱۱-۰.۸۹۱,۲۲۸-۱۱-۰.۸۹۱,۲۳۹
دشت‌ مرغاب‌۴,۶۸۹۳,۶۴ M ۷,۷۷۴۷,۷۷۳ ۸,۱۸۲۶۷,۷۷۴۷,۷۷۳۸,۱۵۱-۳۱-۰.۳۸۷,۷۷۳-,۴۰۹-۵.۰۰۸,۱۸۲
تجارت الكترونيك پارسيان۸,۶۹ M۳,۱۸ B ۳,۶۵۷۳,۶۵۷ ۳,۷۰۰۱۳,۶۵۷۳,۶۵۷۳,۶۵۷-۴۳-۱.۱۶۳,۶۵۷-۴۳-۱.۱۶۳,۷۰۰
پتروشيمي‌شيراز۲,۳۰ M۸,۳۰ B ۳,۶۷۹۳,۵۲۲ ۳,۶۲۸۲۰۶۳,۶۷۹۳,۵۲۲۳,۶۱۴-۱۴-۰.۳۹۳,۶۱۹-۰.۲۵۳,۶۲۸
سيمان‌سپاهان‌۹۱۹,۲۲۸۶,۹۸ B ۷۷۴۷۵۵ ۷۶۳۱۰۰۷۷۴۷۵۵۷۶۰-۰.۳۹۷۵۵-۱.۰۵۷۶۳
ح . سيمان‌ شرق‌۱,۸۰ B۱,۶۰ B ۹۹ ۹۲,۲۳۴۹۹۹۰۰.۰۰۹۰۰.۰۰۹
سيمان‌هرمزگان‌۲,۲۲ M۱,۰۲ B ۴,۶۰۴۴,۶۰۴ ۴,۶۰۴۱۴,۶۰۴۴,۶۰۴۴,۶۰۴۰۰.۰۰۴,۶۰۴۰۰.۰۰۴,۶۰۴
ح . مخابرات ايران۲,۱۴ B۲,۳۶ B ۱,۱۰۱۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰۴,۰۱۵۱,۱۰۱۱,۱۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰
آسان پرداخت پرشين۲۴۷,۶۵۳۳,۴۰ B ۱۴,۱۷۷۱۳,۸۵۱ ۱۴,۰۹۰۲۸۷۱۴,۱۷۷۱۳,۸۵۱۱۴,۰۳۴-۵۶-۰.۴۰۱۳,۸۵۲-,۲۳۸-۱.۶۹۱۴,۰۹۰
ح . لبنيات‌كالبر۲,۹۰ M۸,۷۱ B ۳۰۰۳۰۰ ۳۰۲۱۳۰۰۳۰۰۳۰۰-۰.۶۶۳۰۰-۰.۶۶۳۰۲
ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌۳,۱۷۴۸,۴۰ M ۲,۶۵۰۲,۶۵۰ ۲,۶۵۳۱۲,۶۵۰۲,۶۵۰۲,۶۵۰-۰.۱۱۲,۶۵۰-۰.۱۱۲,۶۵۳
آلومينيوم‌ايران‌۴,۰۰ M۵,۲۴ B ۱,۳۱۱۱,۳۱۱ ۱,۳۱۱۱۱,۳۱۱۱,۳۱۱۱,۳۱۱۰۰.۰۰۱,۳۱۱۰۰.۰۰۱,۳۱۱
پرداخت الكترونيك سامان كيش۶۴۹,۸۰۴۶,۶۰ B ۱۰,۲۹۰۹,۹۵۰ ۱۰,۱۷۷۳۲۴۱۰,۲۹۰۹,۹۵۰۱۰,۱۳۵-۴۲-۰.۴۱۱۰,۱۸۵۸۰.۰۸۱۰,۱۷۷
پالايش نفت بندرعباس۲,۷۸ M۲,۶۵ B ۹,۶۹۹۹,۲۸۰ ۹,۵۶۶۵۵۳۹,۶۹۹۹,۲۸۰۹,۵۲۶-۴۰-۰.۴۲۹,۶۰۱۳۵۰.۳۷۹,۵۶۶
پالايش نفت اصفهان۱,۶۸ M۸,۴۱ B ۵,۰۸۰۴,۸۸۹ ۵,۰۲۶۱,۶۵۷۵,۰۸۰۴,۸۸۹۵,۰۰۴-۲۲-۰.۴۴۵,۰۲۰-۰.۱۲۵,۰۲۶
ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۱,۵۱ M۳,۵۰ B ۲۳۵۲۳۱ ۲۳۷۳۸۳۲۳۵۲۳۱۲۳۲-۲.۱۱۲۳۱-۲.۵۳۲۳۷
بانك خاورميانه۵,۸۸ M۱,۰۴ B ۱,۷۷۰۱,۷۷۰ ۱,۷۴۰۱۱,۷۷۰۱,۷۷۰۱,۷۷۰۳۰۱.۷۲۱,۷۷۰۳۰۱.۷۲۱,۷۴۰
ح . ايران‌ خودرو۱,۲۳ M۱,۰۵ B ۸۵۵۸۵۵ ۸۵۵۱۸۵۵۸۵۵۸۵۵۰۰.۰۰۸۵۵۰۰.۰۰۸۵۵
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌۲,۳۴ M۳,۶۰ B ۱,۵۳۳۱,۵۰۱ ۱,۵۲۷۲۰۶۱,۵۳۳۱,۵۰۱۱,۵۲۰-۰.۴۶۱,۵۲۲-۰.۳۳۱,۵۲۷
سايپا۱,۱۵ B۹,۹۳ B ۸۹۶۸۳۲ ۸۶۳۶,۰۲۶۸۹۶۸۳۲۸۵۹-۰.۴۶۸۳۷-۲۶-۳.۰۱۸۶۳
بانك‌اقتصادنوين‌۹,۵۷ M۱,۰۱ B ۱,۰۵۵۱,۰۵۵ ۱,۰۶۹۲۱,۰۵۵۱,۰۵۵۱,۰۵۵-۱۴-۱.۳۱۱,۰۵۵-۱۴-۱.۳۱۱,۰۶۹
سيمان‌ داراب‌۱,۰۴ M۱,۱۰ B ۱,۰۷۰۱,۰۵۰ ۱,۰۶۳۸۴۱,۰۷۰۱,۰۵۰۱,۰۵۸-۰.۴۷۱,۰۶۳۰۰.۰۰۱,۰۶۳
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌۳۵۳,۲۸۸۵,۹۰ B ۱,۷۰۰۱,۶۵۵ ۱,۶۷۹۵۱۱,۷۰۰۱,۶۵۵۱,۶۷۱-۰.۴۸۱,۶۸۸۹۰.۵۴۱,۶۷۹
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران۱,۲۴ B۴,۹۵ B ۳,۹۸۰۳,۹۸۰ ۳,۹۸۶۱۳,۹۸۰۳,۹۸۰۳,۹۸۰-۰.۱۵۳,۹۸۰-۰.۱۵۳,۹۸۶
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۹۲۸,۶۰۳۱,۳۰ B ۱,۴۴۱۱,۴۰۸ ۱,۴۳۶۱۲۷۱,۴۴۱۱,۴۰۸۱,۴۲۹-۰.۴۹۱,۴۰۸-۲۸-۱.۹۵۱,۴۳۶
مخابرات ايران۳,۹۸ M۷,۰۰ B ۱,۷۸۶۱,۷۵۰ ۱,۷۷۷۴۳۷۱,۷۸۶۱,۷۵۰۱,۷۶۸-۰.۵۱۱,۷۶۰-۱۷-۰.۹۶۱,۷۷۷
ح . نيروترانس‌۴۰۰۱,۷۰ M ۴,۳۰۱۴,۳۰۱ ۴,۷۰۱۱۴,۳۰۱۴,۳۰۱۴,۳۰۱-,۴۰۰-۸.۵۱۴,۳۰۱-,۴۰۰-۸.۵۱۴,۷۰۱
قندنقش‌جهان‌۱۶,۳۲۶۶,۸۸ M ۴,۴۵۶۴,۱۷۰ ۴,۳۱۲۱۰۴,۴۵۶۴,۱۷۰۴,۲۹۸-۱۴-۰.۳۲۴,۴۰۰۸۸۲.۰۴۴,۳۱۲
پالايش نفت تبريز۲,۵۵ M۲,۰۰ B ۷,۸۵۰۷,۸۵۰ ۸,۱۰۳۱۷,۸۵۰۷,۸۵۰۷,۸۵۰-,۲۵۳-۳.۱۲۷,۸۵۰-,۲۵۳-۳.۱۲۸,۱۰۳
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو۸۳,۹۳۸۷,۵۸ B ۹,۱۸۰۹,۰۰۰ ۹,۰۸۷۷۲۹,۱۸۰۹,۰۰۰۹,۰۴۰-۴۷-۰.۵۲۹,۱۸۰۹۳۱.۰۲۹,۰۸۷
ايران‌ ترانسفو۴۴۱,۱۹۴۲,۳۰ B ۵,۳۴۰۵,۱۵۱ ۵,۳۵۹۷۶۵,۳۴۰۵,۱۵۱۵,۳۳۱-۲۸-۰.۵۲۵,۲۸۴-۷۵-۱.۴۰۵,۳۵۹
قنداصفهان‌۴۳,۲۳۸۳,۴۸ B ۸,۲۰۰۸,۰۲۱ ۸,۱۵۲۴۶۸,۲۰۰۸,۰۲۱۸,۱۰۷-۴۵-۰.۵۵۸,۰۲۱-,۱۳۱-۱.۶۱۸,۱۵۲
سيمان‌مازندران‌۲,۵۰ M۳,۱۷ B ۱۲,۶۷۰۱۲,۶۷۰ ۱۲,۷۴۳۱۱۲,۶۷۰۱۲,۶۷۰۱۲,۶۷۰-۷۳-۰.۵۷۱۲,۶۷۰-۷۳-۰.۵۷۱۲,۷۴۳
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌۶۹۳,۶۷۱۴,۹۰ B ۷,۲۰۰۶,۹۰۰ ۷,۰۶۰۱۳۴۷,۲۰۰۶,۹۰۰۷,۰۲۱-۳۹-۰.۵۵۷,۱۵۰۹۰۱.۲۷۷,۰۶۰
پارس‌ الكتريك‌۲۲۱,۷۵۹۷,۱۶ B ۳,۳۷۸۳,۱۱۲ ۳,۲۴۸۴۹۳,۳۷۸۳,۱۱۲۳,۲۳۰-۱۸-۰.۵۵۳,۲۳۸-۱۰-۰.۳۱۳,۲۴۸
صنعتي‌ آما۱,۲۳ M۵,۰۸ B ۴,۱۰۰۴,۱۰۰ ۴,۱۵۲۳۴,۱۰۰۴,۱۰۰۴,۱۰۰-۵۲-۱.۲۵۴,۱۰۰-۵۲-۱.۲۵۴,۱۵۲
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۳۵۰,۴۴۸۳,۰۸ B ۹۰۲۸۷۴ ۸۹۸۵۱۹۰۲۸۷۴۸۹۳-۰.۵۶۸۸۵-۱۳-۱.۴۵۸۹۸
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۴۰,۰۰۰۴,۸۹ M ۱,۲۲۳۱,۲۲۳ ۱,۲۳۱۱۱,۲۲۳۱,۲۲۳۱,۲۲۳-۰.۶۵۱,۲۲۳-۰.۶۵۱,۲۳۱
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌۵۵۶,۵۸۳۷,۵۳ B ۱,۳۷۵۱,۳۴۰ ۱,۳۸۰۵۶۱,۳۷۵۱,۳۴۰۱,۳۷۲-۰.۵۸۱,۳۵۷-۲۳-۱.۶۷۱,۳۸۰
بيمه دانا۱,۰۰ M۲,۱۲ B ۲,۱۱۶۲,۱۱۶ ۲,۱۲۴۱۲,۱۱۶۲,۱۱۶۲,۱۱۶-۰.۳۸۲,۱۱۶-۰.۳۸۲,۱۲۴
بانك خاورميانه۱,۲۳ M۲,۱۰ B ۱,۷۹۶۱,۷۲۲ ۱,۷۴۷۵۷۱,۷۹۶۱,۷۲۲۱,۷۳۶-۱۱-۰.۶۳۱,۷۴۰-۰.۴۰۱,۷۴۷
سرمايه گذاري خوارزمي۱,۳۷ M۱,۱۹ B ۸۷۸۸۵۱ ۸۷۱۵۲۷۸۷۸۸۵۱۸۶۵-۰.۶۹۸۶۲-۱.۰۳۸۷۱
سيمان‌شاهرود۱۷۷,۵۸۵۲,۱۱ B ۱,۲۰۰۱,۱۸۰ ۱,۲۱۴۲۲۱,۲۰۰۱,۱۸۰۱,۲۰۵-۰.۷۴۱,۱۸۲-۳۲-۲.۶۴۱,۲۱۴
ح.بيمه پارسيان۴,۲۳ M۲,۸۲ B ۶۶۷۶۶۷ ۶۸۳۱۶۶۷۶۶۷۶۶۷-۱۶-۲.۳۴۶۶۷-۱۶-۲.۳۴۶۸۳
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ۱,۳۲ M۱,۴۰ B ۱,۰۷۲۱,۰۳۶ ۱,۰۶۳۶۳۲۱,۰۷۲۱,۰۳۶۱,۰۵۵-۰.۷۵۱,۰۵۵-۰.۷۵۱,۰۶۳
زامياد۲,۰۰ M۱,۵۶ B ۷۸۰۷۸۰ ۸۰۰۱۷۸۰۷۸۰۷۸۰-۲۰-۲.۵۰۷۸۰-۲۰-۲.۵۰۸۰۰
ايران‌ خودروديزل‌۲,۴۷ M۱,۲۵ B ۵۱۶۵۰۰ ۵۱۴۱,۲۷۲۵۱۶۵۰۰۵۰۵-۱.۷۵۵۰۳-۱۱-۲.۱۴۵۱۴
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۵,۴۹ M۱,۲۴ B ۲,۲۷۰۲,۲۷۰ ۲,۲۹۷۳۲,۲۷۰۲,۲۷۰۲,۲۷۰-۲۷-۱.۱۸۲,۲۷۰-۲۷-۱.۱۸۲,۲۹۷
كارخانجات‌داروپخش‌۳۰,۲۰۰۱,۶۲ B ۵,۳۹۴۵,۳۹۴ ۵,۶۷۷۲۵,۳۹۴۵,۳۹۴۵,۶۳۴-۴۳-۰.۷۶۵,۳۹۴-,۲۸۳-۴.۹۹۵,۶۷۷
سيمان‌ كارون‌۱۸۱,۷۹۳۶,۴۲ B ۳,۶۰۱۳,۴۸۶ ۳,۵۶۰۶۶۳,۶۰۱۳,۴۸۶۳,۵۳۱-۲۹-۰.۸۱۳,۵۴۶-۱۴-۰.۳۹۳,۵۶۰
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۱,۳۰ M۱,۵۰ B ۱,۱۵۴۱,۱۵۴ ۱,۱۵۸۱۱,۱۵۴۱,۱۵۴۱,۱۵۴-۰.۳۵۱,۱۵۴-۰.۳۵۱,۱۵۸
سامان‌ گستراصفهان‌۱۶۴,۶۰۵۲,۳۱ B ۱,۴۶۰۱,۴۰۰ ۱,۴۳۱۳۹۱,۴۶۰۱,۴۰۰۱,۴۲۰-۱۱-۰.۷۷۱,۴۰۰-۳۱-۲.۱۷۱,۴۳۱
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌۹,۰۰ M۱,۶۸ B ۱,۸۷۰۱,۸۷۰ ۱,۸۷۶۱۱,۸۷۰۱,۸۷۰۱,۸۷۰-۰.۳۲۱,۸۷۰-۰.۳۲۱,۸۷۶
سيمان‌هگمتان‌۱۰۵,۹۱۹۱,۸۳ B ۱,۷۹۰۱,۷۲۲ ۱,۷۶۹۲۸۱,۷۹۰۱,۷۲۲۱,۷۵۵-۱۴-۰.۷۹۱,۷۳۰-۳۹-۲.۲۰۱,۷۶۹
پست بانك ايران۱,۷۰ M۳,۰۸ B ۱,۸۱۰۱,۸۱۰ ۱,۸۵۰۳۱,۸۱۰۱,۸۱۰۱,۸۱۰-۴۰-۲.۱۶۱,۸۱۰-۴۰-۲.۱۶۱,۸۵۰
ح . داروسازي‌ ابوريحان‌۱,۵۶ M۸,۶۰ B ۵,۵۰۰۵,۵۰۰ ۵,۵۲۰۶۹۵,۵۰۰۵,۵۰۰۵,۵۰۰-۲۰-۰.۳۶۵,۵۰۰-۲۰-۰.۳۶۵,۵۲۰
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۲,۰۰ M۲,۲۰ B ۱,۱۰۰۱,۱۰۰ ۱,۱۱۴۱۱,۱۰۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰-۱۴-۱.۲۶۱,۱۰۰-۱۴-۱.۲۶۱,۱۱۴
بيمه ما۱۵۲,۶۲۶۱,۵۸ B ۱,۰۶۷۱,۰۳۰ ۱,۰۷۳۲۴۱,۰۶۷۱,۰۳۰۱,۰۶۴-۰.۸۴۱,۰۶۷-۰.۵۶۱,۰۷۳
گلوكوزان‌۱۶,۲۲۵۱,۶۳ B ۱۰,۰۹۰۹,۹۹۱ ۱۰,۵۱۰۱۷۱۰,۰۹۰۹,۹۹۱۱۰,۴۱۶-۹۴-۰.۸۹۱۰,۰۹۰-,۴۲۰-۴.۰۰۱۰,۵۱۰
پاكسان‌۹۰,۲۴۹۴,۰۲ B ۴,۵۴۹۴,۴۰۵ ۴,۵۶۳۳۷۴,۵۴۹۴,۴۰۵۴,۵۲۲-۴۱-۰.۹۰۴,۴۴۵-,۱۱۸-۲.۵۹۴,۵۶۳
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌۱,۰۳ M۱,۶۱ B ۱,۵۵۰۱,۵۵۰ ۱,۵۶۸۱۱,۵۵۰۱,۵۵۰۱,۵۵۰-۱۸-۱.۱۵۱,۵۵۰-۱۸-۱.۱۵۱,۵۶۸
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۲۹۴,۲۲۰۲,۸۲ B ۹۹۵۹۵۵ ۹۷۸۴۲۹۹۵۹۵۵۹۶۹-۰.۹۲۹۹۵۱۷۱.۷۴۹۷۸
داروسازي‌ روزدارو۵۷,۰۸۸۱,۰۲ B ۱,۷۹۵۱,۷۹۰ ۱,۸۸۰۸۱,۷۹۵۱,۷۹۰۱,۸۶۲-۱۸-۰.۹۶۱,۷۹۵-۸۵-۴.۵۲۱,۸۸۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس۱,۳۵ M۸,۲۲ B ۶,۱۶۰۶,۰۵۰ ۶,۱۵۰۲۶,۱۶۰۶,۰۵۰۶,۰۷۸-۷۲-۱.۱۷۶,۰۵۰-,۱۰۰-۱.۶۳۶,۱۵۰
دارويي‌ لقمان‌۸۰,۴۴۹۱,۳۷ B ۱,۷۵۰۱,۶۹۵ ۱,۷۶۸۳۴۱,۷۵۰۱,۶۹۵۱,۷۵۱-۱۷-۰.۹۶۱,۷۲۰-۴۸-۲.۷۱۱,۷۶۸
بانك صادرات ايران۵,۰۰ M۴,۵۰ B ۹۰۰۹۰۰ ۹۰۹۳۹۰۰۹۰۰۹۰۰-۰.۹۹۹۰۰-۰.۹۹۹۰۹
ح . فولاد خراسان۱۰,۱۳۴۳,۹۶ M ۴,۳۴۷۳,۸۱۰ ۴,۰۰۰۱۴۴,۳۴۷۳,۸۱۰۳,۹۱۰-۹۰-۲.۲۵۴,۰۰۰۰۰.۰۰۴,۰۰۰
سرمايه‌گذاري‌ سايپا۳,۷۶ M۲,۶۲ B ۷۲۱۶۷۴ ۷۰۳۱,۸۴۳۷۲۱۶۷۴۶۹۶-۱.۰۰۶۸۲-۲۱-۲.۹۹۷۰۳
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۱,۱۵ M۷,۷۰ B ۶۹۳۶۶۰ ۶۷۷۷۹۶۶۹۳۶۶۰۶۷۰-۱.۰۳۶۶۱-۱۶-۲.۳۶۶۷۷
پتروشيمي جم۵,۰۰ M۶,۰۰ B ۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰ ۱۲,۲۷۲۱۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰-,۲۷۲-۲.۲۲۱۲,۰۰۰-,۲۷۲-۲.۲۲۱۲,۲۷۲
ح . سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۱,۲۵ M۱,۱۰ B ۹۲۸۶ ۸۹۴۰۱۹۲۸۶۸۸-۱.۱۲۹۰۱۱.۱۲۸۹
ح . داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌۱۵۳,۱۰۶۵,۴۸ B ۳,۵۹۰۳,۵۸۰ ۳,۶۰۰۷۳,۵۹۰۳,۵۸۰۳,۵۸۰-۲۰-۰.۵۶۳,۵۸۰-۲۰-۰.۵۶۳,۶۰۰
بيمه ملت۵,۰۰ M۸,۵۰ B ۱,۷۰۰۱,۷۰۰ ۱,۷۲۶۱۱,۷۰۰۱,۷۰۰۱,۷۰۰-۲۶-۱.۵۱۱,۷۰۰-۲۶-۱.۵۱۱,۷۲۶
كاشي‌ سعدي‌۱۲۱,۷۹۰۱,۷۸ B ۱,۵۷۵۱,۴۳۳ ۱,۵۰۸۳۱۱,۵۷۵۱,۴۳۳۱,۴۹۱-۱۷-۱.۱۳۱,۴۷۰-۳۸-۲.۵۲۱,۵۰۸
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۱,۹۱ M۲,۸۴ B ۱,۵۳۹۱,۴۷۰ ۱,۴۹۸۹۸۱۱,۵۳۹۱,۴۷۰۱,۴۸۱-۱۷-۱.۱۳۱,۴۸۹-۰.۶۰۱,۴۹۸
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌۵,۰۰ M۱,۳۲ B ۲,۶۳۰۲,۶۳۰ ۲,۶۶۶۱۲,۶۳۰۲,۶۳۰۲,۶۳۰-۳۶-۱.۳۵۲,۶۳۰-۳۶-۱.۳۵۲,۶۶۶
گروه‌بهمن‌۹,۶۱ M۷,۵۰ B ۸۰۰۷۷۱ ۷۹۱۶۳۶۸۰۰۷۷۱۷۸۲-۱.۱۴۷۸۸-۰.۳۸۷۹۱
تجارت الكترونيك پارسيان۹,۴۰ M۲,۱۶ B ۲,۳۰۰۲,۳۰۰ ۲,۳۰۹۱۲,۳۰۰۲,۳۰۰۲,۳۰۰-۰.۳۹۲,۳۰۰-۰.۳۹۲,۳۰۹
واسپاري ملت۱,۷۰ M۲,۵۰ B ۱,۵۴۹۱,۴۲۶ ۱,۵۰۱۱۸۸۱,۵۴۹۱,۴۲۶۱,۴۸۳-۱۸-۱.۲۰۱,۴۹۶-۰.۳۳۱,۵۰۱
سرمايه گذاري پرديس۱۵۳,۴۸۶۱,۷۲ B ۱,۱۲۶۱,۱۲۰ ۱,۱۶۷۱۵۱,۱۲۶۱,۱۲۰۱,۱۵۳-۱۴-۱.۲۰۱,۱۲۲-۴۵-۳.۸۶۱,۱۶۷
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد۱,۰۰ B۳,۱۰ B ۳,۱۰۰۳,۱۰۰ ۳,۲۱۱۱۳,۱۰۰۳,۱۰۰۳,۱۰۰-,۱۱۱-۳.۴۶۳,۱۰۰-,۱۱۱-۳.۴۶۳,۲۱۱
ح . توليدمواداوليه‌داروپخش‌۱,۱۵ M۸,۵۰ B ۷,۶۰۰۷,۴۰۰ ۷,۷۵۰۴۲۷,۶۰۰۷,۴۰۰۷,۴۰۵-,۳۴۵-۴.۴۵۷,۴۰۰-,۳۵۰-۴.۵۲۷,۷۵۰
ح .گروه دارويي سبحان۳۵۰,۴۵۵۸,۳۱ B ۲,۴۱۸۲,۳۱۶ ۲,۳۸۹۷۵۲,۴۱۸۲,۳۱۶۲,۳۷۲-۱۷-۰.۷۱۲,۳۵۰-۳۹-۱.۶۳۲,۳۸۹
پتروشيمي فجر۴,۲۴ M۲,۳۳ B ۵,۵۸۰۵,۳۸۷ ۵,۵۶۹۳۰۱۵,۵۸۰۵,۳۸۷۵,۵۰۱-۶۸-۱.۲۲۵,۴۲۰-,۱۴۹-۲.۶۸۵,۵۶۹
كارت اعتباري ايران كيش۱,۹۰ M۵,۲۲ B ۲,۷۴۶۲,۷۴۶ ۲,۷۷۹۱۲,۷۴۶۲,۷۴۶۲,۷۴۶-۳۳-۱.۱۹۲,۷۴۶-۳۳-۱.۱۹۲,۷۷۹
كارتن‌ ايران‌۸,۰۰ M۴,۸۰ B ۶,۰۰۰۶,۰۰۰ ۶,۰۷۸۲۶,۰۰۰۶,۰۰۰۶,۰۰۰-۷۸-۱.۲۸۶,۰۰۰-۷۸-۱.۲۸۶,۰۷۸
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌۵۸۴,۲۱۸۳,۴۰ B ۶,۰۹۰۵,۸۴۷ ۵,۹۷۱۲۲۰۶,۰۹۰۵,۸۴۷۵,۸۹۸-۷۳-۱.۲۲۵,۹۱۹-۵۲-۰.۸۷۵,۹۷۱
ليزينگ رايان‌ سايپا۱,۲۳ M۱,۴۹ B ۱,۲۴۹۱,۱۹۴ ۱,۲۲۴۸۹۸۱,۲۴۹۱,۱۹۴۱,۲۰۹-۱۵-۱.۲۳۱,۱۹۶-۲۸-۲.۲۹۱,۲۲۴
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۳,۳۰ M۳,۴۳ B ۱,۰۴۰۱,۰۴۰ ۱,۰۷۰۱۱,۰۴۰۱,۰۴۰۱,۰۴۰-۳۰-۲.۸۰۱,۰۴۰-۳۰-۲.۸۰۱,۰۷۰
توسعه معدني و صنعتي صبانور۸,۷۱ M۳,۴۴ B ۴,۰۲۵۳,۹۰۰ ۴,۰۰۶۸۴۲۴,۰۲۵۳,۹۰۰۳,۹۵۶-۵۰-۱.۲۵۴,۰۱۷۱۱۰.۲۷۴,۰۰۶
ح . نيروكلر۷,۴۹ M۱,۷۵ B ۲,۴۴۹۲,۳۱۰ ۲,۴۴۹۳۲۳۲,۴۴۹۲,۳۱۰۲,۳۴۴-,۱۰۵-۴.۲۹۲,۳۱۱-,۱۳۸-۵.۶۳۲,۴۴۹
ايران‌ خودرو۹,۸۴ M۲,۱۴ B ۲,۲۶۹۲,۱۲۰ ۲,۲۰۳۱,۱۹۱۲,۲۶۹۲,۱۲۰۲,۱۷۵-۲۸-۱.۲۷۲,۱۲۳-۸۰-۳.۶۳۲,۲۰۳
چيني‌ ايران۲۹۴,۹۲۴۸,۹۴ B ۳,۱۶۶۳,۰۰۹ ۳,۱۶۶۷۴۳,۱۶۶۳,۰۰۹۳,۰۳۴-,۱۳۲-۴.۱۷۳,۰۰۹-,۱۵۷-۴.۹۶۳,۱۶۶
كالسيمين‌۲,۷۴ M۱,۸۵ B ۶,۹۰۰۶,۶۵۱ ۶,۸۳۰۴۹۰۶,۹۰۰۶,۶۵۱۶,۷۴۳-۸۷-۱.۲۷۶,۷۸۰-۵۰-۰.۷۳۶,۸۳۰
ح . حمل‌ونقل‌توكا۵,۷۸ M۶,۷۰ B ۱,۱۸۰۱,۱۵۰ ۱,۱۸۰۳۵۶۱,۱۸۰۱,۱۵۰۱,۱۵۲-۲۸-۲.۳۷۱,۱۷۱-۰.۷۶۱,۱۸۰
تكنوتار۳۱۶,۸۹۲۱,۲۰ B ۳,۸۵۰۳,۶۷۰ ۳,۷۶۳۹۲۳,۸۵۰۳,۶۷۰۳,۷۱۵-۴۸-۱.۲۸۳,۶۷۵-۸۸-۲.۳۴۳,۷۶۳
پلاسكوكار۱,۴۸ M۱,۲۰ B ۸۴۰۸۰۵ ۸۲۰۱۸۲۸۴۰۸۰۵۸۰۹-۱۱-۱.۳۴۸۱۰-۱۰-۱.۲۲۸۲۰
رينگ‌سازي‌مشهد۱,۴۲ M۱,۹۰ B ۱,۳۶۵۱,۲۹۱ ۱,۳۳۲۱۵۹۱,۳۶۵۱,۲۹۱۱,۳۱۴-۱۸-۱.۳۵۱,۳۰۰-۳۲-۲.۴۰۱,۳۳۲
بورس اوراق بهادار تهران۷۴۲,۳۳۷۳,۰۰ B ۴,۱۳۵۴,۰۶۵ ۴,۱۳۲۱۸۱۴,۱۳۵۴,۰۶۵۴,۰۷۶-۵۶-۱.۳۶۴,۰۹۳-۳۹-۰.۹۴۴,۱۳۲
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌۵,۶۷ M۲,۱۴ B ۳,۹۸۰۳,۶۰۶ ۳,۸۲۹۱,۱۵۹۳,۹۸۰۳,۶۰۶۳,۷۷۵-۵۴-۱.۴۱۳,۸۸۶۵۷۱.۴۹۳,۸۲۹
بانك تجارت۱,۷۷ B۹,۶۳ B ۵۵۴۵۳۱ ۵۵۴۲۵۵۴۵۳۱۵۴۳-۱۱-۱.۹۹۵۵۴۰۰.۰۰۵۵۴
داروسازي‌ ابوريحان‌۵۱,۱۰۰۲,۹۹ B ۵,۹۶۶۵,۸۵۰ ۶,۰۵۹۱۸۵,۹۶۶۵,۸۵۰۵,۹۷۳-۸۶-۱.۴۲۵,۸۵۰-,۲۰۹-۳.۴۵۶,۰۵۹
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۵,۰۰ M۱,۸۵ B ۳,۷۰۰۳,۷۰۰ ۳,۷۴۴۱۳,۷۰۰۳,۷۰۰۳,۷۰۰-۴۴-۱.۱۸۳,۷۰۰-۴۴-۱.۱۸۳,۷۴۴
معدني‌ دماوند۲۷۳,۸۰۸۴,۳۰ B ۱۵,۹۶۷۱۵,۱۰۲ ۱۵,۸۵۰۵۰۱۵,۹۶۷۱۵,۱۰۲۱۵,۶۲۲-,۲۲۸-۱.۴۴۱۵,۹۶۶۱۱۶۰.۷۳۱۵,۸۵۰
پارس‌ خودرو۴,۸۱ M۳,۳۰ B ۷۱۵۶۶۸ ۶۹۴۲,۲۱۸۷۱۵۶۶۸۶۸۴-۱۰-۱.۴۴۶۷۴-۲۰-۲.۸۸۶۹۴
سايپاآذين‌۲,۱۰ M۳,۵۳ B ۱,۷۸۶۱,۶۳۴ ۱,۷۰۱۱,۶۴۷۱,۷۸۶۱,۶۳۴۱,۶۷۶-۲۵-۱.۴۷۱,۶۳۴-۶۷-۳.۹۴۱,۷۰۱
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو۵,۰۰ M۲,۰۴ B ۴,۰۷۰۴,۰۷۰ ۴,۱۲۷۱۴,۰۷۰۴,۰۷۰۴,۰۷۰-۵۷-۱.۳۸۴,۰۷۰-۵۷-۱.۳۸۴,۱۲۷
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد۴۵۰,۳۰۷۷,۸۲ B ۱,۷۳۷۱,۷۳۷ ۱,۷۵۲۱۱,۷۳۷۱,۷۳۷۱,۷۳۷-۱۵-۰.۸۶۱,۷۳۷-۱۵-۰.۸۶۱,۷۵۲
ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌۱,۰۸ M۱,۴۰ B ۱,۳۰۰۱,۲۵۹ ۱,۲۸۴۱۵۲۱,۳۰۰۱,۲۵۹۱,۲۶۵-۱۹-۱.۴۸۱,۲۶۸-۱۶-۱.۲۵۱,۲۸۴
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌۳۸۵,۱۵۶۱,۰۰ B ۲,۸۲۴۲,۶۴۰ ۲,۷۲۹۱۱۴۲,۸۲۴۲,۶۴۰۲,۶۸۸-۴۱-۱.۵۰۲,۶۶۳-۶۶-۲.۴۲۲,۷۲۹
ح . كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو۳,۵۲ M۱,۵۳ B ۴,۵۰۰۴,۳۰۰ ۴,۵۰۳۱۹۵۴,۵۰۰۴,۳۰۰۴,۳۳۷-,۱۶۶-۳.۶۹۴,۴۴۰-۶۳-۱.۴۰۴,۵۰۳
ح.سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي۱,۸۸ M۹,۵۲ B ۵۱۰۵۰۵ ۵۱۳۵۰۵۱۰۵۰۵۵۰۵-۱.۵۶۵۰۵-۱.۵۶۵۱۳
ح . كابل‌ البرز۷,۱۴ M۹,۷۰ B ۱,۴۰۱۱,۳۵۰ ۱,۴۰۰۳۵۳۱,۴۰۱۱,۳۵۰۱,۳۵۴-۴۶-۳.۲۹۱,۴۰۱۱۰.۰۷۱,۴۰۰
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌۱,۶۱ M۳,۰۷ B ۱,۹۲۴۱,۸۷۹ ۱,۹۲۵۶۸۱۱,۹۲۴۱,۸۷۹۱,۸۹۶-۲۹-۱.۵۱۱,۹۰۰-۲۵-۱.۳۰۱,۹۲۵
سيمان‌ دورود۳,۷۷ M۳,۰۰ B ۸۰۵۷۶۷ ۷۹۵۳۲۰۸۰۵۷۶۷۷۸۳-۱۲-۱.۵۱۷۷۶-۱۹-۲.۳۹۷۹۵
ح . داروسازي‌ اكسير۲,۱۰ M۹,۲۰ B ۴,۴۰۰۴,۴۰۰ ۴,۵۷۹۸۷۴,۴۰۰۴,۴۰۰۴,۴۰۰-,۱۷۹-۳.۹۱۴,۴۰۰-,۱۷۹-۳.۹۱۴,۵۷۹
پلي‌اكريل‌۳,۱۳ M۱,۵۲ B ۵۰۰۴۷۷ ۴۹۶۱,۸۰۱۵۰۰۴۷۷۴۸۴-۱۲-۲.۴۲۴۸۷-۱.۸۱۴۹۶
پتروشيمي فناوران۱۸۹,۵۰۷۸,۳۰ B ۴۴,۸۰۱۴۲,۷۰۱ ۴۴,۳۷۴۱۱۱۴۴,۸۰۱۴۲,۷۰۱۴۳,۷۰۳-,۶۷۱-۱.۵۱۴۳,۵۰۰-,۸۷۴-۱.۹۷۴۴,۳۷۴
سيمان فارس و خوزستان۱,۴۰ M۱,۷۸ B ۱,۲۷۰۱,۲۷۰ ۱,۳۰۲۱۱,۲۷۰۱,۲۷۰۱,۲۷۰-۳۲-۲.۴۶۱,۲۷۰-۳۲-۲.۴۶۱,۳۰۲
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد۱,۲۱ M۳,۷۰ B ۳,۲۱۰۳,۰۱۰ ۳,۱۶۸۱۲۷۳,۲۱۰۳,۰۱۰۳,۱۲۶-۴۲-۱.۳۳۳,۰۷۰-۹۸-۳.۰۹۳,۱۶۸
ح . سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۱,۳۸ M۳,۳۰ B ۲۴۰۲۳۰ ۲۵۰۲۸۳۲۴۰۲۳۰۲۳۹-۱۱-۴.۴۰۲۴۰-۱۰-۴.۰۰۲۵۰
توليدي چدن سازان۱,۵۲ M۴,۱۰ B ۲,۷۸۹۲,۶۱۱ ۲,۷۰۵۳۰۹۲,۷۸۹۲,۶۱۱۲,۶۶۴-۴۱-۱.۵۲۲,۶۱۱-۹۴-۳.۴۸۲,۷۰۵
نورد آلومينيوم‌۳,۵۱ M۵,۲۰ B ۱,۵۱۹۱,۴۶۵ ۱,۵۰۶۵۳۲۱,۵۱۹۱,۴۶۵۱,۴۸۳-۲۳-۱.۵۳۱,۴۷۷-۲۹-۱.۹۳۱,۵۰۶
پلي‌اكريل‌۳,۰۶ M۱,۶۲ B ۵۳۰۵۳۰ ۵۴۵۱۵۳۰۵۳۰۵۳۰-۱۵-۲.۷۵۵۳۰-۱۵-۲.۷۵۵۴۵
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۶,۷۳ M۱,۸۱ B ۲,۷۷۲۲,۶۳۴ ۲,۷۳۰۴۰۳۲,۷۷۲۲,۶۳۴۲,۶۸۷-۴۳-۱.۵۸۲,۷۰۱-۲۹-۱.۰۶۲,۷۳۰
ح . بين‌ المللي‌محصولات پارس‌۱,۱۵ M۷,۵۰ B ۶۶۰۶۵۰ ۶۶۰۴۹۹۶۶۰۶۵۰۶۵۰-۱۰-۱.۵۲۶۵۰-۱۰-۱.۵۲۶۶۰
گروه دارويي سبحان۲,۳۹ M۴,۴۰ B ۱,۸۴۹۱,۸۴۹ ۴,۷۳۹۱۱,۸۴۹۱,۸۴۹۱,۸۴۹-۲,۸۹۰-۶۰.۹۸۱,۸۴۹-۲,۸۹۰-۶۰.۹۸۴,۷۳۹
نفت‌ بهران‌۱,۱۱ M۱,۳۴ B ۱۲,۳۰۰۱۱,۸۱۲ ۱۲,۲۴۳۲۶۹۱۲,۳۰۰۱۱,۸۱۲۱۲,۰۴۲-,۲۰۱-۱.۶۴۱۲,۲۹۵۵۲۰.۴۲۱۲,۲۴۳
سيمان‌اروميه‌۲۷۹,۷۱۸۶,۸۶ B ۲,۴۹۸۲,۴۱۳ ۲,۴۹۵۳۲۲,۴۹۸۲,۴۱۳۲,۴۵۴-۴۱-۱.۶۴۲,۴۴۰-۵۵-۲.۲۰۲,۴۹۵
ح . داروسازي‌ دكترعبيدي‌۱,۷۸ M۲,۳۱ B ۱۳,۵۰۰۱۳,۰۰۰ ۱۳,۵۸۷۷۱۸۱۳,۵۰۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰-,۵۸۷-۴.۳۲۱۳,۰۰۰-,۵۸۷-۴.۳۲۱۳,۵۸۷
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌۷,۵۰ M۴,۸۴ B ۶,۴۵۰۶,۴۵۰ ۶,۵۵۷۲۶,۴۵۰۶,۴۵۰۶,۴۵۰-,۱۰۷-۱.۶۳۶,۴۵۰-,۱۰۷-۱.۶۳۶,۵۵۷
توسعه‌معادن‌وفلزات‌۸,۲۸ M۲,۰۵ B ۲,۵۳۸۲,۴۲۱ ۲,۵۱۲۵۰۰۲,۵۳۸۲,۴۲۱۲,۴۶۹-۴۳-۱.۷۱۲,۴۷۰-۴۲-۱.۶۷۲,۵۱۲
كاشي‌ الوند۴,۰۰ M۱,۳۲ B ۳,۳۱۱۳,۳۱۱ ۳,۳۱۱۱۳,۳۱۱۳,۳۱۱۳,۳۱۱۰۰.۰۰۳,۳۱۱۰۰.۰۰۳,۳۱۱
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌۶۸,۲۷۹۵,۰۹ B ۷,۴۹۰۷,۳۸۱ ۷,۷۶۹۳۷۷,۴۹۰۷,۳۸۱۷,۶۳۵-,۱۳۴-۱.۷۲۷,۳۸۱-,۳۸۸-۴.۹۹۷,۷۶۹
ح . مس‌ شهيدباهنر۶,۰۶ M۲,۱۵ B ۴۲۷۳۵۱ ۳۸۹۲,۴۳۸۴۲۷۳۵۱۳۵۵-۳۴-۸.۷۴۳۵۱-۳۸-۹.۷۷۳۸۹
شركت ارتباطات سيار ايران۵,۶۷ B۸,۰۰ B ۱۴,۰۸۹۱۴,۰۸۹ ۱۴,۲۳۹۱۱۴,۰۸۹۱۴,۰۸۹۱۴,۰۸۹-,۱۵۰-۱.۰۵۱۴,۰۸۹-,۱۵۰-۱.۰۵۱۴,۲۳۹
گروه دارويي سبحان۴,۳۵ M۱,۲۹ B ۲,۹۶۵۲,۹۶۵ ۳,۰۶۲۳۲,۹۶۵۲,۹۶۵۲,۹۶۵-۹۷-۳.۱۷۲,۹۶۵-۹۷-۳.۱۷۳,۰۶۲
پالايش نفت تهران۱,۷۱ M۶,۸۲ B ۴,۰۹۹۳,۸۳۸ ۴,۰۳۹۱,۶۳۸۴,۰۹۹۳,۸۳۸۳,۹۶۹-۷۰-۱.۷۳۴,۰۴۹۱۰۰.۲۵۴,۰۳۹
كوير تاير۱,۲۵ M۵,۰۹ B ۴,۰۵۰۴,۰۵۰ ۴,۱۳۱۱۴,۰۵۰۴,۰۵۰۴,۰۵۰-۸۱-۱.۹۶۴,۰۵۰-۸۱-۱.۹۶۴,۱۳۱
پالايش نفت اصفهان۶,۸۳ B۹,۲۶ B ۱,۳۵۵۱,۳۵۵ ۳,۲۷۹۱۱,۳۵۵۱,۳۵۵۱,۳۵۵-۱,۹۲۴-۵۸.۶۸۱,۳۵۵-۱,۹۲۴-۵۸.۶۸۳,۲۷۹
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌۳,۹۳ M۷,۶۰ B ۱,۹۸۰۱,۸۹۵ ۱,۹۶۵۵۱۸۱,۹۸۰۱,۸۹۵۱,۹۳۰-۳۵-۱.۷۸۱,۹۶۰-۰.۲۵۱,۹۶۵
صنايع پتروشيمي خليج فارس۴,۶۸ M۳,۵۰ B ۷,۵۲۰۷,۴۰۰ ۷,۶۲۰۳۶۱۷,۵۲۰۷,۴۰۰۷,۴۷۶-,۱۴۴-۱.۸۹۷,۴۶۹-,۱۵۱-۱.۹۸۷,۶۲۰
گروه صنعتي پاكشو۱,۶۰ M۲,۰۸ B ۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰ ۱۳,۳۱۳۱۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰-,۳۱۳-۲.۳۵۱۳,۰۰۰-,۳۱۳-۲.۳۵۱۳,۳۱۳
صنايع پتروشيمي كرمانشاه۱,۰۵ M۴,۳۰ B ۴,۱۲۵۴,۰۳۳ ۴,۱۹۳۱۴۹۴,۱۲۵۴,۰۳۳۴,۱۱۲-۸۱-۱.۹۳۴,۰۳۳-,۱۶۰-۳.۸۲۴,۱۹۳
ح.تجارت الكترونيك پارسيان۱,۱۵ M۱,۳۰ B ۱,۱۲۵۱,۰۷۰ ۱,۱۱۷۱۲۰۱,۱۲۵۱,۰۷۰۱,۱۰۲-۱۵-۱.۳۴۱,۰۸۳-۳۴-۳.۰۴۱,۱۱۷
زامياد۴,۲۶ M۲,۹۸ B ۷۲۵۶۸۱ ۷۱۲۲,۱۱۲۷۲۵۶۸۱۶۹۸-۱۴-۱.۹۷۶۸۴-۲۸-۳.۹۳۷۱۲
ح . كاشي‌ سعدي‌۱,۰۰ M۴,۵۸ B ۴۸۷۴۵۵ ۴۸۷۳۸۴۸۷۴۵۵۴۵۸-۲۹-۵.۹۵۴۵۵-۳۲-۶.۵۷۴۸۷
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌۲۷,۷۳۴۱,۷۸ B ۶,۴۴۲۶,۴۴۲ ۶,۷۸۱۱۰۶,۴۴۲۶,۴۴۲۶,۶۴۷-,۱۳۴-۱.۹۸۶,۴۴۲-,۳۳۹-۵.۰۰۶,۷۸۱
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌۵,۲۵ M۲,۶۴ B ۵,۰۲۷۵,۰۲۷ ۵,۹۶۲۱۵,۰۲۷۵,۰۲۷۵,۰۲۷-,۹۳۵-۱۵.۶۸۵,۰۲۷-,۹۳۵-۱۵.۶۸۵,۹۶۲
شيشه‌ همدان‌۵۰۰,۹۵۶۷,۸۷ B ۱,۶۲۹۱,۵۴۰ ۱,۶۰۴۱۲۳۱,۶۲۹۱,۵۴۰۱,۵۷۱-۳۳-۲.۰۶۱,۵۸۰-۲۴-۱.۵۰۱,۶۰۴
بيمه پارسيان۲,۴۲ B۲,۲۱ B ۹۱۴۹۱۴ ۱,۷۶۷۱۹۱۴۹۱۴۹۱۴-,۸۵۳-۴۸.۲۷۹۱۴-,۸۵۳-۴۸.۲۷۱,۷۶۷
كاشي‌ نيلو۶۳۲,۵۰۲۱,۲۰ B ۱,۸۶۹۱,۸۶۱ ۱,۹۵۸۷۲۱,۸۶۹۱,۸۶۱۱,۸۶۱-۹۷-۴.۹۵۱,۸۶۱-۹۷-۴.۹۵۱,۹۵۸
معدني و صنعتي گل گهر۷,۰۵ M۳,۸۲ B ۵,۵۳۰۵,۳۸۰ ۵,۵۳۷۶۹۲۵,۵۳۰۵,۳۸۰۵,۴۲۳-,۱۱۴-۲.۰۶۵,۴۲۰-,۱۱۷-۲.۱۱۵,۵۳۷
كابل‌ البرز۱,۰۰ M۲,۷۵ B ۲,۷۵۰۲,۷۵۰ ۲,۸۷۶۱۲,۷۵۰۲,۷۵۰۲,۷۵۰-,۱۲۶-۴.۳۸۲,۷۵۰-,۱۲۶-۴.۳۸۲,۸۷۶
ح . سيمان‌ كرمان‌۲,۲۸ M۲,۲۹ B ۱,۰۴۰۱,۰۰۰ ۱,۰۴۷۴۵۷۱,۰۴۰۱,۰۰۰۱,۰۰۵-۴۲-۴.۰۱۱,۰۴۰-۰.۶۷۱,۰۴۷
ح . قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌۶,۱۷ M۳,۷۱ B ۶۳۲۶۰۰ ۶۳۰۲,۵۶۵۶۳۲۶۰۰۶۰۰-۳۰-۴.۷۶۶۰۰-۳۰-۴.۷۶۶۳۰
پتروشيمي پارس۵,۴۳ M۱,۸۳ B ۳۴,۴۶۰۳۳,۰۱۱ ۳۴,۴۷۶۴,۵۴۱۳۴,۴۶۰۳۳,۰۱۱۳۳,۷۶۵-,۷۱۱-۲.۰۶۳۳,۹۵۰-,۵۲۶-۱.۵۳۳۴,۴۷۶
داروسازي‌زهراوي‌۶۱,۰۰۳۳,۵۰ B ۶,۰۰۰۵,۶۵۱ ۵,۹۴۰۶۴۶,۰۰۰۵,۶۵۱۵,۸۱۴-,۱۲۶-۲.۱۲۵,۶۶۵-,۲۷۵-۴.۶۳۵,۹۴۰
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌۱,۸۳ M۳,۰۰ B ۱,۶۹۰۱,۶۲۵ ۱,۶۷۱۲۷۴۱,۶۹۰۱,۶۲۵۱,۶۳۴-۳۷-۲.۲۱۱,۶۳۵-۳۶-۲.۱۵۱,۶۷۱
ح . بانك خاورميانه۳,۵۸ M۵,۱۰ B ۱,۴۲۰۱,۴۲۰ ۱,۴۷۵۵۳۱,۴۲۰۱,۴۲۰۱,۴۲۰-۵۵-۳.۷۳۱,۴۲۰-۵۵-۳.۷۳۱,۴۷۵
گروه س توسعه صنعتي ايران۱,۰۰ M۱,۴۳ B ۱,۴۳۰۱,۴۳۰ ۱,۴۶۳۱۱,۴۳۰۱,۴۳۰۱,۴۳۰-۳۳-۲.۲۶۱,۴۳۰-۳۳-۲.۲۶۱,۴۶۳
كربن‌ ايران‌۶۷۱,۱۳۶۴,۰۰ B ۶,۰۱۰۵,۸۸۰ ۶,۰۸۳۲۰۰۶,۰۱۰۵,۸۸۰۵,۹۴۸-,۱۳۵-۲.۲۲۵,۹۸۷-۹۶-۱.۵۸۶,۰۸۳
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌۱,۱۳ M۱,۵۹ B ۱,۴۰۰۱,۴۰۰ ۱,۴۳۲۱۱,۴۰۰۱,۴۰۰۱,۴۰۰-۳۲-۲.۲۳۱,۴۰۰-۳۲-۲.۲۳۱,۴۳۲
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌۳,۲۷ M۴,۷۰ B ۱,۵۰۰۱,۴۱۶ ۱,۴۷۵۳۴۹۱,۵۰۰۱,۴۱۶۱,۴۴۱-۳۴-۲.۳۱۱,۴۱۷-۵۸-۳.۹۳۱,۴۷۵
بيمه پارسيان۹,۸۸ M۱,۶۷ B ۱,۶۹۱۱,۶۹۱ ۱,۷۸۰۲۱,۶۹۱۱,۶۹۱۱,۶۹۱-۸۹-۵.۰۰۱,۶۹۱-۸۹-۵.۰۰۱,۷۸۰
ح . سايپاشيشه‌۴,۵۲ M۲,۵۸ B ۶۱۰۵۶۷ ۶۳۰۱,۸۶۸۶۱۰۵۶۷۵۶۹-۶۱-۹.۶۸۵۶۷-۶۳-۱۰.۰۰۶۳۰
معدني‌وصنعتي‌چادرملو۷,۴۷ M۲,۵۱ B ۳,۴۱۰۳,۳۳۴ ۳,۴۳۹۵۸۰۳,۴۱۰۳,۳۳۴۳,۳۵۶-۸۳-۲.۴۱۳,۳۵۰-۸۹-۲.۵۹۳,۴۳۹
ح . ‌ايران‌دارو۱۴۶,۳۵۶۲,۵۷ B ۱,۸۳۴۱,۷۱۵ ۱,۸۳۴۴۱۱,۸۳۴۱,۷۱۵۱,۷۶۲-۷۲-۳.۹۳۱,۷۱۵-,۱۱۹-۶.۴۹۱,۸۳۴
پتروشيمي شازند۱,۱۸ M۵,۲۶ B ۴,۵۴۹۴,۳۲۹ ۴,۵۵۲۱,۴۵۰۴,۵۴۹۴,۳۲۹۴,۴۳۴-,۱۱۸-۲.۵۹۴,۴۷۰-۸۲-۱.۸۰۴,۵۵۲
ح. گسترش نفت و گاز پارسيان۷,۰۱ M۶,۶۲ B ۹۶۴۹۴۵ ۱,۰۵۰۱,۴۴۱۹۶۴۹۴۵۹۴۵-,۱۰۵-۱۰.۰۰۹۴۵-,۱۰۵-۱۰.۰۰۱,۰۵۰
البرزدارو۹,۵۵ M۴,۸۲ B ۵,۰۴۸۵,۰۴۸ ۹,۰۷۷۱۵,۰۴۸۵,۰۴۸۵,۰۴۸-۴,۰۲۹-۴۴.۳۹۵,۰۴۸-۴,۰۲۹-۴۴.۳۹۹,۰۷۷
س. صنايع‌شيميايي‌ايران۴,۵۱ M۱,۴۴ B ۳,۲۷۸۳,۱۷۰ ۳,۲۷۷۵۶۵۳,۲۷۸۳,۱۷۰۳,۱۹۲-۸۵-۲.۵۹۳,۲۰۰-۷۷-۲.۳۵۳,۲۷۷
سيمان فارس و خوزستان۷,۰۰ B۹,۴۰ B ۱,۳۴۳۱,۳۴۳ ۱,۵۰۲۱۱,۳۴۳۱,۳۴۳۱,۳۴۳-,۱۵۹-۱۰.۵۹۱,۳۴۳-,۱۵۹-۱۰.۵۹۱,۵۰۲
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار۷,۹۶ M۳,۹۸ B ۵,۰۰۰۵,۰۰۰ ۵,۲۱۵۱۵,۰۰۰۵,۰۰۰۵,۰۰۰-,۲۱۵-۴.۱۲۵,۰۰۰-,۲۱۵-۴.۱۲۵,۲۱۵
پتروشيمي مبين۳,۹۰ M۲,۱۴ B ۵,۶۴۶۵,۴۰۵ ۵,۶۴۷۴۷۷۵,۶۴۶۵,۴۰۵۵,۴۹۹-,۱۴۸-۲.۶۲۵,۵۵۰-۹۷-۱.۷۲۵,۶۴۷
سيمان‌سپاهان‌۵,۳۶ M۴,۱۴ B ۷۷۱۷۷۱ ۷۸۵۳۷۷۱۷۷۱۷۷۱-۱۴-۱.۷۸۷۷۱-۱۴-۱.۷۸۷۸۵
ايركا پارت صنعت۸۰۹,۰۹۳۱,۲۰ B ۱,۵۹۰۱,۴۷۰ ۱,۵۴۱۱۴۵۱,۵۹۰۱,۴۷۰۱,۴۹۹-۴۲-۲.۷۳۱,۴۸۰-۶۱-۳.۹۶۱,۵۴۱
سيمان‌غرب‌۳۹۷,۸۵۸۱,۴۰ B ۳,۶۴۰۳,۴۹۰ ۳,۶۱۸۶۱۳,۶۴۰۳,۴۹۰۳,۵۱۴-,۱۰۴-۲.۸۷۳,۶۳۹۲۱۰.۵۸۳,۶۱۸
ح . نيرو محركه‌۶,۱۹ M۶,۷۰ B ۱,۱۵۰۱,۰۵۰ ۱,۱۵۰۲۱۱۱,۱۵۰۱,۰۵۰۱,۰۷۷-۷۳-۶.۳۵۱,۰۵۰-,۱۰۰-۸.۷۰۱,۱۵۰
فولاد مباركه اصفهان۶,۹۷ M۳,۱۶ B ۴,۶۱۰۴,۴۹۹ ۴,۶۷۲۴,۰۶۲۴,۶۱۰۴,۴۹۹۴,۵۳۶-,۱۳۶-۲.۹۱۴,۵۷۰-,۱۰۲-۲.۱۸۴,۶۷۲
سيمان‌فارس‌۵,۰۰ M۳,۸۹ B ۷,۷۸۶۷,۷۸۶ ۸,۱۹۵۱۷,۷۸۶۷,۷۸۶۷,۷۸۶-,۴۰۹-۴.۹۹۷,۷۸۶-,۴۰۹-۴.۹۹۸,۱۹۵
نيرو محركه‌۴,۴۴ M۵,۶۰ B ۱,۳۴۰۱,۲۳۸ ۱,۳۰۳۴۲۲۱,۳۴۰۱,۲۳۸۱,۲۶۵-۳۸-۲.۹۲۱,۲۵۴-۴۹-۳.۷۶۱,۳۰۳
ح . صنايع‌ لاستيكي‌ سهند۶,۶۷ M۶,۱۰ B ۱,۰۵۰۸۶۴ ۹۶۰۲۷۲۱,۰۵۰۸۶۴۹۲۱-۳۹-۴.۰۶۱,۰۵۰۹۰۹.۳۸۹۶۰
ح . ايران‌ ترانسفو۱,۳۶ M۵,۵۸ B ۴,۱۰۱۴,۱۰۰ ۴,۳۰۰۲۸۰۴,۱۰۱۴,۱۰۰۴,۱۰۰-,۲۰۰-۴.۶۵۴,۱۰۰-,۲۰۰-۴.۶۵۴,۳۰۰
گسترش نفت و گاز پارسيان۱,۳۱ M۴,۷۰ B ۳,۶۹۹۳,۵۲۰ ۳,۶۸۶۸۳۵۳,۶۹۹۳,۵۲۰۳,۵۷۵-,۱۱۱-۳.۰۱۳,۶۲۰-۶۶-۱.۷۹۳,۶۸۶
ح . مهندسي‌نصيرماشين‌۷۰۵,۰۰۰۲,۱۰ B ۳,۰۵۱۳,۰۰۲ ۳,۲۰۰۵۵۳,۰۵۱۳,۰۰۲۳,۰۱۲-,۱۸۸-۵.۸۸۳,۰۲۰-,۱۸۰-۵.۶۲۳,۲۰۰
ح . سرمايه گذاري پرديس۳,۹۴ M۲,۲۰ B ۵۵۵۵ ۶۱۶۰۹۵۵۵۵۵۵-۹.۸۴۵۵-۹.۸۴۶۱
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌۱,۲۷ M۲,۷۷ B ۲,۱۷۰۲,۱۷۰ ۲,۲۴۸۱۲,۱۷۰۲,۱۷۰۲,۱۷۰-۷۸-۳.۴۷۲,۱۷۰-۷۸-۳.۴۷۲,۲۴۸
معدني و صنعتي گل گهر۴,۰۰ M۲,۱۵ B ۵,۳۷۰۵,۳۷۰ ۵,۵۳۷۱۵,۳۷۰۵,۳۷۰۵,۳۷۰-,۱۶۷-۳.۰۲۵,۳۷۰-,۱۶۷-۳.۰۲۵,۵۳۷
فولاد مباركه اصفهان۴,۵۵ M۲,۰۶ B ۴,۵۳۱۴,۵۳۱ ۴,۶۷۲۱۴,۵۳۱۴,۵۳۱۴,۵۳۱-,۱۴۱-۳.۰۲۴,۵۳۱-,۱۴۱-۳.۰۲۴,۶۷۲
ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌۲,۹۲ M۱,۳۰ B ۵۰۱۴۴۱ ۴۹۰۲۰۵۵۰۱۴۴۱۴۴۲-۴۸-۹.۸۰۴۴۱-۴۹-۱۰.۰۰۴۹۰
ح . فولاد خوزستان۹,۳۵ M۱,۳۱ B ۱,۴۰۰۱,۴۰۰ ۱,۴۵۹۱۱,۴۰۰۱,۴۰۰۱,۴۰۰-۵۹-۴.۰۴۱,۴۰۰-۵۹-۴.۰۴۱,۴۵۹
كنتورسازي‌ايران‌۸۰۳,۴۸۰۱,۶۹ B ۲۱,۰۷۵۲۱,۰۷۵ ۴۶,۵۶۷۲۴۹۲۱,۰۷۵۲۱,۰۷۵۲۱,۰۷۵-۲۵,۴۹۲-۵۴.۷۴۲۱,۰۷۵-۲۵,۴۹۲-۵۴.۷۴۴۶,۵۶۷
پتروشيمي مبين۱,۱۹ M۴,۷۰ B ۳,۹۴۶۳,۹۴۶ ۴,۳۷۱۱۳,۹۴۶۳,۹۴۶۳,۹۴۶-,۴۲۵-۹.۷۲۳,۹۴۶-,۴۲۵-۹.۷۲۴,۳۷۱
ليزينگ‌خودروغدير۱,۴۶ M۱,۷۰ B ۱,۱۹۸۱,۱۴۰ ۱,۱۹۰۲۱۹۱,۱۹۸۱,۱۴۰۱,۱۵۴-۳۶-۳.۰۳۱,۱۶۰-۳۰-۲.۵۲۱,۱۹۰
ح .صنايع سيمان دشتستان۴۳۸,۰۵۴۴,۱۳ B ۹۴۵۹۴۱ ۱,۰۴۵۱۰۹۴۵۹۴۱۹۴۳-,۱۰۲-۹.۷۶۹۴۵-,۱۰۰-۹.۵۷۱,۰۴۵
حمل و نقل بين المللي خليج فارس۲,۷۳ B۶,۷۲ B ۲,۴۶۰۲,۴۶۰ ۳,۸۵۲۱۲,۴۶۰۲,۴۶۰۲,۴۶۰-۱,۳۹۲-۳۶.۱۴۲,۴۶۰-۱,۳۹۲-۳۶.۱۴۳,۸۵۲
كارت اعتباري ايران كيش۸,۸۱ M۳,۰۱ B ۳,۴۱۳۳,۴۱۳ ۴,۷۷۷۱۳,۴۱۳۳,۴۱۳۳,۴۱۳-۱,۳۶۴-۲۸.۵۵۳,۴۱۳-۱,۳۶۴-۲۸.۵۵۴,۷۷۷
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو۸,۳۰ M۱,۷۵ B ۲,۲۲۷۲,۰۷۱ ۲,۱۸۰۱,۱۲۲۲,۲۲۷۲,۰۷۱۲,۱۱۳-۶۷-۳.۰۷۲,۰۷۲-,۱۰۸-۴.۹۵۲,۱۸۰
ح . سيمان‌شاهرود۳,۱۱ M۶,۵۰ B ۲۳۰۲۰۷ ۲۳۰۱,۱۵۷۲۳۰۲۰۷۲۰۸-۲۲-۹.۵۷۲۰۷-۲۳-۱۰.۰۰۲۳۰
فروسيليس‌ ايران‌۳۷۵,۶۵۱۱,۱۰ B ۳,۰۳۹۲,۸۴۹ ۲,۹۹۸۷۴۳,۰۳۹۲,۸۴۹۲,۹۰۵-۹۳-۳.۱۰۲,۹۶۱-۳۷-۱.۲۳۲,۹۹۸
ح . سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۳,۵۸ M۱,۰۷ B ۳۰۱۳۰۰ ۳۳۰۸۱۴۳۰۱۳۰۰۳۰۰-۳۰-۹.۰۹۳۰۰-۳۰-۹.۰۹۳۳۰
مارگارين‌۵,۱۷ M۳,۳۰ B ۶,۳۷۳۶,۳۷۳ ۶,۷۰۸۱۶,۳۷۳۶,۳۷۳۶,۳۷۳-,۳۳۵-۴.۹۹۶,۳۷۳-,۳۳۵-۴.۹۹۶,۷۰۸
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌۱,۱۰ M۴,۷۵ B ۴,۳۱۵۴,۳۱۵ ۴,۵۴۲۲۴,۳۱۵۴,۳۱۵۴,۳۱۵-,۲۲۷-۵.۰۰۴,۳۱۵-,۲۲۷-۵.۰۰۴,۵۴۲
ح . محورسازان‌ايران‌خودرو۲,۴۶ M۶,۶۵ B ۳,۰۰۰۲,۷۰۲ ۴,۱۳۱۷۹۳۳,۰۰۰۲,۷۰۲۲,۷۰۴-۱,۴۲۷-۳۴.۵۴۲,۷۱۱-۱,۴۲۰-۳۴.۳۷۴,۱۳۱
لاميران‌۱۱۲,۳۵۲۵,۹۲ B ۵,۴۵۲۵,۱۷۵ ۵,۴۴۷۱۴۵,۴۵۲۵,۱۷۵۵,۲۷۴-,۱۷۳-۳.۱۸۵,۱۷۵-,۲۷۲-۴.۹۹۵,۴۴۷
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌۱,۳۴ M۱,۴۰ B ۱,۰۵۰۱,۰۵۰ ۱,۰۷۹۲۷۱,۰۵۰۱,۰۵۰۱,۰۵۰-۲۹-۲.۶۹۱,۰۵۰-۲۹-۲.۶۹۱,۰۷۹
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌۳۱۶,۳۸۹۷,۶۵ B ۲,۵۲۹۲,۳۷۵ ۲,۵۰۰۷۹۲,۵۲۹۲,۳۷۵۲,۴۲۰-۸۰-۳.۲۰۲,۳۷۵-,۱۲۵-۵.۰۰۲,۵۰۰
ح . بهنوش‌ ايران‌۸۷۲,۶۰۸۲,۴۰ B ۲,۷۰۰۲,۷۰۰ ۳,۳۹۹۳۹۲,۷۰۰۲,۷۰۰۲,۷۰۰-,۶۹۹-۲۰.۵۶۲,۷۰۰-,۶۹۹-۲۰.۵۶۳,۳۹۹
ح . سيمان آرتا اردبيل۱۸۰,۸۷۷۷,۶۰ B ۴,۲۰۲۴,۲۰۲ ۴,۵۷۰۶۴,۲۰۲۴,۲۰۲۴,۲۰۲-,۳۶۸-۸.۰۵۴,۲۰۲-,۳۶۸-۸.۰۵۴,۵۷۰
كارت اعتباري ايران كيش۱,۹۷ M۵,۱۰ B ۲,۷۰۹۲,۵۷۱ ۲,۶۸۲۳۶۷۲,۷۰۹۲,۵۷۱۲,۵۹۵-۸۷-۳.۲۴۲,۵۹۵-۸۷-۳.۲۴۲,۶۸۲
سايپاآذين‌۷۰۰,۰۰۰۹,۱۸ B ۱,۳۱۲۱,۳۱۲ ۱,۳۸۱۲۱,۳۱۲۱,۳۱۲۱,۳۱۲-۶۹-۵.۰۰۱,۳۱۲-۶۹-۵.۰۰۱,۳۸۱
ح . گلوكوزان‌۹۲۱,۷۶۰۱,۰۲ B ۱۲,۳۰۰۱۱,۰۰۱ ۱۲,۲۰۷۵۴۱۲,۳۰۰۱۱,۰۰۱۱۱,۰۴۳-۱,۱۶۴-۹.۵۴۱۱,۰۰۱-۱,۲۰۶-۹.۸۸۱۲,۲۰۷
معدني‌ املاح‌ ايران‌۶۷,۳۹۲۹,۵۳ B ۱۴,۶۰۰۱۴,۱۰۰ ۱۴,۶۵۳۱۱۱۴,۶۰۰۱۴,۱۰۰۱۴,۲۴۴-,۴۰۹-۲.۷۹۱۴,۱۵۰-,۵۰۳-۳.۴۳۱۴,۶۵۳
نفت‌ پارس‌۳۳۰,۸۶۴۲,۴۰ B ۷,۲۰۰۷,۱۳۲ ۷,۵۰۷۱۰۰۷,۲۰۰۷,۱۳۲۷,۲۶۲-,۲۴۵-۳.۲۶۷,۱۳۲-,۳۷۵-۵.۰۰۷,۵۰۷
ح . دارويي‌ لقمان‌۱,۰۲ M۱,۱۴ B ۱,۲۰۰۱,۱۰۰ ۱,۸۶۱۳۶۷۱,۲۰۰۱,۱۰۰۱,۱۱۸-,۷۴۳-۳۹.۹۲۱,۱۷۲-,۶۸۹-۳۷.۰۲۱,۸۶۱
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين۲,۸۵ M۴,۹۴ B ۱,۷۶۵۱,۷۱۳ ۱,۷۹۲۱,۸۴۰۱,۷۶۵۱,۷۱۳۱,۷۳۳-۵۹-۳.۲۹۱,۷۳۵-۵۷-۳.۱۸۱,۷۹۲
ح . بانك خاورميانه۴,۶۱ M۶,۹۲ B ۱,۵۰۰۱,۵۰۰ ۱,۶۱۲۳۱,۵۰۰۱,۵۰۰۱,۵۰۰-,۱۱۲-۶.۹۵۱,۵۰۰-,۱۱۲-۶.۹۵۱,۶۱۲
افست‌۱,۷۸ M۲,۰۶ B ۱۱,۵۷۷۱۱,۵۷۷ ۱۲,۱۸۶۱۱۱,۵۷۷۱۱,۵۷۷۱۱,۵۷۷-,۶۰۹-۵.۰۰۱۱,۵۷۷-,۶۰۹-۵.۰۰۱۲,۱۸۶
سرمايه گذاري دارويي تامين۵,۱۷ M۲,۳۸ B ۴,۶۰۰۴,۶۰۰ ۴,۸۰۶۱۴,۶۰۰۴,۶۰۰۴,۶۰۰-,۲۰۶-۴.۲۹۴,۶۰۰-,۲۰۶-۴.۲۹۴,۸۰۶
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۶,۶۹ M۲,۳۷ B ۳,۶۶۰۳,۴۸۳ ۳,۶۶۶۳,۴۴۲۳,۶۶۰۳,۴۸۳۳,۵۴۵-,۱۲۱-۳.۳۰۳,۵۷۸-۸۸-۲.۴۰۳,۶۶۶
ح . سيمان‌مازندران‌۱۷,۵۰۰۲,۳۷ M ۱,۴۳۰۱,۲۸۷ ۱,۶۸۰۶۱,۴۳۰۱,۲۸۷۱,۳۵۲-,۳۲۸-۱۹.۵۲۱,۲۸۷-,۳۹۳-۲۳.۳۹۱,۶۸۰
ح . پشم‌شيشه‌ايران‌۳,۵۷ M۸,۶۰ B ۲,۶۵۰۲,۴۰۰ ۲,۶۰۱۱۹۸۲,۶۵۰۲,۴۰۰۲,۴۲۰-,۱۸۱-۶.۹۶۲,۴۰۰-,۲۰۱-۷.۷۳۲,۶۰۱
پتروشيمي جم۱,۵۲ M۲,۲۰ B ۱۴,۸۹۰۱۴,۲۰۰ ۱۴,۹۱۹۳۰۹۱۴,۸۹۰۱۴,۲۰۰۱۴,۴۲۲-,۴۹۷-۳.۳۳۱۴,۵۰۰-,۴۱۹-۲.۸۱۱۴,۹۱۹
كوير تاير۱۱۰,۲۶۲۱,۴۸ B ۱,۳۴۳۱,۳۴۳ ۳,۱۸۵۱۱,۳۴۳۱,۳۴۳۱,۳۴۳-۱,۸۴۲-۵۷.۸۳۱,۳۴۳-۱,۸۴۲-۵۷.۸۳۳,۱۸۵
گسترش نفت و گاز پارسيان۵۴۵,۰۰۰۹,۷۷ B ۱,۷۹۳۱,۷۹۳ ۱,۹۳۸۱۱,۷۹۳۱,۷۹۳۱,۷۹۳-,۱۴۵-۷.۴۸۱,۷۹۳-,۱۴۵-۷.۴۸۱,۹۳۸
ح . شيشه‌ همدان‌۹,۱۵ M۵,۹۰ B ۷۷۴۶۳۴ ۷۰۴۴۰۴۷۷۴۶۳۴۶۴۵-۵۹-۸.۳۸۶۳۴-۷۰-۹.۹۴۷۰۴
درخشان‌ تهران‌۲۱۷,۴۹۲۶,۲۳ B ۳,۰۰۰۲,۸۲۴ ۲,۹۷۲۵۶۳,۰۰۰۲,۸۲۴۲,۸۶۷-,۱۰۵-۳.۵۳۲,۸۲۴-,۱۴۸-۴.۹۸۲,۹۷۲
ح . معدني و صنعتي گل گهر۳,۴۱ M۱,۲۰ B ۳,۹۵۰۳,۴۱۳ ۳,۷۳۹۱۸۸۳,۹۵۰۳,۴۱۳۳,۵۲۲-,۲۱۷-۵.۸۰۳,۶۰۰-,۱۳۹-۳.۷۲۳,۷۳۹
سايپا ديزل‌۱,۴۹ B۲,۹۹ B ۲۰۰۲۰۰ ۷۴۷۶۲۰۰۲۰۰۲۰۰-,۵۴۷-۷۳.۲۳۲۰۰-,۵۴۷-۷۳.۲۳۷۴۷
تراكتورسازي‌ايران‌۲,۰۶ M۴,۹۱ B ۲,۳۷۷۲,۳۷۷ ۲,۶۰۲۱۲,۳۷۷۲,۳۷۷۲,۳۷۷-,۲۲۵-۸.۶۵۲,۳۷۷-,۲۲۵-۸.۶۵۲,۶۰۲
ح . س. توسعه صنايع سيمان۲,۰۲ M۲,۰۲ B ۱۰۱۰ ۹۱۲۶۳۱۰۱۰۱۰-۸۱-۸۹.۰۱۱۰-۸۱-۸۹.۰۱۹۱
ح . نفت‌ بهران‌۶۱۱,۶۰۴۵,۱۰ B ۹,۷۴۹۸,۱۰۰ ۸,۹۵۰۱۲۴۹,۷۴۹۸,۱۰۰۸,۳۵۳-,۵۹۷-۶.۶۷۸,۲۰۰-,۷۵۰-۸.۳۸۸,۹۵۰
ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۱,۰۴ B۱,۶۸ B ۱۷۰۱۶۰ ۱۷۶۲,۰۹۰۱۷۰۱۶۰۱۶۰-۱۶-۹.۰۹۱۶۰-۱۶-۹.۰۹۱۷۶
فولاد خوزستان۹,۹۸ M۸,۶۶ B ۹,۱۷۹۸,۵۵۰ ۸,۹۹۹۵۷۵۹,۱۷۹۸,۵۵۰۸,۶۷۱-,۳۲۸-۳.۶۴۸,۸۳۰-,۱۶۹-۱.۸۸۸,۹۹۹
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌۳۱۳,۴۴۶۳,۳۰ B ۱۰,۶۷۱۱۰,۶۷۱ ۱۲,۶۶۷۱۱۰,۶۷۱۱۰,۶۷۱۱۰,۶۷۱-۱,۹۹۶-۱۵.۷۶۱۰,۶۷۱-۱,۹۹۶-۱۵.۷۶۱۲,۶۶۷
توسعه‌معادن‌وفلزات‌۷۵۰,۰۰۰۹,۵۴ B ۱,۲۷۲۱,۲۷۲ ۱,۵۴۳۱۱,۲۷۲۱,۲۷۲۱,۲۷۲-,۲۷۱-۱۷.۵۶۱,۲۷۲-,۲۷۱-۱۷.۵۶۱,۵۴۳
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين۱,۵۱ B۲,۰۰ B ۱,۳۱۷۱,۳۱۷ ۱,۵۵۹۳۳۱,۳۱۷۱,۳۱۷۱,۳۱۷-,۲۴۲-۱۵.۵۲۱,۳۱۷-,۲۴۲-۱۵.۵۲۱,۵۵۹
توسعه‌شهري‌توس‌گستر۳,۳۵ M۶,۶۲ B ۱,۹۷۷۱,۹۷۷ ۲,۰۷۹۱۱,۹۷۷۱,۹۷۷۱,۹۷۷-,۱۰۲-۴.۹۱۱,۹۷۷-,۱۰۲-۴.۹۱۲,۰۷۹
قند ثابت‌ خراسان‌۹,۲۶ M۲,۰۶ B ۲,۳۲۳۲,۱۹۳ ۲,۳۰۸۹۰۵۲,۳۲۳۲,۱۹۳۲,۲۲۰-۸۸-۳.۸۱۲,۱۹۳-,۱۱۵-۴.۹۸۲,۳۰۸
ح . سيمان كردستان۵,۷۹ M۱,۸۰ B ۳۴۳۰ ۳۳۱۳۷۳۴۳۰۳۱-۶.۰۶۳۰-۹.۰۹۳۳
معادن‌منگنزايران‌۳۵۶,۵۰۵۸,۱۲ B ۲,۲۷۸۲,۲۷۸ ۳,۰۶۷۱۲,۲۷۸۲,۲۷۸۲,۲۷۸-,۷۸۹-۲۵.۷۳۲,۲۷۸-,۷۸۹-۲۵.۷۳۳,۰۶۷
كمباين‌ سازي‌ ايران‌۸,۴۴ M۶,۴۰ B ۷۹۵۷۴۹ ۷۸۸۶۳۴۷۹۵۷۴۹۷۵۷-۳۱-۳.۹۳۷۴۹-۳۹-۴.۹۵۷۸۸
ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌۱,۴۴ M۱,۵۹ B ۱۱۱۱ ۱۲۲۹۰۱۱۱۱۱۱-۸.۳۳۱۱-۸.۳۳۱۲
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان۱,۵۲ M۲,۰۸ B ۱,۳۶۰۱,۳۶۰ ۱,۴۳۰۱۱,۳۶۰۱,۳۶۰۱,۳۶۰-۷۰-۴.۹۰۱,۳۶۰-۷۰-۴.۹۰۱,۴۳۰
ح . سرمايه‌گذاري‌نيرو۱,۵۵ B۱,۱۸ B ۸۳۷۶ ۸۴۱۹,۱۸۱۸۳۷۶۷۶-۹.۵۲۷۶-۹.۵۲۸۴
ح . بيمه دانا۵,۰۰۰۵,۰۰ M ۱,۰۰۰۱,۰۰۰ ۱,۱۱۱۱۱,۰۰۰۱,۰۰۰۱,۰۰۰-,۱۱۱-۹.۹۹۱,۰۰۰-,۱۱۱-۹.۹۹۱,۱۱۱
ح . فنرسازي‌خاور۱۱۴,۵۱۹۱,۰۸ B ۹۹۹۹۰۲ ۹۸۳۳۱۹۹۹۹۰۲۹۴۴-۳۹-۳.۹۷۹۶۷-۱۶-۱.۶۳۹۸۳
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌۴,۸۹ M۷,۰۰ B ۱,۴۸۹۱,۴۱۷ ۱,۴۹۱۳۰۴۱,۴۸۹۱,۴۱۷۱,۴۳۰-۶۱-۴.۰۹۱,۴۱۷-۷۴-۴.۹۶۱,۴۹۱
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌۱,۵۶ B۵,۹۸ B ۴۶۵۳۸۱ ۴۲۳۱,۲۸۲۴۶۵۳۸۱۳۸۱-۴۲-۹.۹۳۳۸۱-۴۲-۹.۹۳۴۲۳
س. صنايع‌شيميايي‌ايران۶,۹۴ M۲,۶۷ B ۳,۸۵۰۳,۸۵۰ ۴,۱۲۳۱۳,۸۵۰۳,۸۵۰۳,۸۵۰-,۲۷۳-۶.۶۲۳,۸۵۰-,۲۷۳-۶.۶۲۴,۱۲۳
بيسكويت‌ گرجي‌۴,۴۷ M۱,۷۹ B ۴,۰۱۴۴,۰۱۴ ۴,۲۲۵۱۴,۰۱۴۴,۰۱۴۴,۰۱۴-,۲۱۱-۴.۹۹۴,۰۱۴-,۲۱۱-۴.۹۹۴,۲۲۵
فنرسازي‌خاور۲۰۰,۷۹۹۴,۲۵ B ۲,۳۰۰۲,۱۰۹ ۲,۲۱۹۵۷۲,۳۰۰۲,۱۰۹۲,۱۲۶-۹۳-۴.۱۹۲,۱۰۹-,۱۱۰-۴.۹۶۲,۲۱۹
ح . لعابيران‌۴,۱۳ M۱,۶۰ B ۴۳۸۳۶۵ ۴۰۵۴۲۶۴۳۸۳۶۵۳۸۳-۲۲-۵.۴۳۳۶۸-۳۷-۹.۱۴۴۰۵
گروه دارويي بركت۳,۶۲ M۴,۲۰ B ۱,۲۴۱۱,۱۵۹ ۱,۲۲۰۴۹۱۱,۲۴۱۱,۱۵۹۱,۱۶۸-۵۲-۴.۲۶۱,۱۸۲-۳۸-۳.۱۱۱,۲۲۰
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۲,۷۰ M۳,۷۰ B ۱,۴۵۰۱,۳۵۸ ۱,۴۲۹۳۲۵۱,۴۵۰۱,۳۵۸۱,۳۶۸-۶۱-۴.۲۷۱,۴۰۲-۲۷-۱.۸۹۱,۴۲۹
ح . سيمان‌ شمال‌۱,۳۵ M۱,۴۰ B ۱۱۰۱۰۰ ۴۰۹۲۲۰۱۱۰۱۰۰۱۰۳-,۳۰۶-۷۴.۸۲۱۱۰-,۲۹۹-۷۳.۱۱۴۰۹
كارتن‌ ايران‌۶۰۳,۸۱۹۳,۹۰ B ۶,۶۸۶۶,۳۵۲ ۶,۶۸۶۱۲۵۶,۶۸۶۶,۳۵۲۶,۳۹۴-,۲۹۲-۴.۳۷۶,۶۰۰-۸۶-۱.۲۹۶,۶۸۶
الكتريك‌ خودرو شرق‌۱,۷۴ M۳,۳۰ B ۱,۹۸۴۱,۸۸۴ ۱,۹۸۳۱۸۸۱,۹۸۴۱,۸۸۴۱,۸۹۵-۸۸-۴.۴۴۱,۸۸۴-۹۹-۴.۹۹۱,۹۸۳
بانك صادرات ايران۳,۵۰ M۲,۸۰ B ۸۰۴۸۰۴ ۱,۰۰۵۱۸۰۴۸۰۴۸۰۴-,۲۰۱-۲۰.۰۰۸۰۴-,۲۰۱-۲۰.۰۰۱,۰۰۵
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌۱,۲۱ B۳,۵۱ B ۳,۹۶۳۲,۰۱۱ ۳,۴۸۳۴۳,۹۶۳۲,۰۱۱۲,۹۱۲-,۵۷۱-۱۶.۳۹۲,۰۱۱-۱,۴۷۲-۴۲.۲۶۳,۴۸۳
آلومراد۵۷۴,۵۲۲۳,۱۰ B ۵,۷۴۰۵,۳۹۶ ۵,۶۸۰۱۹۸۵,۷۴۰۵,۳۹۶۵,۴۱۶-,۲۶۴-۴.۶۵۵,۴۵۰-,۲۳۰-۴.۰۵۵,۶۸۰
ح . پارس‌سويچ‌۵۲,۸۷۹۱,۰۸ B ۲,۱۱۰۲,۰۱۰ ۲,۱۵۶۱۳۲,۱۱۰۲,۰۱۰۲,۰۵۴-,۱۰۲-۴.۷۳۲,۰۶۰-۹۶-۴.۴۵۲,۱۵۶
ح . الكتريك‌ خودرو شرق‌۷,۸۸ M۴,۷۰ B ۶۰۵۵۹۰ ۶۵۵۳۷۹۶۰۵۵۹۰۵۹۰-۶۵-۹.۹۲۵۹۰-۶۵-۹.۹۲۶۵۵