نرخ بازار بورس و سرمایه

نامحجمارزشدفعات معاملهبیشترینکمترینقیمت پایانیقیمت آخرینروز قبل
مقدارتغییردرصدمقدارتغییردرصد
ح . رادياتور ايران‌۳,۵۵ M۸,۳۰ B ۲,۳۵۰۲,۳۵۰ ۲,۱۲۵۱۴۸۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲۲۵۱۰.۵۹۲,۳۵۰۲۲۵۱۰.۵۹۲,۱۲۵
بانك ملت۱,۲۵ M۲,۲۰ B ۱,۷۳۷۱,۷۳۷ ۱,۰۹۵۱۱,۷۳۷۱,۷۳۷۱,۷۳۷۶۴۲۵۸.۶۳۱,۷۳۷۶۴۲۵۸.۶۳۱,۰۹۵
ح . كارتن‌ ايران‌۲,۶۶ M۲,۹۰ B ۱,۱۰۰۱,۰۰۱ ۹۴۴۹۱۱,۱۰۰۱,۰۰۱۱,۰۷۴۱۳۰۱۳.۷۷۱,۱۰۰۱۵۶۱۶.۵۳۹۴۴
ح. صنايع پتروشيمي كرمانشاه۷,۰۰ M۲,۴۱ B ۳,۴۴۸۳,۴۴۸ ۳,۱۳۵۱۴۱۳,۴۴۸۳,۴۴۸۳,۴۴۸۳۱۳۹.۹۸۳,۴۴۸۳۱۳۹.۹۸۳,۱۳۵
پارس‌ مينو۳۰۳,۱۳۰۱,۱۰ B ۳,۶۸۹۳,۵۲۸ ۳,۳۳۰۷۰۳,۶۸۹۳,۵۲۸۳,۵۶۱۲۳۱۶.۹۴۳,۶۰۰۲۷۰۸.۱۱۳,۳۳۰
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌۱,۴۷ M۵,۸۹ B ۴,۰۰۰۴,۰۰۰ ۲,۲۲۸۱۴,۰۰۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰۱,۷۷۲۷۹.۵۳۴,۰۰۰۱,۷۷۲۷۹.۵۳۲,۲۲۸
حمل و نقل بين المللي خليج فارس۳,۰۳ B۱,۰۹ B ۳,۶۰۲۳,۶۰۲ ۲,۹۰۰۱۳,۶۰۲۳,۶۰۲۳,۶۰۲۷۰۲۲۴.۲۱۳,۶۰۲۷۰۲۲۴.۲۱۲,۹۰۰
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند۴,۱۱ M۸,۴۷ B ۲,۰۵۸۲,۰۵۸ ۱,۹۶۰۱۲,۰۵۸۲,۰۵۸۲,۰۵۸۹۸۵.۰۰۲,۰۵۸۹۸۵.۰۰۱,۹۶۰
فولاد مباركه اصفهان۱,۱۵ B۱,۷۹ B ۱,۵۶۰۱,۵۶۰ ۱,۲۰۰۲۱,۵۶۰۱,۵۶۰۱,۵۶۰۳۶۰۳۰.۰۰۱,۵۶۰۳۶۰۳۰.۰۰۱,۲۰۰
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۵,۵۲ B۷,۱۸ B ۱,۳۰۰۱,۳۰۰ ۹۷۷۱۱,۳۰۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۳۲۳۳۳.۰۶۱,۳۰۰۳۲۳۳۳.۰۶۹۷۷
زامياد۶۵۲,۰۶۰۹,۶۰ B ۱,۴۷۳۱,۴۷۳ ۱,۰۶۶۱۱,۴۷۳۱,۴۷۳۱,۴۷۳۴۰۷۳۸.۱۸۱,۴۷۳۴۰۷۳۸.۱۸۱,۰۶۶
ح . فولاد خراسان۷۱۷,۹۸۹۲,۷۰ B ۳,۸۰۰۳,۸۰۰ ۲,۴۷۰۱۵۳,۸۰۰۳,۸۰۰۳,۸۰۰۱,۳۳۰۵۳.۸۵۳,۸۰۰۱,۳۳۰۵۳.۸۵۲,۴۷۰
بيمه ملت۳,۴۹ B۷,۰۵ B ۲,۰۲۰۲,۰۲۰ ۱,۷۳۲۱۲,۰۲۰۲,۰۲۰۲,۰۲۰۲۸۸۱۶.۶۳۲,۰۲۰۲۸۸۱۶.۶۳۱,۷۳۲
ح . پارس‌ خودرو۳,۵۴ B۲,۱۲ B ۶۰۶۰ ۱۴۷۲۶۰۶۰۶۰۵۹۵,۹۰۰.۰۰۶۰۵۹۵,۹۰۰.۰۰۱
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌۳,۴۹ B۱,۴۸ B ۴,۲۵۳۴,۲۵۳ ۱,۶۵۳۹۴,۲۵۳۴,۲۵۳۴,۲۵۳۲,۶۰۰۱۵۷.۲۹۴,۲۵۳۲,۶۰۰۱۵۷.۲۹۱,۶۵۳
كارگزاران بورس اوراق بهادار۸۳۳,۳۳۲۶,۹۰ B ۸,۳۳۰۸,۳۳۰ ۵,۰۱۶۱۸,۳۳۰۸,۳۳۰۸,۳۳۰۳,۳۱۴۶۶.۰۷۸,۳۳۰۳,۳۱۴۶۶.۰۷۵,۰۱۶
ايران‌ خودرو۲,۹۶ B۱,۱۲ B ۳,۸۰۰۳,۸۰۰ ۲,۶۳۱۱۳,۸۰۰۳,۸۰۰۳,۸۰۰۱,۱۶۹۴۴.۴۳۳,۸۰۰۱,۱۶۹۴۴.۴۳۲,۶۳۱
بيمه البرز۳,۸۰ B۶,۹۷ B ۱,۸۳۵۱,۸۳۵ ۱,۳۸۴۲۱,۸۳۵۱,۸۳۵۱,۸۳۵۴۵۱۳۲.۵۹۱,۸۳۵۴۵۱۳۲.۵۹۱,۳۸۴
ليزينگ‌خودروغدير۳,۳۹ B۶,۵۸ B ۱,۹۴۰۱,۹۴۰ ۱,۱۲۵۱۱,۹۴۰۱,۹۴۰۱,۹۴۰۸۱۵۷۲.۴۴۱,۹۴۰۸۱۵۷۲.۴۴۱,۱۲۵
ماشين‌ سازي‌ اراك‌۲۰۰,۰۰۰۱,۰۰ B ۵,۱۶۴۵,۱۶۴ ۲,۰۴۰۱۵,۱۶۴۵,۱۶۴۵,۱۶۴۳,۱۲۴۱۵۳.۱۴۵,۱۶۴۳,۱۲۴۱۵۳.۱۴۲,۰۴۰
سرمايه‌گذاري‌ملت‌۶,۷۲ M۵,۵۰ B ۸۳۰۸۰۹ ۷۷۸۴۹۳۸۳۰۸۰۹۸۲۳۴۵۵.۷۸۸۳۰۵۲۶.۶۸۷۷۸
ح . سرمايه‌ گذاري‌آتيه‌ دماوند۱,۹۷ M۱,۶۶ B ۸۳۹۸۳۹ ۷۶۳۳۹۳۸۳۹۸۳۹۸۳۹۷۶۹.۹۶۸۳۹۷۶۹.۹۶۷۶۳
ح . شيشه‌ و گاز۱,۶۸ M۴,۸۰ B ۲,۸۵۱۲,۸۵۰ ۲,۶۵۹۹۵۲,۸۵۱۲,۸۵۰۲,۸۵۰۱۹۱۷.۱۸۲,۸۵۱۱۹۲۷.۲۲۲,۶۵۹
پارس‌ الكتريك‌۴,۴۴ M۴,۴۷ B ۱۰,۰۵۰۱۰,۰۵۰ ۷,۶۸۰۱۱۰,۰۵۰۱۰,۰۵۰۱۰,۰۵۰۲,۳۷۰۳۰.۸۶۱۰,۰۵۰۲,۳۷۰۳۰.۸۶۷,۶۸۰
ح . ‌توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌۷۶۵,۹۳۳۳,۶۷ B ۴۸۰۴۸۰ ۴۳۸۳۳۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۲۹.۵۹۴۸۰۴۲۹.۵۹۴۳۸
تايدواترخاورميانه۱,۵۶ M۶,۱۲ B ۳,۹۰۹۳,۹۰۹ ۳,۷۲۳۱۳,۹۰۹۳,۹۰۹۳,۹۰۹۱۸۶۵.۰۰۳,۹۰۹۱۸۶۵.۰۰۳,۷۲۳
قند شيرين‌ خراسان‌۲۵۰,۰۰۰۳,۴۰ B ۱۳,۵۶۰۱۳,۵۶۰ ۹,۸۵۳۱۱۳,۵۶۰۱۳,۵۶۰۱۳,۵۶۰۳,۷۰۷۳۷.۶۲۱۳,۵۶۰۳,۷۰۷۳۷.۶۲۹,۸۵۳
نفت‌ پارس‌۱۶,۷۰۲ ۶,۷۰۲۶,۷۰۲ ۵,۴۸۲۱۶,۷۰۲۶,۷۰۲۶,۷۰۲۱,۲۲۰۲۲.۲۵۶,۷۰۲۱,۲۲۰۲۲.۲۵۵,۴۸۲
سيمان‌ تهران‌۵,۰۰ M۱,۴۰ B ۲,۸۱۰۲,۸۱۰ ۲,۶۷۹۱۲,۸۱۰۲,۸۱۰۲,۸۱۰۱۳۱۴.۸۹۲,۸۱۰۱۳۱۴.۸۹۲,۶۷۹
ح . ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۳,۹۰ M۳,۷۷ B ۱,۰۱۰۹۵۰ ۵۳۳۷۰۱۱,۰۱۰۹۵۰۹۶۶۴۳۳۸۱.۲۴۹۸۰۴۴۷۸۳.۸۶۵۳۳
ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌۱,۲۸ M۵,۳۰ B ۴,۱۰۶۴,۱۰۶ ۳,۷۳۳۵۱۴,۱۰۶۴,۱۰۶۴,۱۰۶۳۷۳۹.۹۹۴,۱۰۶۳۷۳۹.۹۹۳,۷۳۳
ح . سايپاشيشه‌۸,۹۰ M۲,۵۰ B ۲۸۴۲۵۹ ۲۵۹۵۷۷۲۸۴۲۵۹۲۸۱۲۲۸.۴۹۲۶۶۷۲.۷۰۲۵۹
پتروشيمي‌ خارك‌۱,۹۶ B۳,۴۵ B ۱۷,۶۰۰۱۷,۶۰۰ ۱۴,۸۱۸۱۱۷,۶۰۰۱۷,۶۰۰۱۷,۶۰۰۲,۷۸۲۱۸.۷۷۱۷,۶۰۰۲,۷۸۲۱۸.۷۷۱۴,۸۱۸
بيمه آسيا۱,۱۵ B۲,۳۵ B ۲,۰۴۸۲,۰۴۸ ۱,۷۸۳۱۲,۰۴۸۲,۰۴۸۲,۰۴۸۲۶۵۱۴.۸۶۲,۰۴۸۲۶۵۱۴.۸۶۱,۷۸۳
فنرسازي‌خاور۶,۹۹ M۳,۳۴ B ۴,۷۷۲۴,۷۷۲ ۲,۷۷۵۱۴,۷۷۲۴,۷۷۲۴,۷۷۲۱,۹۹۷۷۱.۹۶۴,۷۷۲۱,۹۹۷۷۱.۹۶۲,۷۷۵
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌۶,۲۴ M۹,۳۶ B ۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰ ۱۲,۷۳۵۱۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰۲,۲۶۵۱۷.۷۹۱۵,۰۰۰۲,۲۶۵۱۷.۷۹۱۲,۷۳۵
بانك سينا۳۰۰,۰۰۰۴,۵۰ B ۱,۵۰۰۱,۵۰۰ ۱,۰۲۴۱۱,۵۰۰۱,۵۰۰۱,۵۰۰۴۷۶۴۶.۴۸۱,۵۰۰۴۷۶۴۶.۴۸۱,۰۲۴
توليدمحورخودرو۱,۱۰ B۴,۴۵ B ۴,۰۴۵۴,۰۴۵ ۲,۶۵۰۱۴,۰۴۵۴,۰۴۵۴,۰۴۵۱,۳۹۵۵۲.۶۴۴,۰۴۵۱,۳۹۵۵۲.۶۴۲,۶۵۰
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان۳,۴۵ M۲,۶۰ B ۷۵۷۵ ۶۹۱۷۵۷۵۷۵۶۸.۷۰۷۵۶۸.۷۰۶۹
سرمايه‌گذاري‌نيرو۵,۴۴ M۱,۰۱ B ۱,۸۵۷۱,۸۵۷ ۱,۷۶۹۳۳۴۱,۸۵۷۱,۸۵۷۱,۸۵۷۸۸۴.۹۷۱,۸۵۷۸۸۴.۹۷۱,۷۶۹
صنايع‌جوشكاب‌يزد۲۴۰,۶۳۸۴,۶۰ B ۱۸,۹۴۴۱۸,۸۹۰ ۱۸,۰۴۲۱۱۴۱۸,۹۴۴۱۸,۸۹۰۱۸,۹۴۳۹۰۱۴.۹۹۱۸,۹۴۴۹۰۲۵.۰۰۱۸,۰۴۲
ح . صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌۵,۲۰ M۳,۸۰ B ۷۴۳۶۶۰ ۶۷۶۴۳۶۷۴۳۶۶۰۷۳۴۵۸۸.۵۸۷۴۳۶۷۹.۹۱۶۷۶
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌۳۰۱,۷۳۹۳,۱۹ B ۱,۰۵۸۱,۰۵۸ ۹۶۲۸۱,۰۵۸۱,۰۵۸۱,۰۵۸۹۶۹.۹۸۱,۰۵۸۹۶۹.۹۸۹۶۲
سرمايه‌گذاري‌نيرو۱,۷۱ B۳,۱۷ B ۱,۸۵۵۱,۸۵۵ ۱,۷۰۱۱۱,۸۵۵۱,۸۵۵۱,۸۵۵۱۵۴۹.۰۵۱,۸۵۵۱۵۴۹.۰۵۱,۷۰۱
بورس اوراق بهادار تهران۴,۴۲ M۲,۲۶ B ۵,۱۰۹۵,۱۰۹ ۴,۸۶۶۱۵,۱۰۹۵,۱۰۹۵,۱۰۹۲۴۳۴.۹۹۵,۱۰۹۲۴۳۴.۹۹۴,۸۶۶
بيمه پارسيان۲,۸۲ B۱,۰۳ B ۳,۶۵۰۳,۶۵۰ ۱,۸۲۰۱۳,۶۵۰۳,۶۵۰۳,۶۵۰۱,۸۳۰۱۰۰.۵۵۳,۶۵۰۱,۸۳۰۱۰۰.۵۵۱,۸۲۰
گروه‌بهمن‌۳۰۰,۰۰۰۷,۱۷ B ۲,۳۹۰۲,۳۹۰ ۱,۷۵۵۱۲,۳۹۰۲,۳۹۰۲,۳۹۰۶۳۵۳۶.۱۸۲,۳۹۰۶۳۵۳۶.۱۸۱,۷۵۵
بانك پاسارگاد۴,۹۴ B۵,۲۷ B ۱,۰۶۸۱,۰۶۸ ۱,۰۱۸۱۱,۰۶۸۱,۰۶۸۱,۰۶۸۵۰۴.۹۱۱,۰۶۸۵۰۴.۹۱۱,۰۱۸
كوير تاير۲۹۲,۰۸۰۱,۱۰ B ۳,۸۵۰۳,۸۵۰ ۳,۶۶۷۲۵۳,۸۵۰۳,۸۵۰۳,۸۵۰۱۸۳۴.۹۹۳,۸۵۰۱۸۳۴.۹۹۳,۶۶۷
سايپا۲,۵۰ M۴,۰۰ B ۱,۶۰۶۱,۶۰۶ ۱,۳۷۳۱۱,۶۰۶۱,۶۰۶۱,۶۰۶۲۳۳۱۶.۹۷۱,۶۰۶۲۳۳۱۶.۹۷۱,۳۷۳
گروه پتروشيمي س. ايرانيان۱,۳۴ B۱,۹۲ B ۱,۴۳۰۱,۴۳۰ ۱,۳۱۰۴۱,۴۳۰۱,۴۳۰۱,۴۳۰۱۲۰۹.۱۶۱,۴۳۰۱۲۰۹.۱۶۱,۳۱۰
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۴,۵۷ B۷,۲۶ B ۱,۵۸۸۱,۵۸۸ ۱,۴۸۷۱۱,۵۸۸۱,۵۸۸۱,۵۸۸۱۰۱۶.۷۹۱,۵۸۸۱۰۱۶.۷۹۱,۴۸۷
پتروشيمي جم۳,۶۰ B۳,۹۱ B ۱۰,۸۶۰۱۰,۸۶۰ ۹,۷۱۲۱۱۰,۸۶۰۱۰,۸۶۰۱۰,۸۶۰۱,۱۴۸۱۱.۸۲۱۰,۸۶۰۱,۱۴۸۱۱.۸۲۹,۷۱۲
كشت‌وصنعت‌پياذر۱,۲۸ M۹,۵۶ B ۷,۴۲۰۷,۴۰۰ ۷,۰۶۷۶۶۶۷,۴۲۰۷,۴۰۰۷,۴۲۰۳۵۳۵.۰۰۷,۴۲۰۳۵۳۵.۰۰۷,۰۶۷
قند ثابت‌ خراسان‌۱,۹۲ M۳,۴۵ B ۱,۷۹۰۱,۷۸۵ ۱,۷۰۵۹۳۸۱,۷۹۰۱,۷۸۵۱,۷۹۰۸۵۴.۹۹۱,۷۹۰۸۵۴.۹۹۱,۷۰۵
داروسازي‌زهراوي‌۲,۴۰ M۶,۲۶ B ۲۶,۰۹۹۲۶,۰۹۹ ۲۴,۸۵۷۱۲۶,۰۹۹۲۶,۰۹۹۲۶,۰۹۹۱,۲۴۲۵.۰۰۲۶,۰۹۹۱,۲۴۲۵.۰۰۲۴,۸۵۷
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌۹,۱۱ M۳,۱۴ B ۳,۴۴۷۳,۴۴۷ ۳,۲۸۳۱۳,۴۴۷۳,۴۴۷۳,۴۴۷۱۶۴۵.۰۰۳,۴۴۷۱۶۴۵.۰۰۳,۲۸۳
كارت اعتباري ايران كيش۷,۵۰ M۳,۱۸ B ۴,۲۳۹۴,۲۳۹ ۴,۰۳۸۱۴,۲۳۹۴,۲۳۹۴,۲۳۹۲۰۱۴.۹۸۴,۲۳۹۲۰۱۴.۹۸۴,۰۳۸
كارخانجات‌داروپخش‌۲۰۷,۶۱۲۱,۲۰ B ۵,۷۳۴۵,۶۴۵ ۵,۴۶۱۲۸۵,۷۳۴۵,۶۴۵۵,۷۳۳۲۷۲۴.۹۸۵,۷۳۴۲۷۳۵.۰۰۵,۴۶۱
سخت‌ آژند۱,۰۸ M۳,۷۰ B ۳,۴۰۵۳,۴۰۵ ۳,۲۴۳۱۳,۴۰۵۳,۴۰۵۳,۴۰۵۱۶۲۵.۰۰۳,۴۰۵۱۶۲۵.۰۰۳,۲۴۳
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌۲,۵۵ M۶,۱۰ B ۲,۳۸۶۲,۳۸۶ ۲,۲۷۳۱۲,۳۸۶۲,۳۸۶۲,۳۸۶۱۱۳۴.۹۷۲,۳۸۶۱۱۳۴.۹۷۲,۲۷۳
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان۱,۵۰ M۱,۹۸ B ۱,۳۲۲۱,۳۲۲ ۱,۲۶۱۱۱,۳۲۲۱,۳۲۲۱,۳۲۲۶۱۴.۸۴۱,۳۲۲۶۱۴.۸۴۱,۲۶۱
تايدواترخاورميانه۴۰۰,۰۰۰۱,۶۰ B ۳,۸۸۳۳,۸۸۳ ۳,۶۹۹۶۳۳,۸۸۳۳,۸۸۳۳,۸۸۳۱۸۴۴.۹۷۳,۸۸۳۱۸۴۴.۹۷۳,۶۹۹
معدني‌ دماوند۲۶۷,۴۸۸۲,۷۰ B ۹,۹۲۷۹,۹۲۶ ۹,۴۵۵۵۱۹,۹۲۷۹,۹۲۶۹,۹۲۷۴۷۲۴.۹۹۹,۹۲۷۴۷۲۴.۹۹۹,۴۵۵
ح . فولاد مباركه اصفهان۹,۶۹ M۱,۶۹ B ۱۷۴۱۷۴ ۱۵۹۱,۶۱۱۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۵۹.۴۳۱۷۴۱۵۹.۴۳۱۵۹
بانك‌اقتصادنوين‌۱,۲۰ M۲,۰۰ B ۱,۶۶۳۱,۶۶۳ ۱,۵۸۴۱۱,۶۶۳۱,۶۶۳۱,۶۶۳۷۹۴.۹۹۱,۶۶۳۷۹۴.۹۹۱,۵۸۴
لبنيات‌ پاك‌۴,۴۹ M۸,۶۵ B ۱,۹۲۴۱,۹۲۴ ۱,۸۳۳۱۱,۹۲۴۱,۹۲۴۱,۹۲۴۹۱۴.۹۶۱,۹۲۴۹۱۴.۹۶۱,۸۳۳
بانك تجارت۱,۴۹ B۹,۷۲ B ۶۵۰۶۵۰ ۶۲۰۴۶۵۰۶۵۰۶۵۰۳۰۴.۸۴۶۵۰۳۰۴.۸۴۶۲۰
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌۳,۰۴ M۵,۸۰ B ۱,۹۰۴۱,۹۰۴ ۱,۸۱۴۲۰۷۱,۹۰۴۱,۹۰۴۱,۹۰۴۹۰۴.۹۶۱,۹۰۴۹۰۴.۹۶۱,۸۱۴
داروسازي‌ اكسير۳۳۹,۱۹۸۱,۹۰ B ۵,۴۷۲۵,۳۰۰ ۵,۲۱۲۷۸۵,۴۷۲۵,۳۰۰۵,۴۶۹۲۵۷۴.۹۳۵,۴۷۲۲۶۰۴.۹۹۵,۲۱۲
سيمان‌اروميه‌۲,۷۴ M۱,۲۱ B ۴,۴۰۷۴,۳۰۱ ۴,۱۹۸۱۶۰۴,۴۰۷۴,۳۰۱۴,۴۰۵۲۰۷۴.۹۳۴,۴۰۷۲۰۹۴.۹۸۴,۱۹۸
قند ثابت‌ خراسان‌۱,۹۵ M۲,۱۳ B ۱,۰۹۳۱,۰۹۳ ۱,۰۴۱۱۱,۰۹۳۱,۰۹۳۱,۰۹۳۵۲۵.۰۰۱,۰۹۳۵۲۵.۰۰۱,۰۴۱
سيمان‌ خزر۴۴۹,۴۶۳۲,۵۰ B ۵,۵۱۱۴,۹۸۷ ۵,۲۴۹۶۳۵,۵۱۱۴,۹۸۷۵,۵۰۵۲۵۶۴.۸۸۵,۵۰۰۲۵۱۴.۷۸۵,۲۴۹
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۴,۶۶ M۵,۷۰ B ۱,۲۲۷۱,۱۹۲ ۱,۱۶۹۳۵۰۱,۲۲۷۱,۱۹۲۱,۲۲۶۵۷۴.۸۸۱,۲۲۷۵۸۴.۹۶۱,۱۶۹
تكنوتار۴,۷۵ M۱,۱۳ B ۲,۳۸۸۲,۳۸۸ ۲,۲۷۵۱۲,۳۸۸۲,۳۸۸۲,۳۸۸۱۱۳۴.۹۷۲,۳۸۸۱۱۳۴.۹۷۲,۲۷۵
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌۳,۷۲ M۸,۱۸ B ۲,۲۰۰۲,۲۰۰ ۲,۱۱۶۱۲,۲۰۰۲,۲۰۰۲,۲۰۰۸۴۳.۹۷۲,۲۰۰۸۴۳.۹۷۲,۱۱۶
بيمه آسيا۱,۰۳ B۲,۱۲ B ۲,۰۵۱۲,۰۵۱ ۱,۹۵۶۱۲,۰۵۱۲,۰۵۱۲,۰۵۱۹۵۴.۸۶۲,۰۵۱۹۵۴.۸۶۱,۹۵۶
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌۴۳۵,۶۰۲۶,۷۰ B ۱۵,۳۷۳۱۴,۳۷۰ ۱۴,۶۴۱۱۸۹۱۵,۳۷۳۱۴,۳۷۰۱۵,۳۵۳۷۱۲۴.۸۶۱۵,۳۷۳۷۳۲۵.۰۰۱۴,۶۴۱
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند۶,۸۳ M۲,۲۵ B ۳,۳۰۳۳,۲۴۰ ۳,۱۴۶۷۶۷۳,۳۰۳۳,۲۴۰۳,۲۹۸۱۵۲۴.۸۳۳,۳۰۳۱۵۷۴.۹۹۳,۱۴۶
گروه دارويي سبحان۱,۰۸ M۶,۴۸ B ۶,۰۰۰۶,۰۰۰ ۵,۷۳۷۱۶,۰۰۰۶,۰۰۰۶,۰۰۰۲۶۳۴.۵۸۶,۰۰۰۲۶۳۴.۵۸۵,۷۳۷
سيمان‌ شرق‌۱,۲۰ M۱,۶۳ B ۱,۳۵۰۱,۳۵۰ ۱,۲۹۵۱۱,۳۵۰۱,۳۵۰۱,۳۵۰۵۵۴.۲۵۱,۳۵۰۵۵۴.۲۵۱,۲۹۵
بيسكويت‌ گرجي‌۱۵۶,۳۱۷۵,۹۹ B ۳,۸۴۰۳,۷۰۲ ۳,۶۵۸۴۳۳,۸۴۰۳,۷۰۲۳,۸۳۴۱۷۶۴.۸۱۳,۸۴۰۱۸۲۴.۹۸۳,۶۵۸
بيمه پارسيان۱,۶۸ M۳,۱۲ B ۱,۸۵۰۱,۸۵۰ ۱,۷۹۵۱۱,۸۵۰۱,۸۵۰۱,۸۵۰۵۵۳.۰۶۱,۸۵۰۵۵۳.۰۶۱,۷۹۵
كارتن‌ ايران‌۲,۴۴ M۹,۸۰ B ۴,۰۰۴۳,۸۹۹ ۳,۸۱۴۲۸۳۴,۰۰۴۳,۸۹۹۳,۹۹۷۱۸۳۴.۸۰۴,۰۰۴۱۹۰۴.۹۸۳,۸۱۴
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۱,۴۹ M۱,۳۰ B ۸۷۰۸۷۰ ۸۴۲۲۸۷۰۸۷۰۸۷۰۲۸۳.۳۳۸۷۰۲۸۳.۳۳۸۴۲
ليزينگ ايرانيان۵,۹۰ M۱,۳۸ B ۲,۳۴۰۲,۲۵۰ ۲,۲۲۹۳۳۳۲,۳۴۰۲,۲۵۰۲,۳۳۵۱۰۶۴.۷۶۲,۳۴۰۱۱۱۴.۹۸۲,۲۲۹
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌۶,۶۷ M۱,۰۶ B ۱,۶۰۰۱,۶۰۰ ۱,۵۵۱۱۱,۶۰۰۱,۶۰۰۱,۶۰۰۴۹۳.۱۶۱,۶۰۰۴۹۳.۱۶۱,۵۵۱
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌۴,۱۲ M۹,۱۰ B ۲,۲۰۶۲,۱۳۰ ۲,۱۰۱۴۳۹۲,۲۰۶۲,۱۳۰۲,۲۰۰۹۹۴.۷۱۲,۲۰۶۱۰۵۵.۰۰۲,۱۰۱
نيروترانس‌۱,۵۳ M۱,۳۶ B ۸,۹۴۶۸,۶۵۰ ۸,۵۲۰۱۳۹۸,۹۴۶۸,۶۵۰۸,۹۱۸۳۹۸۴.۶۷۸,۹۴۶۴۲۶۵.۰۰۸,۵۲۰
ح . ليزينگ‌خودروغدير۶,۰۱ M۵,۶۸ B ۹۵۹۱ ۹۱۱۷۲۹۵۹۱۹۵۴۴.۴۰۹۵۴۴.۴۰۹۱
داروسازي‌ فارابي‌۳,۲۶ M۲,۹۴ B ۹,۰۰۰۹,۰۰۰ ۸,۸۶۰۱۹,۰۰۰۹,۰۰۰۹,۰۰۰۱۴۰۱.۵۸۹,۰۰۰۱۴۰۱.۵۸۸,۸۶۰
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌۵,۱۳ M۲,۰۶ B ۴,۰۲۰۴,۰۲۰ ۳,۸۸۴۱۴,۰۲۰۴,۰۲۰۴,۰۲۰۱۳۶۳.۵۰۴,۰۲۰۱۳۶۳.۵۰۳,۸۸۴
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌۵,۸۵ M۸,۹۰ B ۱,۵۳۳۱,۴۵۰ ۱,۴۶۰۲۶۵۱,۵۳۳۱,۴۵۰۱,۵۲۸۶۸۴.۶۶۱,۵۳۳۷۳۵.۰۰۱,۴۶۰
كمك‌فنرايندامين‌۳,۰۲ M۲,۹۰ B ۹۶۶۹۳۰ ۹۲۰۳۵۹۹۶۶۹۳۰۹۵۸۳۸۴.۱۳۹۶۶۴۶۵.۰۰۹۲۰
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌۱,۸۵ M۲,۸۷ B ۱,۵۵۰۱,۵۵۰ ۱,۵۱۳۱۱,۵۵۰۱,۵۵۰۱,۵۵۰۳۷۲.۴۵۱,۵۵۰۳۷۲.۴۵۱,۵۱۳
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌۴,۳۵ M۱,۵۱ B ۳,۴۸۱۳,۳۸۱ ۳,۳۱۶۶۲۲۳,۴۸۱۳,۳۸۱۳,۴۶۹۱۵۳۴.۶۱۳,۴۸۱۱۶۵۴.۹۸۳,۳۱۶
لبنيات‌كالبر۳,۸۲ M۱,۰۶ B ۲,۷۷۸۲,۶۵۰ ۲,۶۴۶۳۴۹۲,۷۷۸۲,۶۵۰۲,۷۶۸۱۲۲۴.۶۱۲,۷۷۸۱۳۲۴.۹۹۲,۶۴۶
نيروكلر۳,۰۴ M۱,۳۲ B ۴,۳۶۹۴,۲۰۰ ۴,۱۶۱۳۱۲۴,۳۶۹۴,۲۰۰۴,۳۴۹۱۸۸۴.۵۲۴,۳۶۹۲۰۸۵.۰۰۴,۱۶۱
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌۸۳۳,۸۶۵۳,۹۰ B ۴,۶۹۴۴,۵۵۵ ۴,۴۷۱۱۲۲۴,۶۹۴۴,۵۵۵۴,۶۷۳۲۰۲۴.۵۲۴,۶۹۴۲۲۳۴.۹۹۴,۴۷۱
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌۴,۴۷ M۷,۳۷ B ۱,۶۴۶۱,۶۴۶ ۱,۶۰۶۱۱,۶۴۶۱,۶۴۶۱,۶۴۶۴۰۲.۴۹۱,۶۴۶۴۰۲.۴۹۱,۶۰۶
پاكسان‌۳,۶۰ M۱,۸۴ B ۵,۰۹۸۵,۰۹۸ ۴,۹۵۱۱۵,۰۹۸۵,۰۹۸۵,۰۹۸۱۴۷۲.۹۷۵,۰۹۸۱۴۷۲.۹۷۴,۹۵۱
لبنيات‌كالبر۴,۰۴ M۸,۰۰ B ۱,۹۸۰۱,۹۸۰ ۱,۹۰۷۱۱,۹۸۰۱,۹۸۰۱,۹۸۰۷۳۳.۸۳۱,۹۸۰۷۳۳.۸۳۱,۹۰۷
شركت نفت جي۹,۴۰ B۹,۷۳ B ۱,۰۳۶۱,۰۳۶ ۱,۰۰۰۱۱,۰۳۶۱,۰۳۶۱,۰۳۶۳۶۳.۶۰۱,۰۳۶۳۶۳.۶۰۱,۰۰۰
قنداصفهان‌۱,۷۰ M۱,۲۹ B ۷,۶۱۲۷,۳۸۰ ۷,۲۵۰۳۲۳۷,۶۱۲۷,۳۸۰۷,۵۷۶۳۲۶۴.۵۰۷,۵۹۰۳۴۰۴.۶۹۷,۲۵۰
سيمان‌ شمال‌۱,۱۴ M۲,۲۰ B ۱,۹۳۷۱,۸۱۰ ۱,۸۴۵۱۱۰۱,۹۳۷۱,۸۱۰۱,۹۲۷۸۲۴.۴۴۱,۹۳۷۹۲۴.۹۹۱,۸۴۵
سيمان‌ تهران‌۱,۲۳ M۲,۸۰ B ۲,۳۱۲۲,۲۲۳ ۲,۲۰۲۲۴۳۲,۳۱۲۲,۲۲۳۲,۲۸۹۸۷۳.۹۵۲,۳۰۰۹۸۴.۴۵۲,۲۰۲
سبحان دارو۵,۱۰ M۴,۰۰ B ۷,۸۵۰۷,۸۵۰ ۷,۶۶۴۱۷,۸۵۰۷,۸۵۰۷,۸۵۰۱۸۶۲.۴۳۷,۸۵۰۱۸۶۲.۴۳۷,۶۶۴
عمران‌وتوسعه‌فارس‌۸,۸۸ M۲,۶۲ B ۲,۹۵۰۲,۹۵۰ ۲,۸۶۱۱۲,۹۵۰۲,۹۵۰۲,۹۵۰۸۹۳.۱۱۲,۹۵۰۸۹۳.۱۱۲,۸۶۱
گروه‌صنعتي‌بوتان‌۱,۱۶ M۴,۶۰ B ۴,۰۲۵۳,۸۲۱ ۳,۸۳۴۱۸۶۴,۰۲۵۳,۸۲۱۴,۰۰۴۱۷۰۴.۴۳۳,۹۹۳۱۵۹۴.۱۵۳,۸۳۴
كارخانجات‌ قند قزوين‌۲,۴۸ M۷,۶۰ B ۳,۰۸۷۳,۰۰۰ ۲,۹۴۰۱۶۳۳,۰۸۷۳,۰۰۰۳,۰۸۳۱۴۳۴.۸۶۳,۰۸۷۱۴۷۵.۰۰۲,۹۴۰
پتروشيمي‌ خارك‌۲,۲۰ M۳,۳۸ B ۱۵,۳۷۰۱۵,۳۷۰ ۱۴,۷۲۷۱۱۵,۳۷۰۱۵,۳۷۰۱۵,۳۷۰۶۴۳۴.۳۷۱۵,۳۷۰۶۴۳۴.۳۷۱۴,۷۲۷
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌۳,۲۴ M۲,۵۸ B ۸,۰۲۴۷,۷۰۱ ۷,۶۴۲۶۲۸۸,۰۲۴۷,۷۰۱۷,۹۷۸۳۳۶۴.۴۰۸,۰۲۴۳۸۲۵.۰۰۷,۶۴۲
ح. بيمه ملت۵,۵۹ M۱,۴۰ B ۲۵۰۲۵۰ ۲۴۶۶۱۲۵۰۲۵۰۲۵۰۴۱.۶۳۲۵۰۴۱.۶۳۲۴۶
داروسازي‌ كوثر۳,۶۱ M۶,۵۰ B ۱,۸۲۲۱,۷۲۸ ۱,۷۳۶۴۱۷۱,۸۲۲۱,۷۲۸۱,۸۱۲۷۶۴.۳۸۱,۸۲۱۸۵۴.۹۰۱,۷۳۶
كربن‌ ايران‌۲,۴۱ M۹,۰۰ B ۳,۷۷۵۳,۵۳۲ ۳,۵۹۶۳۴۶۳,۷۷۵۳,۵۳۲۳,۷۴۹۱۵۳۴.۲۵۳,۷۷۵۱۷۹۴.۹۸۳,۵۹۶
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌۵,۰۱ M۲,۱۳ B ۴,۲۸۲۴,۰۰۲ ۴,۰۷۹۱,۰۳۷۴,۲۸۲۴,۰۰۲۴,۲۵۲۱۷۳۴.۲۴۴,۲۴۹۱۷۰۴.۱۷۴,۰۷۹
ح. پالايش نفت تبريز۳,۹۹ M۱,۴۹ B ۳,۹۰۰۳,۷۰۰ ۳,۶۱۰۱,۱۸۲۳,۹۰۰۳,۷۰۰۳,۷۳۸۱۲۸۳.۵۵۳,۷۲۱۱۱۱۳.۰۷۳,۶۱۰
صنايع سيمان دشتستان۴,۹۸ M۱,۵۷ B ۳,۱۶۰۳,۱۶۰ ۳,۰۲۷۱۳,۱۶۰۳,۱۶۰۳,۱۶۰۱۳۳۴.۳۹۳,۱۶۰۱۳۳۴.۳۹۳,۰۲۷
ايران‌دارو۱,۰۰ M۳,۵۰ B ۳,۵۰۰۳,۵۰۰ ۳,۳۹۲۱۳,۵۰۰۳,۵۰۰۳,۵۰۰۱۰۸۳.۱۸۳,۵۰۰۱۰۸۳.۱۸۳,۳۹۲
ايران‌دارو۲۶۵,۷۳۰۹,۵۱ B ۳,۶۱۳۳,۴۲۱ ۳,۴۴۱۶۸۳,۶۱۳۳,۴۲۱۳,۵۸۱۱۴۰۴.۰۷۳,۶۱۳۱۷۲۵.۰۰۳,۴۴۱
قند نيشابور۲,۹۴ M۶,۳۰ B ۲,۱۹۲۲,۰۴۲ ۲,۰۸۸۳۴۲۲,۱۹۲۲,۰۴۲۲,۱۳۵۴۷۲.۲۵۲,۰۸۰-۰.۳۸۲,۰۸۸
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند۶,۱۷ M۱,۳۳ B ۲,۱۸۱۲,۰۴۰ ۲,۰۷۸۳۹۹۲,۱۸۱۲,۰۴۰۲,۱۶۱۸۳۳.۹۹۲,۱۸۱۱۰۳۴.۹۶۲,۰۷۸
ايركا پارت صنعت۴,۸۶ M۷,۰۰ B ۱,۴۵۰۱,۳۴۰ ۱,۳۸۱۵۱۵۱,۴۵۰۱,۳۴۰۱,۴۳۵۵۴۳.۹۱۱,۴۵۰۶۹۵.۰۰۱,۳۸۱
ح.بيمه پارسيان۲۳۶,۸۱۱۱,۶۴ B ۷۱۰۶۵۰ ۶۸۳۳۲۷۱۰۶۵۰۶۹۶۱۳۱.۹۰۶۵۱-۳۲-۴.۶۹۶۸۳
دارويي‌ لقمان‌۱۸۱,۰۲۷۸,۸۲ B ۴,۹۲۶۴,۷۲۰ ۴,۶۹۲۷۳۴,۹۲۶۴,۷۲۰۴,۸۷۵۱۸۳۳.۹۰۴,۹۲۶۲۳۴۴.۹۹۴,۶۹۲
تراكتورسازي‌ايران‌۶,۶۳ M۲,۰۵ B ۳,۱۰۰۳,۱۰۰ ۳,۰۳۰۴۳,۱۰۰۳,۱۰۰۳,۱۰۰۷۰۲.۳۱۳,۱۰۰۷۰۲.۳۱۳,۰۳۰
آسان پرداخت پرشين۲,۰۰ M۵,۱۶ B ۲۶,۰۷۴۲۴,۸۷۸ ۲۴,۸۳۳۷۱۵۲۶,۰۷۴۲۴,۸۷۸۲۵,۷۷۸۹۴۵۳.۸۱۲۶,۰۷۴۱,۲۴۱۵.۰۰۲۴,۸۳۳
ح .گروه دارويي سبحان۲۷,۱۴۲۱,۱۵ B ۴,۳۲۷۴,۱۸۱ ۴,۱۷۶۱۹۴,۳۲۷۴,۱۸۱۴,۲۴۴۶۸۱.۶۳۴,۲۹۹۱۲۳۲.۹۵۴,۱۷۶
قند مرودشت‌۸۵۶,۰۸۹۳,۸۰ B ۴,۴۳۷۴,۱۵۰ ۴,۲۲۶۱۰۴۴,۴۳۷۴,۱۵۰۴,۳۸۴۱۵۸۳.۷۴۴,۳۱۰۸۴۱.۹۹۴,۲۲۶
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر۳۲۲,۷۴۲۲,۶۰ B ۸,۱۳۶۷,۵۰۰ ۷,۷۴۹۹۸۸,۱۳۶۷,۵۰۰۸,۰۳۷۲۸۸۳.۷۲۷,۷۰۰-۴۹-۰.۶۳۷,۷۴۹
بانك ملت۲,۰۰ M۲,۱۲ B ۱,۰۶۰۱,۰۶۰ ۱,۰۲۶۱۱,۰۶۰۱,۰۶۰۱,۰۶۰۳۴۳.۳۱۱,۰۶۰۳۴۳.۳۱۱,۰۲۶
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌۱,۲۴ M۴,۹۰ B ۴,۰۴۲۳,۸۵۶ ۳,۸۵۰۳۲۶۴,۰۴۲۳,۸۵۶۳,۹۹۲۱۴۲۳.۶۹۴,۰۴۲۱۹۲۴.۹۹۳,۸۵۰
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۱,۲۰ M۱,۵۱ B ۱,۲۵۵۱,۲۵۵ ۱,۲۱۴۱۱,۲۵۵۱,۲۵۵۱,۲۵۵۴۱۳.۳۸۱,۲۵۵۴۱۳.۳۸۱,۲۱۴
سايپا۲,۶۰ M۳,۶۷ B ۱,۴۱۰۱,۴۱۰ ۱,۳۶۵۱۱,۴۱۰۱,۴۱۰۱,۴۱۰۴۵۳.۳۰۱,۴۱۰۴۵۳.۳۰۱,۳۶۵
بانك‌ كارآفرين‌۴,۵۰ M۱,۳۶ B ۳,۰۴۲۳,۰۴۲ ۳,۰۴۲۱۳,۰۴۲۳,۰۴۲۳,۰۴۲۰۰.۰۰۳,۰۴۲۰۰.۰۰۳,۰۴۲
قندهكمتان‌۱,۲۸ M۴,۹۰ B ۳,۹۰۲۳,۷۲۸ ۳,۷۱۷۲۱۶۳,۹۰۲۳,۷۲۸۳,۸۵۴۱۳۷۳.۶۹۳,۸۴۰۱۲۳۳.۳۱۳,۷۱۷
ليزينگ ايرانيان۸,۵۲ M۱,۱۲ B ۱,۳۱۰۱,۳۱۰ ۱,۲۷۸۱۱,۳۱۰۱,۳۱۰۱,۳۱۰۳۲۲.۵۰۱,۳۱۰۳۲۲.۵۰۱,۲۷۸
پاكسان‌۹,۱۶ M۵,۹۱ B ۶,۵۳۷۶,۲۲۳ ۶,۲۲۶۱,۳۷۰۶,۵۳۷۶,۲۲۳۶,۴۵۵۲۲۹۳.۶۸۶,۵۳۷۳۱۱۵.۰۰۶,۲۲۶
پتروشيمي جم۱,۸۲ M۱,۷۷ B ۹,۷۲۵۹,۷۲۵ ۹,۴۲۷۱۹,۷۲۵۹,۷۲۵۹,۷۲۵۲۹۸۳.۱۶۹,۷۲۵۲۹۸۳.۱۶۹,۴۲۷
عمران‌وتوسعه‌فارس‌۱,۱۱ M۳,۵۰ B ۳,۱۶۶۲,۹۵۲ ۳,۰۱۶۴۷۲۳,۱۶۶۲,۹۵۲۳,۱۲۵۱۰۹۳.۶۱۳,۱۶۶۱۵۰۴.۹۷۳,۰۱۶
ح . سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۸,۹۹ B۲,۷۰ B ۳۰۰۳۰۰ ۲۹۴۲۶۷۳۰۰۳۰۰۳۰۰۶۲.۰۴۳۰۰۶۲.۰۴۲۹۴
ح . معدني و صنعتي گل گهر۹,۳۹ M۱,۰۱ B ۱,۰۸۰۱,۰۸۰ ۱,۰۵۱۱۱,۰۸۰۱,۰۸۰۱,۰۸۰۲۹۲.۷۶۱,۰۸۰۲۹۲.۷۶۱,۰۵۱
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌۳,۰۰ M۱,۲۷ B ۴,۲۳۵۴,۲۳۵ ۴,۰۹۳۱۴,۲۳۵۴,۲۳۵۴,۲۳۵۱۴۲۳.۴۷۴,۲۳۵۱۴۲۳.۴۷۴,۰۹۳
پتروشيمي پرديس۱,۰۹ M۸,۹۰ B ۸,۱۸۳۸,۱۸۳ ۸,۱۰۲۱۸,۱۸۳۸,۱۸۳۸,۱۸۳۸۱۱.۰۰۸,۱۸۳۸۱۱.۰۰۸,۱۰۲
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌۵۷۹,۷۶۱۱,۸۰ B ۳,۱۱۴۲,۸۷۵ ۲,۹۶۶۹۳۳,۱۱۴۲,۸۷۵۳,۰۷۳۱۰۷۳.۶۱۳,۱۱۴۱۴۸۴.۹۹۲,۹۶۶
سيمان‌سپاهان‌۳,۹۲ M۵,۰۰ B ۱,۳۰۳۱,۲۳۹ ۱,۲۴۳۴۸۵۱,۳۰۳۱,۲۳۹۱,۲۸۷۴۴۳.۵۴۱,۲۹۵۵۲۴.۱۸۱,۲۴۳
داده‌پردازي‌ايران‌۸,۲۰ M۳,۵۳ B ۴,۳۶۰۴,۰۴۲ ۴,۱۵۳۹۶۵۴,۳۶۰۴,۰۴۲۴,۳۰۰۱۴۷۳.۵۴۴,۳۶۰۲۰۷۴.۹۸۴,۱۵۳
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌۷,۵۳ M۱,۸۵ B ۲,۴۹۳۲,۳۵۰ ۲,۳۷۵۶۷۶۲,۴۹۳۲,۳۵۰۲,۴۵۹۸۴۳.۵۴۲,۴۹۳۱۱۸۴.۹۷۲,۳۷۵
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌۱,۳۰ M۴,۸۰ B ۳,۷۲۸۳,۵۲۰ ۳,۵۵۱۳۹۷۳,۷۲۸۳,۵۲۰۳,۶۷۲۱۲۱۳.۴۱۳,۷۲۸۱۷۷۴.۹۸۳,۵۵۱
قند لرستان‌۱,۹۹ M۱,۱۳ B ۵,۷۸۶۵,۴۰۷ ۵,۵۱۱۳۲۵۵,۷۸۶۵,۴۰۷۵,۶۹۸۱۸۷۳.۳۹۵,۵۵۰۳۹۰.۷۱۵,۵۱۱
الكتريك‌ خودرو شرق‌۴,۱۰ M۹,۸۰ B ۲,۴۰۰۲,۴۰۰ ۲,۳۷۱۱۲,۴۰۰۲,۴۰۰۲,۴۰۰۲۹۱.۲۲۲,۴۰۰۲۹۱.۲۲۲,۳۷۱
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌۸۱۵,۱۲۶۱,۱۰ B ۱,۳۴۴۱,۳۴۴ ۱,۲۸۰۵۲۱,۳۴۴۱,۳۴۴۱,۳۲۳۴۳۳.۳۶۱,۳۴۴۶۴۵.۰۰۱,۲۸۰
پست بانك ايران۱,۶۷ M۳,۰۰ B ۱,۸۱۵۱,۷۴۰ ۱,۷۲۹۱۹۵۱,۸۱۵۱,۷۴۰۱,۷۸۶۵۷۳.۳۰۱,۷۷۰۴۱۲.۳۷۱,۷۲۹
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد۵,۵۰ M۱,۰۰ B ۱,۸۱۸۱,۸۱۸ ۱,۷۶۶۱۱,۸۱۸۱,۸۱۸۱,۸۱۸۵۲۲.۹۴۱,۸۱۸۵۲۲.۹۴۱,۷۶۶
كنتورسازي‌ايران‌۲۶۲,۸۶۰۱,۲۲ B ۴۷,۲۰۰۴۵,۸۹۲ ۴۶,۴۹۰۱۱۶۴۷,۲۰۰۴۵,۸۹۲۴۶,۵۶۷۷۷۰.۱۷۴۵,۸۹۳-,۵۹۷-۱.۲۸۴۶,۴۹۰
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين۱,۰۹ M۲,۱۸ B ۲,۰۲۷۱,۹۴۲ ۱,۹۳۵۱,۲۴۰۲,۰۲۷۱,۹۴۲۱,۹۹۶۶۱۳.۱۵۲,۰۱۵۸۰۴.۱۳۱,۹۳۵
ح . داروسازي‌ ابوريحان‌۹۱,۲۱۲۴,۳۰ B ۴,۷۴۰۴,۷۱۱ ۴,۶۱۶۱۰۴,۷۴۰۴,۷۱۱۴,۷۲۴۱۰۸۲.۳۴۴,۷۳۵۱۱۹۲.۵۸۴,۶۱۶
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌۲,۰۵ M۷,۷۹ B ۳,۸۰۰۳,۸۰۰ ۳,۶۷۶۱۳,۸۰۰۳,۸۰۰۳,۸۰۰۱۲۴۳.۳۷۳,۸۰۰۱۲۴۳.۳۷۳,۶۷۶
ح . لبنيات‌ پاك‌۱,۷۱ M۱,۲۰ B ۷۵۰۶۴۷ ۶۸۳۱۹۳۷۵۰۶۴۷۷۰۴۲۱۳.۰۷۷۰۰۱۷۲.۴۹۶۸۳
سيمان فارس و خوزستان۳,۲۸ M۵,۴۰ B ۱,۶۷۶۱,۶۰۱ ۱,۵۹۷۱۹۸۱,۶۷۶۱,۶۰۱۱,۶۴۶۴۹۳.۰۷۱,۶۴۰۴۳۲.۶۹۱,۵۹۷
سيمان‌ شرق‌۷,۴۰ M۸,۵۰ B ۱,۱۷۰۱,۱۰۱ ۱,۱۱۶۷۴۷۱,۱۷۰۱,۱۰۱۱,۱۵۰۳۴۳.۰۵۱,۱۵۵۳۹۳.۴۹۱,۱۱۶
سيمان‌ دورود۱,۴۳ M۱,۶۱ B ۱,۱۴۱۱,۰۶۱ ۱,۰۸۷۱,۳۴۶۱,۱۴۱۱,۰۶۱۱,۱۲۰۳۳۳.۰۴۱,۱۴۱۵۴۴.۹۷۱,۰۸۷
ح . ايران‌ياساتايرورابر۵,۴۹ M۳,۶۰ B ۶۷۳۶۵۱ ۶۵۲۱۸۲۶۷۳۶۵۱۶۶۵۱۳۱.۹۹۶۷۳۲۱۳.۲۲۶۵۲
كشت‌وصنعت‌پياذر۲,۷۰ M۸,۶۰ B ۳,۲۰۰۳,۲۰۰ ۳,۱۹۰۱۳,۲۰۰۳,۲۰۰۳,۲۰۰۱۰۰.۳۱۳,۲۰۰۱۰۰.۳۱۳,۱۹۰
صنعتي‌ بهشهر۹,۳۳ M۲,۱۲ B ۲,۲۷۵۲,۲۷۵ ۲,۲۵۲۱۲,۲۷۵۲,۲۷۵۲,۲۷۵۲۳۱.۰۲۲,۲۷۵۲۳۱.۰۲۲,۲۵۲
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌۲۰۳,۱۶۶۱,۳۰ B ۶,۳۴۶۶,۰۰۰ ۶,۱۱۸۶۵۶,۳۴۶۶,۰۰۰۶,۳۰۱۱۸۳۲.۹۹۶,۳۴۶۲۲۸۳.۷۳۶,۱۱۸
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌۲,۸۴ M۹,۲۵ B ۳,۳۱۶۳,۱۲۱ ۳,۱۵۹۱,۴۷۱۳,۳۱۶۳,۱۲۱۳,۲۵۲۹۳۲.۹۴۳,۳۱۶۱۵۷۴.۹۷۳,۱۵۹
كارگزاران بورس اوراق بهادار۳,۰۰ M۱,۴۳ B ۴,۷۷۰۴,۷۷۰ ۴,۷۱۱۳۰۴,۷۷۰۴,۷۷۰۴,۷۷۰۵۹۱.۲۵۴,۷۷۰۵۹۱.۲۵۴,۷۱۱
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد۴,۳۹ M۵,۸۰ B ۱,۳۵۰۱,۲۸۰ ۱,۲۹۲۳۵۴۱,۳۵۰۱,۲۸۰۱,۳۳۰۳۸۲.۹۴۱,۳۴۰۴۸۳.۷۲۱,۲۹۲
ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو۱,۷۲ B۱,۱۳ B ۶۸۰۶۵۰ ۶۵۰۳۸۲۶۸۰۶۵۰۶۵۶۶۰.۹۲۶۵۶۶۰.۹۲۶۵۰
پشم‌شيشه‌ايران‌۵۱,۵۷۰۵,۶۶ B ۱۱,۱۹۹۱۰,۵۰۰ ۱۰,۶۷۹۴۰۱۱,۱۹۹۱۰,۵۰۰۱۰,۹۸۹۳۱۰۲.۹۰۱۱,۰۰۰۳۲۱۳.۰۱۱۰,۶۷۹
پارس‌ الكتريك‌۱۵۵,۹۲۲۶,۸۶ B ۴,۴۴۹۴,۳۵۴ ۴,۳۶۲۸۱۴,۴۴۹۴,۳۵۴۴,۴۰۵۴۳۰.۹۹۴,۳۹۹۳۷۰.۸۵۴,۳۶۲
ح . داروسازي‌ روزدارو۳,۴۰ M۳,۶۷ B ۱,۰۸۰۱,۰۸۰ ۱,۰۵۰۶۸۰۱,۰۸۰۱,۰۸۰۱,۰۸۰۳۰۲.۸۶۱,۰۸۰۳۰۲.۸۶۱,۰۵۰
داروسازي زاگرس فارمد پارس۳۷۰,۵۹۸۲,۴۰ B ۶,۴۴۹۶,۰۰۰ ۶,۱۸۳۸۶۶,۴۴۹۶,۰۰۰۶,۳۴۹۱۶۶۲.۶۸۶,۳۰۰۱۱۷۱.۸۹۶,۱۸۳
كيميدارو۲۷۱,۰۵۹۲,۵۰ B ۹,۲۹۰۸,۶۵۰ ۸,۹۸۰۵۰۹,۲۹۰۸,۶۵۰۹,۲۰۵۲۲۵۲.۵۱۹,۰۰۲۲۲۰.۲۴۸,۹۸۰
گلوكوزان‌۱۵,۱۳۰۶,۱۷ B ۴۰,۷۹۸۴۰,۷۹۸ ۳۸,۸۵۶۱۵۴۰,۷۹۸۴۰,۷۹۸۳۹,۸۲۳۹۶۷۲.۴۹۴۰,۷۹۸۱,۹۴۲۵.۰۰۳۸,۸۵۶
داده‌پردازي‌ايران‌۱۸۵,۰۰۰۴,۴۵ B ۲,۴۰۸۲,۴۰۸ ۲,۳۸۰۱۲,۴۰۸۲,۴۰۸۲,۴۰۸۲۸۱.۱۸۲,۴۰۸۲۸۱.۱۸۲,۳۸۰
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌۱,۵۵ M۳,۹۰ B ۲,۵۵۵۲,۴۴۷ ۲,۴۴۳۲۰۷۲,۵۵۵۲,۴۴۷۲,۵۰۲۵۹۲.۴۲۲,۴۸۰۳۷۱.۵۱۲,۴۴۳
سيمان خوزستان۱۴۷,۳۲۹۴,۶۳ B ۳,۱۷۸۳,۰۰۲ ۳,۰۲۷۴۷۳,۱۷۸۳,۰۰۲۳,۰۹۴۶۷۲.۲۱۳,۱۶۷۱۴۰۴.۶۳۳,۰۲۷
توريستي ورفاهي آبادگران ايران۹۱۶,۵۹۰۲,۳۰ B ۲,۵۴۰۲,۴۵۲ ۲,۴۵۲۱۷۳۲,۵۴۰۲,۴۵۲۲,۵۰۲۵۰۲.۰۴۲,۴۷۵۲۳۰.۹۴۲,۴۵۲
كابل‌ البرز۴,۶۹ M۱,۵۲ B ۳,۳۳۷۳,۰۵۰ ۳,۱۷۹۶۰۷۳,۳۳۷۳,۰۵۰۳,۲۴۲۶۳۱.۹۸۳,۰۹۰-۸۹-۲.۸۰۳,۱۷۹
بانك صادرات ايران۲,۴۳ B۲,۴۴ B ۱,۰۱۵۹۷۷ ۹۹۴۲,۸۶۸۱,۰۱۵۹۷۷۱,۰۰۵۱۱۱.۱۱۹۷۹-۱۵-۱.۵۱۹۹۴
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌۱۵۴,۰۸۷۱,۱۰ B ۷,۴۲۰۷,۰۶۱ ۷,۰۸۰۸۷۷,۴۲۰۷,۰۶۱۷,۲۱۷۱۳۷۱.۹۴۷,۱۱۵۳۵۰.۴۹۷,۰۸۰
زامياد۵,۵۰ M۴,۳۰ B ۷۸۵۷۸۵ ۷۷۰۱۷۸۵۷۸۵۷۸۵۱۵۱.۹۵۷۸۵۱۵۱.۹۵۷۷۰
ليزينگ رايان‌ سايپا۱,۲۷ M۲,۳۱ B ۱,۸۵۹۱,۷۶۴ ۱,۷۸۱۱,۲۷۶۱,۸۵۹۱,۷۶۴۱,۸۱۳۳۲۱.۸۰۱,۷۸۰-۰.۰۶۱,۷۸۱
كارخانجات‌داروپخش‌۵,۵۳ M۳,۳۷ B ۶,۰۸۶۶,۰۸۶ ۶,۰۸۶۱۶,۰۸۶۶,۰۸۶۶,۰۸۶۰۰.۰۰۶,۰۸۶۰۰.۰۰۶,۰۸۶
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌۸۵۷,۱۰۳۶,۸۰ B ۸,۲۰۰۷,۵۸۲ ۷,۸۴۷۲۶۹۸,۲۰۰۷,۵۸۲۷,۹۸۶۱۳۹۱.۷۷۸,۱۶۹۳۲۲۴.۱۰۷,۸۴۷
البرزدارو۲,۵۴ M۳,۰۱ B ۱۱,۸۸۳۱۱,۸۸۳ ۱۱,۸۸۳۱۱۱,۸۸۳۱۱,۸۸۳۱۱,۸۸۳۰۰.۰۰۱۱,۸۸۳۰۰.۰۰۱۱,۸۸۳
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌۳,۰۴ M۹,۵۰ B ۳,۱۸۴۳,۰۵۱ ۳,۰۶۵۴۸۲۳,۱۸۴۳,۰۵۱۳,۱۱۹۵۴۱.۷۶۳,۰۹۰۲۵۰.۸۲۳,۰۶۵
سيمان‌ شمال‌۱,۱۰ M۱,۹۹ B ۱,۸۱۰۱,۸۱۰ ۱,۷۹۴۲۱,۸۱۰۱,۸۱۰۱,۸۱۰۱۶۰.۸۹۱,۸۱۰۱۶۰.۸۹۱,۷۹۴
دارويي‌ رازك‌۱,۳۲ M۳,۰۱ B ۲۲,۸۲۶۲۲,۸۲۶ ۲۲,۸۲۶۱۲۲,۸۲۶۲۲,۸۲۶۲۲,۸۲۶۰۰.۰۰۲۲,۸۲۶۰۰.۰۰۲۲,۸۲۶
ح . ايران‌ ترانسفو۲,۳۷ M۱,۱۱ B ۴,۶۹۰۴,۶۹۰ ۴,۶۴۲۲۴,۶۹۰۴,۶۹۰۴,۶۹۰۴۸۱.۰۳۴,۶۹۰۴۸۱.۰۳۴,۶۴۲
توليدمواداوليه‌داروپخش‌۷۰,۰۰۰۶,۴۴ B ۹,۳۲۹۸,۸۹۰ ۸,۸۸۵۲۶۹,۳۲۹۸,۸۹۰۹,۰۳۹۱۵۴۱.۷۳۹,۳۲۹۴۴۴۵.۰۰۸,۸۸۵
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا۲۳۱,۱۵۹۷,۸۱ B ۳,۴۴۹۳,۳۳۱ ۳,۳۲۵۱۲۲۳,۴۴۹۳,۳۳۱۳,۳۸۱۵۶۱.۶۸۳,۳۷۸۵۳۱.۵۹۳,۳۲۵
ايران‌ خودروديزل‌۲,۳۳ M۱,۸۰ B ۷۷۲۷۷۲ ۷۵۹۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۱۳۱.۷۱۷۷۲۱۳۱.۷۱۷۵۹
ح . ليزينگ رايان‌ سايپا۳,۵۵ M۱,۲۹ B ۳۹۶۳۶۰ ۳۶۰۱,۳۱۵۳۹۶۳۶۰۳۶۳۳۰.۸۳۳۶۰۰۰.۰۰۳۶۰
سايپاشيشه‌۵۶۰,۸۸۴۹,۹۱ B ۱,۷۸۱۱,۷۴۴ ۱,۷۴۰۱۰۱۱,۷۸۱۱,۷۴۴۱,۷۶۸۲۸۱.۶۱۱,۷۷۰۳۰۱.۷۲۱,۷۴۰
فولاد مباركه اصفهان۱,۱۹ M۱,۶۰ B ۱,۳۶۰۱,۳۱۸ ۱,۳۲۳۶۲۹۱,۳۶۰۱,۳۱۸۱,۳۴۴۲۱۱.۵۹۱,۳۲۵۲۰.۱۵۱,۳۲۳
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۳,۹۲ M۳,۶۰ B ۹۳۱۸۹۹ ۹۰۵۲۶۵۹۳۱۸۹۹۹۱۸۱۳۱.۴۴۹۱۵۱۰۱.۱۰۹۰۵
قند شيرين‌ خراسان‌۲,۳۱ M۲,۶۳ B ۱۱,۳۴۷۱۱,۳۴۷ ۱۱,۱۰۳۱۱۱,۳۴۷۱۱,۳۴۷۱۱,۳۴۷۲۴۴۲.۲۰۱۱,۳۴۷۲۴۴۲.۲۰۱۱,۱۰۳
س. صنايع‌شيميايي‌ايران۱,۴۲ M۵,۴۱ B ۳,۷۹۰۳,۷۹۰ ۳,۷۹۰۲۳,۷۹۰۳,۷۹۰۳,۷۹۰۰۰.۰۰۳,۷۹۰۰۰.۰۰۳,۷۹۰
سازه‌ پويش‌۵۰۱,۱۰ M ۲۲,۳۹۲۲۲,۳۹۲ ۲۲,۶۹۸۱۲۲,۳۹۲۲۲,۳۹۲۲۲,۶۹۸۰۰.۰۰۲۲,۳۹۲-,۳۰۶-۱.۳۵۲۲,۶۹۸
لبنيات‌ پاك‌۱,۰۲ M۱,۹۰ B ۱,۸۹۰۱,۷۸۰ ۱,۸۱۵۱۶۷۱,۸۹۰۱,۷۸۰۱,۸۴۱۲۶۱.۴۳۱,۸۳۰۱۵۰.۸۳۱,۸۱۵
قند شيرين‌ خراسان‌۱۹,۹۷۱۱,۵۸ B ۸,۰۳۰۷,۵۰۲ ۷,۸۲۸۱۱۸,۰۳۰۷,۵۰۲۷,۸۵۵۲۷۰.۳۴۸,۰۱۰۱۸۲۲.۳۲۷,۸۲۸
باما۱,۰۸ M۶,۱۰ B ۵,۸۰۰۵,۵۸۱ ۵,۶۲۸۲۸۸۵,۸۰۰۵,۵۸۱۵,۶۹۸۷۰۱.۲۴۵,۷۲۳۹۵۱.۶۹۵,۶۲۸
س. صنايع‌شيميايي‌ايران۱,۳۴ M۵,۱۰ B ۳,۸۹۰۳,۷۰۰ ۳,۷۴۴۲۵۳۳,۸۹۰۳,۷۰۰۳,۷۹۰۴۶۱.۲۳۳,۸۷۲۱۲۸۳.۴۲۳,۷۴۴
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌۱,۰۰ M۱,۹۵ B ۱,۹۵۰۱,۹۵۰ ۱,۹۳۱۱۱,۹۵۰۱,۹۵۰۱,۹۵۰۱۹۰.۹۸۱,۹۵۰۱۹۰.۹۸۱,۹۳۱
معادن‌منگنزايران‌۱,۱۱ M۲,۶۰ B ۲,۳۴۰۲,۲۲۵ ۲,۲۷۸۲۵۴۲,۳۴۰۲,۲۲۵۲,۳۰۵۲۷۱.۱۹۲,۲۸۷۹۰.۴۰۲,۲۷۸
سيمان‌اصفهان‌۵,۰۵ M۶,۰۶ B ۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰ ۱۱,۸۷۸۱۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲۲۱.۰۳۱۲,۰۰۰۱۲۲۱.۰۳۱۱,۸۷۸
بيمه ما۳۱۷,۵۶۴۶,۸۱ B ۲,۱۷۰۲,۱۱۲ ۲,۱۱۶۴۳۲,۱۷۰۲,۱۱۲۲,۱۴۱۲۵۱.۱۸۲,۱۱۲-۰.۱۹۲,۱۱۶
توسعه‌معادن‌وفلزات‌۱,۱۲ M۱,۴۴ B ۱,۳۲۵۱,۲۳۶ ۱,۲۷۲۵۷۴۱,۳۲۵۱,۲۳۶۱,۲۸۷۱۵۱.۱۸۱,۲۸۹۱۷۱.۳۴۱,۲۷۲
ح. كوير تاير۱,۴۰ M۲,۴۵ B ۱,۷۵۰۱,۷۵۰ ۱,۷۵۰۵۷۷۱,۷۵۰۱,۷۵۰۱,۷۵۰۰۰.۰۰۱,۷۵۰۰۰.۰۰۱,۷۵۰
پتروشيمي مبين۱,۹۹ M۸,۹۰ B ۴,۵۰۰۴,۴۲۰ ۴,۴۲۲۱۳۶۴,۵۰۰۴,۴۲۰۴,۴۷۴۵۲۱.۱۸۴,۴۵۲۳۰۰.۶۸۴,۴۲۲
ح. سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۸,۰۲ M۱,۰۴ B ۱,۳۱۰۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰۱,۶۱۹۱,۳۱۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۰۰.۰۰۱,۳۰۱۱۰.۰۸۱,۳۰۰
سخت‌ آژند۴,۷۴ M۱,۶۶ B ۳,۵۵۰۳,۴۴۰ ۳,۴۶۵۷۴۰۳,۵۵۰۳,۴۴۰۳,۵۰۵۴۰۱.۱۵۳,۵۳۸۷۳۲.۱۱۳,۴۶۵
ح . گروه‌ صنعتي‌ بارز۸,۶۰ M۲,۱۵ B ۲,۵۰۰۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰۱۲,۵۰۰۲,۵۰۰۲,۵۰۰۰۰.۰۰۲,۵۰۰۰۰.۰۰۲,۵۰۰
پارس‌ خزر۱۷۷,۹۳۴۲,۱۰ B ۱۲,۲۳۰۱۱,۸۲۰ ۱۱,۹۰۴۸۵۱۲,۲۳۰۱۱,۸۲۰۱۲,۰۳۹۱۳۵۱.۱۳۱۲,۰۰۰۹۶۰.۸۱۱۱,۹۰۴
سيمان فارس نو۴۵,۰۹۰۱,۶۱ B ۳,۶۰۰۳,۵۰۵ ۳,۵۲۲۸۳,۶۰۰۳,۵۰۵۳,۵۴۳۲۱۰.۶۰۳,۶۰۰۷۸۲.۲۱۳,۵۲۲
تجارت الكترونيك پارسيان۲,۰۰ M۷,۰۰ B ۳,۵۰۰۳,۵۰۰ ۳,۳۹۷۱۳,۵۰۰۳,۵۰۰۳,۵۰۰۱۰۳۳.۰۳۳,۵۰۰۱۰۳۳.۰۳۳,۳۹۷
گروه‌ صنعتي‌ بارز۵,۴۴ M۲,۰۰ B ۳,۶۷۹۳,۶۷۹ ۳,۶۴۳۱۳,۶۷۹۳,۶۷۹۳,۶۷۹۳۶۰.۹۹۳,۶۷۹۳۶۰.۹۹۳,۶۴۳
ح . سايپاآذين‌۲,۵۸ M۹,۶۰ B ۴۰۰۳۵۸ ۳۷۰۲,۲۳۳۴۰۰۳۵۸۳۷۴۴۱.۰۸۳۶۶-۱.۰۸۳۷۰
سرمايه گذاري دارويي تامين۱,۷۰ M۹,۹۱ B ۵,۸۳۰۵,۸۳۰ ۵,۸۰۷۱۵,۸۳۰۵,۸۳۰۵,۸۳۰۲۳۰.۴۰۵,۸۳۰۲۳۰.۴۰۵,۸۰۷
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌۲,۰۸ M۳,۸۰ B ۱,۸۵۰۱,۷۶۲ ۱,۷۹۴۲۸۵۱,۸۵۰۱,۷۶۲۱,۸۱۳۱۹۱.۰۶۱,۸۱۵۲۱۱.۱۷۱,۷۹۴
گروه مپنا (سهامي عام)۱,۳۶ M۱,۱۲ B ۸,۳۰۰۸,۳۰۰ ۸,۲۶۱۱۸,۳۰۰۸,۳۰۰۸,۳۰۰۳۹۰.۴۷۸,۳۰۰۳۹۰.۴۷۸,۲۶۱
دشت‌ مرغاب‌۲۰,۳۸۲۱,۷۵ B ۸,۷۹۳۸,۰۰۹ ۸,۳۷۵۱۱۸,۷۹۳۸,۰۰۹۸,۴۶۲۸۷۱.۰۴۸,۰۰۹-,۳۶۶-۴.۳۷۸,۳۷۵
ح . صنايع‌ كاشي‌ وسراميك‌ سينا۱,۷۵ M۲,۵۹ B ۱,۶۱۹۱,۴۷۲ ۱,۴۷۲۶۷۸۱,۶۱۹۱,۴۷۲۱,۴۷۳۱۰.۰۷۱,۴۷۲۰۰.۰۰۱,۴۷۲
پمپ‌ سازي‌ ايران‌۱,۷۸ M۶,۲۰ B ۳,۶۰۳۳,۲۶۱ ۳,۴۳۲۱۶۰۳,۶۰۳۳,۲۶۱۳,۴۶۷۳۵۱.۰۲۳,۴۰۵-۲۷-۰.۷۹۳,۴۳۲
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان۱,۱۶ B۵,۸۰ B ۵۵ ۵۱,۱۶۱۵۵۵۰۰.۰۰۵۰۰.۰۰۵
گروه دارويي بركت۵,۱۱ M۹,۸۰ B ۱,۹۵۰۱,۸۷۲ ۱,۸۹۴۹۳۲۱,۹۵۰۱,۸۷۲۱,۹۱۲۱۸۰.۹۵۱,۹۱۶۲۲۱.۱۶۱,۸۹۴
موتوژن‌۱۹۲,۳۴۲۹,۴۴ B ۴,۹۸۸۴,۸۴۳ ۴,۸۴۵۷۶۴,۹۸۸۴,۸۴۳۴,۸۹۱۴۶۰.۹۵۴,۸۷۳۲۸۰.۵۸۴,۸۴۵
ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۲,۳۴ M۶,۵۰ B ۲۷۶۲۷۶ ۲۷۱۱۲۷۶۲۷۶۲۷۶۵۱.۸۵۲۷۶۵۱.۸۵۲۷۱
پتروشيمي‌ آبادان‌۱,۲۵ M۳,۷۰ B ۳,۰۰۰۲,۸۸۱ ۲,۹۰۱۱۸۱۳,۰۰۰۲,۸۸۱۲,۹۲۶۲۵۰.۸۶۳,۰۰۰۹۹۳.۴۱۲,۹۰۱
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۱,۲۰ B۲,۲۹ B ۱,۹۰۶۱,۹۰۶ ۱,۸۸۵۳۱,۹۰۶۱,۹۰۶۱,۹۰۶۲۱۱.۱۱۱,۹۰۶۲۱۱.۱۱۱,۸۸۵
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق۱,۶۱ M۲,۲۰ B ۱,۳۷۶۱,۳۰۰ ۱,۳۳۳۱۹۵۱,۳۷۶۱,۳۰۰۱,۳۴۴۱۱۰.۸۳۱,۳۴۶۱۳۰.۹۸۱,۳۳۳
معدني و صنعتي گل گهر۵,۵۹ M۱,۳۴ B ۲,۴۰۴۲,۴۰۴ ۲,۳۷۸۱۲,۴۰۴۲,۴۰۴۲,۴۰۴۲۶۱.۰۹۲,۴۰۴۲۶۱.۰۹۲,۳۷۸
مخابرات ايران۲,۵۴ M۵,۸۰ B ۲,۲۹۸۲,۲۳۹ ۲,۲۳۸۲۸۲۲,۲۹۸۲,۲۳۹۲,۲۵۶۱۸۰.۸۰۲,۲۶۰۲۲۰.۹۸۲,۲۳۸
توليدمواداوليه الياف‌مصنوعي‌۳۷۱,۸۲۰۱,۴۰ B ۳,۸۱۷۳,۶۸۱ ۳,۷۱۵۱۳۱۳,۸۱۷۳,۶۸۱۳,۷۴۷۳۲۰.۸۶۳,۷۰۱-۱۴-۰.۳۸۳,۷۱۵
ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌۸۶۲,۲۰۴۳,۲۰ B ۳,۷۵۰۳,۷۵۰ ۳,۷۴۰۳۴۳,۷۵۰۳,۷۵۰۳,۷۵۰۱۰۰.۲۷۳,۷۵۰۱۰۰.۲۷۳,۷۴۰
نفت‌ بهران‌۲,۴۵ M۲,۰۰ B ۸,۱۸۳۸,۱۸۳ ۸,۱۸۳۱۸,۱۸۳۸,۱۸۳۸,۱۸۳۰۰.۰۰۸,۱۸۳۰۰.۰۰۸,۱۸۳
شهد۳۸۱,۷۱۸۲,۱۰ B ۵,۷۹۹۵,۳۹۹ ۵,۵۷۱۹۸۵,۷۹۹۵,۳۹۹۵,۶۱۰۳۹۰.۷۰۵,۷۹۹۲۲۸۴.۰۹۵,۵۷۱
سيمان‌ خزر۳,۳۹ M۱,۰۶ B ۳,۱۳۵۳,۱۳۵ ۳,۱۳۱۱۳,۱۳۵۳,۱۳۵۳,۱۳۵۴۰.۱۳۳,۱۳۵۴۰.۱۳۳,۱۳۱
رادياتور ايران‌۱,۲۰ M۴,۴۴ B ۳,۷۰۰۳,۷۰۰ ۳,۶۹۰۱۳,۷۰۰۳,۷۰۰۳,۷۰۰۱۰۰.۲۷۳,۷۰۰۱۰۰.۲۷۳,۶۹۰
توسعه‌شهري‌توس‌گستر۷۱,۸۳۴۱,۹۸ B ۲,۷۸۰۲,۷۴۹ ۲,۶۹۱۱۷۲,۷۸۰۲,۷۴۹۲,۷۱۱۲۰۰.۷۴۲,۷۶۹۷۸۲.۹۰۲,۶۹۱
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌۱,۰۰ M۲,۸۵ B ۲,۸۵۰۲,۸۵۰ ۲,۷۸۱۲۲,۸۵۰۲,۸۵۰۲,۸۵۰۶۹۲.۴۸۲,۸۵۰۶۹۲.۴۸۲,۷۸۱
فيبر ايران‌۴۴,۷۱۵۳,۷۱ B ۸,۴۹۶۸,۲۳۳ ۸,۲۳۳۱۲۸,۴۹۶۸,۲۳۳۸,۲۹۳۶۰۰.۷۳۸,۴۹۶۲۶۳۳.۱۹۸,۲۳۳
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌۱۴,۲۳۳۱,۷۱ B ۱۲,۰۳۹۱۱,۶۰۰ ۱۱,۴۶۶۶۱۲,۰۳۹۱۱,۶۰۰۱۱,۵۴۷۸۱۰.۷۱۱۲,۰۳۹۵۷۳۵.۰۰۱۱,۴۶۶
ح . ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌۳,۴۲ M۱,۵۰ B ۴۶۱۴۴۰ ۴۴۰۱۶۹۴۶۱۴۴۰۴۴۸۸۱.۸۲۴۴۰۰۰.۰۰۴۴۰
سيمان‌هرمزگان‌۵,۴۰ M۲,۲۱ B ۴,۱۰۰۴,۱۰۰ ۴,۰۵۲۱۴,۱۰۰۴,۱۰۰۴,۱۰۰۴۸۱.۱۸۴,۱۰۰۴۸۱.۱۸۴,۰۵۲
سيمان‌ داراب‌۱,۱۶ M۲,۱۰ B ۱,۸۲۴۱,۷۴۳ ۱,۷۷۷۱۱۹۱,۸۲۴۱,۷۴۳۱,۷۸۹۱۲۰.۶۸۱,۷۹۶۱۹۱.۰۷۱,۷۷۷
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ۱,۵۰ M۳,۷۵ B ۲,۵۰۰۲,۵۰۰ ۲,۴۹۴۱۲,۵۰۰۲,۵۰۰۲,۵۰۰۶۰.۲۴۲,۵۰۰۶۰.۲۴۲,۴۹۴
ح توسعه معدني و صنعتي صبانور۱,۵۱ M۱,۶۷ B ۱,۱۰۰۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰۲۶۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌۵,۰۰ M۱,۸۳ B ۳,۶۶۵۳,۶۶۵ ۳,۶۶۵۱۳,۶۶۵۳,۶۶۵۳,۶۶۵۰۰.۰۰۳,۶۶۵۰۰.۰۰۳,۶۶۵
ح . سيمان‌شاهرود۶۶۷,۸۰۹۴,۱۲ B ۶۳۷۵۶۶ ۶۱۴۱۰۳۶۳۷۵۶۶۶۱۸۴۰.۶۵۶۱۵۱۰.۱۶۶۱۴
بيمه ملت۱,۶۹ M۳,۳۰ B ۱,۹۵۰۱,۹۵۰ ۱,۹۵۰۱۱,۹۵۰۱,۹۵۰۱,۹۵۰۰۰.۰۰۱,۹۵۰۰۰.۰۰۱,۹۵۰
كاشي‌ الوند۱,۳۰ M۲,۹۰ B ۲,۲۳۰۲,۱۷۴ ۲,۱۸۴۲۰۳۲,۲۳۰۲,۱۷۴۲,۱۹۷۱۳۰.۶۰۲,۲۲۹۴۵۲.۰۶۲,۱۸۴
نفت سپاهان۵,۰۰ M۳,۸۲ B ۷,۶۳۵۷,۶۳۵ ۷,۶۳۵۱۷,۶۳۵۷,۶۳۵۷,۶۳۵۰۰.۰۰۷,۶۳۵۰۰.۰۰۷,۶۳۵
ح . ‌ايران‌دارو۲۱,۳۵۵۵,۱۵ M ۲,۴۱۱۲,۴۰۷ ۲,۴۰۶۲۱۲,۴۱۱۲,۴۰۷۲,۴۱۰۴۰.۱۷۲,۴۰۸۲۰.۰۸۲,۴۰۶
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌۵,۰۰ M۸,۲۰ B ۱,۶۳۰۱,۶۳۰ ۱,۶۳۰۱۱,۶۳۰۱,۶۳۰۱,۶۳۰۰۰.۰۰۱,۶۳۰۰۰.۰۰۱,۶۳۰
تراكتورسازي‌ايران‌۵۹۵,۰۴۱۱,۶۰ B ۲,۷۵۰۲,۶۸۰ ۲,۷۰۹۸۱۲,۷۵۰۲,۶۸۰۲,۷۲۵۱۶۰.۵۹۲,۷۲۷۱۸۰.۶۶۲,۷۰۹
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌۵۲,۳۶۰۲,۲۹ B ۴,۴۲۹۴,۱۲۱ ۴,۳۲۸۲۵۴,۴۲۹۴,۱۲۱۴,۳۵۳۲۵۰.۵۸۴,۴۲۹۱۰۱۲.۳۳۴,۳۲۸
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر۵,۴۰ M۳,۲۷ B ۶,۰۶۰۶,۰۶۰ ۶,۰۴۹۱۶,۰۶۰۶,۰۶۰۶,۰۶۰۱۱۰.۱۸۶,۰۶۰۱۱۰.۱۸۶,۰۴۹
سيمان‌غرب‌۵۴,۶۰۹۲,۰۹ B ۳,۹۰۰۳,۷۲۰ ۳,۷۹۳۱۴۳,۹۰۰۳,۷۲۰۳,۸۱۳۲۰۰.۵۳۳,۸۱۰۱۷۰.۴۵۳,۷۹۳
ح . فيبر ايران‌۲۱,۸۴۸۱,۴۳ B ۶,۹۰۰۶,۴۲۲ ۶,۵۵۶۱۷۶,۹۰۰۶,۴۲۲۶,۵۶۲۶۰.۰۹۶,۹۰۰۳۴۴۵.۲۵۶,۵۵۶
فولاد آلياژي ايران۱,۰۵ M۲,۰۰ B ۱,۹۵۰۱,۹۰۸ ۱,۹۰۷۱۱۸۱,۹۵۰۱,۹۰۸۱,۹۱۷۱۰۰.۵۲۱,۹۱۰۳۰.۱۶۱,۹۰۷
پتروشيمي مبين۱,۶۹ M۶,۸۲ B ۴,۰۳۷۴,۰۳۷ ۴,۰۳۷۱۴,۰۳۷۴,۰۳۷۴,۰۳۷۰۰.۰۰۴,۰۳۷۰۰.۰۰۴,۰۳۷
صنايع‌ آذرآب‌۴,۹۹ M۱,۹۱ B ۳,۸۴۰۳,۸۴۰ ۳,۸۲۳۱۳,۸۴۰۳,۸۴۰۳,۸۴۰۱۷۰.۴۴۳,۸۴۰۱۷۰.۴۴۳,۸۲۳
ح . پارس‌ دارو۱,۳۰ M۱,۶۹ B ۱۳,۰۲۰۱۳,۰۲۰ ۱۳,۰۰۰۱۲۱۱۳,۰۲۰۱۳,۰۲۰۱۳,۰۲۰۲۰۰.۱۵۱۳,۰۲۰۲۰۰.۱۵۱۳,۰۰۰
ح.تجارت الكترونيك پارسيان۳,۳۸ M۷,۱۰ B ۲,۱۳۱۲,۰۱۷ ۲,۰۶۷۵۶۸۲,۱۳۱۲,۰۱۷۲,۰۹۱۲۴۱.۱۶۲,۱۳۱۶۴۳.۱۰۲,۰۶۷
داروسازي‌ سينا۳۱,۲۹۸۶,۲۷ B ۲۰,۴۴۲۱۹,۸۱۰ ۱۹,۵۲۷۲۰۲۰,۴۴۲۱۹,۸۱۰۱۹,۶۲۶۹۹۰.۵۱۲۰,۴۴۲۹۱۵۴.۶۹۱۹,۵۲۷
ح . فولاد خوزستان۳,۹۰ M۹,۱۸ B ۲,۳۵۰۲,۳۵۰ ۲,۳۵۰۴۰۴۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲,۳۵۰۰۰.۰۰۲,۳۵۰۰۰.۰۰۲,۳۵۰
پارس‌ دارو۲۴,۱۱۲۳,۵۵ B ۱۵,۰۰۰۱۴,۲۰۳ ۱۴,۴۸۳۲۶۱۵,۰۰۰۱۴,۲۰۳۱۴,۵۵۶۷۳۰.۵۰۱۵,۰۰۰۵۱۷۳.۵۷۱۴,۴۸۳
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد۱,۰۰ M۱,۳۰ B ۱,۳۰۳۱,۳۰۳ ۱,۳۰۳۱۱,۳۰۳۱,۳۰۳۱,۳۰۳۰۰.۰۰۱,۳۰۳۰۰.۰۰۱,۳۰۳
بانك پاسارگاد۲,۳۴ B۲,۳۸ B ۱,۰۲۰۱,۰۲۰ ۱,۰۲۰۶۱,۰۲۰۱,۰۲۰۱,۰۲۰۰۰.۰۰۱,۰۲۰۰۰.۰۰۱,۰۲۰
داروسازي‌ ابوريحان‌۲۶,۶۲۰۱,۹۹ B ۷,۵۹۰۷,۵۰۰ ۷,۳۶۳۱۲۷,۵۹۰۷,۵۰۰۷,۳۹۷۳۴۰.۴۶۷,۵۹۰۲۲۷۳.۰۸۷,۳۶۳
معدني‌ املاح‌ ايران‌۷,۰۹ M۸,۴۱ B ۱۱,۸۶۱۱۱,۸۶۱ ۱۱,۸۶۱۱۱۱,۸۶۱۱۱,۸۶۱۱۱,۸۶۱۰۰.۰۰۱۱,۸۶۱۰۰.۰۰۱۱,۸۶۱
تكنوتار۳,۲۴ M۸,۶۰ B ۲,۶۸۵۲,۵۵۰ ۲,۶۳۶۴۱۸۲,۶۸۵۲,۵۵۰۲,۶۴۸۱۲۰.۴۶۲,۶۷۰۳۴۱.۲۹۲,۶۳۶
صنايع پتروشيمي خليج فارس۱,۲۴ M۵,۶۰ B ۴,۵۵۰۴,۴۲۲ ۴,۴۶۷۱۱۳۴,۵۵۰۴,۴۲۲۴,۴۸۷۲۰۰.۴۵۴,۴۸۷۲۰۰.۴۵۴,۴۶۷
ح . نفت‌ پارس‌۵,۰۵ M۱,۷۲ B ۳,۴۰۰۳,۴۰۰ ۳,۴۰۰۲۰۴۳,۴۰۰۳,۴۰۰۳,۴۰۰۰۰.۰۰۳,۴۰۰۰۰.۰۰۳,۴۰۰
رادياتور ايران‌۷۱۲,۴۰۲۲,۴۰ B ۳,۳۷۵۳,۲۶۲ ۳,۳۰۷۱۲۱۳,۳۷۵۳,۲۶۲۳,۳۲۱۱۴۰.۴۲۳,۳۵۷۵۰۱.۵۱۳,۳۰۷
شهد ايران‌۱۰۱۹,۹۹۰ ۱,۹۹۹۱,۹۹۹ ۱,۹۰۴۱۱,۹۹۹۱,۹۹۹۱,۹۰۴۰۰.۰۰۱,۹۹۹۹۵۴.۹۹۱,۹۰۴
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌۳,۵۵ M۱,۲۰ B ۳,۴۴۰۳,۳۳۳ ۳,۳۷۲۵۹۷۳,۴۴۰۳,۳۳۳۳,۳۸۶۱۴۰.۴۲۳,۳۵۳-۱۹-۰.۵۶۳,۳۷۲
پتروشيمي‌شيراز۱,۰۰ M۲,۳۰ B ۲,۳۰۰۲,۳۰۰ ۲,۲۶۷۱۲,۳۰۰۲,۳۰۰۲,۳۰۰۳۳۱.۴۶۲,۳۰۰۳۳۱.۴۶۲,۲۶۷
گروه پتروشيمي س. ايرانيان۲,۰۸ M۲,۲۴ B ۱,۰۷۶۱,۰۷۶ ۱,۰۷۶۳۱,۰۷۶۱,۰۷۶۱,۰۷۶۰۰.۰۰۱,۰۷۶۰۰.۰۰۱,۰۷۶
گلتاش‌۱۲,۲۰۷۱,۵۴ B ۱۲,۷۹۵۱۲,۵۰۰ ۱۲,۳۸۲۱۸۱۲,۷۹۵۱۲,۵۰۰۱۲,۴۲۸۴۶۰.۳۷۱۲,۶۰۲۲۲۰۱.۷۸۱۲,۳۸۲
نوردوقطعات‌ فولادي‌۷,۲۲۷۳,۷۵ M ۵,۱۹۴۵,۱۹۴ ۴,۹۴۷۲۵,۱۹۴۵,۱۹۴۴,۹۶۵۱۸۰.۳۶۵,۱۹۴۲۴۷۴.۹۹۴,۹۴۷
پتروشيمي جم۹۵۹,۰۳۲۹,۰۰ B ۹,۵۹۹۹,۳۰۰ ۹,۳۸۴۸۲۹,۵۹۹۹,۳۰۰۹,۴۱۶۳۲۰.۳۴۹,۳۶۹-۱۵-۰.۱۶۹,۳۸۴
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران۵,۲۰ M۶,۶۰ B ۱,۲۹۵۱,۲۴۰ ۱,۲۶۱۴۸۷۱,۲۹۵۱,۲۴۰۱,۲۶۵۴۰.۳۲۱,۲۴۰-۲۱-۱.۶۷۱,۲۶۱
سرمايه‌گذاري‌ سايپا۳,۸۳ M۳,۲۸ B ۸۵۵۸۵۵ ۸۴۸۲۸۵۵۸۵۵۸۵۵۷۰.۸۳۸۵۵۷۰.۸۳۸۴۸
البرزدارو۷۰,۷۳۸۹,۳۰ B ۱۳,۳۰۰۱۲,۹۲۰ ۱۲,۹۹۹۲۷۱۳,۳۰۰۱۲,۹۲۰۱۳,۰۳۹۴۰۰.۳۱۱۳,۲۹۷۲۹۸۲.۲۹۱۲,۹۹۹
گروه مپنا (سهامي عام)۱,۹۰ M۱,۵۷ B ۸,۳۶۶۸,۰۳۰ ۸,۲۳۳۱۸۳۸,۳۶۶۸,۰۳۰۸,۲۵۴۲۱۰.۲۶۸,۰۷۲-,۱۶۱-۱.۹۶۸,۲۳۳
ماشين‌ سازي‌ اراك‌۱,۰۲ B۲,۴۴ B ۲,۳۸۰۲,۳۸۰ ۲,۳۷۵۲۲,۳۸۰۲,۳۸۰۲,۳۸۰۵۰.۲۱۲,۳۸۰۵۰.۲۱۲,۳۷۵
ح.بانك انصار۶,۳۱ M۴,۸۶ B ۷۷۰۷۷۰ ۷۷۰۶۴۹۷۷۰۷۷۰۷۷۰۰۰.۰۰۷۷۰۰۰.۰۰۷۷۰
بانك خاورميانه۲,۰۰ M۴,۳۹ B ۲,۱۹۵۲,۱۹۵ ۲,۱۹۵۴۲,۱۹۵۲,۱۹۵۲,۱۹۵۰۰.۰۰۲,۱۹۵۰۰.۰۰۲,۱۹۵
بانك‌ كارآفرين‌۶,۹۱۶۱,۷۰ M ۲,۴۶۱۲,۴۵۴ ۲,۵۸۳۴۲,۴۶۱۲,۴۵۴۲,۵۸۳۰۰.۰۰۲,۴۵۴-,۱۲۹-۴.۹۹۲,۵۸۳
فروسيليس‌ ايران‌۵۲۵,۴۳۵۱,۱۰ B ۲,۰۵۹۱,۹۹۷ ۲,۰۱۳۶۷۲,۰۵۹۱,۹۹۷۲,۰۱۸۵۰.۲۵۲,۰۱۴۱۰.۰۵۲,۰۱۳
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۲,۹۷ M۵,۶۰ B ۱,۹۰۰۱,۸۶۰ ۱,۸۸۱۳۵۱۱,۹۰۰۱,۸۶۰۱,۸۸۵۴۰.۲۱۱,۸۸۳۲۰.۱۱۱,۸۸۱
پتروشيمي پرديس۳۳۸,۴۳۰۲,۶۰ B ۷,۹۲۰۷,۷۰۰ ۷,۷۶۶۴۵۷,۹۲۰۷,۷۰۰۷,۷۷۹۱۳۰.۱۷۷,۸۱۸۵۲۰.۶۷۷,۷۶۶
بانك تجارت۸,۹۹ M۵,۵۰ B ۶۱۳۶۰۷ ۶۰۸۴۶۶۶۱۳۶۰۷۶۰۹۱۰.۱۶۶۱۰۲۰.۳۳۶۰۸
لاميران‌۲,۹۰ M۱,۱۲ B ۳,۸۶۲۳,۸۶۲ ۳,۸۶۲۱۳,۸۶۲۳,۸۶۲۳,۸۶۲۰۰.۰۰۳,۸۶۲۰۰.۰۰۳,۸۶۲
كوير تاير۱,۳۱ M۴,۳۸ B ۳,۳۴۶۳,۳۴۶ ۳,۳۱۳۱۳,۳۴۶۳,۳۴۶۳,۳۴۶۳۳۱.۰۰۳,۳۴۶۳۳۱.۰۰۳,۳۱۳
جام‌دارو۱,۳۴۳۱,۶۹ M ۱۲,۶۳۷۱۲,۵۹۸ ۱۲,۰۵۷۵۱۲,۶۳۷۱۲,۵۹۸۱۲,۰۷۵۱۸۰.۱۵۱۲,۶۳۷۵۸۰۴.۸۱۱۲,۰۵۷
داروسازي‌ روزدارو۶,۰۷۸۱,۲۶ M ۲,۰۸۰۲,۰۰۰ ۱,۹۸۱۴۲,۰۸۰۲,۰۰۰۱,۹۸۳۲۰.۱۰۲,۰۸۰۹۹۵.۰۰۱,۹۸۱
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌۷,۴۵ M۱,۳۸ B ۱,۸۵۳۱,۸۵۳ ۱,۸۵۳۱۱,۸۵۳۱,۸۵۳۱,۸۵۳۰۰.۰۰۱,۸۵۳۰۰.۰۰۱,۸۵۳
سرمايه گذاري دارويي تامين۳۶۶,۰۵۱۲,۲۰ B ۶,۰۴۷۵,۹۹۷ ۵,۹۸۸۴۳۶,۰۴۷۵,۹۹۷۵,۹۹۴۶۰.۱۰۶,۰۴۷۵۹۰.۹۹۵,۹۸۸
گروه صنعتي پاكشو۱۰,۰۰۰۱,۲۰ B ۱۲,۰۰۰۱۱,۹۹۰ ۱۱,۵۵۱۱۲۱۲,۰۰۰۱۱,۹۹۰۱۱,۵۶۲۱۱۰.۱۰۱۲,۰۰۰۴۴۹۳.۸۹۱۱,۵۵۱
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌۱۲,۶۵۴۱,۶۲ B ۱۲,۹۷۹۱۲,۴۰۱ ۱۲,۷۵۳۱۳۱۲,۹۷۹۱۲,۴۰۱۱۲,۷۶۵۱۲۰.۰۹۱۲,۴۰۱-,۳۵۲-۲.۷۶۱۲,۷۵۳
بانك سينا۶,۳۵ M۶,۵۰ B ۱,۰۳۳۱,۰۰۰ ۱,۰۰۹۲۷۰۱,۰۳۳۱,۰۰۰۱,۰۱۸۹۰.۸۹۱,۰۳۳۲۴۲.۳۸۱,۰۰۹
كاشي‌ الوند۱,۸۱ M۲,۸۰ B ۱,۵۴۷۱,۵۴۷ ۱,۵۴۷۱۱,۵۴۷۱,۵۴۷۱,۵۴۷۰۰.۰۰۱,۵۴۷۰۰.۰۰۱,۵۴۷
شركت ارتباطات سيار ايران۶۳۳,۳۷۲۲,۲۸ B ۳۶,۲۰۰۳۵,۸۵۰ ۳۵,۹۸۶۴۷۶۳۶,۲۰۰۳۵,۸۵۰۳۵,۹۷۹-۰.۰۲۳۵,۹۹۵۹۰.۰۳۳۵,۹۸۶
پالايش نفت تبريز۱,۰۰ M۵,۰۷ B ۵,۰۷۲۵,۰۷۲ ۵,۰۷۲۱۵,۰۷۲۵,۰۷۲۵,۰۷۲۰۰.۰۰۵,۰۷۲۰۰.۰۰۵,۰۷۲
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان۲۲۸,۷۷۱۲,۶۳ B ۱,۱۶۰۱,۱۲۱ ۱,۱۴۶۵۰۱,۱۶۰۱,۱۲۱۱,۱۴۷۱۰.۰۹۱,۱۵۰۴۰.۳۵۱,۱۴۶
بيمه البرز۳,۹۹ M۴,۷۳ B ۱,۱۸۳۱,۱۸۳ ۱,۱۸۳۱۱,۱۸۳۱,۱۸۳۱,۱۸۳۰۰.۰۰۱,۱۸۳۰۰.۰۰۱,۱۸۳
نورد آلومينيوم‌۱,۴۹ M۱,۷۳ B ۱,۱۷۱۱,۱۵۰ ۱,۱۵۸۱,۳۵۴۱,۱۷۱۱,۱۵۰۱,۱۵۹۱۰.۰۹۱,۱۶۰۲۰.۱۷۱,۱۵۸
سرمايه گذاري اعتبار ايران۴۳,۷۲۶۵,۱۰ M ۱,۱۹۹۱,۱۴۵ ۱,۱۶۰۱۵۱,۱۹۹۱,۱۴۵۱,۱۶۱۱۰.۰۹۱,۱۹۹۳۹۳.۳۶۱,۱۶۰
ليزينگ رايان‌ سايپا۲,۰۰ M۳,۴۰ B ۱,۷۰۰۱,۷۰۰ ۱,۷۰۱۱۱,۷۰۰۱,۷۰۰۱,۷۰۰-۰.۰۶۱,۷۰۰-۰.۰۶۱,۷۰۱
پتروشيمي شازند۱,۶۵ M۵,۸۰ B ۳,۵۲۸۳,۴۵۶ ۳,۵۰۰۱۸۲۳,۵۲۸۳,۴۵۶۳,۵۰۳۳۰.۰۹۳,۵۰۰۰۰.۰۰۳,۵۰۰
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۲,۹۲ M۴,۵۰ B ۱,۵۳۸۱,۵۳۸ ۱,۵۳۸۱۱,۵۳۸۱,۵۳۸۱,۵۳۸۰۰.۰۰۱,۵۳۸۰۰.۰۰۱,۵۳۸
پارس‌ پامچال‌۳۳۰۳,۷۰ M ۱۱,۲۹۸۱۱,۲۹۸ ۱۰,۷۶۰۱۱۱,۲۹۸۱۱,۲۹۸۱۰,۷۶۳۳۰.۰۳۱۱,۲۹۸۵۳۸۵.۰۰۱۰,۷۶۰
ليزينگ‌ايران‌۹۳,۱۹۴۱,۲۲ B ۱,۳۲۳۱,۲۸۰ ۱,۳۱۰۲۲۱,۳۲۳۱,۲۸۰۱,۳۱۱۱۰.۰۸۱,۳۰۴-۰.۴۶۱,۳۱۰
داروسازي‌ اسوه‌۴,۳۸۰۸,۷۰ M ۱۹,۸۷۰۱۹,۸۶۰ ۲۰,۰۴۹۱۰۱۹,۸۷۰۱۹,۸۶۰۲۰,۰۴۱-۰.۰۴۱۹,۸۶۳-,۱۸۶-۰.۹۳۲۰,۰۴۹
سپنتا۱,۸۶۳۲,۵۵ M ۱۳,۷۰۳۱۳,۷۰۳ ۱۳,۹۱۶۱۱۳,۷۰۳۱۳,۷۰۳۱۳,۹۰۵-۱۱-۰.۰۸۱۳,۷۰۳-,۲۱۳-۱.۵۳۱۳,۹۱۶
داروسازي‌ فارابي‌۶۸,۳۹۲۵,۴۵ B ۸,۲۵۰۷,۷۱۹ ۷,۹۶۵۲۲۸,۲۵۰۷,۷۱۹۷,۹۷۱۶۰.۰۸۸,۲۵۰۲۸۵۳.۵۸۷,۹۶۵
نفت‌ پارس‌۳۵,۷۱۰۱,۷۵ B ۴,۹۳۹۴,۷۵۱ ۴,۸۵۹۲۲۴,۹۳۹۴,۷۵۱۴,۸۶۲۳۰.۰۶۴,۸۰۰-۵۹-۱.۲۱۴,۸۵۹
فولاد خوزستان۸,۹۰ M۳,۰۰ B ۳,۳۷۲۳,۳۷۲ ۳,۳۷۲۱۳,۳۷۲۳,۳۷۲۳,۳۷۲۰۰.۰۰۳,۳۷۲۰۰.۰۰۳,۳۷۲
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌۴۳۶,۷۴۶۱,۶۰ B ۳,۶۴۵۳,۵۰۰ ۳,۵۶۷۶۶۳,۶۴۵۳,۵۰۰۳,۵۶۹۲۰.۰۶۳,۵۵۰-۱۷-۰.۴۸۳,۵۶۷
داروسازي‌ سينا۱,۰۰ M۲,۵۴ B ۲۵,۳۵۰۲۵,۳۵۰ ۲۵,۳۴۳۱۲۵,۳۵۰۲۵,۳۵۰۲۵,۳۵۰۷۰.۰۳۲۵,۳۵۰۷۰.۰۳۲۵,۳۴۳
داروسازي‌ امين‌۳۰۹,۳۷۵۵,۵۷ B ۱,۸۳۷۱,۷۶۳ ۱,۸۰۱۵۴۱,۸۳۷۱,۷۶۳۱,۸۰۲۱۰.۰۶۱,۸۰۵۴۰.۲۲۱,۸۰۱
نفت سپاهان۹۵,۸۶۹۷,۱۱ B ۷,۵۰۰۷,۳۲۴ ۷,۴۰۲۳۱۷,۵۰۰۷,۳۲۴۷,۴۰۶۴۰.۰۵۷,۴۹۰۸۸۱.۱۹۷,۴۰۲
سرمايه گذاري خوارزمي۲,۴۳ M۲,۶۳ B ۱,۰۸۰۱,۰۸۰ ۱,۰۸۰۱۱,۰۸۰۱,۰۸۰۱,۰۸۰۰۰.۰۰۱,۰۸۰۰۰.۰۰۱,۰۸۰
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌۱,۴۵ M۲,۱۲ B ۱۴,۶۴۱۱۴,۶۴۱ ۱۴,۶۴۱۱۱۴,۶۴۱۱۴,۶۴۱۱۴,۶۴۱۰۰.۰۰۱۴,۶۴۱۰۰.۰۰۱۴,۶۴۱
تجارت الكترونيك پارسيان۱,۲۴ M۵,۰۴ B ۴,۱۴۰۳,۹۴۰ ۴,۰۵۸۹۰۴۴,۱۴۰۳,۹۴۰۴,۰۶۰۲۰.۰۵۴,۱۰۱۴۳۱.۰۶۴,۰۵۸
سالمين‌۲,۳۶۷۵,۱۰ M ۲,۱۵۷۲,۱۵۷ ۲,۰۵۵۲۲,۱۵۷۲,۱۵۷۲,۰۵۶۱۰.۰۵۲,۱۵۷۱۰۲۴.۹۶۲,۰۵۵
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌۶,۷۴ M۳,۱۰ B ۴۵۷۴۵۷ ۴۲۰۱۴۵۷۴۵۷۴۲۰۰۰.۰۰۴۱۹-۰.۲۴۴۲۰
سيمان‌اصفهان‌۲۷,۵۵۱۴,۵۵ B ۱۷,۳۴۸۱۶,۵۲۷ ۱۶,۵۲۶۱۶۱۷,۳۴۸۱۶,۵۲۷۱۶,۵۳۴۸۰.۰۵۱۶,۵۲۷۱۰.۰۱۱۶,۵۲۶
پتروشيمي‌فارابي‌۱۰,۷۹۰۴,۵۵ M ۴,۳۸۰۴,۲۰۰ ۴,۱۹۵۷۴,۳۸۰۴,۲۰۰۴,۱۹۷۲۰.۰۵۴,۲۳۲۳۷۰.۸۸۴,۱۹۵
نساجي‌ بروجرد۳۰۰۱,۲۰ M ۳,۹۳۱۳,۹۳۱ ۴,۱۲۷۱۳,۹۳۱۳,۹۳۱۴,۱۲۷۰۰.۰۰۳,۹۳۱-,۱۹۶-۴.۷۵۴,۱۲۷
ح . سيمان‌سپاهان‌۴,۳۱ M۲,۹۰ B ۶۷۶۷ ۶۷۵۶۵۶۷۶۷۶۷۰۰.۰۰۶۷۰۰.۰۰۶۷
بانك انصار۱,۱۸ M۲,۶۰ B ۲,۲۰۸۲,۱۹۰ ۲,۱۹۷۲۲۲۲,۲۰۸۲,۱۹۰۲,۱۹۸۱۰.۰۵۲,۱۹۹۲۰.۰۹۲,۱۹۷
بانك‌پارسيان‌۵,۱۲ M۷,۵۶ B ۱,۴۷۶۱,۴۷۶ ۱,۴۷۶۱۱,۴۷۶۱,۴۷۶۱,۴۷۶۰۰.۰۰۱,۴۷۶۰۰.۰۰۱,۴۷۶
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌۹۲۲۱,۰۱ M ۱۰,۹۱۱۱۰,۹۱۱ ۱۰,۳۹۲۴۱۰,۹۱۱۱۰,۹۱۱۱۰,۳۹۵۳۰.۰۳۱۰,۹۱۱۵۱۹۴.۹۹۱۰,۳۹۲
پالايش نفت اصفهان۵,۰۰ M۱,۳۸ B ۲,۷۵۰۲,۷۵۰ ۲,۷۲۶۱۲,۷۵۰۲,۷۵۰۲,۷۵۰۲۴۰.۸۸۲,۷۵۰۲۴۰.۸۸۲,۷۲۶
ايران‌ مرينوس‌۸۴۴۶,۱۰ M ۷,۲۱۰۷,۲۱۰ ۷,۰۶۹۱۷,۲۱۰۷,۲۱۰۷,۰۷۱۲۰.۰۳۷,۲۱۰۱۴۱۱.۹۹۷,۰۶۹
ح . سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۴,۲۶ M۳,۸۳ B ۹۹ ۹۴۴۱۹۹۹۰۰.۰۰۹۰۰.۰۰۹
بيمه دانا۵۰,۸۰۴۱,۸۶ B ۳,۸۰۰۳,۶۲۰ ۳,۶۶۴۱۱۳,۸۰۰۳,۶۲۰۳,۶۶۵۱۰.۰۳۳,۸۰۰۱۳۶۳.۷۱۳,۶۶۴
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌۱,۴۵ M۱,۴۹ B ۱,۰۲۵۱,۰۲۵ ۱,۰۲۵۱۱,۰۲۵۱,۰۲۵۱,۰۲۵۰۰.۰۰۱,۰۲۵۰۰.۰۰۱,۰۲۵
سيمان‌ سفيد ني‌ريز۱,۰۰۰۱,۴۸ M ۱۴,۸۲۲۱۴,۸۲۲ ۱۵,۶۰۲۲۱۴,۸۲۲۱۴,۸۲۲۱۵,۵۷۸-۲۴-۰.۱۵۱۴,۸۲۲-,۷۸۰-۵.۰۰۱۵,۶۰۲
پارس‌سويچ‌۲۴۲۲,۴۰ M ۹,۸۸۸۹,۸۸۸ ۹,۵۸۰۲۹,۸۸۸۹,۸۸۸۹,۵۸۱۱۰.۰۱۹,۸۸۸۳۰۸۳.۲۲۹,۵۸۰
سيمان فارس و خوزستان۷,۶۲ M۱,۱۰ B ۱,۴۴۳۱,۴۴۳ ۱,۴۴۳۱۱,۴۴۳۱,۴۴۳۱,۴۴۳۰۰.۰۰۱,۴۴۳۰۰.۰۰۱,۴۴۳
سرمايه گذاري پرديس۳۷,۶۳۱۳,۹۲ M ۱,۰۵۰۱,۰۳۶ ۱,۰۳۶۹۱,۰۵۰۱,۰۳۶۱,۰۳۶۰۰.۰۰۱,۰۵۰۱۴۱.۳۵۱,۰۳۶
فولاد اميركبيركاشان۵۰۵۲۵,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰۱۰,۵۰۰ ۱۰,۴۸۸۱۱۰,۵۰۰۱۰,۵۰۰۱۰,۴۸۸۰۰.۰۰۱۰,۵۰۰۱۲۰.۱۱۱۰,۴۸۸
سيمان‌سپاهان‌۱,۳۱ M۱,۴۹ B ۱,۱۴۰۱,۱۴۰ ۱,۱۴۰۱۱,۱۴۰۱,۱۴۰۱,۱۴۰۰۰.۰۰۱,۱۴۰۰۰.۰۰۱,۱۴۰
توسعه‌معادن‌وفلزات‌۸,۰۰ M۱,۱۰ B ۱,۳۸۰۱,۳۸۰ ۱,۳۸۵۱۱,۳۸۰۱,۳۸۰۱,۳۸۰-۰.۳۶۱,۳۸۰-۰.۳۶۱,۳۸۵
بانك‌اقتصادنوين‌۶۷,۱۹۴۱,۰۳ B ۱,۵۵۹۱,۵۱۱ ۱,۵۷۶۲۰۱,۵۵۹۱,۵۱۱۱,۵۷۶۰۰.۰۰۱,۵۳۵-۴۱-۲.۶۰۱,۵۷۶
صنعتي‌ آما۷,۱۶۳۳,۱۸ M ۴,۵۰۰۴,۳۰۵ ۴,۴۲۲۶۴,۵۰۰۴,۳۰۵۴,۴۲۲۰۰.۰۰۴,۵۰۰۷۸۱.۷۶۴,۴۲۲
ح . مهركام‌پارس‌۳,۱۰ M۴,۲۹ B ۱,۴۸۰۱,۳۸۲ ۱,۳۷۷۱,۲۶۱۱,۴۸۰۱,۳۸۲۱,۳۸۲۵۰.۳۶۱,۳۸۲۵۰.۳۶۱,۳۷۷
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان۱۵۰,۶۸۶۱,۸۰ B ۱,۱۹۹۱,۱۹۷ ۱,۱۹۶۱۸۱,۱۹۹۱,۱۹۷۱,۱۹۶۰۰.۰۰۱,۱۹۷۱۰.۰۸۱,۱۹۶
سيمان آرتا اردبيل۱,۵۸۶۱,۷۴ M ۱۱,۰۰۰۱۰,۹۵۸ ۱۱,۵۳۴۹۱۱,۰۰۰۱۰,۹۵۸۱۱,۵۱۸-۱۶-۰.۱۴۱۰,۹۵۸-,۵۷۶-۴.۹۹۱۱,۵۳۴
ايران‌ ترانسفو۳,۲۰ M۲,۰۲ B ۶,۳۰۷۶,۳۰۷ ۶,۳۰۷۱۶,۳۰۷۶,۳۰۷۶,۳۰۷۰۰.۰۰۶,۳۰۷۰۰.۰۰۶,۳۰۷
معدني‌وصنعتي‌چادرملو۸,۲۵ M۱,۵۰ B ۱,۸۱۳۱,۸۱۳ ۱,۸۱۳۱۱,۸۱۳۱,۸۱۳۱,۸۱۳۰۰.۰۰۱,۸۱۳۰۰.۰۰۱,۸۱۳
ح . سيمان فارس و خوزستان۹,۶۹ M۴,۱۰ B ۴۲۱۴۲۰ ۴۲۰۱۷۵۴۲۱۴۲۰۴۲۰۰۰.۰۰۴۲۱۱۰.۲۴۴۲۰
ح.سرمايه گذاري اعتبار ايران۲,۸۶ M۴,۳۰ B ۱۵۰۱۵۰ ۱۵۰۱,۱۶۳۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰.۰۰۱۵۰۰۰.۰۰۱۵۰
ح . سيمان كردستان۱۳۳,۵۰۰۲,۸۲ M ۲۱۱۲۱۱ ۲۱۱۵۲۱۱۲۱۱۲۱۱۰۰.۰۰۲۱۱۰۰.۰۰۲۱۱
پتروشيمي فناوران۶,۰۵۱۱,۱۴ B ۱۸,۹۵۰۱۸,۵۳۰ ۱۸,۹۳۷۶۱۸,۹۵۰۱۸,۵۳۰۱۸,۹۳۶-۰.۰۱۱۸,۵۳۰-,۴۰۷-۲.۱۵۱۸,۹۳۷
معدني‌ املاح‌ ايران‌۱,۴۵۰۱,۸۶ M ۱۲,۸۰۰۱۲,۸۰۰ ۱۲,۸۹۷۲۱۲,۸۰۰۱۲,۸۰۰۱۲,۸۹۵-۰.۰۲۱۲,۸۰۰-۹۷-۰.۷۵۱۲,۸۹۷
داروسازي‌ ابوريحان‌۴,۷۶ M۶,۲۱ B ۱۳,۰۴۹۱۳,۰۴۹ ۱۳,۰۴۹۱۱۳,۰۴۹۱۳,۰۴۹۱۳,۰۴۹۰۰.۰۰۱۳,۰۴۹۰۰.۰۰۱۳,۰۴۹
داروپخش‌ (هلدينگ‌۱,۴۶ M۲,۹۰ B ۱۹,۷۸۵۱۹,۷۸۵ ۱۹,۷۸۵۱۱۹,۷۸۵۱۹,۷۸۵۱۹,۷۸۵۰۰.۰۰۱۹,۷۸۵۰۰.۰۰۱۹,۷۸۵
ح . ايران‌ ترانسفو۹۱۹,۵۰۲۴,۱۰ B ۴,۵۹۰۴,۴۰۰ ۴,۴۶۸۱۱۹۴,۵۹۰۴,۴۰۰۴,۴۶۷-۰.۰۲۴,۴۸۹۲۱۰.۴۷۴,۴۶۸
سيمان‌ ايلام‌۷۶۱۳,۰۰ M ۳,۹۹۰۳,۹۹۰ ۴,۲۰۰۲۳,۹۹۰۳,۹۹۰۴,۱۹۹-۰.۰۲۳,۹۹۰-,۲۱۰-۵.۰۰۴,۲۰۰
گلوكوزان‌۲,۹۰ M۸,۸۸ B ۳۰,۶۳۲۳۰,۶۳۲ ۳۰,۶۳۲۱۳۰,۶۳۲۳۰,۶۳۲۳۰,۶۳۲۰۰.۰۰۳۰,۶۳۲۰۰.۰۰۳۰,۶۳۲
پتروشيمي شازند۱,۵۰ M۵,۱۹ B ۳,۴۶۰۳,۴۶۰ ۳,۴۵۲۱۳,۴۶۰۳,۴۶۰۳,۴۶۰۸۰.۲۳۳,۴۶۰۸۰.۲۳۳,۴۵۲
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌۱۴,۷۷۵۵,۰۳ M ۳,۴۱۸۳,۳۳۸ ۳,۴۱۵۷۳,۴۱۸۳,۳۳۸۳,۴۱۴-۰.۰۳۳,۴۱۸۳۰.۰۹۳,۴۱۵
گروه دارويي سبحان۷۴,۱۴۳۴,۰۶ B ۵,۴۹۹۵,۴۳۰ ۵,۴۹۴۳۸۵,۴۹۹۵,۴۳۰۵,۴۹۲-۰.۰۴۵,۴۹۹۵۰.۰۹۵,۴۹۴
صنايع سيمان دشتستان۱,۰۰۰۲,۲۰ M ۲,۱۶۲۲,۱۶۲ ۲,۲۷۵۱۲,۱۶۲۲,۱۶۲۲,۲۷۵۰۰.۰۰۲,۱۶۲-,۱۱۳-۴.۹۷۲,۲۷۵
كيميدارو۴,۰۰ M۳,۳۲ B ۸,۳۰۶۸,۳۰۶ ۸,۳۰۶۱۸,۳۰۶۸,۳۰۶۸,۳۰۶۰۰.۰۰۸,۳۰۶۰۰.۰۰۸,۳۰۶
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين۲,۳۹۱۱,۶۸ M ۷,۳۶۰۷,۰۱۰ ۷,۱۱۴۱۰۷,۳۶۰۷,۰۱۰۷,۱۱۱-۰.۰۴۷,۰۱۱-,۱۰۳-۱.۴۵۷,۱۱۴
تهران‌ شيمي‌۵۰۲۱,۷۴ M ۳۴,۷۱۰۳۴,۷۱۰ ۳۴,۹۲۴۲۳۴,۷۱۰۳۴,۷۱۰۳۴,۹۲۲-۰.۰۱۳۴,۷۱۰-,۲۱۴-۰.۶۱۳۴,۹۲۴
فنرسازي‌خاور۱۰,۰۸۰۲,۹۵ M ۲,۹۲۶۲,۹۲۶ ۲,۷۸۷۴۲,۹۲۶۲,۹۲۶۲,۷۹۵۸۰.۲۹۲,۹۲۶۱۳۹۴.۹۹۲,۷۸۷
گروه‌ صنعتي‌ بارز۳۹,۵۰۰۱,۳۷ B ۳,۵۵۵۳,۴۳۰ ۳,۵۳۴۷۳,۵۵۵۳,۴۳۰۳,۵۳۲-۰.۰۶۳,۴۵۶-۷۸-۲.۲۱۳,۵۳۴
سيمان‌هرمزگان‌۴,۰۰۰۱,۸۳ M ۴,۵۷۰۴,۵۶۰ ۴,۷۱۴۲۴,۵۷۰۴,۵۶۰۴,۷۱۱-۰.۰۶۴,۵۶۰-,۱۵۴-۳.۲۷۴,۷۱۴
ح . كارخانجات‌ قند قزوين‌۲,۰۰ M۲,۹۲ B ۱,۵۳۳۱,۴۴۵ ۱,۴۵۹۹۴۳۱,۵۳۳۱,۴۴۵۱,۴۵۳-۰.۴۱۱,۵۳۳۷۴۵.۰۷۱,۴۵۹
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌۳۳۳,۳۸۱۴,۸۶ B ۱,۴۷۴۱,۴۴۷ ۱,۴۸۸۵۰۱,۴۷۴۱,۴۴۷۱,۴۸۷-۰.۰۷۱,۴۵۰-۳۸-۲.۵۵۱,۴۸۸
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ۱,۷۸ M۲,۲۰ B ۱,۲۳۸۱,۲۰۱ ۱,۲۱۰۱۱۹۱,۲۳۸۱,۲۰۱۱,۲۱۲۲۰.۱۷۱,۲۰۵-۰.۴۱۱,۲۱۰
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۷۶,۷۴۵۹,۲۵ M ۱,۲۲۰۱,۱۹۵ ۱,۲۲۳۱۲۱,۲۲۰۱,۱۹۵۱,۲۲۲-۰.۰۸۱,۲۱۰-۱۳-۱.۰۶۱,۲۲۳
پتروشيمي فجر۴۸۵,۷۵۷۲,۹۰ B ۵,۹۸۵۵,۹۳۲ ۵,۹۷۲۴۴۵,۹۸۵۵,۹۳۲۵,۹۶۷-۰.۰۸۵,۹۸۰۸۰.۱۳۵,۹۷۲
پتروشيمي‌ خارك‌۸۰,۸۰۶۱,۲۰ B ۱۴,۴۰۰۱۴,۲۳۹ ۱۴,۳۶۶۵۲۱۴,۴۰۰۱۴,۲۳۹۱۴,۳۵۳-۱۳-۰.۰۹۱۴,۴۰۰۳۴۰.۲۴۱۴,۳۶۶
بانك پاسارگاد۳,۰۵ M۳,۰۰ B ۹۹۹۹۸۲ ۱,۰۰۰۲۰۸۹۹۹۹۸۲۹۹۹-۰.۱۰۹۹۹-۰.۱۰۱,۰۰۰
ح . نيروترانس‌۸۹۶,۴۹۴۳,۶۰ B ۴,۰۰۰۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰۳۶۴,۰۰۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰۰۰.۰۰۴,۰۰۰۰۰.۰۰۴,۰۰۰
لاميران‌۳,۸۴۵۱,۴۸ M ۳,۸۶۰۳,۸۵۵ ۴,۰۰۴۵۳,۸۶۰۳,۸۵۵۴,۰۰۰-۰.۱۰۳,۸۶۰-,۱۴۴-۳.۶۰۴,۰۰۴
بيمه پارسيان۱۱۰,۸۵۵۲,۰۵ B ۱,۸۷۰۱,۸۵۴ ۱,۸۷۵۱۳۱,۸۷۰۱,۸۵۴۱,۸۷۳-۰.۱۱۱,۸۵۴-۲۱-۱.۱۲۱,۸۷۵
نفت‌ بهران‌۵۴۸,۱۸۸۵,۲۰ B ۹,۵۹۹۹,۵۱۳ ۹,۵۸۲۸۶۹,۵۹۹۹,۵۱۳۹,۵۷۱-۱۱-۰.۱۱۹,۵۲۲-۶۰-۰.۶۳۹,۵۸۲
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد۲۷۱,۶۶۷۴,۶۱ B ۱,۷۲۹۱,۶۹۰ ۱,۷۳۷۴۶۱,۷۲۹۱,۶۹۰۱,۷۳۵-۰.۱۲۱,۶۹۵-۴۲-۲.۴۲۱,۷۳۷
ح . ايران‌ خودرو۱,۹۶ B۴,۳۱ B ۲,۲۳۱۲,۱۵۰ ۲,۲۱۶۳,۴۰۱۲,۲۳۱۲,۱۵۰۲,۱۹۳-۲۳-۱.۰۴۲,۲۰۴-۱۲-۰.۵۴۲,۲۱۶
نوش‌ مازندران‌۲۵۰۱,۰۰ M ۴,۰۰۰۴,۰۰۰ ۳,۸۷۸۱۴,۰۰۰۴,۰۰۰۳,۸۷۸۰۰.۰۰۴,۰۰۰۱۲۲۳.۱۵۳,۸۷۸
ح . قندنقش‌جهان‌۱۲۱,۹۷۱۶,۴۶ B ۵,۳۰۰۵,۳۰۰ ۵,۳۰۰۱۲۵,۳۰۰۵,۳۰۰۵,۳۰۰۰۰.۰۰۵,۳۰۰۰۰.۰۰۵,۳۰۰
سيمان‌ بهبهان‌۱,۹۵۶۳,۱۳ M ۱۶,۰۰۵۱۵,۹۵۰ ۱۶,۲۷۲۴۱۶,۰۰۵۱۵,۹۵۰۱۶,۲۵۳-۱۹-۰.۱۲۱۶,۰۰۵-,۲۶۷-۱.۶۴۱۶,۲۷۲
سرمايه گذاري خوارزمي۸,۸۴ M۷,۲۰ B ۸۲۰۸۰۰ ۸۱۳۴۴۰۸۲۰۸۰۰۸۱۲-۰.۱۲۸۱۹۶۰.۷۴۸۱۳
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌۲,۷۰ M۲,۴۸ B ۹,۲۰۰۹,۲۰۰ ۹,۱۵۴۱۹,۲۰۰۹,۲۰۰۹,۲۰۰۴۶۰.۵۰۹,۲۰۰۴۶۰.۵۰۹,۱۵۴
خدمات‌انفورماتيك‌۱۶۴,۷۵۷۳,۴۰ B ۲۰,۷۰۰۲۰,۰۰۰ ۲۰,۶۴۰۳۰۲۰,۷۰۰۲۰,۰۰۰۲۰,۶۱۴-۲۶-۰.۱۳۲۰,۵۰۱-,۱۳۹-۰.۶۷۲۰,۶۴۰
داروپخش‌ (هلدينگ‌۸,۷۹۰۱,۱۶ B ۱۳,۶۵۰۱۳,۱۹۴ ۱۳,۸۸۸۱۴۱۳,۶۵۰۱۳,۱۹۴۱۳,۸۷۰-۱۸-۰.۱۳۱۳,۶۵۰-,۲۳۸-۱.۷۱۱۳,۸۸۸
دارويي‌ رازك‌۶,۳۰۰۱,۴۲ B ۲۳,۲۹۹۲۲,۶۵۰ ۲۳,۵۰۲۷۲۳,۲۹۹۲۲,۶۵۰۲۳,۴۷۰-۳۲-۰.۱۴۲۲,۶۵۰-,۸۵۲-۳.۶۳۲۳,۵۰۲
ايران‌ياساتايرورابر۱۸۲,۳۸۱۳,۸۷ B ۲,۱۶۵۲,۱۱۰ ۲,۱۳۰۶۰۲,۱۶۵۲,۱۱۰۲,۱۲۷-۰.۱۴۲,۱۴۰۱۰۰.۴۷۲,۱۳۰
پلي‌اكريل‌۴,۳۳ M۲,۹۷ B ۷۱۵۶۵۹ ۶۸۶۲,۴۵۰۷۱۵۶۵۹۶۸۵-۰.۱۵۶۷۴-۱۲-۱.۷۵۶۸۶
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۲,۰۰ M۴,۲۱ B ۲,۱۰۵۲,۱۰۵ ۲,۱۰۳۲۲,۱۰۵۲,۱۰۵۲,۱۰۵۲۰.۱۰۲,۱۰۵۲۰.۱۰۲,۱۰۳
توليدي‌مهرام‌۵۱۹۱,۴۶ M ۲۸,۱۵۱۲۸,۱۵۱ ۲۹,۶۳۲۵۲۸,۱۵۱۲۸,۱۵۱۲۹,۵۸۶-۴۶-۰.۱۶۲۸,۱۵۱-۱,۴۸۱-۵.۰۰۲۹,۶۳۲
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام۱,۷۲ M۱,۲۱ B ۷,۳۰۰۶,۷۷۷ ۷,۰۵۰۷۴۸۷,۳۰۰۶,۷۷۷۷,۰۳۹-۱۱-۰.۱۶۶,۷۹۰-,۲۶۰-۳.۶۹۷,۰۵۰
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران۲۰۶,۳۹۳۷,۷۸ B ۳,۸۲۰۳,۷۵۸ ۳,۸۴۵۷۴۳,۸۲۰۳,۷۵۸۳,۸۳۹-۰.۱۶۳,۷۷۰-۷۵-۱.۹۵۳,۸۴۵
داروسازي‌زهراوي‌۱۱,۲۵۷۳,۲۰ B ۲۸,۴۵۰۲۸,۴۳۱ ۲۹,۹۲۷۱۳۲۸,۴۵۰۲۸,۴۳۱۲۹,۷۵۲-,۱۷۵-۰.۵۸۲۸,۴۳۱-۱,۴۹۶-۵.۰۰۲۹,۹۲۷
قندنقش‌جهان‌۱۷,۸۳۷۱,۲۸ B ۷,۲۰۲۷,۱۶۱ ۷,۴۱۷۱۱۷,۲۰۲۷,۱۶۱۷,۳۵۹-۵۸-۰.۷۸۷,۲۰۰-,۲۱۷-۲.۹۳۷,۴۱۷
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌۸۴۴,۰۷۸۱,۱۰ B ۱,۲۸۵۱,۲۵۸ ۱,۲۷۱۸۸۱,۲۸۵۱,۲۵۸۱,۲۶۹-۰.۱۶۱,۲۵۸-۱۳-۱.۰۲۱,۲۷۱
سامان‌ گستراصفهان‌۷۰,۴۹۷۱,۳۲ B ۱,۹۴۶۱,۸۲۸ ۱,۸۹۴۱۵۱,۹۴۶۱,۸۲۸۱,۸۹۱-۰.۱۶۱,۸۴۸-۴۶-۲.۴۳۱,۸۹۴
ح . البرزدارو۰۰ ۱۰,۹۵۲۱۰,۵۰۰ ۱۱,۰۰۵۰۱۰,۹۵۲۱۰,۵۰۰۱۱,۰۰۵۰۰.۰۰۱۱,۰۸۰۷۵۰.۶۸۱۱,۰۰۵
صنايع پتروشيمي كرمانشاه۳۰۵,۲۵۷۹,۲۳ B ۳,۰۵۰۲,۹۸۵ ۳,۰۵۰۸۲۳,۰۵۰۲,۹۸۵۳,۰۴۵-۰.۱۶۳,۰۳۸-۱۲-۰.۳۹۳,۰۵۰
سيمان‌ بجنورد۲۰,۱۶۰۱,۵۷ B ۸,۰۰۰۷,۵۱۳ ۷,۹۰۸۶۸,۰۰۰۷,۵۱۳۷,۸۹۵-۱۳-۰.۱۶۷,۹۹۷۸۹۱.۱۳۷,۹۰۸
ايران‌ تاير۶۰۵,۷۵۱۲,۵۰ B ۴,۲۵۰۴,۰۷۰ ۴,۱۶۵۱۳۸۴,۲۵۰۴,۰۷۰۴,۱۵۸-۰.۱۷۴,۱۱۰-۵۵-۱.۳۲۴,۱۶۵
ح . معدني و صنعتي گل گهر۲,۴۶ M۳,۱۷ B ۱,۳۱۰۱,۲۵۱ ۱,۳۰۰۴۳۳۱,۳۱۰۱,۲۵۱۱,۲۸۵-۱۵-۱.۱۵۱,۳۱۰۱۰۰.۷۷۱,۳۰۰
كابل‌ البرز۱,۴۲ M۲,۵۲ B ۱,۷۷۲۱,۷۷۲ ۱,۷۷۲۱۱,۷۷۲۱,۷۷۲۱,۷۷۲۰۰.۰۰۱,۷۷۲۰۰.۰۰۱,۷۷۲
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌۳۸۹,۵۰۹۸,۸۲ B ۲,۳۲۰۲,۲۱۴ ۲,۲۷۵۸۹۲,۳۲۰۲,۲۱۴۲,۲۷۱-۰.۱۸۲,۲۸۹۱۴۰.۶۲۲,۲۷۵
شركت ارتباطات سيار ايران۱,۰۰ M۳,۵۹ B ۳۵,۹۰۰۳۵,۹۰۰ ۳۵,۹۸۳۱۳۵,۹۰۰۳۵,۹۰۰۳۵,۹۰۰-۸۳-۰.۲۳۳۵,۹۰۰-۸۳-۰.۲۳۳۵,۹۸۳
بانك ملت۱,۰۵ M۱,۰۶ B ۱,۰۱۴۱,۰۰۱ ۱,۰۱۰۴۹۵۱,۰۱۴۱,۰۰۱۱,۰۰۸-۰.۲۰۱,۰۰۷-۰.۳۰۱,۰۱۰
ح . گروه صنعتي پاكشو۹,۳۳۵۹,۳۱ M ۱۰,۰۰۰۹,۸۰۱ ۹,۹۹۸۱۴۱۰,۰۰۰۹,۸۰۱۹,۹۷۷-۲۱-۰.۲۱۱۰,۰۰۰۲۰.۰۲۹,۹۹۸
بيمه البرز۱۹۲,۷۸۶۲,۴۹ B ۱,۳۲۰۱,۲۷۶ ۱,۳۲۰۳۳۱,۳۲۰۱,۲۷۶۱,۳۱۷-۰.۲۳۱,۳۰۰-۲۰-۱.۵۲۱,۳۲۰
سيمان‌خاش‌۲۵۹۲,۴۰ M ۹,۲۵۰۹,۲۵۰ ۸,۸۹۹۱۹,۲۵۰۹,۲۵۰۸,۹۰۱۲۰.۰۲۹,۲۵۰۳۵۱۳.۹۴۸,۸۹۹
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌۱۹۴,۴۷۱۶,۷۳ B ۳,۵۳۷۳,۴۵۰ ۳,۴۷۷۳۶۳,۵۳۷۳,۴۵۰۳,۴۶۹-۰.۲۳۳,۴۵۷-۲۰-۰.۵۸۳,۴۷۷
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ۱,۷۰ M۱,۹۶ B ۱,۱۵۰۱,۱۵۰ ۱,۱۶۲۱۱,۱۵۰۱,۱۵۰۱,۱۵۰-۱۲-۱.۰۳۱,۱۵۰-۱۲-۱.۰۳۱,۱۶۲
سيمان‌شاهرود۷۴,۶۳۸۱,۲۷ B ۱,۷۹۵۱,۶۹۹ ۱,۷۳۰۳۴۱,۷۹۵۱,۶۹۹۱,۷۲۶-۰.۲۳۱,۷۳۰۰۰.۰۰۱,۷۳۰
فولاد آلياژي ايران۱,۹۲ M۳,۹۹ B ۲,۰۸۰۲,۰۸۰ ۲,۰۹۵۱۲,۰۸۰۲,۰۸۰۲,۰۸۰-۱۵-۰.۷۲۲,۰۸۰-۱۵-۰.۷۲۲,۰۹۵
خوراك‌ دام‌ پارس‌۳,۵۲۴۲,۲۶ M ۶,۴۰۱۶,۴۰۰ ۶,۷۳۳۲۶,۴۰۱۶,۴۰۰۶,۷۱۶-۱۷-۰.۲۵۶,۴۰۱-,۳۳۲-۴.۹۳۶,۷۳۳
بانك خاورميانه۲۹۰,۹۹۰۶,۷۷ B ۲,۳۸۰۲,۲۷۸ ۲,۳۶۹۱۵۲,۳۸۰۲,۲۷۸۲,۳۶۳-۰.۲۵۲,۳۸۰۱۱۰.۴۶۲,۳۶۹
ايران‌ ترانسفو۸۳۵,۰۸۲۵,۲۰ B ۶,۳۴۰۶,۱۸۲ ۶,۳۰۷۱۲۲۶,۳۴۰۶,۱۸۲۶,۲۹۱-۱۶-۰.۲۵۶,۲۵۰-۵۷-۰.۹۰۶,۳۰۷
مخابرات ايران۵,۰۰ M۱,۱۷ B ۲,۳۵۰۲,۳۵۰ ۲,۳۵۰۱۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲,۳۵۰۰۰.۰۰۲,۳۵۰۰۰.۰۰۲,۳۵۰
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۱,۵۶ M۱,۷۲ B ۱,۱۰۰۱,۱۰۰ ۱,۱۰۳۱۱,۱۰۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰-۰.۲۷۱,۱۰۰-۰.۲۷۱,۱۰۳
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌۵۳۷,۳۸۵۱,۴۰ B ۲,۶۸۰۲,۶۲۱ ۲,۶۴۷۱۱۶۲,۶۸۰۲,۶۲۱۲,۶۳۹-۰.۳۰۲,۶۲۸-۱۹-۰.۷۲۲,۶۴۷
كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌۴۴,۸۵۹۱,۶۴ B ۳,۷۴۶۳,۵۵۰ ۳,۶۷۸۱۰۳,۷۴۶۳,۵۵۰۳,۶۷۴-۰.۱۱۳,۵۵۰-,۱۲۸-۳.۴۸۳,۶۷۸
گسترش نفت و گاز پارسيان۵,۵۲ M۹,۹۰ B ۱,۸۰۰۱,۷۷۳ ۱,۷۹۳۳۸۸۱,۸۰۰۱,۷۷۳۱,۷۸۷-۰.۳۳۱,۷۸۱-۱۲-۰.۶۷۱,۷۹۳
گروه دارويي بركت۹,۶۸ M۱,۸۶ B ۱,۹۳۰۱,۹۳۰ ۱,۹۳۰۳۱,۹۳۰۱,۹۳۰۱,۹۳۰۰۰.۰۰۱,۹۳۰۰۰.۰۰۱,۹۳۰
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۲,۳۹ M۲,۶۰ B ۱,۰۹۹۱,۰۸۳ ۱,۱۰۳۲۳۱۱,۰۹۹۱,۰۸۳۱,۰۹۹-۰.۳۶۱,۰۸۵-۱۸-۱.۶۳۱,۱۰۳
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌۳۶۱,۶۰۴۵,۵۹ B ۱,۶۰۰۱,۵۳۱ ۱,۵۹۱۷۰۱,۶۰۰۱,۵۳۱۱,۵۸۵-۰.۳۸۱,۵۵۰-۴۱-۲.۵۸۱,۵۹۱
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌۵,۰۰ M۱,۶۶ B ۳,۳۳۰۳,۳۳۰ ۳,۳۹۸۱۳,۳۳۰۳,۳۳۰۳,۳۳۰-۶۸-۲.۰۰۳,۳۳۰-۶۸-۲.۰۰۳,۳۹۸
پارس‌ سرام‌۷۴,۱۲۸۲,۲۹ B ۳,۲۰۰۳,۰۹۲ ۳,۱۲۵۳۳۳,۲۰۰۳,۰۹۲۳,۱۱۳-۱۲-۰.۳۸۳,۰۹۲-۳۳-۱.۰۶۳,۱۲۵
پتروشيمي‌شيراز۴۰۱,۵۱۲۱,۰۰ B ۲,۶۴۹۲,۵۶۲ ۲,۶۵۳۱۰۸۲,۶۴۹۲,۵۶۲۲,۶۴۲-۱۱-۰.۴۱۲,۶۰۰-۵۳-۲.۰۰۲,۶۵۳
ح . سيمان‌ شرق‌۱,۸۰ B۱,۶۰ B ۹۹ ۹۲,۲۳۴۹۹۹۰۰.۰۰۹۰۰.۰۰۹
سيمان كردستان۹۵,۵۶۸۱,۳۴ B ۱,۴۳۵۱,۳۹۰ ۱,۴۴۳۱۸۱,۴۳۵۱,۳۹۰۱,۴۳۷-۰.۴۲۱,۴۲۰-۲۳-۱.۵۹۱,۴۴۳
سايپا ديزل‌۳,۴۳ M۳,۸۴ B ۱,۱۵۰۱,۰۸۰ ۱,۱۲۳۲,۱۰۹۱,۱۵۰۱,۰۸۰۱,۱۱۸-۰.۴۵۱,۱۱۶-۰.۶۲۱,۱۲۳
ح . مخابرات ايران۲,۱۴ B۲,۳۶ B ۱,۱۰۱۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰۴,۰۱۵۱,۱۰۱۱,۱۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰
درخشان‌ تهران‌۲۵۷,۰۵۲۱,۲۰ B ۴,۸۴۶۴,۵۹۵ ۴,۶۶۹۹۰۴,۸۴۶۴,۵۹۵۴,۶۴۸-۲۱-۰.۴۵۴,۶۰۵-۶۴-۱.۳۷۴,۶۶۹
ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌۳,۱۷۴۸,۴۰ M ۲,۶۵۰۲,۶۵۰ ۲,۶۵۳۱۲,۶۵۰۲,۶۵۰۲,۶۵۰-۰.۱۱۲,۶۵۰-۰.۱۱۲,۶۵۳
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌۳۹,۳۸۰۱,۰۶ B ۲,۹۰۰۲,۶۵۲ ۲,۷۸۰۱۷۲,۹۰۰۲,۶۵۲۲,۷۶۷-۱۳-۰.۴۷۲,۷۹۹۱۹۰.۶۸۲,۷۸۰
سيمان‌فارس‌۳۵۰۲,۴۰ M ۶,۹۶۲۶,۹۶۲ ۷,۳۲۸۱۶,۹۶۲۶,۹۶۲۷,۳۲۷-۰.۰۱۶,۹۶۲-,۳۶۶-۴.۹۹۷,۳۲۸
پارس‌ خودرو۲,۸۰ M۳,۳۳ B ۱,۲۳۰۱,۱۴۸ ۱,۱۹۶۱,۸۰۲۱,۲۳۰۱,۱۴۸۱,۱۹۰-۰.۵۰۱,۱۷۱-۲۵-۲.۰۹۱,۱۹۶
ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۱,۵۱ M۳,۵۰ B ۲۳۵۲۳۱ ۲۳۷۳۸۳۲۳۵۲۳۱۲۳۲-۲.۱۱۲۳۱-۲.۵۳۲۳۷
ح . ايران‌ خودرو۱,۲۳ M۱,۰۵ B ۸۵۵۸۵۵ ۸۵۵۱۸۵۵۸۵۵۸۵۵۰۰.۰۰۸۵۵۰۰.۰۰۸۵۵
واسپاري ملت۸۵۸,۹۹۵۹,۸۰ B ۱,۱۷۷۱,۱۲۸ ۱,۱۴۷۱۲۹۱,۱۷۷۱,۱۲۸۱,۱۴۱-۰.۵۲۱,۱۷۷۳۰۲.۶۲۱,۱۴۷
صنعتي‌ بهشهر۱,۳۰ M۳,۴۰ B ۲,۶۸۸۲,۶۲۱ ۲,۶۴۸۱۴۲۲,۶۸۸۲,۶۲۱۲,۶۳۳-۱۵-۰.۵۷۲,۶۳۰-۱۸-۰.۶۸۲,۶۴۸
داده‌پردازي‌ايران‌۶,۴۴ M۱,۸۴ B ۲,۸۵۰۲,۸۵۰ ۲,۹۰۱۱۲,۸۵۰۲,۸۵۰۲,۸۵۰-۵۱-۱.۷۶۲,۸۵۰-۵۱-۱.۷۶۲,۹۰۱
معدني و صنعتي گل گهر۷,۰۶ M۱,۵۸ B ۲,۲۹۸۲,۱۹۵ ۲,۲۵۰۶۳۶۲,۲۹۸۲,۱۹۵۲,۲۳۷-۱۳-۰.۵۸۲,۲۶۶۱۶۰.۷۱۲,۲۵۰
بيمه آسيا۳۸۸,۴۲۴۷,۱۹ B ۱,۸۸۵۱,۸۱۱ ۱,۸۷۹۶۵۱,۸۸۵۱,۸۱۱۱,۸۶۸-۱۱-۰.۵۹۱,۸۷۰-۰.۴۸۱,۸۷۹
ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۴,۴۱ M۱,۴۴ B ۳۵۸۳۲۵ ۳۲۶۴۷۳۳۵۸۳۲۵۳۲۵-۰.۳۱۳۲۵-۰.۳۱۳۲۶
سيمان‌مازندران‌۱۲,۸۳۳۵,۷۹ M ۴,۵۰۹۴,۵۰۹ ۴,۷۴۶۴۴,۵۰۹۴,۵۰۹۴,۷۳۷-۰.۱۹۴,۵۰۹-,۲۳۷-۴.۹۹۴,۷۴۶
همكاران سيستم۱۶۹,۴۹۳۸,۷۰ B ۵,۱۹۵۵,۰۰۰ ۵,۱۹۰۲۸۵,۱۹۵۵,۰۰۰۵,۱۵۹-۳۱-۰.۶۰۵,۰۰۰-,۱۹۰-۳.۶۶۵,۱۹۰
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌۱۷۶,۵۳۱۲,۲۳ B ۱,۳۲۵۱,۲۴۱ ۱,۲۹۳۲۵۱,۳۲۵۱,۲۴۱۱,۲۸۵-۰.۶۲۱,۲۸۹-۰.۳۱۱,۲۹۳
حمل‌ونقل‌توكا۲,۷۴ M۸,۳۰ B ۳,۱۰۹۲,۹۴۴ ۳,۰۵۹۴۲۲۳,۱۰۹۲,۹۴۴۳,۰۴۰-۱۹-۰.۶۲۳,۰۵۹۰۰.۰۰۳,۰۵۹
بيمه ملت۲۱۲,۱۰۶۳,۹۱ B ۱,۸۹۷۱,۸۱۷ ۱,۹۱۲۱۸۱,۸۹۷۱,۸۱۷۱,۹۰۰-۱۲-۰.۶۳۱,۸۹۷-۱۵-۰.۷۸۱,۹۱۲
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌۳۷,۵۴۸۲,۶۵ B ۷,۲۸۰۶,۸۵۰ ۷,۱۸۲۳۲۷,۲۸۰۶,۸۵۰۷,۱۳۵-۴۷-۰.۶۵۷,۰۶۸-,۱۱۴-۱.۵۹۷,۱۸۲
سيمان‌مازندران‌۲,۵۰ M۳,۱۷ B ۱۲,۶۷۰۱۲,۶۷۰ ۱۲,۷۴۳۱۱۲,۶۷۰۱۲,۶۷۰۱۲,۶۷۰-۷۳-۰.۵۷۱۲,۶۷۰-۷۳-۰.۵۷۱۲,۷۴۳
توليدمحورخودرو۳۶,۶۵۰۱,۰۶ B ۳,۰۳۰۲,۸۵۴ ۳,۰۰۳۳۱۳,۰۳۰۲,۸۵۴۲,۹۸۳-۲۰-۰.۶۷۲,۹۸۷-۱۶-۰.۵۳۳,۰۰۳
ح . نيروكلر۱,۹۵ M۲,۶۰ B ۱,۳۵۰۱,۳۳۰ ۱,۳۳۹۷۳۱,۳۵۰۱,۳۳۰۱,۳۳۳-۰.۴۵۱,۳۳۰-۰.۶۷۱,۳۳۹
ح . آهنگري تراكتورسازي‌ ايران‌۹,۴۸ M۱,۲۷ B ۱,۳۹۹۱,۲۵۱ ۱,۳۴۹۸۷۲۱,۳۹۹۱,۲۵۱۱,۳۴۰-۰.۶۷۱,۲۸۷-۶۲-۴.۶۰۱,۳۴۹
لنت‌ ترمزايران‌۲۲,۳۷۴۶,۶۲ M ۳,۱۲۹۲,۹۵۷ ۳,۱۰۸۷۳,۱۲۹۲,۹۵۷۳,۰۸۷-۲۱-۰.۶۸۲,۹۵۸-,۱۵۰-۴.۸۳۳,۱۰۸
گروه‌بهمن‌۵,۰۰ M۹,۱۰ B ۱,۸۲۰۱,۸۲۰ ۱,۸۵۱۱۱,۸۲۰۱,۸۲۰۱,۸۲۰-۳۱-۱.۶۷۱,۸۲۰-۳۱-۱.۶۷۱,۸۵۱
بانك انصار۵,۰۰ M۹,۹۰ B ۱,۹۸۰۱,۹۸۰ ۲,۰۲۴۱۱,۹۸۰۱,۹۸۰۱,۹۸۰-۴۴-۲.۱۷۱,۹۸۰-۴۴-۲.۱۷۲,۰۲۴
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۴۰,۰۰۰۴,۸۹ M ۱,۲۲۳۱,۲۲۳ ۱,۲۳۱۱۱,۲۲۳۱,۲۲۳۱,۲۲۳-۰.۶۵۱,۲۲۳-۰.۶۵۱,۲۳۱
سيمان‌ صوفيان‌۳۵۱,۸۳۵۱,۰۰ B ۲,۹۹۰۲,۸۳۵ ۲,۹۵۸۸۴۲,۹۹۰۲,۸۳۵۲,۹۳۸-۲۰-۰.۶۸۲,۹۰۰-۵۸-۱.۹۶۲,۹۵۸
فولاد خوزستان۹۴۰,۸۷۲۳,۰۰ B ۳,۲۸۰۳,۲۰۱ ۳,۲۹۲۱۸۹۳,۲۸۰۳,۲۰۱۳,۲۶۹-۲۳-۰.۷۰۳,۲۰۹-۸۳-۲.۵۲۳,۲۹۲
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌۱۳۰,۲۲۷۱,۶۰ B ۱۲,۷۰۰۱۲,۲۶۲ ۱۲,۵۷۹۳۹۱۲,۷۰۰۱۲,۲۶۲۱۲,۴۹۰-۸۹-۰.۷۱۱۲,۷۰۰۱۲۱۰.۹۶۱۲,۵۷۹
بانك صادرات ايران۳,۰۰ M۲,۹۴ B ۹۸۰۹۸۰ ۹۹۴۱۹۸۰۹۸۰۹۸۰-۱۴-۱.۴۱۹۸۰-۱۴-۱.۴۱۹۹۴
كالسيمين‌۱,۹۲ M۶,۲۰ B ۳,۲۴۵۳,۱۸۰ ۳,۲۲۲۳۳۸۳,۲۴۵۳,۱۸۰۳,۱۹۹-۲۳-۰.۷۱۳,۱۹۹-۲۳-۰.۷۱۳,۲۲۲
ح.بيمه پارسيان۴,۲۳ M۲,۸۲ B ۶۶۷۶۶۷ ۶۸۳۱۶۶۷۶۶۷۶۶۷-۱۶-۲.۳۴۶۶۷-۱۶-۲.۳۴۶۸۳
سرما آفرين‌۷۴۹,۰۴۲۳,۰۰ B ۴,۲۰۰۳,۸۳۳ ۴,۰۳۲۱۱۷۴,۲۰۰۳,۸۳۳۴,۰۰۲-۳۰-۰.۷۴۴,۰۰۰-۳۲-۰.۷۹۴,۰۳۲
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۵,۴۹ M۱,۲۴ B ۲,۲۷۰۲,۲۷۰ ۲,۲۹۷۳۲,۲۷۰۲,۲۷۰۲,۲۷۰-۲۷-۱.۱۸۲,۲۷۰-۲۷-۱.۱۸۲,۲۹۷
سيمان‌ كارون‌۱۸۱,۷۹۳۶,۴۲ B ۳,۶۰۱۳,۴۸۶ ۳,۵۶۰۶۶۳,۶۰۱۳,۴۸۶۳,۵۳۱-۲۹-۰.۸۱۳,۵۴۶-۱۴-۰.۳۹۳,۵۶۰
معدني‌وصنعتي‌چادرملو۴,۳۲ M۷,۵۰ B ۱,۷۹۰۱,۷۱۸ ۱,۷۶۵۴۸۰۱,۷۹۰۱,۷۱۸۱,۷۵۱-۱۴-۰.۷۹۱,۷۷۰۵۰.۲۸۱,۷۶۵
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۱,۳۰ M۱,۵۰ B ۱,۱۵۴۱,۱۵۴ ۱,۱۵۸۱۱,۱۵۴۱,۱۵۴۱,۱۵۴-۰.۳۵۱,۱۵۴-۰.۳۵۱,۱۵۸
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌۳۲,۲۲۷۲,۵۶ B ۸,۲۸۰۷,۷۷۷ ۸,۰۹۷۳۴۸,۲۸۰۷,۷۷۷۸,۰۳۰-۶۷-۰.۸۳۷,۸۹۰-,۲۰۷-۲.۵۶۸,۰۹۷
پالايش نفت بندرعباس۲,۱۲ M۱,۰۹ B ۵,۲۲۸۵,۱۱۰ ۵,۲۱۶۴۳۵۵,۲۲۸۵,۱۱۰۵,۱۷۱-۴۵-۰.۸۶۵,۱۵۰-۶۶-۱.۲۷۵,۲۱۶
پست بانك ايران۱,۷۰ M۳,۰۸ B ۱,۸۱۰۱,۸۱۰ ۱,۸۵۰۳۱,۸۱۰۱,۸۱۰۱,۸۱۰-۴۰-۲.۱۶۱,۸۱۰-۴۰-۲.۱۶۱,۸۵۰
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۴,۶۳ M۱,۰۱ B ۲,۱۸۸۲,۱۶۴ ۲,۱۹۶۳۲۰۲,۱۸۸۲,۱۶۴۲,۱۷۷-۱۹-۰.۸۷۲,۱۸۸-۰.۳۶۲,۱۹۶
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ۱,۵۹ M۲,۶۰ B ۱,۶۶۰۱,۶۰۲ ۱,۶۶۸۲۶۸۱,۶۶۰۱,۶۰۲۱,۶۵۲-۱۶-۰.۹۶۱,۶۴۶-۲۲-۱.۳۲۱,۶۶۸
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌۲,۲۰ M۲,۱۶ B ۹,۸۰۰۹,۸۰۰ ۱۰,۰۰۶۱۹,۸۰۰۹,۸۰۰۹,۸۰۰-,۲۰۶-۲.۰۶۹,۸۰۰-,۲۰۶-۲.۰۶۱۰,۰۰۶
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو۴۲۰,۴۹۶۳,۷۰ B ۹,۰۵۰۸,۸۰۰ ۸,۹۹۴۱۰۷۹,۰۵۰۸,۸۰۰۸,۹۰۴-۹۰-۱.۰۰۸,۸۶۶-,۱۲۸-۱.۴۲۸,۹۹۴
افست‌۲۱,۳۲۵۱,۸۶ B ۸,۸۰۳۸,۶۷۳ ۹,۰۵۴۱۹۸,۸۰۳۸,۶۷۳۸,۹۷۱-۸۳-۰.۹۲۸,۶۷۳-,۳۸۱-۴.۲۱۹,۰۵۴
معادن‌ بافق‌۳۲۲,۱۷۷۳,۵۰ B ۱۱,۲۰۰۱۰,۷۰۵ ۱۱,۰۰۹۱۹۵۱۱,۲۰۰۱۰,۷۰۵۱۰,۸۹۶-,۱۱۳-۱.۰۳۱۰,۹۷۸-۳۱-۰.۲۸۱۱,۰۰۹
كاشي‌ سعدي‌۶۲,۸۵۸۱,۳۳ B ۲,۱۷۰۲,۱۰۰ ۲,۱۹۸۲۰۲,۱۷۰۲,۱۰۰۲,۱۷۵-۲۳-۱.۰۵۲,۱۶۷-۳۱-۱.۴۱۲,۱۹۸
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان۱,۰۱ M۱,۱۰ B ۱,۱۵۸۱,۰۹۱ ۱,۱۳۵۱۰۵۱,۱۵۸۱,۰۹۱۱,۱۲۳-۱۲-۱.۰۶۱,۱۱۵-۲۰-۱.۷۶۱,۱۳۵
گسترش نفت و گاز پارسيان۱,۱۰ B۱,۹۲ B ۱,۷۵۰۱,۷۵۰ ۱,۷۸۹۱۱,۷۵۰۱,۷۵۰۱,۷۵۰-۳۹-۲.۱۸۱,۷۵۰-۳۹-۲.۱۸۱,۷۸۹
بانك‌پارسيان‌۳,۵۵ M۴,۰۰ B ۱,۱۴۸۱,۱۰۷ ۱,۱۶۳۳۷۰۱,۱۴۸۱,۱۰۷۱,۱۴۵-۱۸-۱.۵۵۱,۱۲۰-۴۳-۳.۷۰۱,۱۶۳
سبحان دارو۱۲۸,۶۰۱۱,۰۰ B ۸,۴۹۹۷,۹۱۳ ۸,۲۸۱۹۵۸,۴۹۹۷,۹۱۳۸,۱۸۱-,۱۰۰-۱.۲۱۸,۴۰۰۱۱۹۱.۴۴۸,۲۸۱
سيمان‌ قائن‌۱۱,۴۸۲۲,۲۹ B ۲۰,۵۷۵۱۹,۶۰۰ ۲۰,۵۶۶۸۲۰,۵۷۵۱۹,۶۰۰۲۰,۳۱۴-,۲۵۲-۱.۲۳۲۰,۵۷۵۹۰.۰۴۲۰,۵۶۶
ح . شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌۴۰,۰۰۰۶,۵۷ M ۱,۶۵۰۱,۶۲۱ ۱,۶۶۴۷۱,۶۵۰۱,۶۲۱۱,۶۴۳-۲۱-۱.۲۶۱,۶۲۱-۴۳-۲.۵۸۱,۶۶۴
گروه‌بهمن‌۳,۴۵ M۶,۹۰ B ۲,۰۴۹۱,۹۹۸ ۲,۰۳۵۳۱۴۲,۰۴۹۱,۹۹۸۲,۰۰۸-۲۷-۱.۳۳۲,۰۰۰-۳۵-۱.۷۲۲,۰۳۵
فولاد خراسان۵۶۵,۷۶۰۲,۵۰ B ۴,۴۸۱۴,۴۸۱ ۴,۷۱۶۲۴۴,۴۸۱۴,۴۸۱۴,۶۵۳-۶۳-۱.۳۴۴,۴۸۱-,۲۳۵-۴.۹۸۴,۷۱۶
حفاري شمال۵۲۵,۲۴۳۲,۰۰ B ۳,۷۸۸۳,۶۹۰ ۳,۸۱۸۱۶۲۳,۷۸۸۳,۶۹۰۳,۷۶۶-۵۲-۱.۳۶۳,۶۹۶-,۱۲۲-۳.۲۰۳,۸۱۸
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌۵,۰۰ M۱,۳۲ B ۲,۶۳۰۲,۶۳۰ ۲,۶۶۶۱۲,۶۳۰۲,۶۳۰۲,۶۳۰-۳۶-۱.۳۵۲,۶۳۰-۳۶-۱.۳۵۲,۶۶۶
الكتريك‌ خودرو شرق‌۲۸۷,۴۰۷۷,۰۸ B ۲,۵۰۰۲,۴۵۰ ۲,۵۰۳۷۰۲,۵۰۰۲,۴۵۰۲,۴۶۴-۳۹-۱.۵۶۲,۴۷۰-۳۳-۱.۳۲۲,۵۰۳
گلتاش‌۲,۰۰ M۲,۶۵ B ۱۳,۲۵۰۱۳,۲۵۰ ۱۳,۶۶۱۱۱۳,۲۵۰۱۳,۲۵۰۱۳,۲۵۰-,۴۱۱-۳.۰۱۱۳,۲۵۰-,۴۱۱-۳.۰۱۱۳,۶۶۱
سايپا۵,۵۶ M۷,۷۱ B ۱,۴۱۰۱,۳۶۴ ۱,۴۰۸۳,۰۷۸۱,۴۱۰۱,۳۶۴۱,۳۸۶-۲۲-۱.۵۶۱,۳۶۸-۴۰-۲.۸۴۱,۴۰۸
لعابيران‌۸۵۷,۲۸۲۳,۴۰ B ۴,۰۴۰۳,۹۱۸ ۴,۰۳۱۱۶۸۴,۰۴۰۳,۹۱۸۳,۹۶۸-۶۳-۱.۵۶۳,۹۹۹-۳۲-۰.۷۹۴,۰۳۱
ح . توليدمواداوليه‌داروپخش‌۱,۱۵ M۸,۵۰ B ۷,۶۰۰۷,۴۰۰ ۷,۷۵۰۴۲۷,۶۰۰۷,۴۰۰۷,۴۰۵-,۳۴۵-۴.۴۵۷,۴۰۰-,۳۵۰-۴.۵۲۷,۷۵۰
پالايش نفت تهران۱,۳۰ M۳,۹۱ B ۳,۰۱۰۳,۰۱۰ ۳,۰۶۳۱۳,۰۱۰۳,۰۱۰۳,۰۱۰-۵۳-۱.۷۳۳,۰۱۰-۵۳-۱.۷۳۳,۰۶۳
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌۱,۱۹ M۱,۹۰ B ۱,۶۱۲۱,۵۵۲ ۱,۵۹۴۱۶۳۱,۶۱۲۱,۵۵۲۱,۵۶۸-۲۶-۱.۶۳۱,۵۷۰-۲۴-۱.۵۱۱,۵۹۴
كمباين‌ سازي‌ ايران‌۵,۰۹ M۴,۳۰ B ۸۶۲۸۳۶ ۸۵۴۴۰۷۸۶۲۸۳۶۸۴۰-۱۴-۱.۶۴۸۳۸-۱۶-۱.۸۷۸۵۴
بانك سينا۷,۷۷ M۷,۶۰ B ۹۸۰۹۸۰ ۱,۰۱۵۱۹۸۰۹۸۰۹۸۰-۳۵-۳.۴۵۹۸۰-۳۵-۳.۴۵۱,۰۱۵
كارخانجات توليدي شهيد قندي۲,۳۰ M۶,۳۰ B ۲,۸۶۷۲,۶۸۰ ۲,۷۸۴۳۲۵۲,۸۶۷۲,۶۸۰۲,۷۳۸-۴۶-۱.۶۵۲,۶۹۰-۹۴-۳.۳۸۲,۷۸۴
صنايع‌شيميايي‌سينا۳۶,۰۲۸۴,۸۳ B ۱۳,۷۰۰۱۳,۱۲۰ ۱۳,۶۶۴۲۶۱۳,۷۰۰۱۳,۱۲۰۱۳,۴۳۳-,۲۳۱-۱.۶۹۱۳,۶۹۴۳۰۰.۲۲۱۳,۶۶۴
پلاسكوكار۸,۲۵ M۸,۵۰ B ۱,۰۷۰۱,۰۰۰ ۱,۰۴۴۹۶۹۱,۰۷۰۱,۰۰۰۱,۰۲۵-۱۹-۱.۸۲۱,۰۲۰-۲۴-۲.۳۰۱,۰۴۴
پتروشيمي فناوران۳,۴۴ M۶,۶۳ B ۱۹,۳۰۰۱۹,۳۰۰ ۱۹,۵۷۱۱۱۹,۳۰۰۱۹,۳۰۰۱۹,۳۰۰-,۲۷۱-۱.۳۸۱۹,۳۰۰-,۲۷۱-۱.۳۸۱۹,۵۷۱
چيني‌ ايران۲۹۴,۹۲۴۸,۹۴ B ۳,۱۶۶۳,۰۰۹ ۳,۱۶۶۷۴۳,۱۶۶۳,۰۰۹۳,۰۳۴-,۱۳۲-۴.۱۷۳,۰۰۹-,۱۵۷-۴.۹۶۳,۱۶۶
سايپاآذين‌۱,۱۳ M۱,۳۰ B ۱,۱۷۹۱,۱۲۵ ۱,۱۶۹۸۵۶۱,۱۷۹۱,۱۲۵۱,۱۴۷-۲۲-۱.۸۸۱,۱۳۰-۳۹-۳.۳۴۱,۱۶۹
فولاد مباركه اصفهان۶,۵۵ M۹,۰۵ B ۱,۳۹۱۱,۳۷۵ ۱,۳۹۰۲۱,۳۹۱۱,۳۷۵۱,۳۸۲-۰.۵۸۱,۳۷۵-۱۵-۱.۰۸۱,۳۹۰
ح . حمل‌ونقل‌توكا۵,۷۸ M۶,۷۰ B ۱,۱۸۰۱,۱۵۰ ۱,۱۸۰۳۵۶۱,۱۸۰۱,۱۵۰۱,۱۵۲-۲۸-۲.۳۷۱,۱۷۱-۰.۷۶۱,۱۸۰
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌۵,۵۸ M۲,۶۷ B ۴,۹۹۸۴,۷۵۵ ۵,۰۰۵۷۰۲۴,۹۹۸۴,۷۵۵۴,۷۸۹-,۲۱۶-۴.۳۲۴,۷۵۵-,۲۵۰-۵.۰۰۵,۰۰۵
پالايش نفت تبريز۱,۱۵ M۵,۷۰ B ۵,۰۹۰۴,۸۷۳ ۵,۰۶۲۲۷۶۵,۰۹۰۴,۸۷۳۴,۹۶۳-۹۹-۱.۹۶۴,۹۱۶-,۱۴۶-۲.۸۸۵,۰۶۲
سيمان‌ كرمان‌۲,۲۷ M۶,۲۰ B ۲,۸۰۰۲,۶۵۰ ۲,۷۶۲۱۶۷۲,۸۰۰۲,۶۵۰۲,۷۰۶-۵۶-۲.۰۳۲,۶۵۰-,۱۱۲-۴.۰۶۲,۷۶۲
پتروشيمي فجر۷,۰۰ M۴,۰۰ B ۵,۷۰۸۵,۷۰۸ ۶,۰۰۸۱۵,۷۰۸۵,۷۰۸۵,۷۰۸-,۳۰۰-۴.۹۹۵,۷۰۸-,۳۰۰-۴.۹۹۶,۰۰۸
بورس اوراق بهادار تهران۳۵۶,۹۳۱۱,۶۰ B ۴,۶۳۴۴,۵۰۰ ۴,۶۸۲۱۲۰۴,۶۳۴۴,۵۰۰۴,۵۸۲-,۱۰۰-۲.۱۴۴,۵۰۱-,۱۸۱-۳.۸۷۴,۶۸۲
توسعه معدني و صنعتي صبانور۳,۹۳ M۱,۲۰ B ۳,۱۳۰۲,۹۸۲ ۳,۱۳۴۸۶۰۳,۱۳۰۲,۹۸۲۳,۰۶۶-۶۸-۲.۱۷۳,۰۹۰-۴۴-۱.۴۰۳,۱۳۴
س. صنايع‌شيميايي‌ايران۶,۹۴ M۲,۷۰ B ۳,۹۰۰۳,۹۰۰ ۳,۹۵۶۱۳,۹۰۰۳,۹۰۰۳,۹۰۰-۵۶-۱.۴۲۳,۹۰۰-۵۶-۱.۴۲۳,۹۵۶
پالايش نفت اصفهان۲,۹۲ M۹,۰۰ B ۳,۱۳۳۳,۰۳۶ ۳,۱۴۲۳۶۴۳,۱۳۳۳,۰۳۶۳,۰۷۳-۶۹-۲.۲۰۳,۰۵۰-۹۲-۲.۹۳۳,۱۴۲
پالايش نفت تهران۴,۵۶ M۱,۱۷ B ۲,۶۲۹۲,۵۵۶ ۲,۶۳۱۵۵۹۲,۶۲۹۲,۵۵۶۲,۵۷۳-۵۸-۲.۲۰۲,۵۶۲-۶۹-۲.۶۲۲,۶۳۱
ليزينگ‌خودروغدير۲,۷۳ M۳,۵۰ B ۱,۳۳۰۱,۲۵۰ ۱,۳۱۵۳۰۱۱,۳۳۰۱,۲۵۰۱,۲۸۶-۲۹-۲.۲۱۱,۲۸۳-۳۲-۲.۴۳۱,۳۱۵
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۸۱۲,۴۵۸۸,۷۷ B ۱,۰۹۲۱,۰۷۳ ۱,۱۱۳۸۹۱,۰۹۲۱,۰۷۳۱,۰۸۸-۲۵-۲.۲۵۱,۰۸۰-۳۳-۲.۹۶۱,۱۱۳
مهركام‌پارس‌۶۱۱,۲۰۹۱,۰۰ B ۱,۷۰۹۱,۶۶۰ ۱,۷۱۰۱۰۲۱,۷۰۹۱,۶۶۰۱,۶۷۱-۳۹-۲.۲۸۱,۶۶۰-۵۰-۲.۹۲۱,۷۱۰
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو۵,۰۰ M۲,۰۴ B ۴,۰۷۰۴,۰۷۰ ۴,۱۲۷۱۴,۰۷۰۴,۰۷۰۴,۰۷۰-۵۷-۱.۳۸۴,۰۷۰-۵۷-۱.۳۸۴,۱۲۷
شيشه‌ همدان‌۵۰۷,۱۴۹۴,۲۰ B ۸,۴۹۸۸,۰۸۰ ۸,۴۵۹۱۳۲۸,۴۹۸۸,۰۸۰۸,۲۵۸-,۲۰۱-۲.۳۸۸,۲۲۳-,۲۳۶-۲.۷۹۸,۴۵۹
مهندسي‌نصيرماشين‌۹۳۶,۹۲۹۴,۷۰ B ۵,۲۸۰۴,۹۸۶ ۵,۱۱۱۳۸۳۵,۲۸۰۴,۹۸۶۵,۰۴۹-۶۲-۱.۲۱۵,۰۳۹-۷۲-۱.۴۱۵,۱۱۱
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو۱,۶۵ M۶,۱۰ B ۳,۷۸۷۳,۶۹۰ ۳,۸۱۰۳۶۲۳,۷۸۷۳,۶۹۰۳,۷۱۹-۹۱-۲.۳۹۳,۷۴۶-۶۴-۱.۶۸۳,۸۱۰
ح . كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو۳,۵۲ M۱,۵۳ B ۴,۵۰۰۴,۳۰۰ ۴,۵۰۳۱۹۵۴,۵۰۰۴,۳۰۰۴,۳۳۷-,۱۶۶-۳.۶۹۴,۴۴۰-۶۳-۱.۴۰۴,۵۰۳
ح.سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي۱,۸۸ M۹,۵۲ B ۵۱۰۵۰۵ ۵۱۳۵۰۵۱۰۵۰۵۵۰۵-۱.۵۶۵۰۵-۱.۵۶۵۱۳
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌۹,۰۰ M۱,۴۳ B ۱,۵۹۰۱,۵۹۰ ۱,۶۶۸۱۱,۵۹۰۱,۵۹۰۱,۵۹۰-۷۸-۴.۶۸۱,۵۹۰-۷۸-۴.۶۸۱,۶۶۸
ح . كابل‌ البرز۷,۱۴ M۹,۷۰ B ۱,۴۰۱۱,۳۵۰ ۱,۴۰۰۳۵۳۱,۴۰۱۱,۳۵۰۱,۳۵۴-۴۶-۳.۲۹۱,۴۰۱۱۰.۰۷۱,۴۰۰
كاشي‌ پارس‌۴۵,۹۵۳۳,۴۲ B ۸,۰۰۰۷,۴۰۰ ۷,۷۰۷۳۶۸,۰۰۰۷,۴۰۰۷,۵۲۱-,۱۸۶-۲.۴۱۷,۵۰۱-,۲۰۶-۲.۶۷۷,۷۰۷
ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌۱,۰۲ M۲,۱۰ B ۲۰۵۲۰۳ ۲۲۵۳۹۰۲۰۵۲۰۳۲۰۳-۲۲-۹.۷۸۲۰۳-۲۲-۹.۷۸۲۲۵
سيمان‌هگمتان‌۷۲۳,۷۶۲۱,۹۰ B ۲,۸۰۰۲,۶۵۲ ۲,۷۸۱۱۵۸۲,۸۰۰۲,۶۵۲۲,۶۸۴-۹۷-۳.۴۹۲,۶۹۹-۸۲-۲.۹۵۲,۷۸۱
ح . پتروشيمي شازند۳,۴۹ M۴,۷۲ B ۱,۳۶۰۱,۳۵۰ ۱,۳۷۴۸۸۸۱,۳۶۰۱,۳۵۰۱,۳۵۱-۲۳-۱.۶۷۱,۳۵۰-۲۴-۱.۷۵۱,۳۷۴
پمپ‌ سازي‌ ايران‌۵,۳۶ M۱,۸۴ B ۳,۴۳۰۳,۴۳۰ ۳,۵۹۴۱۳,۴۳۰۳,۴۳۰۳,۴۳۰-,۱۶۴-۴.۵۶۳,۴۳۰-,۱۶۴-۴.۵۶۳,۵۹۴
سرمايه‌گذاري‌ سايپا۲,۰۹ M۲,۱۷ B ۱,۰۶۹۱,۰۱۱ ۱,۰۶۳۱,۱۵۶۱,۰۶۹۱,۰۱۱۱,۰۳۷-۲۶-۲.۴۵۱,۰۳۰-۳۳-۳.۱۰۱,۰۶۳
ح . داروسازي‌ اكسير۲,۱۰ M۹,۲۰ B ۴,۴۰۰۴,۴۰۰ ۴,۵۷۹۸۷۴,۴۰۰۴,۴۰۰۴,۴۰۰-,۱۷۹-۳.۹۱۴,۴۰۰-,۱۷۹-۳.۹۱۴,۵۷۹
سيمان‌هگمتان‌۴,۷۰ M۸,۵۰ B ۱,۸۱۱۱,۸۱۱ ۱,۸۸۹۱۱,۸۱۱۱,۸۱۱۱,۸۱۱-۷۸-۴.۱۳۱,۸۱۱-۷۸-۴.۱۳۱,۸۸۹
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌۱,۲۳ M۳,۴۰ B ۲۸۲۲۶۸ ۲۷۹۴۶۲۲۸۲۲۶۸۲۷۲-۲.۵۱۲۷۴-۱.۷۹۲۷۹
صنايع پتروشيمي كرمانشاه۳,۹۰ M۱,۱۴ B ۲,۹۳۰۲,۹۳۰ ۳,۰۰۲۱۲,۹۳۰۲,۹۳۰۲,۹۳۰-۷۲-۲.۴۰۲,۹۳۰-۷۲-۲.۴۰۳,۰۰۲
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌۸۷۱,۷۰۶۲,۶۰ B ۳,۰۹۸۲,۹۱۱ ۳,۰۴۹۱۵۲۳,۰۹۸۲,۹۱۱۲,۹۷۱-۷۸-۲.۵۶۲,۹۷۹-۷۰-۲.۳۰۳,۰۴۹
ح . سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۱,۳۸ M۳,۳۰ B ۲۴۰۲۳۰ ۲۵۰۲۸۳۲۴۰۲۳۰۲۳۹-۱۱-۴.۴۰۲۴۰-۱۰-۴.۰۰۲۵۰
ح . سيمان‌مازندران‌۸۳,۰۰۰۱,۶۶ B ۲,۰۰۱۲,۰۰۰ ۷,۲۰۰۳۲,۰۰۱۲,۰۰۰۲,۰۰۰-۵,۲۰۰-۷۲.۲۲۲,۰۰۰-۵,۲۰۰-۷۲.۲۲۷,۲۰۰
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۷,۳۷ M۱,۵۹ B ۲,۲۳۷۲,۱۰۹ ۲,۱۸۲۱,۲۰۶۲,۲۳۷۲,۱۰۹۲,۱۵۳-۲۹-۱.۳۳۲,۱۴۰-۴۲-۱.۹۲۲,۱۸۲
ايران‌ خودرو۱,۰۱ M۲,۹۱ B ۲,۹۲۰۲,۸۳۵ ۲,۹۳۴۱,۲۱۲۲,۹۲۰۲,۸۳۵۲,۸۵۸-۷۶-۲.۵۹۲,۸۴۵-۸۹-۳.۰۳۲,۹۳۴
كارت اعتباري ايران كيش۷۱۴,۸۴۴۳,۶۰ B ۵,۱۰۰۴,۹۰۰ ۵,۱۱۵۱۷۰۵,۱۰۰۴,۹۰۰۴,۹۸۰-,۱۳۵-۲.۶۴۴,۹۶۱-,۱۵۴-۳.۰۱۵,۱۱۵
چرخشگر۲,۷۰ M۵,۶۰ B ۲,۱۱۰۲,۰۲۰ ۲,۱۲۶۴۱۹۲,۱۱۰۲,۰۲۰۲,۰۶۸-۵۸-۲.۷۳۲,۱۰۰-۲۶-۱.۲۲۲,۱۲۶
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين۲,۹۵ B۵,۴۵ B ۱,۸۹۰۱,۸۴۷ ۱,۸۸۷۲۱,۸۹۰۱,۸۴۷۱,۸۴۸-۳۹-۲.۰۷۱,۸۴۷-۴۰-۲.۱۲۱,۸۸۷
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۶,۵۲ M۷,۷۰ B ۱,۱۹۵۱,۱۶۱ ۱,۲۰۸۵۲۸۱,۱۹۵۱,۱۶۱۱,۱۷۵-۳۳-۲.۷۳۱,۱۷۰-۳۸-۳.۱۵۱,۲۰۸
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۶,۰۰ M۹,۱۰ B ۱,۵۱۰۱,۵۱۰ ۱,۵۸۲۱۱,۵۱۰۱,۵۱۰۱,۵۱۰-۷۲-۴.۵۵۱,۵۱۰-۷۲-۴.۵۵۱,۵۸۲
ح . داروسازي‌ دكترعبيدي‌۱,۷۸ M۲,۳۱ B ۱۳,۵۰۰۱۳,۰۰۰ ۱۳,۵۸۷۷۱۸۱۳,۵۰۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰-,۵۸۷-۴.۳۲۱۳,۰۰۰-,۵۸۷-۴.۳۲۱۳,۵۸۷
محورسازان‌ايران‌خودرو۷۴۱,۱۹۹۱,۸۰ B ۲,۴۰۰۲,۳۳۵ ۲,۴۳۴۱۱۷۲,۴۰۰۲,۳۳۵۲,۳۶۲-۷۲-۲.۹۶۲,۳۵۹-۷۵-۳.۰۸۲,۴۳۴
موتوژن‌۲,۹۰ B۳,۰۸ B ۱,۰۶۱۱,۰۶۱ ۴,۹۴۹۱۱,۰۶۱۱,۰۶۱۱,۰۶۱-۳,۸۸۸-۷۸.۵۶۱,۰۶۱-۳,۸۸۸-۷۸.۵۶۴,۹۴۹
ح . داروسازي‌ سينا۸۳۱,۴۰ M ۱۷,۰۵۱۱۷,۰۰۰ ۱۷,۹۴۶۴۱۷,۰۵۱۱۷,۰۰۰۱۷,۰۰۱-,۹۴۵-۵.۲۷۱۷,۰۵۱-,۸۹۵-۴.۹۹۱۷,۹۴۶
ح . مس‌ شهيدباهنر۶,۰۶ M۲,۱۵ B ۴۲۷۳۵۱ ۳۸۹۲,۴۳۸۴۲۷۳۵۱۳۵۵-۳۴-۸.۷۴۳۵۱-۳۸-۹.۷۷۳۸۹
پالايش نفت بندرعباس۱,۲۰ B۵,۶۷ B ۴,۷۳۰۴,۷۳۰ ۴,۸۹۸۱۴,۷۳۰۴,۷۳۰۴,۷۳۰-,۱۶۸-۳.۴۳۴,۷۳۰-,۱۶۸-۳.۴۳۴,۸۹۸
توليدمواداوليه‌داروپخش‌۲,۴۸ M۲,۲۲ B ۸,۹۳۶۸,۹۳۶ ۹,۱۸۴۱۸,۹۳۶۸,۹۳۶۸,۹۳۶-,۲۴۸-۲.۷۰۸,۹۳۶-,۲۴۸-۲.۷۰۹,۱۸۴
ح . گروه‌ صنعتي‌ بارز۴۰,۰۰۰۹,۱۲ M ۲,۲۸۰۲,۲۸۰ ۲,۳۵۰۲۲,۲۸۰۲,۲۸۰۲,۲۸۰-۷۰-۲.۹۸۲,۲۸۰-۷۰-۲.۹۸۲,۳۵۰
ايران‌ خودروديزل‌۱,۶۹ M۱,۵۴ B ۹۳۱۸۹۹ ۹۳۹۱,۰۵۸۹۳۱۸۹۹۹۱۰-۲۹-۳.۰۹۹۰۲-۳۷-۳.۹۴۹۳۹
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌۳,۳۴ M۴,۵۴ B ۱,۳۶۰۱,۳۶۰ ۱,۳۹۰۱۱,۳۶۰۱,۳۶۰۱,۳۶۰-۳۰-۲.۱۶۱,۳۶۰-۳۰-۲.۱۶۱,۳۹۰
زامياد۱,۹۰ M۱,۷۹ B ۹۶۲۹۲۹ ۹۶۷۱,۳۲۷۹۶۲۹۲۹۹۳۷-۳۰-۳.۱۰۹۳۱-۳۶-۳.۷۲۹۶۷
صنايع پتروشيمي خليج فارس۱,۳۰ M۵,۳۶ B ۴,۱۲۰۴,۱۲۰ ۴,۲۴۰۱۴,۱۲۰۴,۱۲۰۴,۱۲۰-,۱۲۰-۲.۸۳۴,۱۲۰-,۱۲۰-۲.۸۳۴,۲۴۰
ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ۲,۱۸ M۲,۱۹ B ۱,۱۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۸۷۹۰۵۱,۱۰۰۱,۰۰۰۱,۰۰۵-۸۲-۷.۵۴۱,۰۲۲-۶۵-۵.۹۸۱,۰۸۷
پالايش نفت اصفهان۶,۸۳ B۹,۲۶ B ۱,۳۵۵۱,۳۵۵ ۳,۲۷۹۱۱,۳۵۵۱,۳۵۵۱,۳۵۵-۱,۹۲۴-۵۸.۶۸۱,۳۵۵-۱,۹۲۴-۵۸.۶۸۳,۲۷۹
ايران‌ارقام‌۲,۰۴ M۱,۴۵ B ۷,۳۵۰۷,۰۱۰ ۷,۳۷۰۵۱۱۷,۳۵۰۷,۰۱۰۷,۱۳۵-,۲۳۵-۳.۱۹۷,۱۵۰-,۲۲۰-۲.۹۹۷,۳۷۰
ح. كارت اعتباري ايران كيش۱,۹۹ M۳,۹۸ B ۲,۰۰۳۲,۰۰۰ ۲,۰۵۰۴۵۰۲,۰۰۳۲,۰۰۰۲,۰۰۱-۴۹-۲.۳۹۲,۰۰۱-۴۹-۲.۳۹۲,۰۵۰
حمل و نقل بين المللي خليج فارس۱۹۷,۶۰۵۱,۲۰ B ۶,۲۵۰۵,۹۰۰ ۶,۱۸۷۵۸۶,۲۵۰۵,۹۰۰۵,۹۸۱-,۲۰۶-۳.۳۳۶,۰۶۰-,۱۲۷-۲.۰۵۶,۱۸۷
ح. سبحان دارو۸۱۷,۱۷۸۵,۳۰ B ۷,۴۹۹۶,۵۰۹ ۷,۲۳۲۱۳۱۷,۴۹۹۶,۵۰۹۶,۵۲۵-,۷۰۷-۹.۷۸۶,۵۰۹-,۷۲۳-۱۰.۰۰۷,۲۳۲
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌۴۶۲,۴۵۱۱,۲۰ B ۲,۶۹۰۲,۶۱۱ ۲,۷۱۸۹۷۲,۶۹۰۲,۶۱۱۲,۶۴۴-۷۴-۲.۷۲۲,۶۵۰-۶۸-۲.۵۰۲,۷۱۸
گروه پتروشيمي س. ايرانيان۱,۵۴ M۱,۷۷ B ۱,۱۸۳۱,۱۲۹ ۱,۱۸۷۹۳۰۱,۱۸۳۱,۱۲۹۱,۱۴۷-۴۰-۳.۳۷۱,۱۳۳-۵۴-۴.۵۵۱,۱۸۷
ح . كاشي‌ سعدي‌۱,۰۰ M۴,۵۸ B ۴۸۷۴۵۵ ۴۸۷۳۸۴۸۷۴۵۵۴۵۸-۲۹-۵.۹۵۴۵۵-۳۲-۶.۵۷۴۸۷
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌۱,۴۸ M۲,۰۰ B ۱,۳۸۰۱,۳۳۰ ۱,۳۹۴۲۳۰۱,۳۸۰۱,۳۳۰۱,۳۴۷-۴۷-۳.۳۷۱,۳۵۸-۳۶-۲.۵۸۱,۳۹۴
فولاد آلياژي ايران۱,۴۱ B۱,۳۸ B ۹۸۰۹۸۰ ۱,۹۹۳۲۹۸۰۹۸۰۹۸۰-۱,۰۱۳-۵۰.۸۳۹۸۰-۱,۰۱۳-۵۰.۸۳۱,۹۹۳
رينگ‌سازي‌مشهد۲,۳۵ M۲,۳۰ B ۱,۰۰۵۹۶۲ ۱,۰۰۵۲۶۷۱,۰۰۵۹۶۲۹۷۱-۳۴-۳.۳۸۹۶۸-۳۷-۳.۶۸۱,۰۰۵
كاشي‌ نيلو۶۳۲,۵۰۲۱,۲۰ B ۱,۸۶۹۱,۸۶۱ ۱,۹۵۸۷۲۱,۸۶۹۱,۸۶۱۱,۸۶۱-۹۷-۴.۹۵۱,۸۶۱-۹۷-۴.۹۵۱,۹۵۸
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌۱,۹۷ M۴,۲۰ B ۲,۲۳۸۲,۱۰۰ ۲,۲۰۸۳۶۲۲,۲۳۸۲,۱۰۰۲,۱۳۳-۷۵-۳.۴۰۲,۱۱۰-۹۸-۴.۴۴۲,۲۰۸
ايران‌ خودرو۹,۰۲ M۲,۴۴ B ۲,۷۰۰۲,۷۰۰ ۲,۷۶۲۱۲,۷۰۰۲,۷۰۰۲,۷۰۰-۶۲-۲.۲۴۲,۷۰۰-۶۲-۲.۲۴۲,۷۶۲
ح . قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌۶,۱۷ M۳,۷۱ B ۶۳۲۶۰۰ ۶۳۰۲,۵۶۵۶۳۲۶۰۰۶۰۰-۳۰-۴.۷۶۶۰۰-۳۰-۴.۷۶۶۳۰
ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌۳۹,۰۳۴۷,۵۴ M ۱,۹۵۰۱,۹۰۰ ۱,۹۷۲۱۴۱,۹۵۰۱,۹۰۰۱,۹۳۱-۴۱-۲.۰۸۱,۹۵۰-۲۲-۱.۱۲۱,۹۷۲
ح.فولاد آلياژي ايران۱,۳۲ M۱,۱۰ B ۸۹۹۷۷۰ ۸۴۵۱۴۵۸۹۹۷۷۰۸۱۶-۲۹-۳.۴۳۸۳۶-۱.۰۷۸۴۵
صنايع‌ آذرآب‌۳,۹۲ M۱,۵۸ B ۴,۱۷۴۳,۹۷۵ ۴,۱۷۶۷۶۴۴,۱۷۴۳,۹۷۵۴,۰۳۲-,۱۴۴-۳.۴۵۳,۹۸۶-,۱۹۰-۴.۵۵۴,۱۷۶
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌۳۶۳,۶۷۱۱,۱۰ B ۲,۹۷۰۲,۸۶۹ ۳,۰۰۳۱۰۷۲,۹۷۰۲,۸۶۹۲,۸۹۸-,۱۰۵-۳.۵۰۲,۹۲۰-۸۳-۲.۷۶۳,۰۰۳
شكرشاهرود۴۵۴,۶۷۰۸,۴۲ B ۱,۹۰۰۱,۸۳۴ ۱,۹۳۰۷۲۱,۹۰۰۱,۸۳۴۱,۸۵۲-۷۸-۴.۰۴۱,۸۳۴-۹۶-۴.۹۷۱,۹۳۰
ح . بانك خاورميانه۳,۵۸ M۵,۱۰ B ۱,۴۲۰۱,۴۲۰ ۱,۴۷۵۵۳۱,۴۲۰۱,۴۲۰۱,۴۲۰-۵۵-۳.۷۳۱,۴۲۰-۵۵-۳.۷۳۱,۴۷۵
شيشه‌ و گاز۹۲۵,۸۴۶۴,۶۰ B ۵,۲۰۰۴,۹۴۰ ۵,۱۸۷۲۳۵۵,۲۰۰۴,۹۴۰۵,۰۰۵-,۱۸۲-۳.۵۱۵,۰۵۰-,۱۳۷-۲.۶۴۵,۱۸۷
ماشين‌ سازي‌ اراك‌۱,۶۱ M۳,۲۰ B ۲,۰۱۹۱,۹۵۱ ۲,۰۵۰۱,۸۳۳۲,۰۱۹۱,۹۵۱۱,۹۷۶-۷۴-۳.۶۱۱,۹۷۰-۸۰-۳.۹۰۲,۰۵۰
حفاري شمال۲,۴۸ M۷,۸۰ B ۳,۱۴۷۳,۱۴۷ ۳,۳۱۲۱۳,۱۴۷۳,۱۴۷۳,۱۴۷-,۱۶۵-۴.۹۸۳,۱۴۷-,۱۶۵-۴.۹۸۳,۳۱۲
آلومراد۱۶۸,۸۳۲۶,۹۶ B ۴,۴۴۳۴,۱۰۰ ۴,۲۸۷۱۰۲۴,۴۴۳۴,۱۰۰۴,۱۲۸-,۱۵۹-۳.۷۱۴,۱۰۰-,۱۸۷-۴.۳۶۴,۲۸۷
مارگارين‌۱,۴۹ M۹,۶۰ B ۶,۹۶۰۶,۳۷۳ ۶,۷۰۸۱۸۰۶,۹۶۰۶,۳۷۳۶,۴۱۰-,۲۹۸-۴.۴۴۶,۳۷۳-,۳۳۵-۴.۹۹۶,۷۰۸
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌۳۹۴,۳۴۳۱,۹۰ B ۴,۹۲۱۴,۸۳۱ ۵,۰۸۵۱۴۱۴,۹۲۱۴,۸۳۱۴,۸۵۰-,۲۳۵-۴.۶۲۴,۸۳۱-,۲۵۴-۵.۰۰۵,۰۸۵
آبسال‌۶۴۲,۴۵۸۲,۳۰ B ۳,۶۷۷۳,۵۴۵ ۳,۷۱۲۲۰۷۳,۶۷۷۳,۵۴۵۳,۵۷۲-,۱۴۰-۳.۷۷۳,۵۷۵-,۱۳۷-۳.۶۹۳,۷۱۲
ح. گسترش نفت و گاز پارسيان۷,۰۱ M۶,۶۲ B ۹۶۴۹۴۵ ۱,۰۵۰۱,۴۴۱۹۶۴۹۴۵۹۴۵-,۱۰۵-۱۰.۰۰۹۴۵-,۱۰۵-۱۰.۰۰۱,۰۵۰
توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌۱۵۰,۳۷۵۳,۶۹ B ۲,۴۸۸۲,۴۵۸ ۲,۵۸۷۵۰۲,۴۸۸۲,۴۵۸۲,۴۸۹-۹۸-۳.۷۹۲,۴۸۸-۹۹-۳.۸۳۲,۵۸۷
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌۴,۷۵ M۹,۷۰ B ۲,۱۲۳۲,۰۳۵ ۲,۱۳۴۶۴۵۲,۱۲۳۲,۰۳۵۲,۰۵۳-۸۱-۳.۸۰۲,۰۵۰-۸۴-۳.۹۴۲,۱۳۴
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۵,۰۰ M۹,۲۰ B ۱,۸۳۰۱,۸۳۰ ۱,۹۲۳۱۱,۸۳۰۱,۸۳۰۱,۸۳۰-۹۳-۴.۸۴۱,۸۳۰-۹۳-۴.۸۴۱,۹۲۳
بانك صادرات ايران۱,۰۰ M۹,۰۵ B ۹۰۵۹۰۵ ۱,۰۰۵۱۹۰۵۹۰۵۹۰۵-,۱۰۰-۹.۹۵۹۰۵-,۱۰۰-۹.۹۵۱,۰۰۵
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۱,۳۷ B۱,۴۶ B ۱,۰۷۰۱,۰۷۰ ۱,۱۱۳۱۱,۰۷۰۱,۰۷۰۱,۰۷۰-۴۳-۳.۸۶۱,۰۷۰-۴۳-۳.۸۶۱,۱۱۳
گروه صنعتي پاكشو۱,۳۸ M۲,۰۰ B ۱۴,۵۴۴۱۴,۵۴۴ ۱۵,۳۰۹۱۱۴,۵۴۴۱۴,۵۴۴۱۴,۵۴۴-,۷۶۵-۵.۰۰۱۴,۵۴۴-,۷۶۵-۵.۰۰۱۵,۳۰۹
نيرو محركه‌۱,۸۵ M۴,۰۰ B ۲,۲۳۵۲,۱۳۳ ۲,۲۴۵۲۴۱۲,۲۳۵۲,۱۳۳۲,۱۵۵-۹۰-۴.۰۱۲,۱۹۵-۵۰-۲.۲۳۲,۲۴۵
فولاد خراسان۷,۵۹ M۳,۷۴ B ۴,۹۲۲۴,۹۲۲ ۵,۱۸۱۱۴,۹۲۲۴,۹۲۲۴,۹۲۲-,۲۵۹-۵.۰۰۴,۹۲۲-,۲۵۹-۵.۰۰۵,۱۸۱
ح . نيرو محركه‌۶,۱۹ M۶,۷۰ B ۱,۱۵۰۱,۰۵۰ ۱,۱۵۰۲۱۱۱,۱۵۰۱,۰۵۰۱,۰۷۷-۷۳-۶.۳۵۱,۰۵۰-,۱۰۰-۸.۷۰۱,۱۵۰
ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌۱,۹۸ M۳,۷۰ B ۲,۰۱۹۱,۸۶۲ ۱,۹۶۰۲۶۶۲,۰۱۹۱,۸۶۲۱,۸۷۵-۸۵-۴.۳۴۱,۸۶۲-۹۸-۵.۰۰۱,۹۶۰
سيمان‌فارس‌۵,۰۰ M۳,۸۹ B ۷,۷۸۶۷,۷۸۶ ۸,۱۹۵۱۷,۷۸۶۷,۷۸۶۷,۷۸۶-,۴۰۹-۴.۹۹۷,۷۸۶-,۴۰۹-۴.۹۹۸,۱۹۵
فنرسازي‌زر۱,۴۷ M۱,۴۰ B ۱,۰۰۰۹۴۴ ۹۹۳۱۶۹۱,۰۰۰۹۴۴۹۴۷-۴۶-۴.۶۳۹۴۴-۴۹-۴.۹۳۹۹۳
ح . صنايع‌ لاستيكي‌ سهند۶,۶۷ M۶,۱۰ B ۱,۰۵۰۸۶۴ ۹۶۰۲۷۲۱,۰۵۰۸۶۴۹۲۱-۳۹-۴.۰۶۱,۰۵۰۹۰۹.۳۸۹۶۰
ح . كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌۶۰۵,۲۰۹۳,۳۰ B ۵,۸۴۴۵,۳۰۰ ۵,۷۵۱۳۰۳۵,۸۴۴۵,۳۰۰۵,۴۲۵-,۳۲۶-۵.۶۷۵,۳۶۲-,۳۸۹-۶.۷۶۵,۷۵۱
ح . داروسازي‌ فارابي‌۱۵,۴۸۴۱,۱۲ B ۷,۳۰۵۷,۱۸۰ ۷,۹۷۲۱۲۷,۳۰۵۷,۱۸۰۷,۲۸۹-,۶۸۳-۸.۵۷۷,۳۰۰-,۶۷۲-۸.۴۳۷,۹۷۲
مس‌ شهيدباهنر۹,۵۵ M۴,۰۷ B ۴,۴۹۷۴,۲۴۹ ۴,۴۷۲۱,۰۵۵۴,۴۹۷۴,۲۴۹۴,۲۶۲-,۲۱۰-۴.۷۰۴,۲۴۹-,۲۲۳-۴.۹۹۴,۴۷۲
كنتورسازي‌ايران‌۲,۰۰ M۱,۰۳ B ۵۱,۵۸۱۵۱,۵۸۱ ۵۴,۲۹۵۲۵۱,۵۸۱۵۱,۵۸۱۵۱,۵۸۱-۲,۷۱۴-۵.۰۰۵۱,۵۸۱-۲,۷۱۴-۵.۰۰۵۴,۲۹۵
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار۲,۰۰ M۹,۱۰ B ۴,۵۵۰۴,۵۵۰ ۴,۷۷۶۲۰۴,۵۵۰۴,۵۵۰۴,۵۵۰-,۲۲۶-۴.۷۳۴,۵۵۰-,۲۲۶-۴.۷۳۴,۷۷۶
بهنوش‌ ايران‌۳۰۷,۶۷۰۱,۸۰ B ۶,۲۲۰۵,۹۹۸ ۶,۳۱۳۸۲۶,۲۲۰۵,۹۹۸۶,۰۱۳-,۳۰۰-۴.۷۵۵,۹۹۸-,۳۱۵-۴.۹۹۶,۳۱۳
ح . بين‌ المللي‌محصولات پارس‌۱,۲۵ M۸,۸۰ B ۸۴۸۷۰۰ ۷۷۱۵۴۵۸۴۸۷۰۰۷۰۰-۷۱-۹.۲۱۷۰۰-۷۱-۹.۲۱۷۷۱
ح . فولاد خوزستان۹,۳۵ M۱,۳۱ B ۱,۴۰۰۱,۴۰۰ ۱,۴۵۹۱۱,۴۰۰۱,۴۰۰۱,۴۰۰-۵۹-۴.۰۴۱,۴۰۰-۵۹-۴.۰۴۱,۴۵۹
ح . بهنوش‌ ايران‌۳۷,۳۴۸۱,۴۷ B ۴,۰۰۱۳,۹۰۰ ۴,۱۸۹۱۸۴,۰۰۱۳,۹۰۰۳,۹۵۷-,۲۳۲-۵.۵۴۳,۹۰۰-,۲۸۹-۶.۹۰۴,۱۸۹
ح .صنايع سيمان دشتستان۴۳۸,۰۵۴۴,۱۳ B ۹۴۵۹۴۱ ۱,۰۴۵۱۰۹۴۵۹۴۱۹۴۳-,۱۰۲-۹.۷۶۹۴۵-,۱۰۰-۹.۵۷۱,۰۴۵
شيشه‌ و گاز۲۰۰,۰۰۰۵,۲۹ B ۲,۶۴۸۲,۶۴۸ ۴,۹۷۸۱۲,۶۴۸۲,۶۴۸۲,۶۴۸-۲,۳۳۰-۴۶.۸۱۲,۶۴۸-۲,۳۳۰-۴۶.۸۱۴,۹۷۸
تجارت الكترونيك پارسيان۹,۸۱ B۱,۰۹ B ۱,۱۱۶۱,۱۱۶ ۲,۷۰۹۱۱,۱۱۶۱,۱۱۶۱,۱۱۶-۱,۵۹۳-۵۸.۸۰۱,۱۱۶-۱,۵۹۳-۵۸.۸۰۲,۷۰۹
ح . سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۳,۵۸ M۱,۰۷ B ۳۰۱۳۰۰ ۳۳۰۸۱۴۳۰۱۳۰۰۳۰۰-۳۰-۹.۰۹۳۰۰-۳۰-۹.۰۹۳۳۰
مارگارين‌۵,۱۷ M۳,۳۰ B ۶,۳۷۳۶,۳۷۳ ۶,۷۰۸۱۶,۳۷۳۶,۳۷۳۶,۳۷۳-,۳۳۵-۴.۹۹۶,۳۷۳-,۳۳۵-۴.۹۹۶,۷۰۸
ح . محورسازان‌ايران‌خودرو۲,۴۶ M۶,۶۵ B ۳,۰۰۰۲,۷۰۲ ۴,۱۳۱۷۹۳۳,۰۰۰۲,۷۰۲۲,۷۰۴-۱,۴۲۷-۳۴.۵۴۲,۷۱۱-۱,۴۲۰-۳۴.۳۷۴,۱۳۱
سايپاآذين‌۷۰۰,۰۰۰۹,۱۸ B ۱,۳۱۲۱,۳۱۲ ۱,۳۸۱۲۱,۳۱۲۱,۳۱۲۱,۳۱۲-۶۹-۵.۰۰۱,۳۱۲-۶۹-۵.۰۰۱,۳۸۱
ح . بانك خاورميانه۴,۶۱ M۶,۹۲ B ۱,۵۰۰۱,۵۰۰ ۱,۶۱۲۳۱,۵۰۰۱,۵۰۰۱,۵۰۰-,۱۱۲-۶.۹۵۱,۵۰۰-,۱۱۲-۶.۹۵۱,۶۱۲
ح . ‌توكافولاد(هلدينگ‌۹,۹۶ M۱,۸۰ B ۲۰۵۱۷۷ ۱۹۵۵۶۴۲۰۵۱۷۷۱۸۵-۱۰-۵.۱۳۱۷۷-۱۸-۹.۲۳۱۹۵
كوير تاير۱۱۰,۲۶۲۱,۴۸ B ۱,۳۴۳۱,۳۴۳ ۳,۱۸۵۱۱,۳۴۳۱,۳۴۳۱,۳۴۳-۱,۸۴۲-۵۷.۸۳۱,۳۴۳-۱,۸۴۲-۵۷.۸۳۳,۱۸۵
بانك تجارت۱,۰۹ B۱,۳۱ B ۱,۲۰۳۱,۲۰۳ ۱,۲۹۴۵۱,۲۰۳۱,۲۰۳۱,۲۰۳-۹۱-۷.۰۳۱,۲۰۳-۹۱-۷.۰۳۱,۲۹۴
سايپا ديزل‌۱,۴۹ B۲,۹۹ B ۲۰۰۲۰۰ ۷۴۷۶۲۰۰۲۰۰۲۰۰-,۵۴۷-۷۳.۲۳۲۰۰-,۵۴۷-۷۳.۲۳۷۴۷
توسعه‌شهري‌توس‌گستر۳,۳۵ M۶,۶۲ B ۱,۹۷۷۱,۹۷۷ ۲,۰۷۹۱۱,۹۷۷۱,۹۷۷۱,۹۷۷-,۱۰۲-۴.۹۱۱,۹۷۷-,۱۰۲-۴.۹۱۲,۰۷۹
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌۱,۵۶ B۵,۹۸ B ۴۶۵۳۸۱ ۴۲۳۱,۲۸۲۴۶۵۳۸۱۳۸۱-۴۲-۹.۹۳۳۸۱-۴۲-۹.۹۳۴۲۳