نرخ بازار بورس و سرمایه

نامحجمارزشدفعات معاملهبیشترینکمترینقیمت پایانیقیمت آخرینروز قبل
مقدارتغییردرصدمقدارتغییردرصد
ح . رادياتور ايران‌۳,۵۵ M۸,۳۰ B ۲,۳۵۰۲,۳۵۰ ۲,۱۲۵۱۴۸۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲۲۵۱۰.۵۹۲,۳۵۰۲۲۵۱۰.۵۹۲,۱۲۵
ح . كارتن‌ ايران‌۲,۶۶ M۲,۹۰ B ۱,۱۰۰۱,۰۰۱ ۹۴۴۹۱۱,۱۰۰۱,۰۰۱۱,۰۷۴۱۳۰۱۳.۷۷۱,۱۰۰۱۵۶۱۶.۵۳۹۴۴
ح. صنايع پتروشيمي كرمانشاه۷,۰۰ M۲,۴۱ B ۳,۴۴۸۳,۴۴۸ ۳,۱۳۵۱۴۱۳,۴۴۸۳,۴۴۸۳,۴۴۸۳۱۳۹.۹۸۳,۴۴۸۳۱۳۹.۹۸۳,۱۳۵
ح . پتروشيمي شازند۴,۵۰ M۶,۲۰ B ۱,۳۹۲۱,۳۸۵ ۹۳۴۱۴۷۱,۳۹۲۱,۳۸۵۱,۳۸۸۴۵۴۴۸.۶۱۱,۳۹۲۴۵۸۴۹.۰۴۹۳۴
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌۱,۴۷ M۵,۸۹ B ۴,۰۰۰۴,۰۰۰ ۲,۲۲۸۱۴,۰۰۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰۱,۷۷۲۷۹.۵۳۴,۰۰۰۱,۷۷۲۷۹.۵۳۲,۲۲۸
ح . معدني‌وصنعتي‌چادرملو۴,۳۷ M۴,۱۶ B ۹۶۰۹۵۰ ۶۳۱۶۱۷۹۶۰۹۵۰۹۵۲۳۲۱۵۰.۸۷۹۶۰۳۲۹۵۲.۱۴۶۳۱
حمل و نقل بين المللي خليج فارس۳,۰۳ B۱,۰۹ B ۳,۶۰۲۳,۶۰۲ ۲,۹۰۰۱۳,۶۰۲۳,۶۰۲۳,۶۰۲۷۰۲۲۴.۲۱۳,۶۰۲۷۰۲۲۴.۲۱۲,۹۰۰
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۵,۵۲ B۷,۱۸ B ۱,۳۰۰۱,۳۰۰ ۹۷۷۱۱,۳۰۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۳۲۳۳۳.۰۶۱,۳۰۰۳۲۳۳۳.۰۶۹۷۷
زامياد۶۵۲,۰۶۰۹,۶۰ B ۱,۴۷۳۱,۴۷۳ ۱,۰۶۶۱۱,۴۷۳۱,۴۷۳۱,۴۷۳۴۰۷۳۸.۱۸۱,۴۷۳۴۰۷۳۸.۱۸۱,۰۶۶
ح . فولاد خراسان۷۱۷,۹۸۹۲,۷۰ B ۳,۸۰۰۳,۸۰۰ ۲,۴۷۰۱۵۳,۸۰۰۳,۸۰۰۳,۸۰۰۱,۳۳۰۵۳.۸۵۳,۸۰۰۱,۳۳۰۵۳.۸۵۲,۴۷۰
بورس اوراق بهادار تهران۱,۲۱ M۶,۰۷ B ۵,۰۲۲۴,۷۸۳ ۴,۵۵۶۱,۶۶۰۵,۰۲۲۴,۷۸۳۵,۰۰۰۴۴۴۹.۷۵۴,۸۷۰۳۱۴۶.۸۹۴,۵۵۶
ح . پارس‌ خودرو۳,۵۴ B۲,۱۲ B ۶۰۶۰ ۱۴۷۲۶۰۶۰۶۰۵۹۵,۹۰۰.۰۰۶۰۵۹۵,۹۰۰.۰۰۱
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌۳,۴۹ B۱,۴۸ B ۴,۲۵۳۴,۲۵۳ ۱,۶۵۳۹۴,۲۵۳۴,۲۵۳۴,۲۵۳۲,۶۰۰۱۵۷.۲۹۴,۲۵۳۲,۶۰۰۱۵۷.۲۹۱,۶۵۳
موتوژن‌۱,۱۳ B۷,۶۰ B ۶,۶۷۷۶,۶۷۷ ۵,۲۰۲۱۶,۶۷۷۶,۶۷۷۶,۶۷۷۱,۴۷۵۲۸.۳۵۶,۶۷۷۱,۴۷۵۲۸.۳۵۵,۲۰۲
سيمان خوزستان۳,۳۰ M۱,۲۸ B ۳,۹۰۰۳,۹۰۰ ۳,۲۵۱۱۳,۹۰۰۳,۹۰۰۳,۹۰۰۶۴۹۱۹.۹۶۳,۹۰۰۶۴۹۱۹.۹۶۳,۲۵۱
بيمه البرز۳,۸۰ B۶,۹۷ B ۱,۸۳۵۱,۸۳۵ ۱,۳۸۴۲۱,۸۳۵۱,۸۳۵۱,۸۳۵۴۵۱۳۲.۵۹۱,۸۳۵۴۵۱۳۲.۵۹۱,۳۸۴
ليزينگ‌خودروغدير۳,۳۹ B۶,۵۸ B ۱,۹۴۰۱,۹۴۰ ۱,۱۲۵۱۱,۹۴۰۱,۹۴۰۱,۹۴۰۸۱۵۷۲.۴۴۱,۹۴۰۸۱۵۷۲.۴۴۱,۱۲۵
توليدمحورخودرو۱,۳۹ B۵,۳۲ B ۴,۰۴۵۳,۲۹۱ ۲,۵۱۳۲۴,۰۴۵۳,۲۹۱۳,۸۱۷۱,۳۰۴۵۱.۸۹۴,۰۴۵۱,۵۳۲۶۰.۹۶۲,۵۱۳
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو۲,۴۰ B۱,۶۰ B ۶,۶۷۰۶,۶۷۰ ۳,۴۰۵۱۶,۶۷۰۶,۶۷۰۶,۶۷۰۳,۲۶۵۹۵.۸۹۶,۶۷۰۳,۲۶۵۹۵.۸۹۳,۴۰۵
ماشين‌ سازي‌ اراك‌۲۰۰,۰۰۰۱,۰۰ B ۵,۱۶۴۵,۱۶۴ ۲,۰۴۰۱۵,۱۶۴۵,۱۶۴۵,۱۶۴۳,۱۲۴۱۵۳.۱۴۵,۱۶۴۳,۱۲۴۱۵۳.۱۴۲,۰۴۰
پتروشيمي شازند۴,۶۸ M۳,۳۳ B ۷,۱۲۹۷,۱۲۹ ۳,۳۹۲۱۷,۱۲۹۷,۱۲۹۷,۱۲۹۳,۷۳۷۱۱۰.۱۷۷,۱۲۹۳,۷۳۷۱۱۰.۱۷۳,۳۹۲
ليزينگ‌ايران‌۴,۱۴ M۹,۲۰ B ۲,۲۲۱۲,۲۲۱ ۱,۲۷۲۱۲,۲۲۱۲,۲۲۱۲,۲۲۱۹۴۹۷۴.۶۱۲,۲۲۱۹۴۹۷۴.۶۱۱,۲۷۲
سيمان‌هگمتان‌۱,۰۶ M۸,۴۰ B ۷,۹۴۷۷,۹۴۷ ۲,۹۳۱۱۷,۹۴۷۷,۹۴۷۷,۹۴۷۵,۰۱۶۱۷۱.۱۴۷,۹۴۷۵,۰۱۶۱۷۱.۱۴۲,۹۳۱
مخابرات ايران۱,۷۰ M۴,۸۰ B ۲,۸۱۲۲,۸۱۲ ۱,۹۲۸۱۲,۸۱۲۲,۸۱۲۲,۸۱۲۸۸۴۴۵.۸۵۲,۸۱۲۸۸۴۴۵.۸۵۱,۹۲۸
معدني‌وصنعتي‌چادرملو۱,۶۵ M۷,۸۰ B ۴,۷۲۹۴,۷۲۹ ۱,۷۱۰۱۴,۷۲۹۴,۷۲۹۴,۷۲۹۳,۰۱۹۱۷۶.۵۵۴,۷۲۹۳,۰۱۹۱۷۶.۵۵۱,۷۱۰
ليزينگ رايان‌ سايپا۳,۰۵ M۶,۳۶ B ۲,۰۸۰۲,۰۸۰ ۱,۴۳۸۱۲,۰۸۰۲,۰۸۰۲,۰۸۰۶۴۲۴۴.۶۵۲,۰۸۰۶۴۲۴۴.۶۵۱,۴۳۸
ح . سرمايه گذاري پرديس۷,۰۵ M۵,۱۹ B ۷۴۶۹ ۶۸۲۱۲۷۴۶۹۷۴۶۸.۸۲۷۴۶۸.۸۲۶۸
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۱,۴۴ M۲,۹۱ B ۲,۰۱۳۲,۰۱۳ ۱,۰۵۹۱۲,۰۱۳۲,۰۱۳۲,۰۱۳۹۵۴۹۰.۰۸۲,۰۱۳۹۵۴۹۰.۰۸۱,۰۵۹
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌۸,۰۹ M۳,۳۵ B ۴,۱۴۷۴,۱۴۷ ۲,۹۴۷۱۴,۱۴۷۴,۱۴۷۴,۱۴۷۱,۲۰۰۴۰.۷۲۴,۱۴۷۱,۲۰۰۴۰.۷۲۲,۹۴۷
نيرو محركه‌۳,۱۰ B۱,۲۸ B ۴,۱۴۰۴,۱۴۰ ۲,۱۰۳۱۴,۱۴۰۴,۱۴۰۴,۱۴۰۲,۰۳۷۹۶.۸۶۴,۱۴۰۲,۰۳۷۹۶.۸۶۲,۱۰۳
فولاد خراسان۱,۵۱ B۶,۰۴ B ۴,۰۰۰۴,۰۰۰ ۳,۶۹۹۱۴,۰۰۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰۳۰۱۸.۱۴۴,۰۰۰۳۰۱۸.۱۴۳,۶۹۹
كارخانجات توليدي شهيد قندي۶۰۰,۰۰۰۱,۷۰ B ۲,۷۸۴۲,۷۸۴ ۲,۰۸۶۱۲,۷۸۴۲,۷۸۴۲,۷۸۴۶۹۸۳۳.۴۶۲,۷۸۴۶۹۸۳۳.۴۶۲,۰۸۶
ح . ‌توليدي‌شيشه‌رازي‌۷,۸۱ M۹,۳۰ B ۱,۲۲۵۱,۱۲۱ ۱,۱۱۴۶۴۴۱,۲۲۵۱,۱۲۱۱,۱۸۶۷۲۶.۴۶۱,۲۲۵۱۱۱۹.۹۶۱,۱۱۴
ح . ‌توليدي‌شيشه‌رازي‌۲,۴۰ M۲,۲۰ B ۹۱۴۹۱۴ ۸۳۱۲۹۱۴۹۱۴۹۱۴۸۳۹.۹۹۹۱۴۸۳۹.۹۹۸۳۱
قند ثابت‌ خراسان‌۱,۲۲ M۲,۶۲ B ۲,۱۳۴۲,۱۳۴ ۲,۰۳۳۲۲,۱۳۴۲,۱۳۴۲,۱۳۴۱۰۱۴.۹۷۲,۱۳۴۱۰۱۴.۹۷۲,۰۳۳
ح . سرمايه‌ گذاري‌آتيه‌ دماوند۱,۹۷ M۱,۶۶ B ۸۳۹۸۳۹ ۷۶۳۳۹۳۸۳۹۸۳۹۸۳۹۷۶۹.۹۶۸۳۹۷۶۹.۹۶۷۶۳
صنايع پتروشيمي كرمانشاه۱,۲۴ M۳,۸۶ B ۳,۰۹۸۳,۰۶۰ ۲,۹۵۱۵۲۵۳,۰۹۸۳,۰۶۰۳,۰۹۸۱۴۷۴.۹۸۳,۰۹۸۱۴۷۴.۹۸۲,۹۵۱
ح . صنايع‌ بهشهر(هلدينگ۲,۵۹ M۷,۵۶ B ۲۹۳۲۹۰ ۲۷۶۶۵۲۹۳۲۹۰۲۹۲۱۶۵.۸۰۲۹۳۱۷۶.۱۶۲۷۶
صنايع‌ آذرآب‌۱,۷۵ M۵,۵۱ B ۳,۱۵۰۳,۱۵۰ ۳,۰۰۱۲۳,۱۵۰۳,۱۵۰۳,۱۵۰۱۴۹۴.۹۷۳,۱۵۰۱۴۹۴.۹۷۳,۰۰۱
ح . شيشه‌ و گاز۱,۶۸ M۴,۸۰ B ۲,۸۵۱۲,۸۵۰ ۲,۶۵۹۹۵۲,۸۵۱۲,۸۵۰۲,۸۵۰۱۹۱۷.۱۸۲,۸۵۱۱۹۲۷.۲۲۲,۶۵۹
پارس‌ الكتريك‌۴,۴۴ M۴,۴۷ B ۱۰,۰۵۰۱۰,۰۵۰ ۷,۶۸۰۱۱۰,۰۵۰۱۰,۰۵۰۱۰,۰۵۰۲,۳۷۰۳۰.۸۶۱۰,۰۵۰۲,۳۷۰۳۰.۸۶۷,۶۸۰
ح . ‌توريستي‌ورفاهي‌آبادگران‌۷۶۵,۹۳۳۳,۶۷ B ۴۸۰۴۸۰ ۴۳۸۳۳۴۸۰۴۸۰۴۸۰۴۲۹.۵۹۴۸۰۴۲۹.۵۹۴۳۸
تايدواترخاورميانه۱,۵۶ M۶,۱۲ B ۳,۹۰۹۳,۹۰۹ ۳,۷۲۳۱۳,۹۰۹۳,۹۰۹۳,۹۰۹۱۸۶۵.۰۰۳,۹۰۹۱۸۶۵.۰۰۳,۷۲۳
قند شيرين‌ خراسان‌۲۵۰,۰۰۰۳,۴۰ B ۱۳,۵۶۰۱۳,۵۶۰ ۹,۸۵۳۱۱۳,۵۶۰۱۳,۵۶۰۱۳,۵۶۰۳,۷۰۷۳۷.۶۲۱۳,۵۶۰۳,۷۰۷۳۷.۶۲۹,۸۵۳
نفت‌ پارس‌۱۶,۷۰۲ ۶,۷۰۲۶,۷۰۲ ۵,۴۸۲۱۶,۷۰۲۶,۷۰۲۶,۷۰۲۱,۲۲۰۲۲.۲۵۶,۷۰۲۱,۲۲۰۲۲.۲۵۵,۴۸۲
سيمان‌ تهران‌۵,۰۰ M۱,۴۰ B ۲,۸۱۰۲,۸۱۰ ۲,۶۷۹۱۲,۸۱۰۲,۸۱۰۲,۸۱۰۱۳۱۴.۸۹۲,۸۱۰۱۳۱۴.۸۹۲,۶۷۹
ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌۱,۲۸ M۵,۳۰ B ۴,۱۰۶۴,۱۰۶ ۳,۷۳۳۵۱۴,۱۰۶۴,۱۰۶۴,۱۰۶۳۷۳۹.۹۹۴,۱۰۶۳۷۳۹.۹۹۳,۷۳۳
ح . سيمان‌مازندران‌۴,۶۵ M۷,۸۰ B ۱,۶۸۰۱,۶۸۰ ۱,۶۰۰۱۸۸۱,۶۸۰۱,۶۸۰۱,۶۸۰۸۰۵.۰۰۱,۶۸۰۸۰۵.۰۰۱,۶۰۰
پتروشيمي‌ خارك‌۱,۹۶ B۳,۴۵ B ۱۷,۶۰۰۱۷,۶۰۰ ۱۴,۸۱۸۱۱۷,۶۰۰۱۷,۶۰۰۱۷,۶۰۰۲,۷۸۲۱۸.۷۷۱۷,۶۰۰۲,۷۸۲۱۸.۷۷۱۴,۸۱۸
بيمه آسيا۱,۱۵ B۲,۳۵ B ۲,۰۴۸۲,۰۴۸ ۱,۷۸۳۱۲,۰۴۸۲,۰۴۸۲,۰۴۸۲۶۵۱۴.۸۶۲,۰۴۸۲۶۵۱۴.۸۶۱,۷۸۳
فنرسازي‌خاور۶,۹۹ M۳,۳۴ B ۴,۷۷۲۴,۷۷۲ ۲,۷۷۵۱۴,۷۷۲۴,۷۷۲۴,۷۷۲۱,۹۹۷۷۱.۹۶۴,۷۷۲۱,۹۹۷۷۱.۹۶۲,۷۷۵
پتروشيمي‌شيراز۵,۱۶ M۲,۵۴ B ۴,۹۱۱۴,۹۱۱ ۲,۴۰۹۱۴,۹۱۱۴,۹۱۱۴,۹۱۱۲,۵۰۲۱۰۳.۸۶۴,۹۱۱۲,۵۰۲۱۰۳.۸۶۲,۴۰۹
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌۷,۰۴ M۲,۶۴ B ۳,۷۵۰۳,۷۵۰ ۳,۴۵۳۱۳,۷۵۰۳,۷۵۰۳,۷۵۰۲۹۷۸.۶۰۳,۷۵۰۲۹۷۸.۶۰۳,۴۵۳
ح . لبنيات‌ پاك‌۶,۸۱ M۴,۲۰ B ۶۱۸۶۱۸ ۵۸۶۱۶۱۸۶۱۸۶۱۸۳۲۵.۴۶۶۱۸۳۲۵.۴۶۵۸۶
سيمان‌ تهران‌۱,۸۵ M۹,۳۵ B ۵,۰۳۰۵,۰۳۰ ۲,۰۵۲۱۵,۰۳۰۵,۰۳۰۵,۰۳۰۲,۹۷۸۱۴۵.۱۳۵,۰۳۰۲,۹۷۸۱۴۵.۱۳۲,۰۵۲
سرمايه گذاري خوارزمي۲,۷۴ B۲,۲۸ B ۸۳۵۸۳۵ ۷۷۲۱۸۳۵۸۳۵۸۳۵۶۳۸.۱۶۸۳۵۶۳۸.۱۶۷۷۲
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌۵,۳۸ M۱,۰۱ B ۱,۸۸۰۱,۸۸۰ ۱,۳۶۸۱۱,۸۸۰۱,۸۸۰۱,۸۸۰۵۱۲۳۷.۴۳۱,۸۸۰۵۱۲۳۷.۴۳۱,۳۶۸
ح . گلوكوزان‌۱۹,۷۶۹۲,۳۷ B ۱۲,۲۴۰۱۱,۵۰۰ ۱۱,۳۷۷۳۳۱۲,۲۴۰۱۱,۵۰۰۱۲,۰۰۶۶۲۹۵.۵۳۱۲,۰۰۵۶۲۸۵.۵۲۱۱,۳۷۷
كيميدارو۵۹,۰۰۰۵,۲۹ B ۸,۹۸۰۸,۹۸۰ ۶,۸۷۴۱۸,۹۸۰۸,۹۸۰۸,۹۸۰۲,۱۰۶۳۰.۶۴۸,۹۸۰۲,۱۰۶۳۰.۶۴۶,۸۷۴
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان۳,۴۵ M۲,۶۰ B ۷۵۷۵ ۶۹۱۷۵۷۵۷۵۶۸.۷۰۷۵۶۸.۷۰۶۹
صنعتي‌ بهشهر۷,۵۷ M۱,۹۳ B ۲,۵۵۲۲,۵۰۰ ۲,۴۳۱۴۸۳۲,۵۵۲۲,۵۰۰۲,۵۵۰۱۱۹۴.۹۰۲,۵۳۰۹۹۴.۰۷۲,۴۳۱
سرمايه‌گذاري‌نيرو۵,۴۴ M۱,۰۱ B ۱,۸۵۷۱,۸۵۷ ۱,۷۶۹۳۳۴۱,۸۵۷۱,۸۵۷۱,۸۵۷۸۸۴.۹۷۱,۸۵۷۸۸۴.۹۷۱,۷۶۹
ح . عمران‌وتوسعه‌فارس‌۳۰۱,۷۳۹۳,۱۹ B ۱,۰۵۸۱,۰۵۸ ۹۶۲۸۱,۰۵۸۱,۰۵۸۱,۰۵۸۹۶۹.۹۸۱,۰۵۸۹۶۹.۹۸۹۶۲
بانك پاسارگاد۴,۴۶ M۷,۹۳ B ۱,۷۷۷۱,۷۷۷ ۹۹۹۱۱,۷۷۷۱,۷۷۷۱,۷۷۷۷۷۸۷۷.۸۸۱,۷۷۷۷۷۸۷۷.۸۸۹۹۹
سرمايه‌گذاري‌نيرو۱,۷۱ B۳,۱۷ B ۱,۸۵۵۱,۸۵۵ ۱,۷۰۱۱۱,۸۵۵۱,۸۵۵۱,۸۵۵۱۵۴۹.۰۵۱,۸۵۵۱۵۴۹.۰۵۱,۷۰۱
بورس اوراق بهادار تهران۴,۴۲ M۲,۲۶ B ۵,۱۰۹۵,۱۰۹ ۴,۸۶۶۱۵,۱۰۹۵,۱۰۹۵,۱۰۹۲۴۳۴.۹۹۵,۱۰۹۲۴۳۴.۹۹۴,۸۶۶
گروه‌بهمن‌۳۰۰,۰۰۰۷,۱۷ B ۲,۳۹۰۲,۳۹۰ ۱,۷۵۵۱۲,۳۹۰۲,۳۹۰۲,۳۹۰۶۳۵۳۶.۱۸۲,۳۹۰۶۳۵۳۶.۱۸۱,۷۵۵
عمران‌وتوسعه‌فارس‌۷۲۵,۰۰۰۲,۲۰ B ۳,۰۱۶۳,۰۱۶ ۲,۵۱۹۱۳,۰۱۶۳,۰۱۶۳,۰۱۶۴۹۷۱۹.۷۳۳,۰۱۶۴۹۷۱۹.۷۳۲,۵۱۹
ح . سرمايه‌ گذاري‌صنعت‌ ومعدن‌۲,۲۳ M۱,۱۰ B ۴۸۴۸ ۴۴۴۴۸۴۸۴۸۴۸۴۹.۰۹۴۸۴۹.۰۹۴۴
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌۲,۲۴ M۴,۴۸ B ۱,۹۹۹۱,۹۹۹ ۱,۴۹۱۱۱,۹۹۹۱,۹۹۹۱,۹۹۹۵۰۸۳۴.۰۷۱,۹۹۹۵۰۸۳۴.۰۷۱,۴۹۱
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌۳,۱۷ M۱,۰۶ B ۳,۳۵۳۳,۲۱۱ ۳,۱۹۴۲,۰۴۰۳,۳۵۳۳,۲۱۱۳,۳۴۹۱۵۵۴.۸۵۳,۳۵۳۱۵۹۴.۹۸۳,۱۹۴
بانك پاسارگاد۴,۹۴ B۵,۲۷ B ۱,۰۶۸۱,۰۶۸ ۱,۰۱۸۱۱,۰۶۸۱,۰۶۸۱,۰۶۸۵۰۴.۹۱۱,۰۶۸۵۰۴.۹۱۱,۰۱۸
گروه‌صنعتي‌بوتان‌۲۸۳,۵۲۴۱,۱۰ B ۳,۸۸۰۳,۸۵۹ ۳,۶۹۶۶۴۳,۸۸۰۳,۸۵۹۳,۸۷۵۱۷۹۴.۸۴۳,۸۸۰۱۸۴۴.۹۸۳,۶۹۶
گروه مپنا (سهامي عام)۷,۰۰ M۵,۶۸ B ۸,۱۱۰۸,۱۱۰ ۷,۷۲۴۱۸,۱۱۰۸,۱۱۰۸,۱۱۰۳۸۶۵.۰۰۸,۱۱۰۳۸۶۵.۰۰۷,۷۲۴
ح . نيروترانس‌۴,۹۴ M۱,۶۸ B ۳,۴۰۰۳,۴۰۰ ۳,۱۷۷۹۹۳,۴۰۰۳,۴۰۰۳,۴۰۰۲۲۳۷.۰۲۳,۴۰۰۲۲۳۷.۰۲۳,۱۷۷
سايپا۲,۵۰ M۴,۰۰ B ۱,۶۰۶۱,۶۰۶ ۱,۳۷۳۱۱,۶۰۶۱,۶۰۶۱,۶۰۶۲۳۳۱۶.۹۷۱,۶۰۶۲۳۳۱۶.۹۷۱,۳۷۳
گروه پتروشيمي س. ايرانيان۲,۶۳ M۴,۷۳ B ۱,۷۹۶۱,۷۹۶ ۱,۱۱۹۱۱,۷۹۶۱,۷۹۶۱,۷۹۶۶۷۷۶۰.۵۰۱,۷۹۶۶۷۷۶۰.۵۰۱,۱۱۹
كارگزاران بورس اوراق بهادار۵,۰۰ M۱,۸۸ B ۳,۷۵۳۳,۷۵۳ ۳,۵۷۵۱۳,۷۵۳۳,۷۵۳۳,۷۵۳۱۷۸۴.۹۸۳,۷۵۳۱۷۸۴.۹۸۳,۵۷۵
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۴,۵۷ B۷,۲۶ B ۱,۵۸۸۱,۵۸۸ ۱,۴۸۷۱۱,۵۸۸۱,۵۸۸۱,۵۸۸۱۰۱۶.۷۹۱,۵۸۸۱۰۱۶.۷۹۱,۴۸۷
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۱,۰۵ M۲,۸۸ B ۲,۷۱۹۲,۷۱۹ ۱,۸۹۶۱۲,۷۱۹۲,۷۱۹۲,۷۱۹۸۲۳۴۳.۴۱۲,۷۱۹۸۲۳۴۳.۴۱۱,۸۹۶
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۳,۱۹ M۴,۵۰ B ۱,۴۱۱۱,۴۱۱ ۱,۰۷۹۱۱,۴۱۱۱,۴۱۱۱,۴۱۱۳۳۲۳۰.۷۷۱,۴۱۱۳۳۲۳۰.۷۷۱,۰۷۹
ح . سيمان‌ شمال‌۶۳۴,۸۵۲۲,۵۹ B ۴۱۲۳۵۲ ۳۷۵۱۱۸۴۱۲۳۵۲۴۰۹۳۴۹.۰۷۴۱۲۳۷۹.۸۷۳۷۵
نوردوقطعات‌ فولادي‌۹۷,۶۳۱۵,۲۴ B ۵,۳۶۷۵,۳۶۷ ۵,۱۱۲۱۶۵,۳۶۷۵,۳۶۷۵,۳۵۹۲۴۷۴.۸۳۵,۳۶۷۲۵۵۴.۹۹۵,۱۱۲
داروسازي‌زهراوي‌۲,۴۰ M۶,۲۶ B ۲۶,۰۹۹۲۶,۰۹۹ ۲۴,۸۵۷۱۲۶,۰۹۹۲۶,۰۹۹۲۶,۰۹۹۱,۲۴۲۵.۰۰۲۶,۰۹۹۱,۲۴۲۵.۰۰۲۴,۸۵۷
ايران‌ خودرو۷,۱۸ M۲,۷۲ B ۳,۷۸۹۳,۷۸۹ ۲,۷۹۲۱۳,۷۸۹۳,۷۸۹۳,۷۸۹۹۹۷۳۵.۷۱۳,۷۸۹۹۹۷۳۵.۷۱۲,۷۹۲
بانك‌پارسيان‌۶۰۳,۷۸۳۱,۲۰ B ۲,۰۱۹۲,۰۱۹ ۱,۱۴۵۱۲,۰۱۹۲,۰۱۹۲,۰۱۹۸۷۴۷۶.۳۳۲,۰۱۹۸۷۴۷۶.۳۳۱,۱۴۵
نفت‌ بهران‌۴,۰۹ M۵,۲۱ B ۱۲,۷۴۰۱۲,۷۴۰ ۱۰,۴۷۳۱۱۲,۷۴۰۱۲,۷۴۰۱۲,۷۴۰۲,۲۶۷۲۱.۶۵۱۲,۷۴۰۲,۲۶۷۲۱.۶۵۱۰,۴۷۳
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌۳,۶۷ M۸,۹۰ B ۲,۴۲۲۲,۴۲۲ ۱,۹۱۱۱۲,۴۲۲۲,۴۲۲۲,۴۲۲۵۱۱۲۶.۷۴۲,۴۲۲۵۱۱۲۶.۷۴۱,۹۱۱
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌۲,۴۰ M۴,۸۹ B ۲,۰۳۲۲,۰۳۲ ۱,۹۳۶۲۲,۰۳۲۲,۰۳۲۲,۰۳۲۹۶۴.۹۶۲,۰۳۲۹۶۴.۹۶۱,۹۳۶
شيشه‌ و گاز۵۳۳,۳۶۱۱,۸۰ B ۳,۴۶۰۳,۲۰۰ ۳,۲۹۶۱۰۶۳,۴۶۰۳,۲۰۰۳,۴۵۲۱۵۶۴.۷۳۳,۴۶۰۱۶۴۴.۹۸۳,۲۹۶
شيشه‌ و گاز۱,۲۹ M۷,۲۰ B ۵,۵۹۴۵,۵۹۴ ۴,۷۷۲۱۵,۵۹۴۵,۵۹۴۵,۵۹۴۸۲۲۱۷.۲۳۵,۵۹۴۸۲۲۱۷.۲۳۴,۷۷۲
ح . فولاد مباركه اصفهان۹,۶۹ M۱,۶۹ B ۱۷۴۱۷۴ ۱۵۹۱,۶۱۱۱۷۴۱۷۴۱۷۴۱۵۹.۴۳۱۷۴۱۵۹.۴۳۱۵۹
فولاد آلياژي ايران۱,۷۹ M۴,۴۹ B ۲,۴۹۶۲,۴۹۶ ۲,۱۷۷۱۲,۴۹۶۲,۴۹۶۲,۴۹۶۳۱۹۱۴.۶۵۲,۴۹۶۳۱۹۱۴.۶۵۲,۱۷۷
پتروشيمي جم۷,۵۸ M۷,۹۱ B ۱۰,۴۳۲۱۰,۴۳۲ ۹,۶۰۴۱۱۰,۴۳۲۱۰,۴۳۲۱۰,۴۳۲۸۲۸۸.۶۲۱۰,۴۳۲۸۲۸۸.۶۲۹,۶۰۴
موتوژن‌۱,۳۲ M۶,۴۳ B ۴,۸۴۰۴,۸۴۰ ۴,۶۹۴۱۴,۸۴۰۴,۸۴۰۴,۸۴۰۱۴۶۳.۱۱۴,۸۴۰۱۴۶۳.۱۱۴,۶۹۴
گروه مپنا (سهامي عام)۴,۹۴ M۴,۸۳ B ۹,۷۸۷۹,۷۸۷ ۷,۷۴۲۱۹,۷۸۷۹,۷۸۷۹,۷۸۷۲,۰۴۵۲۶.۴۱۹,۷۸۷۲,۰۴۵۲۶.۴۱۷,۷۴۲
سرمايه گذاري دارويي تامين۱,۸۲ M۱,۲۷ B ۶,۹۶۲۶,۹۶۲ ۶,۱۹۸۱۶,۹۶۲۶,۹۶۲۶,۹۶۲۷۶۴۱۲.۳۳۶,۹۶۲۷۶۴۱۲.۳۳۶,۱۹۸
ح . لبنيات‌كالبر۱,۷۰ M۶,۴۸ B ۳۹۵۳۶۲ ۳۶۵۱۵۱۳۹۵۳۶۲۳۸۲۱۷۴.۶۶۳۷۳۸۲.۱۹۳۶۵
مارگارين‌۱,۱۷ M۲,۵۰ B ۲,۱۹۴۲,۱۴۰ ۲,۰۹۰۱۷۳۲,۱۹۴۲,۱۴۰۲,۱۸۵۹۵۴.۵۵۲,۱۹۴۱۰۴۴.۹۸۲,۰۹۰
داده‌پردازي‌ايران‌۶,۳۶ M۲,۷۷ B ۴,۳۵۹۴,۳۵۹ ۴,۱۵۲۱۴,۳۵۹۴,۳۵۹۴,۳۵۹۲۰۷۴.۹۹۴,۳۵۹۲۰۷۴.۹۹۴,۱۵۲
شركت ارتباطات سيار ايران۲,۴۶ M۷,۹۸ B ۳۲,۴۸۹۳۲,۴۸۹ ۳۰,۶۵۴۱۳۲,۴۸۹۳۲,۴۸۹۳۲,۴۸۹۱,۸۳۵۵.۹۹۳۲,۴۸۹۱,۸۳۵۵.۹۹۳۰,۶۵۴
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌۱,۰۰ M۳,۰۵ B ۳,۰۵۰۳,۰۵۰ ۲,۹۰۹۱۳,۰۵۰۳,۰۵۰۳,۰۵۰۱۴۱۴.۸۵۳,۰۵۰۱۴۱۴.۸۵۲,۹۰۹
بانك صادرات ايران۳,۵۷ M۳,۸۳ B ۱,۰۷۰۱,۰۷۰ ۱,۰۰۵۱۱,۰۷۰۱,۰۷۰۱,۰۷۰۶۵۶.۴۷۱,۰۷۰۶۵۶.۴۷۱,۰۰۵
سامان‌ گستراصفهان‌۲۷۲,۰۰۰۵,۰۴ B ۱,۸۶۰۱,۸۳۵ ۱,۷۷۲۳۲۱,۸۶۰۱,۸۳۵۱,۸۵۲۸۰۴.۵۱۱,۸۴۹۷۷۴.۳۵۱,۷۷۲
ح . ‌توكافولاد(هلدينگ‌۲,۷۴ M۴,۸۰ B ۱۷۶۱۷۶ ۱۶۰۵۴۸۱۷۶۱۷۶۱۷۶۱۶۱۰.۰۰۱۷۶۱۶۱۰.۰۰۱۶۰
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌۲,۷۷ M۱,۰۱ B ۳,۷۳۰۳,۵۶۱ ۳,۵۱۹۱,۸۷۶۳,۷۳۰۳,۵۶۱۳,۶۷۷۱۵۸۴.۴۹۳,۷۲۰۲۰۱۵.۷۱۳,۵۱۹
به پرداخت ملت۵۳۸,۰۰۰۱,۱۰ B ۲۰,۴۷۲۲۰,۴۷۲ ۱۹,۴۹۸۱۲۰,۴۷۲۲۰,۴۷۲۲۰,۴۷۲۹۷۴۵.۰۰۲۰,۴۷۲۹۷۴۵.۰۰۱۹,۴۹۸
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو۱,۰۴ M۳,۴۸ B ۳,۳۶۴۳,۲۲۲ ۳,۲۰۴۹۳۲۳,۳۶۴۳,۲۲۲۳,۳۴۷۱۴۳۴.۴۶۳,۳۶۴۱۶۰۴.۹۹۳,۲۰۴
داده گسترعصرنوين-هاي وب۹,۱۴ M۵,۷۲ B ۶,۲۷۹۶,۰۵۵ ۵,۹۸۰۷,۹۵۸۶,۲۷۹۶,۰۵۵۶,۲۶۱۲۸۱۴.۷۰۶,۲۷۹۲۹۹۵.۰۰۵,۹۸۰
س. صنايع‌شيميايي‌ايران۳,۸۷ M۱,۵۷ B ۴,۰۷۴۳,۹۳۰ ۳,۸۸۰۳۷۵۴,۰۷۴۳,۹۳۰۴,۰۴۷۱۶۷۴.۳۰۴,۰۷۰۱۹۰۴.۹۰۳,۸۸۰
تكنوتار۴,۷۵ M۱,۱۳ B ۲,۳۸۸۲,۳۸۸ ۲,۲۷۵۱۲,۳۸۸۲,۳۸۸۲,۳۸۸۱۱۳۴.۹۷۲,۳۸۸۱۱۳۴.۹۷۲,۲۷۵
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌۳,۷۲ M۸,۱۸ B ۲,۲۰۰۲,۲۰۰ ۲,۱۱۶۱۲,۲۰۰۲,۲۰۰۲,۲۰۰۸۴۳.۹۷۲,۲۰۰۸۴۳.۹۷۲,۱۱۶
داروسازي‌ اسوه‌۲۵۳,۴۶۰۱,۷۰ B ۶,۸۸۶۶,۸۸۶ ۶,۵۵۹۱۴۶,۸۸۶۶,۸۸۶۶,۸۳۵۲۷۶۴.۲۱۶,۸۸۶۳۲۷۴.۹۹۶,۵۵۹
ح. سبحان دارو۴۰,۰۲۰۱,۸۰ B ۴,۶۰۰۴,۳۰۲ ۴,۳۷۷۳۱۴,۶۰۰۴,۳۰۲۴,۵۰۷۱۳۰۲.۹۷۴,۴۹۴۱۱۷۲.۶۷۴,۳۷۷
سيمان‌ شرق‌۱,۲۰ M۱,۶۳ B ۱,۳۵۰۱,۳۵۰ ۱,۲۹۵۱۱,۳۵۰۱,۳۵۰۱,۳۵۰۵۵۴.۲۵۱,۳۵۰۵۵۴.۲۵۱,۲۹۵
ح.تجارت الكترونيك پارسيان۹,۰۸ M۲,۲۵ B ۲,۵۱۰۲,۴۵۰ ۲,۴۰۰۹۲۲۲,۵۱۰۲,۴۵۰۲,۴۷۹۷۹۳.۲۹۲,۵۱۰۱۱۰۴.۵۸۲,۴۰۰
كارخانجات توليدي شهيد قندي۳,۸۹ M۸,۶۰ B ۲,۲۳۴۲,۱۰۰ ۲,۱۲۸۴۹۴۲,۲۳۴۲,۱۰۰۲,۲۱۶۸۸۴.۱۴۲,۲۳۴۱۰۶۴.۹۸۲,۱۲۸
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌۸۱۹,۷۶۵۴,۱۰ B ۵,۰۱۹۴,۸۳۰ ۴,۷۸۰۲۶۵۵,۰۱۹۴,۸۳۰۴,۹۶۹۱۸۹۳.۹۵۴,۹۰۰۱۲۰۲.۵۱۴,۷۸۰
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌۱,۳۴ M۲,۳۰ B ۱,۷۱۰۱,۷۱۰ ۱,۶۳۶۱۱,۷۱۰۱,۷۱۰۱,۷۱۰۷۴۴.۵۲۱,۷۱۰۷۴۴.۵۲۱,۶۳۶
پتروشيمي فجر۸,۷۵ M۵,۵۲ B ۶,۳۰۲۶,۳۰۲ ۶,۰۴۹۱۶,۳۰۲۶,۳۰۲۶,۳۰۲۲۵۳۴.۱۸۶,۳۰۲۲۵۳۴.۱۸۶,۰۴۹
لعابيران‌۱,۶۸ M۵,۴۰ B ۳,۲۴۵۳,۰۸۱ ۳,۰۹۱۳۰۵۳,۲۴۵۳,۰۸۱۳,۲۰۵۱۱۴۳.۶۹۳,۱۸۳۹۲۲.۹۸۳,۰۹۱
ح. كارت اعتباري ايران كيش۱,۰۰ M۲,۰۰ B ۲,۰۰۱۲,۰۰۰ ۱,۹۳۳۲۰۲,۰۰۱۲,۰۰۰۲,۰۰۰۶۷۳.۴۷۲,۰۰۰۶۷۳.۴۷۱,۹۳۳
پارس‌ خزر۲۲۹,۲۵۳۱,۹۰ B ۸,۴۹۸۸,۱۸۲ ۸,۱۱۱۱۲۷۸,۴۹۸۸,۱۸۲۸,۴۰۷۲۹۶۳.۶۵۸,۴۷۹۳۶۸۴.۵۴۸,۱۱۱
نورد آلومينيوم‌۶,۳۳ M۹,۷۰ B ۱,۵۵۹۱,۴۶۱ ۱,۴۸۵۸۸۲۱,۵۵۹۱,۴۶۱۱,۵۳۸۵۳۳.۵۷۱,۵۵۹۷۴۴.۹۸۱,۴۸۵
سبحان دارو۶,۳۱ M۳,۷۹ B ۶,۰۰۰۶,۰۰۰ ۵,۷۶۱۱۶,۰۰۰۶,۰۰۰۶,۰۰۰۲۳۹۴.۱۵۶,۰۰۰۲۳۹۴.۱۵۵,۷۶۱
ح . ليزينگ‌خودروغدير۶,۰۱ M۵,۶۸ B ۹۵۹۱ ۹۱۱۷۲۹۵۹۱۹۵۴۴.۴۰۹۵۴۴.۴۰۹۱
معدني‌وصنعتي‌چادرملو۱,۶۵ B۳,۴۶ B ۲,۱۰۰۲,۱۰۰ ۲,۰۲۸۱۲,۱۰۰۲,۱۰۰۲,۱۰۰۷۲۳.۵۵۲,۱۰۰۷۲۳.۵۵۲,۰۲۸
داروسازي‌ فارابي‌۳,۲۶ M۲,۹۴ B ۹,۰۰۰۹,۰۰۰ ۸,۸۶۰۱۹,۰۰۰۹,۰۰۰۹,۰۰۰۱۴۰۱.۵۸۹,۰۰۰۱۴۰۱.۵۸۸,۸۶۰
لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌۵,۱۳ M۲,۰۶ B ۴,۰۲۰۴,۰۲۰ ۳,۸۸۴۱۴,۰۲۰۴,۰۲۰۴,۰۲۰۱۳۶۳.۵۰۴,۰۲۰۱۳۶۳.۵۰۳,۸۸۴
فرآورده‌هاي‌ نسوز پارس‌۶۰۱,۶۲۲۱,۹۰ B ۳,۲۶۴۳,۰۸۸ ۳,۱۰۹۱۶۹۳,۲۶۴۳,۰۸۸۳,۲۱۹۱۱۰۳.۵۴۳,۲۶۴۱۵۵۴.۹۹۳,۱۰۹
بانك ملت۷۵۰,۰۰۰۷,۵۷ B ۱,۰۱۰۱,۰۱۰ ۹۶۶۱۱,۰۱۰۱,۰۱۰۱,۰۱۰۴۴۴.۵۵۱,۰۱۰۴۴۴.۵۵۹۶۶
ايران‌ خودرو۳,۱۵ M۹,۴۵ B ۳,۰۳۸۲,۸۸۹ ۲,۸۹۷۲,۵۴۴۳,۰۳۸۲,۸۸۹۲,۹۹۶۹۹۳.۴۲۳,۰۳۰۱۳۳۴.۵۹۲,۸۹۷
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد۱,۸۰ M۲,۲۳ B ۱,۲۴۰۱,۲۴۰ ۱,۱۹۷۱۱,۲۴۰۱,۲۴۰۱,۲۴۰۴۳۳.۵۹۱,۲۴۰۴۳۳.۵۹۱,۱۹۷
كابل‌ البرز۴۳۰,۶۳۳۹,۴۹ B ۲,۲۳۸۲,۱۱۸ ۲,۱۳۲۶۲۲,۲۳۸۲,۱۱۸۲,۲۰۴۷۲۳.۳۸۲,۲۳۸۱۰۶۴.۹۷۲,۱۳۲
قند مرودشت‌۳۱۶,۳۸۹۱,۴۰ B ۴,۵۳۰۴,۳۶۰ ۴,۳۲۲۱۳۰۴,۵۳۰۴,۳۶۰۴,۴۶۴۱۴۲۳.۲۹۴,۴۹۰۱۶۸۳.۸۹۴,۳۲۲
ماشين‌ سازي‌ اراك‌۴,۶۵ M۵,۰۲ B ۱,۰۸۰۱,۰۸۰ ۱,۰۴۵۱۱,۰۸۰۱,۰۸۰۱,۰۸۰۳۵۳.۳۵۱,۰۸۰۳۵۳.۳۵۱,۰۴۵
نيروكلر۲۹۳,۲۶۸۱,۴۰ B ۴,۸۰۳۴,۶۲۴ ۴,۵۷۵۴۷۴,۸۰۳۴,۶۲۴۴,۷۱۸۱۴۳۳.۱۳۴,۷۹۵۲۲۰۴.۸۱۴,۵۷۵
پاكسان‌۱,۵۱ M۶,۱۵ B ۴,۰۵۰۴,۰۵۰ ۳,۹۷۸۱۴,۰۵۰۴,۰۵۰۴,۰۵۰۷۲۱.۸۱۴,۰۵۰۷۲۱.۸۱۳,۹۷۸
لبنيات‌كالبر۴,۰۴ M۸,۰۰ B ۱,۹۸۰۱,۹۸۰ ۱,۹۰۷۱۱,۹۸۰۱,۹۸۰۱,۹۸۰۷۳۳.۸۳۱,۹۸۰۷۳۳.۸۳۱,۹۰۷
شركت نفت جي۹,۴۰ B۹,۷۳ B ۱,۰۳۶۱,۰۳۶ ۱,۰۰۰۱۱,۰۳۶۱,۰۳۶۱,۰۳۶۳۶۳.۶۰۱,۰۳۶۳۶۳.۶۰۱,۰۰۰
فيبر ايران‌۴,۰۰ M۲,۴۰ B ۶,۰۰۰۶,۰۰۰ ۵,۷۹۲۱۶,۰۰۰۶,۰۰۰۶,۰۰۰۲۰۸۳.۵۹۶,۰۰۰۲۰۸۳.۵۹۵,۷۹۲
ح . ليزينگ رايان‌ سايپا۷,۳۲ M۱,۷۳ B ۲۴۵۲۲۷ ۲۲۹۲,۵۵۴۲۴۵۲۲۷۲۳۶۷۳.۰۶۲۳۴۵۲.۱۸۲۲۹
صنايع‌ لاستيكي‌ سهند۴۵۰,۵۸۶۱,۱۰ B ۲,۴۲۸۲,۳۴۲ ۲,۳۳۴۱۶۲۲,۴۲۸۲,۳۴۲۲,۴۰۳۶۹۲.۹۶۲,۴۲۱۸۷۳.۷۳۲,۳۳۴
عمران‌وتوسعه‌فارس‌۸,۸۸ M۲,۶۲ B ۲,۹۵۰۲,۹۵۰ ۲,۸۶۱۱۲,۹۵۰۲,۹۵۰۲,۹۵۰۸۹۳.۱۱۲,۹۵۰۸۹۳.۱۱۲,۸۶۱
سخت‌ آژند۱,۹۰ M۶,۶۵ B ۳,۵۰۰۳,۵۰۰ ۳,۴۲۷۲۳,۵۰۰۳,۵۰۰۳,۵۰۰۷۳۲.۱۳۳,۵۰۰۷۳۲.۱۳۳,۴۲۷
گروه صنعتي پاكشو۲,۲۰ M۲,۸۸ B ۱۳,۱۰۰۱۳,۱۰۰ ۱۲,۷۲۴۱۱۳,۱۰۰۱۳,۱۰۰۱۳,۱۰۰۳۷۶۲.۹۶۱۳,۱۰۰۳۷۶۲.۹۶۱۲,۷۲۴
موتورسازان‌تراكتورسازي‌ايران‌۳۷۳,۵۴۵۱,۶۰ B ۴,۳۳۸۴,۱۵۲ ۴,۱۴۹۱۳۱۴,۳۳۸۴,۱۵۲۴,۲۶۹۱۲۰۲.۸۹۴,۲۶۰۱۱۱۲.۶۸۴,۱۴۹
ح. بيمه ملت۵,۵۹ M۱,۴۰ B ۲۵۰۲۵۰ ۲۴۶۶۱۲۵۰۲۵۰۲۵۰۴۱.۶۳۲۵۰۴۱.۶۳۲۴۶
بيمه البرز۱,۲۱ M۱,۴۰ B ۱,۱۴۲۱,۱۰۶ ۱,۰۹۱۱۶۹۱,۱۴۲۱,۱۰۶۱,۱۲۱۳۰۲.۷۵۱,۱۱۷۲۶۲.۳۸۱,۰۹۱
قنداصفهان‌۲۵۴,۵۹۴۲,۱۰ B ۸,۶۰۵۸,۲۵۰ ۸,۱۹۶۸۳۸,۶۰۵۸,۲۵۰۸,۴۰۸۲۱۲۲.۵۹۸,۶۰۵۴۰۹۴.۹۹۸,۱۹۶
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌۱,۰۴ M۱,۷۲ B ۱,۶۵۲۱,۶۵۲ ۱,۶۰۵۱۱,۶۵۲۱,۶۵۲۱,۶۵۲۴۷۲.۹۳۱,۶۵۲۴۷۲.۹۳۱,۶۰۵
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين۲,۱۸ M۳,۴۶ B ۱,۶۱۵۱,۵۶۲ ۱,۵۴۴۱,۸۱۳۱,۶۱۵۱,۵۶۲۱,۵۸۳۳۹۲.۵۳۱,۵۸۰۳۶۲.۳۳۱,۵۴۴
ح. پالايش نفت تبريز۳,۹۹ M۱,۴۹ B ۳,۹۰۰۳,۷۰۰ ۳,۶۱۰۱,۱۸۲۳,۹۰۰۳,۷۰۰۳,۷۳۸۱۲۸۳.۵۵۳,۷۲۱۱۱۱۳.۰۷۳,۶۱۰
صنايع سيمان دشتستان۴,۹۸ M۱,۵۷ B ۳,۱۶۰۳,۱۶۰ ۳,۰۲۷۱۳,۱۶۰۳,۱۶۰۳,۱۶۰۱۳۳۴.۳۹۳,۱۶۰۱۳۳۴.۳۹۳,۰۲۷
ح . داروسازي‌ روزدارو۴,۷۲ M۵,۳۰ B ۱,۱۵۰۱,۱۰۰ ۱,۰۸۰۹۵۱,۱۵۰۱,۱۰۰۱,۱۲۱۴۱۳.۸۰۱,۱۵۰۷۰۶.۴۸۱,۰۸۰
ايران‌دارو۱,۰۰ M۳,۵۰ B ۳,۵۰۰۳,۵۰۰ ۳,۳۹۲۱۳,۵۰۰۳,۵۰۰۳,۵۰۰۱۰۸۳.۱۸۳,۵۰۰۱۰۸۳.۱۸۳,۳۹۲
فنرسازي‌خاور۴,۰۰ M۱,۹۱ B ۴,۷۷۲۴,۷۷۲ ۴,۶۲۸۱۴,۷۷۲۴,۷۷۲۴,۷۷۲۱۴۴۳.۱۱۴,۷۷۲۱۴۴۳.۱۱۴,۶۲۸
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۴,۱۹ M۶,۶۰ B ۱,۶۱۰۱,۵۲۰ ۱,۵۳۹۶۳۱۱,۶۱۰۱,۵۲۰۱,۵۷۷۳۸۲.۴۷۱,۵۹۴۵۵۳.۵۷۱,۵۳۹
سرمايه گذاري پرديس۳۰۷,۸۶۳۳,۵۵ B ۱,۱۵۹۱,۱۱۰ ۱,۱۱۰۳۰۱,۱۵۹۱,۱۱۰۱,۱۳۷۲۷۲.۴۳۱,۱۵۹۴۹۴.۴۱۱,۱۱۰
ح . سيمان‌اروميه‌۶۰۲,۵۲۰۹,۶۴ B ۱,۶۰۱۱,۶۰۰ ۱,۵۸۲۲۷۱,۶۰۱۱,۶۰۰۱,۶۰۰۱۸۱.۱۴۱,۶۰۱۱۹۱.۲۰۱,۵۸۲
الكتريك‌ خودرو شرق‌۲۸۴,۸۳۵۱,۰۰ B ۳,۶۵۰۳,۴۸۶ ۳,۴۹۷۵۰۳,۶۵۰۳,۴۸۶۳,۵۷۹۸۲۲.۳۴۳,۶۱۰۱۱۳۳.۲۳۳,۴۹۷
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌۲,۷۰ M۹,۹۰ B ۳,۶۶۰۳,۶۶۰ ۳,۵۸۶۱۳,۶۶۰۳,۶۶۰۳,۶۶۰۷۴۲.۰۶۳,۶۶۰۷۴۲.۰۶۳,۵۸۶
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق۱,۱۲ M۱,۰۶ B ۹۴۰۹۴۰ ۹۱۷۱۹۴۰۹۴۰۹۴۰۲۳۲.۵۱۹۴۰۲۳۲.۵۱۹۱۷
سيمان‌ قائن‌۱۵,۴۵۵۳,۲۲ B ۲۰,۸۹۲۲۰,۸۹۲ ۲۰,۱۹۴۱۲۰,۸۹۲۲۰,۸۹۲۲۰,۶۴۱۴۴۷۲.۲۱۲۰,۸۹۲۶۹۸۳.۴۶۲۰,۱۹۴
شهد۴۶,۴۱۹۳,۶۰ B ۷,۸۳۷۷,۲۰۰ ۷,۴۶۴۲۰۷,۸۳۷۷,۲۰۰۷,۶۴۱۱۷۷۲.۳۷۷,۸۳۷۳۷۳۵.۰۰۷,۴۶۴
پتروشيمي شازند۲,۵۰ M۷,۲۹ B ۲,۹۱۰۲,۹۱۰ ۲,۸۴۷۱۲,۹۱۰۲,۹۱۰۲,۹۱۰۶۳۲.۲۱۲,۹۱۰۶۳۲.۲۱۲,۸۴۷
ح . ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۱,۲۳ M۱,۷۵ B ۱,۴۴۰۱,۳۷۶ ۱,۴۰۲۶۵۰۱,۴۴۰۱,۳۷۶۱,۴۱۵۱۳۰.۹۳۱,۴۳۰۲۸۲.۰۰۱,۴۰۲
پتروشيمي جم۷,۵۹ M۷,۲۹ B ۹,۵۹۹۹,۵۹۹ ۹,۳۹۲۱۹,۵۹۹۹,۵۹۹۹,۵۹۹۲۰۷۲.۲۰۹,۵۹۹۲۰۷۲.۲۰۹,۳۹۲
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌۵,۰۰ M۶,۹۰ B ۱,۳۸۰۱,۳۸۰ ۱,۳۵۸۱۱,۳۸۰۱,۳۸۰۱,۳۸۰۲۲۱.۶۲۱,۳۸۰۲۲۱.۶۲۱,۳۵۸
معدني و صنعتي گل گهر۱,۰۵ B۳,۵۷ B ۳,۴۰۰۳,۴۰۰ ۳,۳۲۷۱۳,۴۰۰۳,۴۰۰۳,۴۰۰۷۳۲.۱۹۳,۴۰۰۷۳۲.۱۹۳,۳۲۷
ريخته‌گري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌۲۶۷,۰۰۲۶,۴۹ B ۲,۵۰۰۲,۳۶۵ ۲,۳۸۲۱۴۹۲,۵۰۰۲,۳۶۵۲,۴۳۴۵۲۲.۱۸۲,۴۹۳۱۱۱۴.۶۶۲,۳۸۲
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌۶,۲۶ M۸,۱۰ B ۱,۳۰۰۱,۳۰۰ ۱,۲۶۷۱۱,۳۰۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۳۳۲.۶۰۱,۳۰۰۳۳۲.۶۰۱,۲۶۷
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌۴۴۳,۸۰۰۹,۵۳ B ۲,۱۶۰۲,۰۸۳ ۲,۰۸۷۶۴۲,۱۶۰۲,۰۸۳۲,۱۳۲۴۵۲.۱۶۲,۱۵۰۶۳۳.۰۲۲,۰۸۷
بهنوش‌ ايران‌۶۰,۸۰۹۲,۸۰ B ۴,۶۱۰۴,۵۵۱ ۴,۳۹۱۳۶۴,۶۱۰۴,۵۵۱۴,۴۸۲۹۱۲.۰۷۴,۶۱۰۲۱۹۴.۹۹۴,۳۹۱
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۱,۲۰ M۱,۵۱ B ۱,۲۵۵۱,۲۵۵ ۱,۲۱۴۱۱,۲۵۵۱,۲۵۵۱,۲۵۵۴۱۳.۳۸۱,۲۵۵۴۱۳.۳۸۱,۲۱۴
پالايش نفت تبريز۴,۱۸ M۳,۴۳ B ۸,۳۲۸۸,۰۰۵ ۸,۰۵۳۵۰۷۸,۳۲۸۸,۰۰۵۸,۲۱۶۱۶۳۲.۰۲۸,۲۰۰۱۴۷۱.۸۳۸,۰۵۳
ليزينگ ايرانيان۸,۵۲ M۱,۱۲ B ۱,۳۱۰۱,۳۱۰ ۱,۲۷۸۱۱,۳۱۰۱,۳۱۰۱,۳۱۰۳۲۲.۵۰۱,۳۱۰۳۲۲.۵۰۱,۲۷۸
مهركام‌پارس‌۶۹۵,۸۳۷۹,۸۰ B ۱,۴۳۷۱,۳۵۲ ۱,۳۸۳۱۱۲۱,۴۳۷۱,۳۵۲۱,۴۰۹۲۶۱.۸۸۱,۴۲۰۳۷۲.۶۸۱,۳۸۳
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۳,۸۲ M۸,۰۰ B ۲,۱۱۰۲,۰۸۰ ۲,۰۴۹۳۳۶۲,۱۱۰۲,۰۸۰۲,۰۸۵۳۶۱.۷۶۲,۰۹۳۴۴۲.۱۵۲,۰۴۹
ح . سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۸,۹۹ B۲,۷۰ B ۳۰۰۳۰۰ ۲۹۴۲۶۷۳۰۰۳۰۰۳۰۰۶۲.۰۴۳۰۰۶۲.۰۴۲۹۴
ح . معدني و صنعتي گل گهر۹,۳۹ M۱,۰۱ B ۱,۰۸۰۱,۰۸۰ ۱,۰۵۱۱۱,۰۸۰۱,۰۸۰۱,۰۸۰۲۹۲.۷۶۱,۰۸۰۲۹۲.۷۶۱,۰۵۱
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌۳,۰۰ M۱,۲۷ B ۴,۲۳۵۴,۲۳۵ ۴,۰۹۳۱۴,۲۳۵۴,۲۳۵۴,۲۳۵۱۴۲۳.۴۷۴,۲۳۵۱۴۲۳.۴۷۴,۰۹۳
ح . لبنيات‌ پاك‌۳,۹۵ M۱,۲۵ B ۳۲۵۳۱۵ ۳۱۱۹۰۳۳۲۵۳۱۵۳۱۵۴۱.۲۹۳۱۶۵۱.۶۱۳۱۱
سايپا ديزل‌۵,۶۶ M۴,۱۰ B ۷۲۹۷۰۰ ۷۰۷۴۲۲۷۲۹۷۰۰۷۱۹۱۲۱.۷۰۷۱۶۹۱.۲۷۷۰۷
سرمايه گذاري پرديس۱,۰۰ M۱,۱۲ B ۱,۱۲۰۱,۱۲۰ ۱,۱۰۰۱۱,۱۲۰۱,۱۲۰۱,۱۲۰۲۰۱.۸۲۱,۱۲۰۲۰۱.۸۲۱,۱۰۰
پارس‌ دارو۴۰,۴۵۷۳,۴۵ B ۸,۶۵۷۸,۲۰۰ ۸,۲۴۵۵۶۸,۶۵۷۸,۲۰۰۸,۳۸۴۱۳۹۱.۶۹۸,۶۵۷۴۱۲۵.۰۰۸,۲۴۵
ح . البرزدارو۱۰,۱۸۵۸,۱۳ M ۸,۰۰۰۷,۷۷۱ ۷,۸۵۱۱۵۸,۰۰۰۷,۷۷۱۷,۹۸۳۱۳۲۱.۶۸۷,۸۳۷-۱۴-۰.۱۸۷,۸۵۱
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌۳,۹۹ M۱,۳۸ B ۳,۵۱۹۳,۳۸۹ ۳,۳۹۳۸۵۳۳,۵۱۹۳,۳۸۹۳,۴۴۸۵۵۱.۶۲۳,۴۰۰۷۰.۲۱۳,۳۹۳
مهندسي‌نصيرماشين‌۱۱۵,۱۹۴۴,۷۰ B ۴,۱۰۶۳,۹۵۸ ۴,۰۱۸۱۰۴,۱۰۶۳,۹۵۸۴,۰۸۱۶۳۱.۵۷۳,۹۶۰-۵۸-۱.۴۴۴,۰۱۸
ح . شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌۴۷۰,۵۵۳۷,۹۵ B ۱,۷۵۰۱,۶۸۰ ۱,۶۶۰۱۹۱,۷۵۰۱,۶۸۰۱,۶۹۰۳۰۱.۸۱۱,۷۵۰۹۰۵.۴۲۱,۶۶۰
كشت‌وصنعت‌پياذر۵۶۴,۸۵۳۲,۰۰ B ۳,۶۲۰۳,۴۶۵ ۳,۴۹۰۱۱۷۳,۶۲۰۳,۴۶۵۳,۵۴۴۵۴۱.۵۵۳,۶۲۰۱۳۰۳.۷۲۳,۴۹۰
صنايع پتروشيمي خليج فارس۲,۲۱ M۱,۰۲ B ۴,۶۰۸۴,۶۰۸ ۴,۵۴۹۱۴,۶۰۸۴,۶۰۸۴,۶۰۸۵۹۱.۳۰۴,۶۰۸۵۹۱.۳۰۴,۵۴۹
ليزينگ رايان‌ سايپا۷,۰۰ M۸,۷۵ B ۱,۲۵۰۱,۲۵۰ ۱,۲۳۱۱۱,۲۵۰۱,۲۵۰۱,۲۵۰۱۹۱.۵۴۱,۲۵۰۱۹۱.۵۴۱,۲۳۱
گروه‌بهمن‌۸,۴۵ M۹,۴۰ B ۱,۱۲۱۱,۰۹۱ ۱,۰۹۳۳۴۷۱,۱۲۱۱,۰۹۱۱,۱۰۹۱۶۱.۴۶۱,۱۰۰۷۰.۶۴۱,۰۹۳
كارخانجات‌داروپخش‌۹۳,۵۷۸۴,۲۷ B ۴,۵۸۰۴,۴۵۰ ۴,۴۳۳۲۰۴,۵۸۰۴,۴۵۰۴,۴۹۶۶۳۱.۴۲۴,۵۸۰۱۴۷۳.۳۲۴,۴۳۳
قندهكمتان‌۴۳۰,۶۸۳۲,۰۰ B ۴,۶۲۱۴,۴۵۳ ۴,۴۹۲۱۱۳۴,۶۲۱۴,۴۵۳۴,۵۵۱۵۹۱.۳۱۴,۵۴۷۵۵۱.۲۲۴,۴۹۲
كنتورسازي‌ايران‌۲۶۲,۸۶۰۱,۲۲ B ۴۷,۲۰۰۴۵,۸۹۲ ۴۶,۴۹۰۱۱۶۴۷,۲۰۰۴۵,۸۹۲۴۶,۵۶۷۷۷۰.۱۷۴۵,۸۹۳-,۵۹۷-۱.۲۸۴۶,۴۹۰
بانك تجارت۹۰۰,۰۰۰۵,۴۷ B ۶۰۸۶۰۸ ۵۹۷۱۶۰۸۶۰۸۶۰۸۱۱۱.۸۴۶۰۸۱۱۱.۸۴۵۹۷
تجارت الكترونيك پارسيان۳۶۰,۶۴۰۱,۱۰ B ۳,۱۵۰۳,۰۵۰ ۳,۰۰۲۸۶۳,۱۵۰۳,۰۵۰۳,۰۴۱۳۹۱.۳۰۳,۱۲۵۱۲۳۴.۱۰۳,۰۰۲
گروه دارويي بركت۳,۳۹ M۶,۱۱ B ۱,۸۰۰۱,۸۰۰ ۱,۷۷۵۱۱,۸۰۰۱,۸۰۰۱,۸۰۰۲۵۱.۴۱۱,۸۰۰۲۵۱.۴۱۱,۷۷۵
ح . گروه صنعتي پاكشو۲,۰۶ M۲,۰۰ B ۹,۷۰۰۹,۷۰۰ ۹,۶۳۰۵۲۹,۷۰۰۹,۷۰۰۹,۷۰۰۷۰۰.۷۳۹,۷۰۰۷۰۰.۷۳۹,۶۳۰
لبنيات‌كالبر۷۵۸,۷۸۲۱,۰۰ B ۱,۳۷۵۱,۳۱۵ ۱,۳۲۷۱۴۵۱,۳۷۵۱,۳۱۵۱,۳۴۵۱۸۱.۳۶۱,۳۱۵-۱۲-۰.۹۰۱,۳۲۷
گسترش نفت و گاز پارسيان۵,۰۰ M۱,۲۵ B ۲,۵۰۰۲,۵۰۰ ۲,۴۶۸۱۲,۵۰۰۲,۵۰۰۲,۵۰۰۳۲۱.۳۰۲,۵۰۰۳۲۱.۳۰۲,۴۶۸
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌۲,۰۲ M۵,۴۷ B ۲,۷۰۹۲,۷۰۹ ۲,۶۸۵۱۲,۷۰۹۲,۷۰۹۲,۷۰۹۲۴۰.۸۹۲,۷۰۹۲۴۰.۸۹۲,۶۸۵
بانك خاورميانه۵,۵۰ M۱,۱۳ B ۲,۰۵۰۲,۰۵۰ ۲,۰۰۱۱۲,۰۵۰۲,۰۵۰۲,۰۵۰۴۹۲.۴۵۲,۰۵۰۴۹۲.۴۵۲,۰۰۱
فولاد مباركه اصفهان۴,۸۲ M۱,۴۹ B ۳,۱۳۷۳,۰۵۰ ۳,۰۵۹۲,۵۶۴۳,۱۳۷۳,۰۵۰۳,۱۰۰۴۱۱.۳۴۳,۰۹۹۴۰۱.۳۱۳,۰۵۹
حمل و نقل بين المللي خليج فارس۲,۵۵ M۱,۷۰ B ۶,۶۸۰۶,۶۸۰ ۶,۶۴۳۱۶,۶۸۰۶,۶۸۰۶,۶۸۰۳۷۰.۵۶۶,۶۸۰۳۷۰.۵۶۶,۶۴۳
ح . ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۶,۰۰ M۵,۳۰ B ۸۸۴۸۸۴ ۸۸۰۱۸۸۴۸۸۴۸۸۴۴۰.۴۵۸۸۴۴۰.۴۵۸۸۰
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌۱,۶۵ M۲,۸۵ B ۱,۷۳۰۱,۷۳۰ ۱,۷۱۴۱۱,۷۳۰۱,۷۳۰۱,۷۳۰۱۶۰.۹۳۱,۷۳۰۱۶۰.۹۳۱,۷۱۴
فولاد خوزستان۴,۲۰ M۲,۰۲ B ۴,۸۰۵۴,۸۰۵ ۴,۷۴۴۱۴,۸۰۵۴,۸۰۵۴,۸۰۵۶۱۱.۲۹۴,۸۰۵۶۱۱.۲۹۴,۷۴۴
ح . ايران‌ ترانسفو۵,۲۸ M۲,۱۶ B ۴,۱۰۷۴,۱۰۷ ۴,۱۰۷۴۴,۱۰۷۴,۱۰۷۴,۱۰۷۰۰.۰۰۴,۱۰۷۰۰.۰۰۴,۱۰۷
بيمه دانا۷,۹۰ M۲,۳۱ B ۲,۹۲۰۲,۹۲۰ ۲,۹۰۹۱۲,۹۲۰۲,۹۲۰۲,۹۲۰۱۱۰.۳۸۲,۹۲۰۱۱۰.۳۸۲,۹۰۹
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌۵۹۶,۱۶۹۳,۱۰ B ۵,۳۷۰۵,۱۵۰ ۵,۱۹۴۲۳۷۵,۳۷۰۵,۱۵۰۵,۲۵۷۶۳۱.۲۱۵,۲۰۰۶۰.۱۲۵,۱۹۴
نفت سپاهان۷,۳۸ M۱,۰۹ B ۱۵,۱۰۰۱۴,۶۱۱ ۱۴,۶۹۲۴۱۳۱۵,۱۰۰۱۴,۶۱۱۱۴,۸۷۵۱۸۳۱.۲۵۱۴,۹۴۰۲۴۸۱.۶۹۱۴,۶۹۲
ح . ايران‌ياساتايرورابر۵,۴۹ M۳,۶۰ B ۶۷۳۶۵۱ ۶۵۲۱۸۲۶۷۳۶۵۱۶۶۵۱۳۱.۹۹۶۷۳۲۱۳.۲۲۶۵۲
كشت‌وصنعت‌پياذر۲,۷۰ M۸,۶۰ B ۳,۲۰۰۳,۲۰۰ ۳,۱۹۰۱۳,۲۰۰۳,۲۰۰۳,۲۰۰۱۰۰.۳۱۳,۲۰۰۱۰۰.۳۱۳,۱۹۰
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌۶,۰۰ M۱,۸۸ B ۳,۱۲۵۳,۱۲۵ ۳,۱۲۰۱۳,۱۲۵۳,۱۲۵۳,۱۲۵۵۰.۱۶۳,۱۲۵۵۰.۱۶۳,۱۲۰
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار۶,۶۵ M۲,۴۳ B ۳,۶۵۷۳,۶۵۷ ۳,۶۵۷۱۳,۶۵۷۳,۶۵۷۳,۶۵۷۰۰.۰۰۳,۶۵۷۰۰.۰۰۳,۶۵۷
درخشان‌ تهران‌۱۱۰,۳۶۷۳,۷۴ B ۳,۴۰۰۳,۳۱۷ ۳,۳۳۹۱۴۳,۴۰۰۳,۳۱۷۳,۳۸۰۴۱۱.۲۳۳,۳۲۰-۱۹-۰.۵۷۳,۳۳۹
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌۶۳,۴۹۱۱,۷۰ B ۲۶,۹۶۱۲۶,۸۰۰ ۲۵,۶۷۸۶۰۲۶,۹۶۱۲۶,۸۰۰۲۵,۹۸۱۳۰۳۱.۱۸۲۶,۹۶۱۱,۲۸۳۵.۰۰۲۵,۶۷۸
پالايش نفت تبريز۳,۰۰ M۲,۳۰ B ۷,۶۵۰۷,۶۵۰ ۷,۴۹۵۱۷,۶۵۰۷,۶۵۰۷,۶۵۰۱۵۵۲.۰۷۷,۶۵۰۱۵۵۲.۰۷۷,۴۹۵
سايپاآذين‌۱,۲۲ M۱,۱۰ B ۸۷۳۸۵۲ ۸۵۶۱۵۱۸۷۳۸۵۲۸۶۶۱۰۱.۱۷۸۶۷۱۱۱.۲۹۸۵۶
كالسيمين‌۷,۰۰ M۲,۹۳ B ۴,۱۸۰۴,۱۸۰ ۴,۱۴۷۱۴,۱۸۰۴,۱۸۰۴,۱۸۰۳۳۰.۸۰۴,۱۸۰۳۳۰.۸۰۴,۱۴۷
معدني و صنعتي گل گهر۷,۷۳ M۲,۷۶ B ۳,۵۹۹۳,۵۲۱ ۳,۵۲۴۵۵۹۳,۵۹۹۳,۵۲۱۳,۵۶۵۴۱۱.۱۶۳,۵۷۰۴۶۱.۳۱۳,۵۲۴
بين‌ المللي‌ محصولات‌ پارس‌۱۵۶,۶۹۶۲,۸۶ B ۱,۸۶۰۱,۸۰۰ ۱,۷۹۲۹۰۱,۸۶۰۱,۸۰۰۱,۸۱۲۲۰۱.۱۲۱,۸۱۱۱۹۱.۰۶۱,۷۹۲
ايران‌ خودروديزل‌۸,۷۳ M۵,۸۰ B ۶۶۹۶۴۶ ۶۵۴۴۷۶۶۶۹۶۴۶۶۶۱۷۱.۰۷۶۶۰۶۰.۹۲۶۵۴
زامياد۱,۳۳ M۹,۳۰ B ۷۰۰۶۸۰ ۶۸۵۷۲۹۷۰۰۶۸۰۶۹۲۷۱.۰۲۶۸۶۱۰.۱۵۶۸۵
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد۳,۸۹ M۸,۵۰ B ۲,۲۲۵۲,۱۶۵ ۲,۱۷۲۲۲۰۲,۲۲۵۲,۱۶۵۲,۱۹۴۲۲۱.۰۱۲,۱۸۸۱۶۰.۷۴۲,۱۷۲
صنايع‌ آذرآب‌۵,۰۰۰۱,۵۲ M ۳,۰۴۲۳,۰۴۲ ۳,۰۴۲۵۳,۰۴۲۳,۰۴۲۳,۰۴۲۰۰.۰۰۳,۰۴۲۰۰.۰۰۳,۰۴۲
رادياتور ايران‌۱۱۱,۳۹۶۳,۲۵ B ۲,۹۴۰۲,۸۱۵ ۲,۸۷۶۱۴۲,۹۴۰۲,۸۱۵۲,۹۰۵۲۹۱.۰۱۲,۹۳۰۵۴۱.۸۸۲,۸۷۶
داده‌پردازي‌ايران‌۱۸۵,۰۰۰۴,۴۵ B ۲,۴۰۸۲,۴۰۸ ۲,۳۸۰۱۲,۴۰۸۲,۴۰۸۲,۴۰۸۲۸۱.۱۸۲,۴۰۸۲۸۱.۱۸۲,۳۸۰
ايركا پارت صنعت۵۷۳,۵۲۳۶,۳۱ B ۱,۱۲۷۱,۰۷۹ ۱,۰۹۱۶۳۱,۱۲۷۱,۰۷۹۱,۱۰۲۱۱۱.۰۱۱,۱۰۰۹۰.۸۲۱,۰۹۱
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌۲,۰۰ M۲,۷۵ B ۱۳,۷۳۴۱۳,۷۳۴ ۱۳,۷۳۴۱۱۳,۷۳۴۱۳,۷۳۴۱۳,۷۳۴۰۰.۰۰۱۳,۷۳۴۰۰.۰۰۱۳,۷۳۴
پلاسكوكار۱,۵۱ M۱,۲۰ B ۸۳۰۸۰۸ ۸۱۱۱۷۷۸۳۰۸۰۸۸۱۹۸۰.۹۹۸۲۸۱۷۲.۱۰۸۱۱
پارس‌ خودرو۱,۷۵ M۱,۴۳ B ۸۲۹۸۰۰ ۸۱۰۱,۱۰۶۸۲۹۸۰۰۸۱۷۷۰.۸۶۸۱۶۶۰.۷۴۸۱۰
دشت‌ مرغاب‌۸,۴۹ M۷,۱۸ B ۸,۴۵۰۸,۴۵۰ ۸,۳۷۵۱۸,۴۵۰۸,۴۵۰۸,۴۵۰۷۵۰.۹۰۸,۴۵۰۷۵۰.۹۰۸,۳۷۵
صنايع‌ريخته‌گري‌ايران‌۳۶۶,۶۶۱۳,۴۴ B ۹۵۰۹۲۱ ۹۲۸۶۲۹۵۰۹۲۱۹۳۶۸۰.۸۶۹۴۴۱۶۱.۷۲۹۲۸
پتروشيمي شازند۲,۸۰ M۸,۰۶ B ۲,۹۲۵۲,۸۴۷ ۲,۸۴۷۱,۳۲۴۲,۹۲۵۲,۸۴۷۲,۸۷۰۲۳۰.۸۱۲,۸۸۷۴۰۱.۴۰۲,۸۴۷
بانك صادرات ايران۲,۴۳ B۲,۴۴ B ۱,۰۱۵۹۷۷ ۹۹۴۲,۸۶۸۱,۰۱۵۹۷۷۱,۰۰۵۱۱۱.۱۱۹۷۹-۱۵-۱.۵۱۹۹۴
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۴,۰۰ M۸,۱۶ B ۲,۰۴۰۲,۰۴۰ ۲,۰۲۴۱۲,۰۴۰۲,۰۴۰۲,۰۴۰۱۶۰.۷۹۲,۰۴۰۱۶۰.۷۹۲,۰۲۴
حمل و نقل بين المللي خليج فارس۲۱۶,۶۱۵۵,۹۷ B ۲,۷۹۸۲,۶۶۵ ۲,۷۳۴۴۱۲,۷۹۸۲,۶۶۵۲,۷۵۶۲۲۰.۸۰۲,۷۹۷۶۳۲.۳۰۲,۷۳۴
كارخانجات‌داروپخش‌۵,۵۳ M۳,۳۷ B ۶,۰۸۶۶,۰۸۶ ۶,۰۸۶۱۶,۰۸۶۶,۰۸۶۶,۰۸۶۰۰.۰۰۶,۰۸۶۰۰.۰۰۶,۰۸۶
توسعه‌معادن‌وفلزات‌۳,۰۵ B۵,۷۳ B ۱,۸۸۰۱,۸۸۰ ۱,۸۶۶۴۱,۸۸۰۱,۸۸۰۱,۸۸۰۱۴۰.۷۵۱,۸۸۰۱۴۰.۷۵۱,۸۶۶
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۹,۶۴ M۱,۳۱ B ۱,۳۷۱۱,۳۳۰ ۱,۳۴۶۵۵۳۱,۳۷۱۱,۳۳۰۱,۳۵۶۱۰۰.۷۴۱,۳۳۰-۱۶-۱.۱۹۱,۳۴۶
سيمان‌ شمال‌۱,۱۰ M۱,۹۹ B ۱,۸۱۰۱,۸۱۰ ۱,۷۹۴۲۱,۸۱۰۱,۸۱۰۱,۸۱۰۱۶۰.۸۹۱,۸۱۰۱۶۰.۸۹۱,۷۹۴
دارويي‌ رازك‌۱,۳۲ M۳,۰۱ B ۲۲,۸۲۶۲۲,۸۲۶ ۲۲,۸۲۶۱۲۲,۸۲۶۲۲,۸۲۶۲۲,۸۲۶۰۰.۰۰۲۲,۸۲۶۰۰.۰۰۲۲,۸۲۶
فولاد خوزستان۵,۶۸ M۲,۷۲ B ۴,۸۴۰۴,۷۴۰ ۴,۷۴۴۳۳۲۴,۸۴۰۴,۷۴۰۴,۷۷۹۳۵۰.۷۴۴,۷۵۰۶۰.۱۳۴,۷۴۴
كالسيمين‌۵,۱۳ M۳,۲۳ B ۶,۳۵۸۶,۲۴۵ ۶,۲۵۲۸۷۲۶,۳۵۸۶,۲۴۵۶,۲۹۵۴۳۰.۶۹۶,۲۵۱-۰.۰۲۶,۲۵۲
بانك‌اقتصادنوين‌۶,۷۰ M۱,۰۰ B ۱,۵۰۰۱,۵۰۰ ۱,۴۹۷۱۱,۵۰۰۱,۵۰۰۱,۵۰۰۳۰.۲۰۱,۵۰۰۳۰.۲۰۱,۴۹۷
ايران‌ خودروديزل‌۲,۳۳ M۱,۸۰ B ۷۷۲۷۷۲ ۷۵۹۲۷۷۲۷۷۲۷۷۲۱۳۱.۷۱۷۷۲۱۳۱.۷۱۷۵۹
پتروشيمي فناوران۱۱۱,۸۷۳۳,۳۰ B ۳۰,۰۰۱۲۸,۵۱۱ ۲۹,۱۳۶۶۴۳۰,۰۰۱۲۸,۵۱۱۲۹,۳۳۳۱۹۷۰.۶۸۲۹,۳۹۴۲۵۸۰.۸۹۲۹,۱۳۶
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌۳۵۰,۸۵۶۱,۸۰ B ۵,۱۵۰۵,۰۰۰ ۵,۰۵۵۹۴۵,۱۵۰۵,۰۰۰۵,۰۸۹۳۴۰.۶۷۵,۱۰۰۴۵۰.۸۹۵,۰۵۵
ايران‌ارقام‌۱,۱۸ M۴,۵۰ B ۳,۹۳۰۳,۸۰۰ ۳,۸۲۴۳۴۹۳,۹۳۰۳,۸۰۰۳,۸۴۹۲۵۰.۶۵۳,۸۹۹۷۵۱.۹۶۳,۸۲۴
قند شيرين‌ خراسان‌۲,۳۱ M۲,۶۳ B ۱۱,۳۴۷۱۱,۳۴۷ ۱۱,۱۰۳۱۱۱,۳۴۷۱۱,۳۴۷۱۱,۳۴۷۲۴۴۲.۲۰۱۱,۳۴۷۲۴۴۲.۲۰۱۱,۱۰۳
پتروشيمي فجر۴,۶۰ M۲,۵۳ B ۵,۵۰۰۵,۵۰۰ ۵,۴۷۸۱۵,۵۰۰۵,۵۰۰۵,۵۰۰۲۲۰.۴۰۵,۵۰۰۲۲۰.۴۰۵,۴۷۸
سيمان‌ كرمان‌۵۰,۵۱۰۱,۰۰ B ۱,۹۹۸۱,۹۷۹ ۱,۹۰۳۷۱,۹۹۸۱,۹۷۹۱,۹۱۵۱۲۰.۶۳۱,۹۹۷۹۴۴.۹۴۱,۹۰۳
آبسال‌۴,۶۴ M۱,۵۲ B ۳,۲۷۰۳,۲۷۰ ۳,۲۶۸۱۳,۲۷۰۳,۲۷۰۳,۲۷۰۲۰.۰۶۳,۲۷۰۲۰.۰۶۳,۲۶۸
محورسازان‌ايران‌خودرو۲۶۳,۲۴۵۴,۶۲ B ۱,۷۷۵۱,۷۲۱ ۱,۷۴۵۶۳۱,۷۷۵۱,۷۲۱۱,۷۵۶۱۱۰.۶۳۱,۷۵۰۵۰.۲۹۱,۷۴۵
نيروترانس‌۱۴۸,۰۶۱۶,۱۲ B ۴,۱۷۵۴,۱۰۷ ۴,۱۰۱۵۰۴,۱۷۵۴,۱۰۷۴,۱۲۵۲۴۰.۵۹۴,۱۳۰۲۹۰.۷۱۴,۱۰۱
ايران‌ خودرو۱,۰۰ M۲,۸۵ B ۲,۸۵۰۲,۸۵۰ ۲,۸۱۵۱۲,۸۵۰۲,۸۵۰۲,۸۵۰۳۵۱.۲۴۲,۸۵۰۳۵۱.۲۴۲,۸۱۵
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌۱,۰۹ M۱,۳۰ B ۱,۲۴۰۱,۱۸۱ ۱,۲۰۷۱۶۲۱,۲۴۰۱,۱۸۱۱,۲۱۴۷۰.۵۸۱,۲۰۹۲۰.۱۷۱,۲۰۷
سيمان‌اصفهان‌۵,۰۵ M۶,۰۶ B ۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰ ۱۱,۸۷۸۱۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲,۰۰۰۱۲۲۱.۰۳۱۲,۰۰۰۱۲۲۱.۰۳۱۱,۸۷۸
ح.فولاد آلياژي ايران۷,۰۹ M۷,۱۰ B ۱,۰۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰۱۱,۰۰۰۱,۰۰۰۱,۰۰۰۰۰.۰۰۱,۰۰۰۰۰.۰۰۱,۰۰۰
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌۱,۰۶ M۱,۷۰ B ۱,۶۹۵۱,۶۲۵ ۱,۶۴۷۱۱۶۱,۶۹۵۱,۶۲۵۱,۶۵۶۹۰.۵۵۱,۶۷۵۲۸۱.۷۰۱,۶۴۷
نفت‌ بهران‌۵,۵۰ M۵,۷۵ B ۱۰,۴۶۰۱۰,۴۶۰ ۱۰,۴۴۸۱۱۰,۴۶۰۱۰,۴۶۰۱۰,۴۶۰۱۲۰.۱۱۱۰,۴۶۰۱۲۰.۱۱۱۰,۴۴۸
داروپخش‌ (هلدينگ‌۳,۵۲ M۴,۷۶ B ۱۳,۵۵۶۱۳,۵۵۶ ۱۳,۵۳۴۱۱۳,۵۵۶۱۳,۵۵۶۱۳,۵۵۶۲۲۰.۱۶۱۳,۵۵۶۲۲۰.۱۶۱۳,۵۳۴
داده‌پردازي‌ايران‌۲۵۹,۶۳۴۸,۰۶ B ۳,۱۳۰۳,۰۳۰ ۳,۰۹۱۴۵۳,۱۳۰۳,۰۳۰۳,۱۰۷۱۶۰.۵۲۳,۱۱۴۲۳۰.۷۴۳,۰۹۱
ح. كوير تاير۱,۴۰ M۲,۴۵ B ۱,۷۵۰۱,۷۵۰ ۱,۷۵۰۵۷۷۱,۷۵۰۱,۷۵۰۱,۷۵۰۰۰.۰۰۱,۷۵۰۰۰.۰۰۱,۷۵۰
ح . داروسازي‌ فارابي‌۶۰,۰۰۰۴,۱۰ B ۶,۸۵۰۶,۸۰۰ ۶,۸۰۰۷۶,۸۵۰۶,۸۰۰۶,۸۳۳۳۳۰.۴۹۶,۸۵۰۵۰۰.۷۴۶,۸۰۰
سيمان‌خاش‌۱۲,۲۶۷۱,۰۸ B ۸,۸۴۰۸,۸۳۹ ۸,۶۳۸۳۸,۸۴۰۸,۸۳۹۸,۶۸۱۴۳۰.۵۰۸,۸۳۹۲۰۱۲.۳۳۸,۶۳۸
بانك سينا۱,۳۰ M۱,۳۰ B ۱,۰۱۸۱,۰۱۸ ۱,۰۱۱۱۱,۰۱۸۱,۰۱۸۱,۰۱۸۷۰.۶۹۱,۰۱۸۷۰.۶۹۱,۰۱۱
ح. سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۸,۰۲ M۱,۰۴ B ۱,۳۱۰۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰۱,۶۱۹۱,۳۱۰۱,۳۰۰۱,۳۰۰۰۰.۰۰۱,۳۰۱۱۰.۰۸۱,۳۰۰
ح . گروه‌ صنعتي‌ بارز۸,۶۰ M۲,۱۵ B ۲,۵۰۰۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰۱۲,۵۰۰۲,۵۰۰۲,۵۰۰۰۰.۰۰۲,۵۰۰۰۰.۰۰۲,۵۰۰
ح . داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌۲۷,۶۳۵۱,۱۸ B ۴,۳۲۰۴,۲۳۰ ۴,۲۷۶۱۱۴,۳۲۰۴,۲۳۰۴,۲۹۶۲۰۰.۴۷۴,۳۲۰۴۴۱.۰۳۴,۲۷۶
سرمايه‌گذاري‌ سايپا۱,۰۴ M۶,۹۰ B ۶۶۸۶۵۱ ۶۵۵۶۲۵۶۶۸۶۵۱۶۵۸۳۰.۴۶۶۶۱۶۰.۹۲۶۵۵
تراكتورسازي‌ايران‌۹۴۹,۹۶۳۲,۶۰ B ۲,۷۴۰۲,۶۷۷ ۲,۶۹۸۸۴۲,۷۴۰۲,۶۷۷۲,۷۱۰۱۲۰.۴۴۲,۷۴۰۴۲۱.۵۶۲,۶۹۸
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۴,۰۰ M۱,۰۲ B ۲,۵۷۵۲,۵۵۰ ۲,۵۲۵۵۲,۵۷۵۲,۵۵۰۲,۵۵۳۲۸۱.۱۱۲,۵۵۰۲۵۰.۹۹۲,۵۲۵
البرزدارو۲,۶۰ M۲,۰۸ B ۸,۰۰۰۸,۰۰۰ ۷,۹۷۹۱۸,۰۰۰۸,۰۰۰۸,۰۰۰۲۱۰.۲۶۸,۰۰۰۲۱۰.۲۶۷,۹۷۹
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي۵,۳۳ B۱,۰۴ B ۱,۹۶۶۱,۹۶۶ ۱,۹۵۸۲۱,۹۶۶۱,۹۶۶۱,۹۶۶۸۰.۴۱۱,۹۶۶۸۰.۴۱۱,۹۵۸
فروسيليس‌ ايران‌۹,۸۷ M۲,۸۱ B ۲,۸۵۰۲,۸۵۰ ۲,۸۴۵۱۲,۸۵۰۲,۸۵۰۲,۸۵۰۵۰.۱۸۲,۸۵۰۵۰.۱۸۲,۸۴۵
حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام۴۹,۰۰۸۱,۵۷ B ۳,۲۷۰۳,۱۸۰ ۳,۱۶۱۳۸۳,۲۷۰۳,۱۸۰۳,۱۷۵۱۴۰.۴۴۳,۱۹۲۳۱۰.۹۸۳,۱۶۱
مخابرات ايران۲,۰۰ M۴,۵۰ B ۲,۲۵۰۲,۲۵۰ ۲,۲۴۸۲۲,۲۵۰۲,۲۵۰۲,۲۵۰۲۰.۰۹۲,۲۵۰۲۰.۰۹۲,۲۴۸
سايپا۵,۷۰ M۵,۳۷ B ۹۵۹۹۳۳ ۹۳۷۳,۲۰۳۹۵۹۹۳۳۹۴۱۴۰.۴۳۹۴۹۱۲۱.۲۸۹۳۷
ح . صنايع‌ كاشي‌ وسراميك‌ سينا۱,۷۵ M۲,۵۹ B ۱,۶۱۹۱,۴۷۲ ۱,۴۷۲۶۷۸۱,۶۱۹۱,۴۷۲۱,۴۷۳۱۰.۰۷۱,۴۷۲۰۰.۰۰۱,۴۷۲
ح.سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان۱,۱۶ B۵,۸۰ B ۵۵ ۵۱,۱۶۱۵۵۵۰۰.۰۰۵۰۰.۰۰۵
بانك انصار۳,۰۰ M۵,۹۲ B ۱,۹۷۳۱,۹۷۳ ۱,۹۷۳۱۱,۹۷۳۱,۹۷۳۱,۹۷۳۰۰.۰۰۱,۹۷۳۰۰.۰۰۱,۹۷۳
سبحان دارو۵۱,۴۲۰۲,۲۳ B ۴,۳۹۷۴,۳۴۵ ۴,۲۷۵۱۸۴,۳۹۷۴,۳۴۵۴,۲۹۳۱۸۰.۴۲۴,۳۹۷۱۲۲۲.۸۵۴,۲۷۵
سيمان خوزستان۱,۹۵ M۴,۹۵ B ۲,۵۳۸۲,۵۳۸ ۲,۵۳۸۱۲,۵۳۸۲,۵۳۸۲,۵۳۸۰۰.۰۰۲,۵۳۸۰۰.۰۰۲,۵۳۸
دوده‌ صنعتي‌ پارس‌۶۵,۲۱۴۲,۵۱ B ۳,۸۹۴۳,۸۲۰ ۳,۸۳۰۲۶۳,۸۹۴۳,۸۲۰۳,۸۴۵۱۵۰.۳۹۳,۸۴۵۱۵۰.۳۹۳,۸۳۰
توليدمحورخودرو۱۲۹,۶۱۱۲,۴۱ B ۱,۹۱۷۱,۸۲۵ ۱,۸۴۶۳۵۱,۹۱۷۱,۸۲۵۱,۸۵۳۷۰.۳۸۱,۸۵۸۱۲۰.۶۵۱,۸۴۶
ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۲,۳۴ M۶,۵۰ B ۲۷۶۲۷۶ ۲۷۱۱۲۷۶۲۷۶۲۷۶۵۱.۸۵۲۷۶۵۱.۸۵۲۷۱
سرمايه‌گذاري‌ رنا(هلدينگ‌۱,۴۸ M۱,۲۸ B ۸۷۰۸۴۰ ۸۵۸۸۴۲۸۷۰۸۴۰۸۵۹۱۰.۱۲۸۶۰۲۰.۲۳۸۵۸
پالايش نفت اصفهان۹,۰۰ M۴,۲۰ B ۴,۶۷۰۴,۶۷۰ ۴,۶۷۰۱۴,۶۷۰۴,۶۷۰۴,۶۷۰۰۰.۰۰۴,۶۷۰۰۰.۰۰۴,۶۷۰
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌۲,۴۰ M۳,۹۰ B ۱,۶۳۰۱,۶۰۱ ۱,۶۰۳۱۱۷۱,۶۳۰۱,۶۰۱۱,۶۰۹۶۰.۳۷۱,۶۱۹۱۶۱.۰۰۱,۶۰۳
شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌۹,۵۹۲۴,۸۷ M ۵,۰۹۹۵,۰۰۰ ۴,۸۹۳۱۶۵,۰۹۹۵,۰۰۰۴,۹۱۱۱۸۰.۳۷۵,۰۹۰۱۹۷۴.۰۳۴,۸۹۳
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌۱,۸۴ M۵,۰۸ B ۲,۷۴۹۲,۷۴۹ ۲,۷۴۹۱۲,۷۴۹۲,۷۴۹۲,۷۴۹۰۰.۰۰۲,۷۴۹۰۰.۰۰۲,۷۴۹
رينگ‌سازي‌مشهد۱,۶۶ M۱,۴۰ B ۸۳۸۸۱۷ ۸۲۱۱۹۷۸۳۸۸۱۷۸۲۴۳۰.۳۷۸۳۲۱۱۱.۳۴۸۲۱
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۶,۷۱ M۴,۸۰ B ۷۱۰۷۱۰ ۷۰۴۱۷۱۰۷۱۰۷۱۰۶۰.۸۵۷۱۰۶۰.۸۵۷۰۴
توليدمواداوليه الياف‌مصنوعي‌۳۷۱,۸۲۰۱,۴۰ B ۳,۸۱۷۳,۶۸۱ ۳,۷۱۵۱۳۱۳,۸۱۷۳,۶۸۱۳,۷۴۷۳۲۰.۸۶۳,۷۰۱-۱۴-۰.۳۸۳,۷۱۵
ح . لامپ‌ پارس‌ شهاب‌۸۶۲,۲۰۴۳,۲۰ B ۳,۷۵۰۳,۷۵۰ ۳,۷۴۰۳۴۳,۷۵۰۳,۷۵۰۳,۷۵۰۱۰۰.۲۷۳,۷۵۰۱۰۰.۲۷۳,۷۴۰
سيمان‌ خزر۳,۳۹ M۱,۰۶ B ۳,۱۳۵۳,۱۳۵ ۳,۱۳۱۱۳,۱۳۵۳,۱۳۵۳,۱۳۵۴۰.۱۳۳,۱۳۵۴۰.۱۳۳,۱۳۱
رادياتور ايران‌۱,۲۰ M۴,۴۴ B ۳,۷۰۰۳,۷۰۰ ۳,۶۹۰۱۳,۷۰۰۳,۷۰۰۳,۷۰۰۱۰۰.۲۷۳,۷۰۰۱۰۰.۲۷۳,۶۹۰
سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌۷۴۷,۶۱۲۱,۶۰ B ۲,۲۰۳۲,۱۱۲ ۲,۱۲۹۲۳۱۲,۲۰۳۲,۱۱۲۲,۱۴۹۲۰۰.۹۴۲,۱۲۰-۰.۴۲۲,۱۲۹
سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي‌۴,۸۱ M۸,۰۰ B ۱,۶۹۰۱,۶۲۰ ۱,۶۴۷۵۱۳۱,۶۹۰۱,۶۲۰۱,۶۵۳۶۰.۳۶۱,۶۳۰-۱۷-۱.۰۳۱,۶۴۷
گروه‌بهمن‌۷,۱۳ M۷,۸۰ B ۱,۱۰۰۱,۱۰۰ ۱,۰۹۸۱۱,۱۰۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰۲۰.۱۸۱,۱۰۰۲۰.۱۸۱,۰۹۸
شركت ارتباطات سيار ايران۲۱۷,۶۷۹۳,۸۰ B ۱۷,۵۹۱۱۷,۳۰۰ ۱۷,۲۱۹۱۱۲۱۷,۵۹۱۱۷,۳۰۰۱۷,۲۸۰۶۱۰.۳۵۱۷,۳۵۰۱۳۱۰.۷۶۱۷,۲۱۹
سيمان‌خاش‌۴,۰۰ M۳,۳۸ B ۸,۴۵۲۸,۴۵۲ ۸,۴۵۲۱۸,۴۵۲۸,۴۵۲۸,۴۵۲۰۰.۰۰۸,۴۵۲۰۰.۰۰۸,۴۵۲
ح . ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌۳,۴۲ M۱,۵۰ B ۴۶۱۴۴۰ ۴۴۰۱۶۹۴۶۱۴۴۰۴۴۸۸۱.۸۲۴۴۰۰۰.۰۰۴۴۰
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي‌۹۲۷,۰۵۸۱,۶۰ B ۱,۷۲۹۱,۷۱۰ ۱,۷۰۸۵۶۱,۷۲۹۱,۷۱۰۱,۷۱۴۶۰.۳۵۱,۷۱۱۳۰.۱۸۱,۷۰۸
سرمايه‌گذاري‌توسعه‌آذربايجان‌۳,۷۶ M۲,۰۹ B ۵,۵۶۴۵,۲۹۰ ۵,۵۴۵۳۳۲۵,۵۶۴۵,۲۹۰۵,۵۴۹۴۰.۰۷۵,۲۹۰-,۲۵۵-۴.۶۰۵,۵۴۵
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌۱۷,۱۸۱۲,۱۹ B ۱۲,۸۱۰۱۲,۷۰۰ ۱۲,۶۰۵۱۳۱۲,۸۱۰۱۲,۷۰۰۱۲,۶۴۸۴۳۰.۳۴۱۲,۸۱۰۲۰۵۱.۶۳۱۲,۶۰۵
ايران‌ ترانسفو۱,۸۵ M۹,۹۵ B ۵,۳۷۷۵,۳۷۷ ۵,۳۷۷۱۵,۳۷۷۵,۳۷۷۵,۳۷۷۰۰.۰۰۵,۳۷۷۰۰.۰۰۵,۳۷۷
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ۱,۵۰ M۳,۷۵ B ۲,۵۰۰۲,۵۰۰ ۲,۴۹۴۱۲,۵۰۰۲,۵۰۰۲,۵۰۰۶۰.۲۴۲,۵۰۰۶۰.۲۴۲,۴۹۴
توسعه‌معادن‌وفلزات‌۱,۶۰ M۳,۰۱ B ۱,۸۹۰۱,۸۵۰ ۱,۸۶۶۷۰۹۱,۸۹۰۱,۸۵۰۱,۸۷۲۶۰.۳۲۱,۸۸۸۲۲۱.۱۸۱,۸۶۶
ح توسعه معدني و صنعتي صبانور۱,۵۱ M۱,۶۷ B ۱,۱۰۰۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰۲۶۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ۱,۲۰ M۱,۴۳ B ۱,۱۸۷۱,۱۸۷ ۱,۱۸۷۱۱,۱۸۷۱,۱۸۷۱,۱۸۷۰۰.۰۰۱,۱۸۷۰۰.۰۰۱,۱۸۷
سرمايه‌ گذاري‌ پارس‌ توشه‌۵,۰۰ M۱,۸۳ B ۳,۶۶۵۳,۶۶۵ ۳,۶۶۵۱۳,۶۶۵۳,۶۶۵۳,۶۶۵۰۰.۰۰۳,۶۶۵۰۰.۰۰۳,۶۶۵
معادن‌منگنزايران‌۴,۲۳ M۲,۴۳ B ۵,۷۵۰۵,۷۵۰ ۵,۷۴۴۱۵,۷۵۰۵,۷۵۰۵,۷۵۰۶۰.۱۰۵,۷۵۰۶۰.۱۰۵,۷۴۴
پارس‌ سرام‌۸۰,۴۵۰۲,۲۹ B ۲,۹۰۸۲,۷۵۵ ۲,۸۳۷۲۵۲,۹۰۸۲,۷۵۵۲,۸۴۶۹۰.۳۲۲,۹۰۸۷۱۲.۵۰۲,۸۳۷
سرمايه‌گذاري‌ سايپا۲,۰۰ M۱,۸۸ B ۹۴۱۹۴۱ ۹۴۱۱۹۴۱۹۴۱۹۴۱۰۰.۰۰۹۴۱۰۰.۰۰۹۴۱
قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌۵,۰۰ M۸,۲۰ B ۱,۶۳۰۱,۶۳۰ ۱,۶۳۰۱۱,۶۳۰۱,۶۳۰۱,۶۳۰۰۰.۰۰۱,۶۳۰۰۰.۰۰۱,۶۳۰
ح . البرزدارو۳,۵۱ M۲,۸۴ B ۸,۰۸۵۸,۰۸۵ ۸,۰۸۵۱۸,۰۸۵۸,۰۸۵۸,۰۸۵۰۰.۰۰۸,۰۸۵۰۰.۰۰۸,۰۸۵
سرمايه‌گذاري‌ملت‌۱,۴۳ M۹,۵۷ B ۶۷۸۶۶۴ ۶۶۶۱۳۱۶۷۸۶۶۴۶۶۸۲۰.۳۰۶۶۸۲۰.۳۰۶۶۶
گسترش نفت و گاز پارسيان۶,۰۷ M۱,۴۳ B ۲,۳۹۴۲,۳۴۲ ۲,۳۵۵۵۶۸۲,۳۹۴۲,۳۴۲۲,۳۶۲۷۰.۳۰۲,۳۵۶۱۰.۰۴۲,۳۵۵
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان۲,۸۴ M۳,۰۲ B ۱,۰۵۹۱,۰۵۹ ۱,۰۵۹۱۱,۰۵۹۱,۰۵۹۱,۰۵۹۰۰.۰۰۱,۰۵۹۰۰.۰۰۱,۰۵۹
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر۵,۴۰ M۳,۲۷ B ۶,۰۶۰۶,۰۶۰ ۶,۰۴۹۱۶,۰۶۰۶,۰۶۰۶,۰۶۰۱۱۰.۱۸۶,۰۶۰۱۱۰.۱۸۶,۰۴۹
س. نفت و گاز و پتروشيمي تأمين۷,۰۰ M۱,۰۲ B ۱,۴۶۱۱,۴۶۱ ۱,۴۸۶۱۱,۴۶۱۱,۴۶۱۱,۴۶۱-۲۵-۱.۶۸۱,۴۶۱-۲۵-۱.۶۸۱,۴۸۶
همكاران سيستم۹۵,۷۵۱۴,۶۹ B ۴,۹۴۹۴,۹۰۰ ۴,۸۴۵۹۴,۹۴۹۴,۹۰۰۴,۸۵۹۱۴۰.۲۹۴,۹۳۹۹۴۱.۹۴۴,۸۴۵
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۱,۴۲ M۱,۱۰ B ۸۱۵۷۸۱ ۷۹۷۱۱۹۸۱۵۷۸۱۷۹۹۲۰.۲۵۸۰۰۳۰.۳۸۷۹۷
ح . پارس‌ دارو۱,۳۰ M۱,۶۹ B ۱۳,۰۲۰۱۳,۰۲۰ ۱۳,۰۰۰۱۲۱۱۳,۰۲۰۱۳,۰۲۰۱۳,۰۲۰۲۰۰.۱۵۱۳,۰۲۰۲۰۰.۱۵۱۳,۰۰۰
پارس‌ مينو۶,۷۷ M۱,۹۲ B ۲,۸۴۰۲,۸۴۰ ۲,۸۴۰۱۲,۸۴۰۲,۸۴۰۲,۸۴۰۰۰.۰۰۲,۸۴۰۰۰.۰۰۲,۸۴۰
كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو۱۸۱,۱۹۲۱,۹۰ B ۱۰,۵۷۶۱۰,۱۳۳ ۱۰,۲۲۲۱۱۲۱۰,۵۷۶۱۰,۱۳۳۱۰,۲۴۷۲۵۰.۲۴۱۰,۲۱۳-۰.۰۹۱۰,۲۲۲
معدني‌وصنعتي‌چادرملو۲,۵۲ M۵,۵۵ B ۲,۲۴۵۲,۱۸۰ ۲,۱۹۸۱,۴۷۰۲,۲۴۵۲,۱۸۰۲,۱۹۹۱۰.۰۵۲,۱۹۶-۰.۰۹۲,۱۹۸
ح . فولاد خوزستان۳,۹۰ M۹,۱۸ B ۲,۳۵۰۲,۳۵۰ ۲,۳۵۰۴۰۴۲,۳۵۰۲,۳۵۰۲,۳۵۰۰۰.۰۰۲,۳۵۰۰۰.۰۰۲,۳۵۰
ليزينگ رايان‌ سايپا۳,۴۲ M۴,۲۰ B ۱,۲۵۲۱,۲۱۰ ۱,۲۳۱۲۸۱۱,۲۵۲۱,۲۱۰۱,۲۳۴۳۰.۲۴۱,۲۲۰-۱۱-۰.۸۹۱,۲۳۱
داروسازي‌ سينا۲,۵۰ M۴,۲۸ B ۱۷,۱۱۸۱۷,۱۱۸ ۱۷,۱۱۸۱۱۷,۱۱۸۱۷,۱۱۸۱۷,۱۱۸۰۰.۰۰۱۷,۱۱۸۰۰.۰۰۱۷,۱۱۸
ح . گروه‌ صنعتي‌ بارز۲,۳۹ M۵,۵۰ B ۲,۳۲۰۲,۳۲۰ ۲,۳۱۲۵۲۲,۳۲۰۲,۳۲۰۲,۳۲۰۸۰.۳۵۲,۳۲۰۸۰.۳۵۲,۳۱۲
توسعه‌شهري‌توس‌گستر۱,۰۰۰۲,۰۰ M ۱,۹۷۵۱,۹۷۵ ۲,۰۷۸۱۱,۹۷۵۱,۹۷۵۲,۰۷۸۰۰.۰۰۱,۹۷۵-,۱۰۳-۴.۹۶۲,۰۷۸
گروه پتروشيمي س. ايرانيان۱,۲۶ M۱,۷۰ B ۱,۳۶۸۱,۳۴۰ ۱,۳۳۰۱۲۳۱,۳۶۸۱,۳۴۰۱,۳۳۳۳۰.۲۳۱,۳۴۲۱۲۰.۹۰۱,۳۳۰
آهنگري‌ تراكتورسازي‌ ايران‌۶,۱۱ M۲,۱۶ B ۳,۵۳۵۳,۵۳۵ ۳,۵۳۵۱۳,۵۳۵۳,۵۳۵۳,۵۳۵۰۰.۰۰۳,۵۳۵۰۰.۰۰۳,۵۳۵
بانك‌ كارآفرين‌۱,۰۰۰۲,۷۰ M ۲,۶۸۵۲,۶۸۵ ۲,۶۸۵۱۲,۶۸۵۲,۶۸۵۲,۶۸۵۰۰.۰۰۲,۶۸۵۰۰.۰۰۲,۶۸۵
فروسيليس‌ ايران‌۱۸۵,۳۱۳۵,۷۳ B ۳,۱۴۵۳,۰۵۰ ۳,۰۸۲۲۴۳,۱۴۵۳,۰۵۰۳,۰۸۸۶۰.۱۹۳,۰۹۰۸۰.۲۶۳,۰۸۲
نيرو محركه‌۵۰۳,۱۹۱۸,۳۴ B ۱,۶۸۷۱,۶۲۸ ۱,۶۵۶۱۲۳۱,۶۸۷۱,۶۲۸۱,۶۵۹۳۰.۱۸۱,۶۳۲-۲۴-۱.۴۵۱,۶۵۶
ح . نفت‌ پارس‌۵,۰۵ M۱,۷۲ B ۳,۴۰۰۳,۴۰۰ ۳,۴۰۰۲۰۴۳,۴۰۰۳,۴۰۰۳,۴۰۰۰۰.۰۰۳,۴۰۰۰۰.۰۰۳,۴۰۰
بيمه آسيا۱,۴۰ M۲,۲۴ B ۱,۶۰۱۱,۶۰۱ ۱,۶۰۱۱۱,۶۰۱۱,۶۰۱۱,۶۰۱۰۰.۰۰۱,۶۰۱۰۰.۰۰۱,۶۰۱
تايدواترخاورميانه۳۷۰,۰۱۲۱,۰۰ B ۲,۸۷۰۲,۷۴۷ ۲,۷۹۴۶۳۲,۸۷۰۲,۷۴۷۲,۷۹۹۵۰.۱۸۲,۸۵۰۵۶۲.۰۰۲,۷۹۴
فولاد اميركبيركاشان۱,۰۷ M۱,۱۴ B ۱۰,۶۶۰۱۰,۶۶۰ ۱۰,۶۶۴۳۱۰,۶۶۰۱۰,۶۶۰۱۰,۶۶۰-۰.۰۴۱۰,۶۶۰-۰.۰۴۱۰,۶۶۴
باما۱,۳۷ M۱,۳۷ B ۱۰,۰۴۰۹,۸۶۱ ۹,۹۸۰۲۷۱۱۰,۰۴۰۹,۸۶۱۹,۹۹۳۱۳۰.۱۳۹,۹۷۰-۱۰-۰.۱۰۹,۹۸۰
داده گسترعصرنوين-هاي وب۱,۰۰ M۴,۵۱ B ۴,۵۰۸۴,۵۰۸ ۴,۵۰۸۲۴,۵۰۸۴,۵۰۸۴,۵۰۸۰۰.۰۰۴,۵۰۸۰۰.۰۰۴,۵۰۸
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق۶۶۳,۷۸۸۵,۵۷ B ۸۷۵۸۳۳ ۸۳۹۸۰۸۷۵۸۳۳۸۴۰۱۰.۱۲۸۳۵-۰.۴۸۸۳۹
سيمان‌ خزر۲۵۰۱,۱۰ M ۴,۲۶۶۴,۲۶۶ ۴,۴۹۰۱۴,۲۶۶۴,۲۶۶۴,۴۸۹-۰.۰۲۴,۲۶۶-,۲۲۴-۴.۹۹۴,۴۹۰
تجارت الكترونيك پارسيان۵,۴۰ M۱,۶۰ B ۲,۹۷۱۲,۹۷۱ ۲,۹۷۰۱۲,۹۷۱۲,۹۷۱۲,۹۷۱۱۰.۰۳۲,۹۷۱۱۰.۰۳۲,۹۷۰
پتروشيمي جم۳,۱۸ M۲,۹۹ B ۹,۴۱۰۹,۳۷۳ ۹,۳۹۲۱۴۵۹,۴۱۰۹,۳۷۳۹,۴۰۳۱۱۰.۱۲۹,۴۰۰۸۰.۰۹۹,۳۹۲
حفاري شمال۵,۲۶ M۱,۸۰ B ۳,۴۲۲۳,۴۲۲ ۳,۴۲۲۱۳,۴۲۲۳,۴۲۲۳,۴۲۲۰۰.۰۰۳,۴۲۲۰۰.۰۰۳,۴۲۲
شيمي‌ داروئي‌ داروپخش‌۴۷,۸۵۸۱,۲۸ B ۲,۶۸۶۲,۶۸۰ ۲,۶۷۰۳۲,۶۸۶۲,۶۸۰۲,۶۷۳۳۰.۱۱۲,۶۸۰۱۰۰.۳۷۲,۶۷۰
فرآورده‌هاي‌غدايي‌وقندپيرانشهر۴۷,۱۳۱۳,۵۶ B ۷,۶۰۰۷,۵۵۰ ۷,۵۵۷۱۳۷,۶۰۰۷,۵۵۰۷,۵۶۵۸۰.۱۱۷,۵۸۰۲۳۰.۳۰۷,۵۵۷
گروه‌ صنعتي‌ بارز۵,۶۸ M۱,۷۱ B ۳,۰۱۷۳,۰۱۷ ۳,۰۱۷۱۳,۰۱۷۳,۰۱۷۳,۰۱۷۰۰.۰۰۳,۰۱۷۰۰.۰۰۳,۰۱۷
كوير تاير۳۱,۹۵۰۱,۰۵ B ۳,۳۳۹۳,۳۰۰ ۳,۲۸۰۱۴۳,۳۳۹۳,۳۰۰۳,۲۸۳۳۰.۰۹۳,۳۰۲۲۲۰.۶۷۳,۲۸۰
گروه دارويي سبحان۶,۶۷ M۲,۵۹ B ۳,۸۷۹۳,۸۷۹ ۳,۸۷۹۱۳,۸۷۹۳,۸۷۹۳,۸۷۹۰۰.۰۰۳,۸۷۹۰۰.۰۰۳,۸۷۹
پارس‌سويچ‌۵,۷۰۰۴,۴۵ M ۷,۸۱۱۷,۸۰۰ ۷,۶۷۵۶۷,۸۱۱۷,۸۰۰۷,۶۸۲۷۰.۰۹۷,۸۱۱۱۳۶۱.۷۷۷,۶۷۵
ح.بانك انصار۶,۳۱ M۴,۸۶ B ۷۷۰۷۷۰ ۷۷۰۶۴۹۷۷۰۷۷۰۷۷۰۰۰.۰۰۷۷۰۰۰.۰۰۷۷۰
بيمه ملت۲,۶۱ M۵,۰۰ B ۱,۹۱۳۱,۹۱۳ ۱,۹۱۳۱۱,۹۱۳۱,۹۱۳۱,۹۱۳۰۰.۰۰۱,۹۱۳۰۰.۰۰۱,۹۱۳
معدني‌ املاح‌ ايران‌۲,۲۰ M۲,۷۶ B ۱۲,۵۲۶۱۲,۵۲۶ ۱۲,۵۲۶۱۱۲,۵۲۶۱۲,۵۲۶۱۲,۵۲۶۰۰.۰۰۱۲,۵۲۶۰۰.۰۰۱۲,۵۲۶
توسعه معدني و صنعتي صبانور۶,۵۰ M۱,۸۸ B ۲,۹۰۰۲,۹۰۰ ۲,۸۷۹۱۲,۹۰۰۲,۹۰۰۲,۹۰۰۲۱۰.۷۳۲,۹۰۰۲۱۰.۷۳۲,۸۷۹
گلتاش‌۱,۰۶ M۴,۸۰ B ۴,۵۳۱۴,۵۰۵ ۴,۵۰۱۱۰۵۴,۵۳۱۴,۵۰۵۴,۵۰۵۴۰.۰۹۴,۵۳۱۳۰۰.۶۷۴,۵۰۱
لبنيات‌ پاك‌۹,۱۰ M۱,۵۴ B ۱,۶۸۸۱,۶۸۸ ۱,۶۸۸۱۱,۶۸۸۱,۶۸۸۱,۶۸۸۰۰.۰۰۱,۶۸۸۰۰.۰۰۱,۶۸۸
نفت‌ بهران‌۱۰۸,۱۳۴۱,۴۰ B ۱۲,۸۲۸۱۲,۵۵۳ ۱۲,۵۹۹۶۴۱۲,۸۲۸۱۲,۵۵۳۱۲,۶۱۰۱۱۰.۰۹۱۲,۷۵۰۱۵۱۱.۲۰۱۲,۵۹۹
سيمان‌اروميه‌۱۱,۶۹۰۳,۱۱ M ۲,۶۹۹۲,۶۰۱ ۲,۶۲۷۱۰۲,۶۹۹۲,۶۰۱۲,۶۲۸۱۰.۰۴۲,۶۹۲۶۵۲.۴۷۲,۶۲۷
بانك تجارت۳,۰۰ M۱,۷۶ B ۵۸۵۵۸۵ ۵۸۵۱۵۸۵۵۸۵۵۸۵۰۰.۰۰۵۸۵۰۰.۰۰۵۸۵
بانك ملت۹,۱۷ M۱,۰۷ B ۱,۱۷۰۱,۱۵۰ ۱,۱۶۲۴۶۰۱,۱۷۰۱,۱۵۰۱,۱۶۳۱۰.۰۹۱,۱۶۸۶۰.۵۲۱,۱۶۲
بيمه ما۱۳۸,۵۷۰۱,۸۰ B ۱,۳۲۶۱,۲۶۵ ۱,۳۰۰۳۳۱,۳۲۶۱,۲۶۵۱,۳۰۱۱۰.۰۸۱,۲۶۵-۳۵-۲.۶۹۱,۳۰۰
لاميران‌۰۰ ۰۰ ۶,۸۶۷۰۰۰۶,۸۶۷۰۰.۰۰۷,۱۵۰۲۸۳۴.۱۲۶,۸۶۷
لاميران‌۲,۹۰ M۱,۱۲ B ۳,۸۶۲۳,۸۶۲ ۳,۸۶۲۱۳,۸۶۲۳,۸۶۲۳,۸۶۲۰۰.۰۰۳,۸۶۲۰۰.۰۰۳,۸۶۲
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ بيمه‌۳,۷۳ M۱,۲۲ B ۳,۲۸۸۳,۲۸۸ ۳,۲۸۸۱۳,۲۸۸۳,۲۸۸۳,۲۸۸۰۰.۰۰۳,۲۸۸۰۰.۰۰۳,۲۸۸
داروسازي‌ كوثر۳۴۱,۸۹۸۴,۸۱ B ۱,۴۳۰۱,۴۰۱ ۱,۴۰۷۷۶۱,۴۳۰۱,۴۰۱۱,۴۰۸۱۰.۰۷۱,۴۲۴۱۷۱.۲۱۱,۴۰۷
سيمان خوزستان۱۳,۷۷۸۳,۵۰ M ۲,۵۵۰۲,۴۹۲ ۲,۵۳۰۴۲,۵۵۰۲,۴۹۲۲,۵۳۱۱۰.۰۴۲,۵۵۰۲۰۰.۷۹۲,۵۳۰
ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌۷,۴۵ M۱,۳۸ B ۱,۸۵۳۱,۸۵۳ ۱,۸۵۳۱۱,۸۵۳۱,۸۵۳۱,۸۵۳۰۰.۰۰۱,۸۵۳۰۰.۰۰۱,۸۵۳
پاكسان‌۶۰۲,۵۸۴۲,۴۰ B ۴,۰۵۰۳,۹۵۹ ۳,۹۷۶۸۱۴,۰۵۰۳,۹۵۹۳,۹۷۷۱۰.۰۳۴,۰۰۰۲۴۰.۶۰۳,۹۷۶
پالايش نفت تهران۱,۵۰ M۶,۱۷ B ۴,۱۴۰۴,۱۰۰ ۴,۰۹۶۲۴,۱۴۰۴,۱۰۰۴,۱۱۳۱۷۰.۴۲۴,۱۴۰۴۴۱.۰۷۴,۰۹۶
سيمان فارس نو۶,۳۶ M۲,۰۴ B ۳,۲۰۵۳,۲۰۵ ۳,۲۰۵۱۳,۲۰۵۳,۲۰۵۳,۲۰۵۰۰.۰۰۳,۲۰۵۰۰.۰۰۳,۲۰۵
پتروشيمي مبين۱,۵۶ M۷,۲۰ B ۴,۶۸۰۴,۶۰۱ ۴,۶۳۲۱۳۴۴,۶۸۰۴,۶۰۱۴,۶۳۳۱۰.۰۲۴,۶۳۲۰۰.۰۰۴,۶۳۲
معدني‌ دماوند۱۰۱۱,۲۰ M ۱۱,۶۰۵۱۱,۶۰۵ ۱۱,۰۵۳۲۱۱,۶۰۵۱۱,۶۰۵۱۱,۰۵۴۱۰.۰۱۱۱,۶۰۵۵۵۲۴.۹۹۱۱,۰۵۳
كاشي‌ الوند۱,۸۱ M۲,۸۰ B ۱,۵۴۷۱,۵۴۷ ۱,۵۴۷۱۱,۵۴۷۱,۵۴۷۱,۵۴۷۰۰.۰۰۱,۵۴۷۰۰.۰۰۱,۵۴۷
سرمايه گذاري اعتبار ايران۹,۰۰ M۱,۲۶ B ۱,۴۰۳۱,۴۰۳ ۱,۴۰۳۱۱,۴۰۳۱,۴۰۳۱,۴۰۳۰۰.۰۰۱,۴۰۳۰۰.۰۰۱,۴۰۳
قند نيشابور۱۰۸,۴۴۳۳,۲۹ B ۳,۰۷۰۳,۰۰۰ ۳,۰۴۱۳۴۳,۰۷۰۳,۰۰۰۳,۰۴۱۰۰.۰۰۳,۰۵۴۱۳۰.۴۳۳,۰۴۱
صنايع سيمان دشتستان۱,۲۰۰۲,۰۰ M ۱,۶۸۸۱,۶۸۸ ۱,۷۷۶۲۱,۶۸۸۱,۶۸۸۱,۷۷۶۰۰.۰۰۱,۶۸۸-۸۸-۴.۹۵۱,۷۷۶
گروه صنعتي پاكشو۲,۶۷ M۳,۳۹ B ۱۲,۹۷۸۱۲,۵۳۰ ۱۲,۷۲۴۱۱۶۱۲,۹۷۸۱۲,۵۳۰۱۲,۷۲۵۱۰.۰۱۱۲,۸۲۷۱۰۳۰.۸۱۱۲,۷۲۴
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند۱,۴۰ M۳,۴۴ B ۲,۴۵۵۲,۴۵۵ ۲,۴۵۵۲۲,۴۵۵۲,۴۵۵۲,۴۵۵۰۰.۰۰۲,۴۵۵۰۰.۰۰۲,۴۵۵
بيمه البرز۳,۹۹ M۴,۷۳ B ۱,۱۸۳۱,۱۸۳ ۱,۱۸۳۱۱,۱۸۳۱,۱۸۳۱,۱۸۳۰۰.۰۰۱,۱۸۳۰۰.۰۰۱,۱۸۳
آسان پرداخت پرشين۳,۸۰ M۶,۲۷ B ۱۶,۷۷۸۱۶,۳۹۹ ۱۶,۴۹۷۱,۱۴۹۱۶,۷۷۸۱۶,۳۹۹۱۶,۴۹۷۰۰.۰۰۱۶,۵۰۰۳۰.۰۲۱۶,۴۹۷
پتروشيمي پرديس۴,۲۷ M۲,۷۸ B ۶,۵۰۸۶,۵۰۸ ۶,۵۰۸۱۶,۵۰۸۶,۵۰۸۶,۵۰۸۰۰.۰۰۶,۵۰۸۰۰.۰۰۶,۵۰۸
بانك‌ كارآفرين‌۴۷۱۱,۲۰ M ۲,۵۵۰۲,۵۵۰ ۲,۶۸۴۲۲,۵۵۰۲,۵۵۰۲,۶۸۴۰۰.۰۰۲,۵۵۰-,۱۳۴-۴.۹۹۲,۶۸۴
چرخشگر۸۶۷,۳۸۲۱,۳۰ B ۱,۵۶۸۱,۴۹۰ ۱,۵۳۳۱۱۳۱,۵۶۸۱,۴۹۰۱,۵۳۳۰۰.۰۰۱,۵۲۹-۰.۲۶۱,۵۳۳
ح . مارگارين‌۵,۶۴ M۶,۲۰ B ۱,۱۰۰۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰۲۵۴۱,۱۰۰۱,۱۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰
سيمان‌ كرمان‌۱,۰۰ M۱,۹۸ B ۱,۹۸۵۱,۹۸۵ ۱,۹۸۵۱۱,۹۸۵۱,۹۸۵۱,۹۸۵۰۰.۰۰۱,۹۸۵۰۰.۰۰۱,۹۸۵
دارويي‌ لقمان‌۶۱,۰۰۰۱,۵۳ B ۲,۶۱۰۲,۴۸۳ ۲,۵۱۰۲۸۲,۶۱۰۲,۴۸۳۲,۵۱۰۰۰.۰۰۲,۴۸۳-۲۷-۱.۰۸۲,۵۱۰
فيبر ايران‌۱,۹۷۳۷,۰۰ M ۳,۵۷۷۳,۴۴۰ ۳,۵۲۱۵۳,۵۷۷۳,۴۴۰۳,۵۲۱۰۰.۰۰۳,۵۶۰۳۹۱.۱۱۳,۵۲۱
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد۱,۷۴ M۳,۷۴ B ۲,۱۴۰۲,۱۴۰ ۲,۱۴۰۱۲,۱۴۰۲,۱۴۰۲,۱۴۰۰۰.۰۰۲,۱۴۰۰۰.۰۰۲,۱۴۰
ح .گروه دارويي سبحان۱,۲۰ M۳,۲۵ B ۲,۷۰۹۲,۷۰۹ ۲,۷۰۹۱۲,۷۰۹۲,۷۰۹۲,۷۰۹۰۰.۰۰۲,۷۰۹۰۰.۰۰۲,۷۰۹
فرآورده‌هاي‌ تزريقي‌ ايران‌۱,۰۰۰۷,۵۰ M ۷,۵۱۶۷,۵۱۶ ۷,۵۱۶۱۷,۵۱۶۷,۵۱۶۷,۵۱۶۰۰.۰۰۷,۵۱۶۰۰.۰۰۷,۵۱۶
س. صنايع‌شيميايي‌ايران۰۰ ۰۰ ۳,۸۶۴۰۰۰۳,۸۶۴۰۰.۰۰۳,۹۲۱۵۷۱.۴۸۳,۸۶۴
پتروشيمي فناوران۶۸۹,۰۰۰۲,۰۰ B ۲۹,۰۶۵۲۹,۰۶۵ ۲۹,۰۶۵۱۲۹,۰۶۵۲۹,۰۶۵۲۹,۰۶۵۰۰.۰۰۲۹,۰۶۵۰۰.۰۰۲۹,۰۶۵
ح.فولاد آلياژي ايران۴,۴۷ M۳,۶۰ B ۸۰۲۸۰۰ ۸۰۲۹۹۸۰۲۸۰۰۸۰۱-۰.۱۲۸۰۰-۰.۲۵۸۰۲
صنايع پتروشيمي خليج فارس۵,۷۱ M۳,۲۰ B ۵,۶۰۸۵,۶۰۸ ۵,۶۰۸۱۵,۶۰۸۵,۶۰۸۵,۶۰۸۰۰.۰۰۵,۶۰۸۰۰.۰۰۵,۶۰۸
كاشي‌ سعدي‌۵۵,۵۷۸۸,۵۱ M ۱,۵۶۹۱,۴۵۸ ۱,۵۳۴۲۵۱,۵۶۹۱,۴۵۸۱,۵۳۴۰۰.۰۰۱,۵۱۰-۲۴-۱.۵۶۱,۵۳۴
ح . سايپاآذين‌۲,۵۹ M۲,۵۹ M ۱۱ ۱۴۶۵۱۱۱۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰۱
ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌۲۷۳,۲۲۷۳,۸۲ B ۱,۴۳۵۱,۳۸۵ ۱,۴۰۰۲۱۱,۴۳۵۱,۳۸۵۱,۴۰۰۰۰.۰۰۱,۳۸۷-۱۳-۰.۹۳۱,۴۰۰
پتروشيمي‌شيراز۱,۱۸ M۳,۲۰ B ۲,۷۰۹۲,۷۰۹ ۲,۷۰۹۱۲,۷۰۹۲,۷۰۹۲,۷۰۹۰۰.۰۰۲,۷۰۹۰۰.۰۰۲,۷۰۹
پالايش نفت بندرعباس۵,۸۰ M۴,۱۱ B ۷,۰۸۹۷,۰۸۹ ۷,۰۸۲۱۷,۰۸۹۷,۰۸۹۷,۰۸۹۷۰.۱۰۷,۰۸۹۷۰.۱۰۷,۰۸۲
نهادهاي مالي بورس اوراق بهادار۰۰ ۰۰ ۴,۵۵۶۰۰۰۴,۵۵۶۰۰.۰۰۴,۵۵۶۰۰.۰۰۴,۵۵۶
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران۸,۰۰ M۱,۲۰ B ۱,۵۰۳۱,۵۰۳ ۱,۵۰۳۱۱,۵۰۳۱,۵۰۳۱,۵۰۳۰۰.۰۰۱,۵۰۳۰۰.۰۰۱,۵۰۳
پارس‌ الكتريك‌۳۰۰۱,۱۰ M ۳,۶۵۰۳,۶۵۰ ۳,۸۴۲۱۳,۶۵۰۳,۶۵۰۳,۸۴۲۰۰.۰۰۳,۶۵۰-,۱۹۲-۵.۰۰۳,۸۴۲
ح . بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان۴,۳۶ B۴,۳۶ B ۱۱ ۱۴,۳۶۶۱۱۱۰۰.۰۰۱۰۰.۰۰۱
پمپ‌ سازي‌ ايران‌۲,۹۴۵۶,۷۰ M ۲,۳۰۰۲,۲۴۲ ۲,۲۹۸۴۲,۳۰۰۲,۲۴۲۲,۲۹۸۰۰.۰۰۲,۲۴۲-۵۶-۲.۴۴۲,۲۹۸
دشت‌ مرغاب‌۲۲۵۱,۸۰ M ۸,۱۳۲۸,۱۳۲ ۸,۵۶۰۱۸,۱۳۲۸,۱۳۲۸,۵۵۸-۰.۰۲۸,۱۳۲-,۴۲۸-۵.۰۰۸,۵۶۰
ح . ايران‌ مرينوس‌۹۵۷۳,۸۰ M ۴,۰۰۰۴,۰۰۰ ۴,۰۰۰۱۴,۰۰۰۴,۰۰۰۴,۰۰۰۰۰.۰۰۴,۰۰۰۰۰.۰۰۴,۰۰۰
سيمان‌هرمزگان‌۱۵۰۷۱۲,۵۰۰ ۴,۷۵۰۴,۷۵۰ ۴,۶۰۵۱۴,۷۵۰۴,۷۵۰۴,۶۰۵۰۰.۰۰۴,۷۵۰۱۴۵۳.۱۵۴,۶۰۵
سيمان فارس نو۱۸,۷۵۴۶,۰۰ M ۳,۲۰۳۳,۱۹۰ ۳,۲۰۲۵۳,۲۰۳۳,۱۹۰۳,۲۰۲۰۰.۰۰۳,۱۹۰-۱۲-۰.۳۷۳,۲۰۲
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌۱,۰۰ M۱,۴۴ B ۱,۴۳۷۱,۴۳۷ ۱,۴۳۷۱۱,۴۳۷۱,۴۳۷۱,۴۳۷۰۰.۰۰۱,۴۳۷۰۰.۰۰۱,۴۳۷
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌۶,۷۴ M۳,۱۰ B ۴۵۷۴۵۷ ۴۲۰۱۴۵۷۴۵۷۴۲۰۰۰.۰۰۴۱۹-۰.۲۴۴۲۰
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان۱۱,۱۲۰۱,۵۹ M ۱,۴۳۲۱,۴۳۲ ۱,۴۳۱۸۱,۴۳۲۱,۴۳۲۱,۴۳۱۰۰.۰۰۱,۴۳۲۱۰.۰۷۱,۴۳۱
سالمين‌۱,۰۱۶۳,۱۰ M ۳,۰۳۲۳,۰۳۲ ۳,۱۹۱۲۳,۰۳۲۳,۰۳۲۳,۱۹۰-۰.۰۳۳,۰۳۲-,۱۵۹-۴.۹۸۳,۱۹۱
سيمان‌مازندران‌۸۰۰۲,۹۰ M ۳,۶۸۲۳,۶۸۲ ۳,۸۷۵۲۳,۶۸۲۳,۶۸۲۳,۸۷۵۰۰.۰۰۳,۶۸۲-,۱۹۳-۴.۹۸۳,۸۷۵
بانك سينا۲,۶۷ M۲,۸۰ B ۱,۰۴۱۱,۰۳۷ ۱,۰۳۹۱۳۸۱,۰۴۱۱,۰۳۷۱,۰۳۹۰۰.۰۰۱,۰۳۹۰۰.۰۰۱,۰۳۹
بانك‌پارسيان‌۵,۱۲ M۷,۵۶ B ۱,۴۷۶۱,۴۷۶ ۱,۴۷۶۱۱,۴۷۶۱,۴۷۶۱,۴۷۶۰۰.۰۰۱,۴۷۶۰۰.۰۰۱,۴۷۶
سرمايه گذاري دارويي تامين۴,۱۴ M۲,۱۶ B ۵,۲۲۹۵,۲۲۹ ۵,۲۲۹۱۵,۲۲۹۵,۲۲۹۵,۲۲۹۰۰.۰۰۵,۲۲۹۰۰.۰۰۵,۲۲۹
گروه‌ صنعتي‌ ملي‌ (هلدينگ‌۳۸۶۵,۰۰ M ۱۲,۹۹۶۱۲,۹۹۶ ۱۳,۶۷۹۱۱۲,۹۹۶۱۲,۹۹۶۱۳,۶۷۶-۰.۰۲۱۲,۹۹۶-,۶۸۳-۴.۹۹۱۳,۶۷۹
خدمات‌انفورماتيك‌۱۳,۶۶۹۳,۰۵ B ۲۲,۴۰۰۲۲,۱۲۰ ۲۲,۳۸۱۲۱۲۲,۴۰۰۲۲,۱۲۰۲۲,۳۸۰۰.۰۰۲۲,۳۹۰۹۰.۰۴۲۲,۳۸۱
سرمايه‌گذاري‌صندوق‌بازنشستگي‌۱,۰۰ M۱,۴۸ B ۱,۴۷۸۱,۴۷۸ ۱,۴۷۸۱۱,۴۷۸۱,۴۷۸۱,۴۷۸۰۰.۰۰۱,۴۷۸۰۰.۰۰۱,۴۷۸
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۱,۱۴ M۲,۹۹ B ۲,۶۰۲۲,۶۰۲ ۲,۶۰۲۲۲,۶۰۲۲,۶۰۲۲,۶۰۲۰۰.۰۰۲,۶۰۲۰۰.۰۰۲,۶۰۲
سازه‌ پويش‌۵۰۱,۳۰ M ۲۶,۲۲۷۲۶,۲۲۷ ۲۷,۶۰۷۱۲۶,۲۲۷۲۶,۲۲۷۲۷,۶۰۵-۰.۰۱۲۶,۲۲۷-۱,۳۸۰-۵.۰۰۲۷,۶۰۷
سيمان‌غرب‌۸,۳۱ M۲,۷۲ B ۳,۲۷۸۳,۲۷۸ ۳,۲۷۸۱۳,۲۷۸۳,۲۷۸۳,۲۷۸۰۰.۰۰۳,۲۷۸۰۰.۰۰۳,۲۷۸
ح . سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۴,۲۶ M۳,۸۳ B ۹۹ ۹۴۴۱۹۹۹۰۰.۰۰۹۰۰.۰۰۹
سيمان‌ بجنورد۲,۰۰۰۹,۳۰ M ۴,۶۷۱۴,۶۷۱ ۴,۹۱۶۱۴,۶۷۱۴,۶۷۱۴,۹۱۳-۰.۰۶۴,۶۷۱-,۲۴۵-۴.۹۸۴,۹۱۶
دارويي‌ رازك‌۵۳۶۸,۴۰ M ۱۶,۳۹۰۱۵,۶۵۰ ۱۶,۴۱۶۳۱۶,۳۹۰۱۵,۶۵۰۱۶,۴۱۴-۰.۰۱۱۵,۶۵۱-,۷۶۵-۴.۶۶۱۶,۴۱۶
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌۱,۴۵ M۱,۴۹ B ۱,۰۲۵۱,۰۲۵ ۱,۰۲۵۱۱,۰۲۵۱,۰۲۵۱,۰۲۵۰۰.۰۰۱,۰۲۵۰۰.۰۰۱,۰۲۵
ح . شركت ارتباطات سيار ايران۴,۶۴ M۷,۲۰ B ۱۵,۵۰۰۱۵,۵۰۰ ۱۵,۵۰۱۱۵۹۱۵,۵۰۰۱۵,۵۰۰۱۵,۵۰۰-۰.۰۱۱۵,۵۰۰-۰.۰۱۱۵,۵۰۱
نفت‌ پارس‌۴,۱۵ M۲,۰۵ B ۴,۹۲۹۴,۹۲۹ ۴,۹۲۹۱۴,۹۲۹۴,۹۲۹۴,۹۲۹۰۰.۰۰۴,۹۲۹۰۰.۰۰۴,۹۲۹
سيمان‌ سفيد ني‌ريز۴۰۰۵,۴۰ M ۱۳,۶۲۳۱۳,۶۲۳ ۱۴,۳۳۹۱۱۳,۶۲۳۱۳,۶۲۳۱۴,۳۳۱-۰.۰۶۱۳,۶۲۳-,۷۱۶-۴.۹۹۱۴,۳۳۹
بيسكويت‌ گرجي‌۹,۵۶۱۳,۷۶ M ۴,۰۰۰۳,۷۸۰ ۳,۸۴۸۱۱۴,۰۰۰۳,۷۸۰۳,۸۵۵۷۰.۱۸۴,۰۰۰۱۵۲۳.۹۵۳,۸۴۸
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌۶,۱۷۵۳,۵۰ M ۵,۷۰۰۵,۶۰۰ ۵,۷۰۷۴۵,۷۰۰۵,۶۰۰۵,۷۰۶-۰.۰۲۵,۶۹۰-۱۷-۰.۳۰۵,۷۰۷
سپنتا۱۴۵۱,۹۰ M ۱۳,۴۰۰۱۳,۴۰۰ ۱۳,۹۷۸۱۱۳,۴۰۰۱۳,۴۰۰۱۳,۹۷۶-۰.۰۱۱۳,۴۰۰-,۵۷۸-۴.۱۴۱۳,۹۷۸
كارت اعتباري ايران كيش۱,۱۵ M۳,۵۱ B ۳,۰۵۶۳,۰۵۶ ۳,۰۵۶۱۳,۰۵۶۳,۰۵۶۳,۰۵۶۰۰.۰۰۳,۰۵۶۰۰.۰۰۳,۰۵۶
ايران‌ ترانسفو۲۰۷,۳۵۶۱,۱۰ B ۵,۳۹۶۵,۳۵۰ ۵,۳۸۸۱۰۱۵,۳۹۶۵,۳۵۰۵,۳۸۷-۰.۰۲۵,۳۷۰-۱۸-۰.۳۳۵,۳۸۸
فولاد اميركبيركاشان۴,۳۴۰۲,۵۲ M ۵,۸۳۰۵,۸۰۰ ۶,۰۹۷۸۵,۸۳۰۵,۸۰۰۶,۰۹۳-۰.۰۷۵,۸۰۰-,۲۹۷-۴.۸۷۶,۰۹۷
سازه‌ پويش‌۴,۵۰ M۱,۱۳ B ۲۵,۲۶۹۲۵,۲۶۹ ۲۵,۲۶۹۱۲۵,۲۶۹۲۵,۲۶۹۲۵,۲۶۹۰۰.۰۰۲۵,۲۶۹۰۰.۰۰۲۵,۲۶۹
پتروشيمي‌فارابي‌۳۰۰۱,۳۰ M ۴,۴۵۸۴,۴۵۸ ۴,۶۹۲۱۴,۴۵۸۴,۴۵۸۴,۶۹۱-۰.۰۲۴,۴۵۸-,۲۳۴-۴.۹۹۴,۶۹۲
سيمان‌سپاهان‌۱,۳۱ M۱,۴۹ B ۱,۱۴۰۱,۱۴۰ ۱,۱۴۰۱۱,۱۴۰۱,۱۴۰۱,۱۴۰۰۰.۰۰۱,۱۴۰۰۰.۰۰۱,۱۴۰
سيمان فارس و خوزستان۱,۰۰ M۱,۱۷ B ۱,۱۷۴۱,۱۷۴ ۱,۱۷۴۱۱,۱۷۴۱,۱۷۴۱,۱۷۴۰۰.۰۰۱,۱۷۴۰۰.۰۰۱,۱۷۴
كارگزاران بورس اوراق بهادار۵۰,۰۰۰۲,۲۷ B ۴,۵۴۴۴,۵۴۴ ۴,۵۵۶۱۴,۵۴۴۴,۵۴۴۴,۵۵۵-۰.۰۲۴,۵۴۴-۱۲-۰.۲۶۴,۵۵۶
سيمان‌اروميه‌۱,۹۶ M۶,۱۰ B ۳,۱۰۲۳,۱۰۲ ۳,۱۰۲۱۳,۱۰۲۳,۱۰۲۳,۱۰۲۰۰.۰۰۳,۱۰۲۰۰.۰۰۳,۱۰۲
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران۲۵,۵۰۰۹,۳۴ M ۳,۷۴۰۳,۶۲۱ ۳,۸۰۴۱۶۳,۷۴۰۳,۶۲۱۳,۸۰۳-۰.۰۳۳,۷۴۰-۶۴-۱.۶۸۳,۸۰۴
پتروشيمي‌شيراز۲۸۷,۱۳۴۷,۷۶ B ۲,۷۱۹۲,۶۳۶ ۲,۷۰۹۶۳۲,۷۱۹۲,۶۳۶۲,۷۰۸-۰.۰۴۲,۷۱۷۸۰.۳۰۲,۷۰۹
ح . مهركام‌پارس‌۳,۱۰ M۴,۲۹ B ۱,۴۸۰۱,۳۸۲ ۱,۳۷۷۱,۲۶۱۱,۴۸۰۱,۳۸۲۱,۳۸۲۵۰.۳۶۱,۳۸۲۵۰.۳۶۱,۳۷۷
گروه دارويي سبحان۸۴,۲۹۱۲,۹۵ B ۳,۶۰۰۳,۴۸۰ ۳,۵۱۵۱۵۳,۶۰۰۳,۴۸۰۳,۵۱۴-۰.۰۳۳,۵۶۹۵۴۱.۵۴۳,۵۱۵
گروه‌ صنعتي‌ بارز۱۵۴,۱۳۴۴,۵۹ B ۳,۰۱۰۲,۹۶۸ ۲,۹۸۹۲۸۳,۰۱۰۲,۹۶۸۲,۹۸۸-۰.۰۳۲,۹۷۷-۱۲-۰.۴۰۲,۹۸۹
داروپخش‌ (هلدينگ‌۲,۲۹۱۲,۲۵ M ۹,۸۰۰۹,۷۹۹ ۱۰,۳۱۴۸۹,۸۰۰۹,۷۹۹۱۰,۳۱۰-۰.۰۴۹,۸۰۰-,۵۱۴-۴.۹۸۱۰,۳۱۴
ح . سيمان فارس و خوزستان۹,۶۹ M۴,۱۰ B ۴۲۱۴۲۰ ۴۲۰۱۷۵۴۲۱۴۲۰۴۲۰۰۰.۰۰۴۲۱۱۰.۲۴۴۲۰
ح.سرمايه گذاري اعتبار ايران۲,۸۶ M۴,۳۰ B ۱۵۰۱۵۰ ۱۵۰۱,۱۶۳۱۵۰۱۵۰۱۵۰۰۰.۰۰۱۵۰۰۰.۰۰۱۵۰
بانك انصار۱,۶۰ M۳,۴۰ B ۲,۱۰۹۲,۰۲۱ ۲,۱۰۷۱۹۰۲,۱۰۹۲,۰۲۱۲,۱۰۶-۰.۰۵۲,۱۰۷۰۰.۰۰۲,۱۰۷
معدني‌ املاح‌ ايران‌۵,۳۴۰۶,۷۹ M ۱۲,۸۰۰۱۲,۷۰۰ ۱۲,۹۱۷۵۱۲,۸۰۰۱۲,۷۰۰۱۲,۹۰۴-۱۳-۰.۱۰۱۲,۷۰۰-,۲۱۷-۱.۶۸۱۲,۹۱۷
پتروشيمي پرديس۱,۴۸ M۱,۱۱ B ۷,۵۷۵۷,۴۰۲ ۷,۴۸۸۲۲۶۷,۵۷۵۷,۴۰۲۷,۴۸۴-۰.۰۵۷,۴۹۸۱۰۰.۱۳۷,۴۸۸
داروسازي‌ ابوريحان‌۴,۷۶ M۶,۲۱ B ۱۳,۰۴۹۱۳,۰۴۹ ۱۳,۰۴۹۱۱۳,۰۴۹۱۳,۰۴۹۱۳,۰۴۹۰۰.۰۰۱۳,۰۴۹۰۰.۰۰۱۳,۰۴۹
فولاد خراسان۲۴,۲۶۱۸,۶۶ M ۳,۶۰۰۳,۵۶۴ ۳,۷۳۶۱۲۳,۶۰۰۳,۵۶۴۳,۷۳۴-۰.۰۵۳,۵۷۱-,۱۶۵-۴.۴۲۳,۷۳۶
نفت سپاهان۶,۴۹ M۸,۸۲ B ۱۳,۶۰۰۱۳,۶۰۰ ۱۴,۰۲۶۱۱۳,۶۰۰۱۳,۶۰۰۱۳,۶۰۰-,۴۲۶-۳.۰۴۱۳,۶۰۰-,۴۲۶-۳.۰۴۱۴,۰۲۶
سيمان آرتا اردبيل۱,۱۶۰۷,۴۰ M ۶,۳۸۹۶,۳۸۹ ۶,۷۲۵۲۶,۳۸۹۶,۳۸۹۶,۷۲۱-۰.۰۶۶,۳۸۹-,۳۳۶-۵.۰۰۶,۷۲۵
گلوكوزان‌۲,۹۰ M۸,۸۸ B ۳۰,۶۳۲۳۰,۶۳۲ ۳۰,۶۳۲۱۳۰,۶۳۲۳۰,۶۳۲۳۰,۶۳۲۰۰.۰۰۳۰,۶۳۲۰۰.۰۰۳۰,۶۳۲
سرمايه‌گذاري‌ ملي‌ايران‌۴۲۲,۷۶۹۶,۷۳ B ۱,۶۲۰۱,۵۶۶ ۱,۵۹۶۵۱۱,۶۲۰۱,۵۶۶۱,۵۹۵-۰.۰۶۱,۶۱۹۲۳۱.۴۴۱,۵۹۶
بيمه پارسيان۳۷,۲۴۰۵,۴۸ M ۱,۴۷۵۱,۴۷۰ ۱,۴۹۱۱۳۱,۴۷۵۱,۴۷۰۱,۴۹۰-۰.۰۷۱,۴۷۲-۱۹-۱.۲۷۱,۴۹۱
كيميدارو۴,۰۰ M۳,۳۲ B ۸,۳۰۶۸,۳۰۶ ۸,۳۰۶۱۸,۳۰۶۸,۳۰۶۸,۳۰۶۰۰.۰۰۸,۳۰۶۰۰.۰۰۸,۳۰۶
تهران‌ شيمي‌۵۰۲۱,۷۴ M ۳۴,۷۱۰۳۴,۷۱۰ ۳۴,۹۲۴۲۳۴,۷۱۰۳۴,۷۱۰۳۴,۹۲۲-۰.۰۱۳۴,۷۱۰-,۲۱۴-۰.۶۱۳۴,۹۲۴
پالايش نفت تهران۶,۷۸ M۳,۰۰ B ۴,۴۹۵۴,۴۰۰ ۴,۴۲۹۷۴۰۴,۴۹۵۴,۴۰۰۴,۴۲۶-۰.۰۷۴,۴۰۰-۲۹-۰.۶۵۴,۴۲۹
توليدمواداوليه‌داروپخش‌۲,۰۳۶۱,۱۰ M ۵,۳۸۷۵,۳۸۵ ۵,۶۵۲۳۵,۳۸۷۵,۳۸۵۵,۶۴۸-۰.۰۷۵,۳۸۵-,۲۶۷-۴.۷۲۵,۶۵۲
سيمان‌ داراب‌۱,۱۵ M۱,۳۴ B ۱,۱۶۲۱,۱۶۲ ۱,۱۶۲۱۱,۱۶۲۱,۱۶۲۱,۱۶۲۰۰.۰۰۱,۱۶۲۰۰.۰۰۱,۱۶۲
صنايع پتروشيمي خليج فارس۱,۳۳ M۷,۴۰ B ۵,۶۶۰۵,۵۳۰ ۵,۶۰۱۸۵۵,۶۶۰۵,۵۳۰۵,۵۹۷-۰.۰۷۵,۵۹۰-۱۱-۰.۲۰۵,۶۰۱
ح . صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌۷,۹۳ M۱,۳۵ B ۱,۷۵۰۱,۷۰۰ ۱,۷۰۹۳۷۰۱,۷۵۰۱,۷۰۰۱,۷۰۳-۰.۳۵۱,۷۰۰-۰.۵۳۱,۷۰۹
ح . كارخانجات‌ قند قزوين‌۲,۰۰ M۲,۹۲ B ۱,۵۳۳۱,۴۴۵ ۱,۴۵۹۹۴۳۱,۵۳۳۱,۴۴۵۱,۴۵۳-۰.۴۱۱,۵۳۳۷۴۵.۰۷۱,۴۵۹
سيمان‌ بهبهان‌۱,۰۸۱۱,۴۵ M ۱۳,۸۰۰۱۳,۴۰۰ ۱۳,۸۲۴۵۱۳,۸۰۰۱۳,۴۰۰۱۳,۸۱۳-۱۱-۰.۰۸۱۳,۵۰۰-,۳۲۴-۲.۳۴۱۳,۸۲۴
پارس‌ خودرو۹,۰۵ M۷,۵۱ B ۸۳۰۸۳۰ ۸۳۰۱۸۳۰۸۳۰۸۳۰۰۰.۰۰۸۳۰۰۰.۰۰۸۳۰
فنرسازي‌زر۲,۴۰ M۲,۰۹ B ۸۷۲۸۷۲ ۸۷۲۱۸۷۲۸۷۲۸۷۲۰۰.۰۰۸۷۲۰۰.۰۰۸۷۲
سايپاشيشه‌۴۰,۸۳۷۴,۷۲ M ۱,۱۸۰۱,۱۵۱ ۱,۱۶۷۱۳۱,۱۸۰۱,۱۵۱۱,۱۶۶-۰.۰۹۱,۱۵۱-۱۶-۱.۳۷۱,۱۶۷
كارخانجات‌توليدي‌شيشه‌رازي‌۱,۱۹ M۲,۷۰ B ۲,۳۳۶۲,۲۶۲ ۲,۲۸۷۱۷۳۲,۳۳۶۲,۲۶۲۲,۲۸۵-۰.۰۹۲,۲۷۰-۱۷-۰.۷۴۲,۲۸۷
سرمايه‌ گذاري‌ صنعت‌ ومعدن‌۱,۰۲ M۱,۲۰ B ۱,۱۳۰۱,۱۱۱ ۱,۱۲۸۶۸۱,۱۳۰۱,۱۱۱۱,۱۲۷-۰.۰۹۱,۱۳۰۲۰.۱۸۱,۱۲۸
بانك پاسارگاد۳,۰۵ M۳,۰۰ B ۹۹۹۹۸۲ ۱,۰۰۰۲۰۸۹۹۹۹۸۲۹۹۹-۰.۱۰۹۹۹-۰.۱۰۱,۰۰۰
داروسازي‌زهراوي‌۱,۶۹۰۳,۰۵ M ۱۸,۰۲۱۱۸,۰۲۱ ۱۸,۹۶۹۳۱۸,۰۲۱۱۸,۰۲۱۱۸,۹۵۲-۱۷-۰.۰۹۱۸,۰۲۱-,۹۴۸-۵.۰۰۱۸,۹۶۹
ح.بيمه پارسيان۳,۴۵ M۲,۸۰ B ۸۳۰۸۲۰ ۸۳۰۷۰۸۳۰۸۲۰۸۲۴-۰.۷۲۸۳۰۰۰.۰۰۸۳۰
افست‌۳,۰۱۰۳,۵۷ M ۱۱,۹۲۱۱۱,۸۷۰ ۱۲,۱۶۴۳۱۱,۹۲۱۱۱,۸۷۰۱۲,۱۵۳-۱۱-۰.۰۹۱۱,۹۲۱-,۲۴۳-۲.۰۰۱۲,۱۶۴
سيمان‌ صوفيان‌۲۵,۴۹۹۵,۱۸ M ۲,۰۳۰۲,۰۲۷ ۲,۰۵۲۶۲,۰۳۰۲,۰۲۷۲,۰۵۰-۰.۱۰۲,۰۲۷-۲۵-۱.۲۲۲,۰۵۲
ح . ايران‌ خودرو۱,۹۶ B۴,۳۱ B ۲,۲۳۱۲,۱۵۰ ۲,۲۱۶۳,۴۰۱۲,۲۳۱۲,۱۵۰۲,۱۹۳-۲۳-۱.۰۴۲,۲۰۴-۱۲-۰.۵۴۲,۲۱۶
بيمه ملت۶۷,۵۷۲۱,۲۵ B ۱,۸۸۷۱,۸۳۵ ۱,۸۹۶۱۳۱,۸۸۷۱,۸۳۵۱,۸۹۴-۰.۱۱۱,۸۸۷-۰.۴۷۱,۸۹۶
ح . قندنقش‌جهان‌۱۲۱,۹۷۱۶,۴۶ B ۵,۳۰۰۵,۳۰۰ ۵,۳۰۰۱۲۵,۳۰۰۵,۳۰۰۵,۳۰۰۰۰.۰۰۵,۳۰۰۰۰.۰۰۵,۳۰۰
لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌۲,۶۸ M۵,۳۹ B ۲۰,۰۶۳۲۰,۰۶۳ ۲۰,۰۶۳۱۲۰,۰۶۳۲۰,۰۶۳۲۰,۰۶۳۰۰.۰۰۲۰,۰۶۳۰۰.۰۰۲۰,۰۶۳
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران۲,۲۹ M۳,۷۰ B ۱,۶۳۰۱,۵۹۱ ۱,۶۰۹۲۱۹۱,۶۳۰۱,۵۹۱۱,۶۰۶-۰.۱۹۱,۶۰۱-۰.۵۰۱,۶۰۹
كاشي‌ وسراميك‌ حافظ‌۳,۱۸۷۱,۰۰ M ۳,۲۶۵۳,۱۱۶ ۳,۲۷۹۸۳,۲۶۵۳,۱۱۶۳,۲۷۶-۰.۰۹۳,۱۱۶-,۱۶۳-۴.۹۷۳,۲۷۹
بيمه دانا۲۱,۱۹۹۵,۸۹ M ۲,۸۰۰۲,۷۰۸ ۲,۸۳۶۹۲,۸۰۰۲,۷۰۸۲,۸۳۳-۰.۱۱۲,۸۰۰-۳۶-۱.۲۷۲,۸۳۶
داروسازي‌ سينا۸,۷۸۵۱,۴۷ B ۱۷,۰۰۰۱۶,۵۰۰ ۱۷,۰۷۸۸۱۷,۰۰۰۱۶,۵۰۰۱۷,۰۵۹-۱۹-۰.۱۱۱۷,۰۰۰-۷۸-۰.۴۶۱۷,۰۷۸
صنايع‌خاك‌چيني‌ايران‌۲,۷۰ M۲,۴۸ B ۹,۲۰۰۹,۲۰۰ ۹,۱۵۴۱۹,۲۰۰۹,۲۰۰۹,۲۰۰۴۶۰.۵۰۹,۲۰۰۴۶۰.۵۰۹,۱۵۴
داروسازي‌ امين‌۸۳,۱۰۹۱,۲۲ B ۱,۴۹۰۱,۴۵۰ ۱,۴۷۷۱۲۱,۴۹۰۱,۴۵۰۱,۴۷۵-۰.۱۴۱,۴۹۰۱۳۰.۸۸۱,۴۷۷
موتوژن‌۵۴,۳۴۵۱,۹۵ B ۳,۶۴۵۳,۵۲۴ ۳,۶۳۰۲۴۳,۶۴۵۳,۵۲۴۳,۶۲۵-۰.۱۴۳,۶۴۵۱۵۰.۴۱۳,۶۳۰
گروه‌صنعتي‌سپاهان‌۲۱,۱۶۶۴,۰۶ M ۱,۹۹۸۱,۸۸۹ ۱,۹۶۲۱۱۱,۹۹۸۱,۸۸۹۱,۹۵۸-۰.۲۰۱,۹۳۰-۳۲-۱.۶۳۱,۹۶۲
نساجي‌ بروجرد۱۰۳۵,۳۱۰ ۳,۵۳۱۳,۵۳۱ ۳,۷۱۶۱۳,۵۳۱۳,۵۳۱۳,۷۱۶۰۰.۰۰۳,۵۳۱-,۱۸۵-۴.۹۸۳,۷۱۶
فولاد كاوه جنوب كيش۴,۹۶ M۱,۲۶ B ۲,۵۷۰۲,۵۰۲ ۲,۵۵۰۳۶۳۲,۵۷۰۲,۵۰۲۲,۵۴۶-۰.۱۶۲,۵۴۵-۰.۲۰۲,۵۵۰
كارت اعتباري ايران كيش۴۲۳,۶۷۹۱,۳۰ B ۳,۱۰۲۳,۰۵۰ ۳,۰۸۷۶۸۳,۱۰۲۳,۰۵۰۳,۰۸۲-۰.۱۶۳,۰۶۰-۲۷-۰.۸۷۳,۰۸۷
سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۱,۳۰ M۱,۷۶ B ۱,۳۵۰۱,۳۵۰ ۱,۳۵۰۱۱,۳۵۰۱,۳۵۰۱,۳۵۰۰۰.۰۰۱,۳۵۰۰۰.۰۰۱,۳۵۰
پالايش نفت اصفهان۸,۳۳ M۴,۰۹ B ۴,۹۴۸۴,۸۵۶ ۴,۹۱۳۶۵۱۴,۹۴۸۴,۸۵۶۴,۹۰۵-۰.۱۶۴,۹۰۰-۱۳-۰.۲۶۴,۹۱۳
بيمه آسيا۴۹,۵۴۱۸,۲۸ M ۱,۷۳۰۱,۶۵۰ ۱,۷۳۳۲۲۱,۷۳۰۱,۶۵۰۱,۷۳۰-۰.۱۷۱,۶۵۵-۷۸-۴.۵۰۱,۷۳۳
مخابرات ايران۱,۴۹ M۳,۳۰ B ۲,۲۴۹۲,۲۲۹ ۲,۲۴۷۱۷۷۲,۲۴۹۲,۲۲۹۲,۲۴۳-۰.۱۸۲,۲۳۵-۱۲-۰.۵۳۲,۲۴۷
گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌۱۲۱,۷۳۱۱,۲۸ B ۱,۰۷۴۱,۰۴۱ ۱,۰۶۸۳۲۱,۰۷۴۱,۰۴۱۱,۰۶۶-۰.۱۹۱,۰۶۰-۰.۷۵۱,۰۶۸
سرمايه‌ گذاري‌ البرز(هلدينگ‌۳۲۷,۹۲۱۸,۲۲ B ۲,۵۸۵۲,۴۹۰ ۲,۵۳۰۶۳۲,۵۸۵۲,۴۹۰۲,۵۲۵-۰.۲۰۲,۵۲۵-۰.۲۰۲,۵۳۰
كنتورسازي‌ايران‌۵,۰۰۰۲,۳۲ B ۴۶,۴۱۷۴۶,۴۱۷ ۴۶,۵۶۷۵۴۶,۴۱۷۴۶,۴۱۷۴۶,۴۱۷-,۱۵۰-۰.۳۲۴۶,۴۱۷-,۱۵۰-۰.۳۲۴۶,۵۶۷
نفت‌ پارس‌۸۵,۲۴۱۴,۲۶ B ۵,۰۱۲۴,۹۸۳ ۵,۰۶۰۳۴۵,۰۱۲۴,۹۸۳۵,۰۵۰-۱۰-۰.۲۰۴,۹۸۳-۷۷-۱.۵۲۵,۰۶۰
پارس‌ پامچال‌۴,۱۸۵۴,۱۳ M ۹,۸۷۹۹,۸۷۹ ۱۰,۳۹۸۲۹,۸۷۹۹,۸۷۹۱۰,۳۵۳-۴۵-۰.۴۳۹,۸۷۹-,۵۱۹-۴.۹۹۱۰,۳۹۸
داروسازي زاگرس فارمد پارس۱۰,۷۹۰۳,۷۲ M ۳,۴۵۰۳,۳۵۹ ۳,۵۳۳۳۳,۴۵۰۳,۳۵۹۳,۵۲۶-۰.۲۰۳,۴۵۰-۸۳-۲.۳۵۳,۵۳۳
به پرداخت ملت۱۶۴,۱۹۵۳,۰۰ B ۱۸,۷۶۰۱۸,۴۰۰ ۱۸,۶۵۷۲۴۶۱۸,۷۶۰۱۸,۴۰۰۱۸,۶۲۰-۳۷-۰.۲۰۱۸,۶۰۰-۵۷-۰.۳۱۱۸,۶۵۷
داروسازي‌ روزدارو۱۴,۶۱۵۲,۷۵ M ۱,۹۰۰۱,۸۸۰ ۱,۹۵۸۴۱,۹۰۰۱,۸۸۰۱,۹۵۴-۰.۲۰۱,۸۸۰-۷۸-۳.۹۸۱,۹۵۸
ح . معدني و صنعتي گل گهر۲,۴۶ M۳,۱۷ B ۱,۳۱۰۱,۲۵۱ ۱,۳۰۰۴۳۳۱,۳۱۰۱,۲۵۱۱,۲۸۵-۱۵-۱.۱۵۱,۳۱۰۱۰۰.۷۷۱,۳۰۰
تامين سرمايه اميد۴,۴۹ M۸,۴۸ B ۱,۸۹۳۱,۸۶۶ ۱,۸۹۰۴,۴۸۴۱,۸۹۳۱,۸۶۶۱,۸۸۶-۰.۲۱۱,۸۸۹-۰.۰۵۱,۸۹۰
جام‌دارو۲,۵۳۸۲,۱۵ M ۸,۴۸۸۸,۴۸۸ ۸,۹۳۴۲۸,۴۸۸۸,۴۸۸۸,۹۱۴-۲۰-۰.۲۲۸,۴۸۸-,۴۴۶-۴.۹۹۸,۹۳۴
گلوكوزان‌۱۱,۷۰۹۲,۰۴ B ۱۷,۶۶۹۱۷,۱۰۰ ۱۷,۶۸۲۳۰۱۷,۶۶۹۱۷,۱۰۰۱۷,۶۵۰-۳۲-۰.۱۸۱۷,۶۰۰-۸۲-۰.۴۶۱۷,۶۸۲
ايران‌دارو۵۶,۲۷۶۱,۲۲ B ۲,۲۰۰۲,۱۰۴ ۲,۱۹۲۲۲۲,۲۰۰۲,۱۰۴۲,۱۸۷-۰.۲۳۲,۱۰۴-۸۸-۴.۰۱۲,۱۹۲
كمباين‌ سازي‌ ايران‌۵,۹۸ M۵,۱۰ B ۸۸۰۸۴۳ ۸۵۸۴۷۹۸۸۰۸۴۳۸۵۶-۰.۲۳۸۸۰۲۲۲.۵۶۸۵۸
توريستي ورفاهي آبادگران ايران۲۴۳,۷۰۰۵,۸۰ B ۲,۴۱۱۲,۳۰۰ ۲,۳۸۶۶۶۲,۴۱۱۲,۳۰۰۲,۳۸۰-۰.۲۵۲,۳۶۱-۲۵-۱.۰۵۲,۳۸۶
بانك تجارت۸,۱۱ M۴,۸۰ B ۶۰۱۵۷۷ ۶۰۱۴۲۶۶۰۱۵۷۷۵۹۷-۰.۶۷۵۹۳-۱.۳۳۶۰۱
ح . توسعه‌معادن‌وفلزات‌۴,۵۴ M۲,۳۵ B ۵۲۰۵۱۵ ۵۳۰۸۲۵۵۲۰۵۱۵۵۱۷-۱۳-۲.۴۵۵۱۵-۱۵-۲.۸۳۵۳۰
بيمه ملت۲,۰۰ M۳,۸۰ B ۱,۹۰۰۱,۹۰۰ ۱,۹۱۳۱۱,۹۰۰۱,۹۰۰۱,۹۰۰-۱۳-۰.۶۸۱,۹۰۰-۱۳-۰.۶۸۱,۹۱۳
كيميدارو۱۹,۸۱۷۱,۲۳ B ۶,۲۹۹۶,۲۰۰ ۶,۳۰۳۱۷۶,۲۹۹۶,۲۰۰۶,۲۸۷-۱۶-۰.۲۵۶,۲۰۰-,۱۰۳-۱.۶۳۶,۳۰۳
كشت‌ و صنعت‌ چين‌ چين۳,۷۲۰۲,۴۸ M ۶,۶۷۰۶,۶۷۰ ۷,۰۲۱۶۶,۶۷۰۶,۶۷۰۷,۰۰۳-۱۸-۰.۲۶۶,۶۷۰-,۳۵۱-۵.۰۰۷,۰۲۱
خوراك‌ دام‌ پارس‌۱,۰۰۰۷,۳۰ M ۷,۳۰۱۷,۳۰۱ ۷,۶۸۵۲۷,۳۰۱۷,۳۰۱۷,۶۷۹-۰.۰۸۷,۳۰۱-,۳۸۴-۵.۰۰۷,۶۸۵
ح . شهد ايران‌۴,۴۹ M۶,۵۰ B ۱,۴۵۰۱,۴۵۰ ۱,۴۵۰۱۴۳۱,۴۵۰۱,۴۵۰۱,۴۵۰۰۰.۰۰۱,۴۵۰۰۰.۰۰۱,۴۵۰
سرمايه‌ گذاري‌ شاهد۴۸۹,۶۲۳۵,۶۹ B ۱,۱۸۴۱,۱۵۹ ۱,۱۷۰۷۴۱,۱۸۴۱,۱۵۹۱,۱۶۷-۰.۲۶۱,۱۷۷۷۰.۶۰۱,۱۷۰
ح . داروسازي‌ سينا۱,۷۸ M۳,۶۸ B ۲۰,۷۰۰۲۰,۷۰۰ ۲۱,۰۰۰۳۶۲۰,۷۰۰۲۰,۷۰۰۲۰,۷۰۰-,۳۰۰-۱.۴۳۲۰,۷۰۰-,۳۰۰-۱.۴۳۲۱,۰۰۰
فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌۲۳۰,۰۸۰۳,۶۰ B ۱۵,۷۹۹۱۵,۳۰۰ ۱۵,۶۴۰۱۵۵۱۵,۷۹۹۱۵,۳۰۰۱۵,۵۹۹-۴۱-۰.۲۶۱۵,۶۷۰۳۰۰.۱۹۱۵,۶۴۰
فولاد مباركه اصفهان۱,۰۰ M۲,۹۴ B ۲,۹۴۵۲,۹۴۵ ۲,۹۴۵۱۲,۹۴۵۲,۹۴۵۲,۹۴۵۰۰.۰۰۲,۹۴۵۰۰.۰۰۲,۹۴۵
توسعه‌ صنايع‌ بهشهر(هلدينگ۳,۰۸ M۴,۶۰ B ۱,۵۴۷۱,۴۴۲ ۱,۴۹۸۳۹۷۱,۵۴۷۱,۴۴۲۱,۴۹۴-۰.۲۷۱,۴۴۵-۵۳-۳.۵۴۱,۴۹۸
كاشي‌ الوند۴۱۶,۷۰۵۱,۱۰ B ۲,۶۴۰۲,۵۵۸ ۲,۵۹۱۵۴۲,۶۴۰۲,۵۵۸۲,۵۸۴-۰.۲۷۲,۶۱۹۲۸۱.۰۸۲,۵۹۱
قندنقش‌جهان‌۱۰,۷۴۴۵,۸۲ M ۵,۵۹۹۵,۲۸۰ ۵,۵۳۹۱۲۵,۵۹۹۵,۲۸۰۵,۵۲۴-۱۵-۰.۲۷۵,۵۹۹۶۰۱.۰۸۵,۵۳۹
صنايع‌ آذرآب‌۲,۹۳ M۸,۹۰ B ۳,۱۱۸۳,۰۰۰ ۳,۰۶۳۳۳۰۳,۱۱۸۳,۰۰۰۳,۰۴۲-۲۱-۰.۶۹۳,۰۰۰-۶۳-۲.۰۶۳,۰۶۳
صنعتي‌ آما۱۱,۲۸۶۵,۳۱ M ۴,۷۰۹۴,۷۰۹ ۴,۹۵۶۳۴,۷۰۹۴,۷۰۹۴,۹۴۲-۱۴-۰.۲۸۴,۷۰۹-,۲۴۷-۴.۹۸۴,۹۵۶
نوش‌ مازندران‌۲۰۰,۰۰۰۷,۰۱ B ۳,۵۰۹۳,۵۰۹ ۳,۵۰۹۴۳,۵۰۹۳,۵۰۹۳,۵۰۹۰۰.۰۰۳,۵۰۹۰۰.۰۰۳,۵۰۹
ليزينگ ايرانيان۳۶۲,۴۲۲۵,۰۱ B ۱,۴۰۰۱,۳۸۲ ۱,۳۸۸۴۸۱,۴۰۰۱,۳۸۲۱,۳۸۴-۰.۲۹۱,۳۹۹۱۱۰.۷۹۱,۳۸۸
تجارت الكترونيك پارسيان۸,۶۹ M۳,۱۸ B ۳,۶۵۷۳,۶۵۷ ۳,۷۰۰۱۳,۶۵۷۳,۶۵۷۳,۶۵۷-۴۳-۱.۱۶۳,۶۵۷-۴۳-۱.۱۶۳,۷۰۰
سرمايه گذاري دارويي تامين۲۹۳,۱۶۰۱,۵۰ B ۵,۱۹۸۵,۰۷۹ ۵,۱۹۲۳۳۵,۱۹۸۵,۰۷۹۵,۱۷۷-۱۵-۰.۲۹۵,۱۸۰-۱۲-۰.۲۳۵,۱۹۲
نوسازي‌وساختمان‌تهران‌۱,۵۱ M۲,۲۸ B ۱,۵۰۰۱,۵۰۰ ۱,۵۰۴۲۱,۵۰۰۱,۵۰۰۱,۵۰۰-۰.۲۷۱,۵۰۰-۰.۲۷۱,۵۰۴
داروسازي‌ ابوريحان‌۱۲,۵۱۰۸,۳۸ M ۶,۷۰۰۶,۷۰۰ ۶,۸۸۴۳۶,۷۰۰۶,۷۰۰۶,۸۶۴-۲۰-۰.۲۹۶,۷۰۰-,۱۸۴-۲.۶۷۶,۸۸۴
ح . ‌گروه‌صنايع‌بهشهرايران‌۱,۲۴ M۱,۵۲ B ۱۳۰۱۱۴ ۱۲۴۱۳۶۱۳۰۱۱۴۱۲۳-۰.۸۱۱۲۰-۳.۲۳۱۲۴
ح . سيمان‌ شرق‌۱,۸۰ B۱,۶۰ B ۹۹ ۹۲,۲۳۴۹۹۹۰۰.۰۰۹۰۰.۰۰۹
پارس‌ مينو۴۰,۷۰۳۱,۰۳ B ۲,۶۰۰۲,۵۳۰ ۲,۶۴۴۱۱۲,۶۰۰۲,۵۳۰۲,۶۳۶-۰.۳۰۲,۶۰۰-۴۴-۱.۶۶۲,۶۴۴
سيمان‌هرمزگان‌۲,۲۲ M۱,۰۲ B ۴,۶۰۴۴,۶۰۴ ۴,۶۰۴۱۴,۶۰۴۴,۶۰۴۴,۶۰۴۰۰.۰۰۴,۶۰۴۰۰.۰۰۴,۶۰۴
ايران‌ تاير۲۰۹,۹۱۷۶,۱۵ B ۲,۹۹۴۲,۹۱۱ ۲,۹۴۰۸۲۲,۹۹۴۲,۹۱۱۲,۹۳۱-۰.۳۱۲,۹۳۰-۱۰-۰.۳۴۲,۹۴۰
ح . مخابرات ايران۲,۱۴ B۲,۳۶ B ۱,۱۰۱۱,۱۰۰ ۱,۱۰۰۴,۰۱۵۱,۱۰۱۱,۱۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰۰۰.۰۰۱,۱۰۰
سرمايه‌ گذاري‌ آتيه‌ دماوند۵۰۵,۵۸۸۱,۱۰ B ۲,۲۹۸۲,۲۳۰ ۲,۲۸۲۸۶۲,۲۹۸۲,۲۳۰۲,۲۷۵-۰.۳۱۲,۲۶۰-۲۲-۰.۹۶۲,۲۸۲
ح . شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌۳,۱۷۴۸,۴۰ M ۲,۶۵۰۲,۶۵۰ ۲,۶۵۳۱۲,۶۵۰۲,۶۵۰۲,۶۵۰-۰.۱۱۲,۶۵۰-۰.۱۱۲,۶۵۳
فولاد آلياژي ايران۵۲۹,۷۸۸۸,۱۰ B ۱,۵۵۰۱,۵۲۲ ۱,۵۴۹۸۳۱,۵۵۰۱,۵۲۲۱,۵۴۴-۰.۳۲۱,۵۲۳-۲۶-۱.۶۸۱,۵۴۹
پتروشيمي مبين۱,۵۰ M۶,۹۰ B ۴,۶۰۰۴,۶۰۰ ۴,۶۳۷۱۴,۶۰۰۴,۶۰۰۴,۶۰۰-۳۷-۰.۸۰۴,۶۰۰-۳۷-۰.۸۰۴,۶۳۷
ايران‌ مرينوس‌۶,۵۱۵۳,۲۳ M ۴,۹۵۲۴,۹۵۲ ۵,۲۰۹۴۴,۹۵۲۴,۹۵۲۵,۱۹۲-۱۷-۰.۳۳۴,۹۵۲-,۲۵۷-۴.۹۳۵,۲۰۹
ح . سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌۱,۵۱ M۳,۵۰ B ۲۳۵۲۳۱ ۲۳۷۳۸۳۲۳۵۲۳۱۲۳۲-۲.۱۱۲۳۱-۲.۵۳۲۳۷
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۳,۸۷ M۵,۲۷ B ۱,۳۶۱۱,۳۶۱ ۱,۳۶۱۱۱,۳۶۱۱,۳۶۱۱,۳۶۱۰۰.۰۰۱,۳۶۱۰۰.۰۰۱,۳۶۱
ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌۱,۹۴ M۵,۲۴ B ۲,۷۱۸۲,۶۶۰ ۲,۷۰۳۱,۲۸۷۲,۷۱۸۲,۶۶۰۲,۶۹۴-۰.۳۳۲,۷۰۰-۰.۱۱۲,۷۰۳
ح . ايران‌ خودرو۱,۲۳ M۱,۰۵ B ۸۵۵۸۵۵ ۸۵۵۱۸۵۵۸۵۵۸۵۵۰۰.۰۰۸۵۵۰۰.۰۰۸۵۵
شهد ايران‌۵۰,۰۰۰۱,۰۲ B ۲,۰۷۰۲,۰۳۰ ۲,۰۸۸۵۲,۰۷۰۲,۰۳۰۲,۰۸۱-۰.۳۴۲,۰۷۰-۱۸-۰.۸۶۲,۰۸۸
فنرسازي‌زر۱,۱۹ M۱,۰۰ B ۸۷۷۸۵۹ ۸۶۷۱۴۸۸۷۷۸۵۹۸۶۴-۰.۳۵۸۷۱۴۰.۴۶۸۶۷
سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۱,۰۶ M۱,۴۶ B ۱,۴۰۰۱,۳۶۵ ۱,۳۷۷۶۶۴۱,۴۰۰۱,۳۶۵۱,۳۷۲-۰.۳۶۱,۳۹۰۱۳۰.۹۴۱,۳۷۷
كشتيراني جمهوري اسلامي ايران۱,۲۴ B۴,۹۵ B ۳,۹۸۰۳,۹۸۰ ۳,۹۸۶۱۳,۹۸۰۳,۹۸۰۳,۹۸۰-۰.۱۵۳,۹۸۰-۰.۱۵۳,۹۸۶
لبنيات‌ پاك‌۲,۱۴ M۲,۹۰ B ۱,۳۶۵۱,۳۱۰ ۱,۳۴۵۲۵۰۱,۳۶۵۱,۳۱۰۱,۳۴۰-۰.۳۷۱,۳۱۸-۲۷-۲.۰۱۱,۳۴۵
پتروشيمي‌ خارك‌۲۰۰,۵۶۸۴,۷۰ B ۲۳,۷۹۰۲۳,۵۱۰ ۲۳,۸۱۷۱۲۸۲۳,۷۹۰۲۳,۵۱۰۲۳,۷۲۶-۹۱-۰.۳۸۲۳,۷۰۰-,۱۱۷-۰.۴۹۲۳,۸۱۷
ح . نيروترانس‌۴۰۰۱,۷۰ M ۴,۳۰۱۴,۳۰۱ ۴,۷۰۱۱۴,۳۰۱۴,۳۰۱۴,۳۰۱-,۴۰۰-۸.۵۱۴,۳۰۱-,۴۰۰-۸.۵۱۴,۷۰۱
لنت‌ ترمزايران‌۱۸,۴۹۶۴,۶۴ M ۲,۵۵۹۲,۴۸۶ ۲,۶۰۹۱۲۲,۵۵۹۲,۴۸۶۲,۵۹۹-۱۰-۰.۳۸۲,۵۰۵-,۱۰۴-۳.۹۹۲,۶۰۹
بانك سينا۵,۰۰ M۵,۰۰ B ۱,۰۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۱۶۱۱,۰۰۰۱,۰۰۰۱,۰۰۰-۱۶-۱.۵۷۱,۰۰۰-۱۶-۱.۵۷۱,۰۱۶
شركت ارتباطات سيار ايران۲,۰۰ M۳,۴۵ B ۱۷,۲۵۰۱۷,۲۵۰ ۱۷,۳۹۹۱۱۷,۲۵۰۱۷,۲۵۰۱۷,۲۵۰-,۱۴۹-۰.۸۶۱۷,۲۵۰-,۱۴۹-۰.۸۶۱۷,۳۹۹
البرزدارو۷۵۵,۶۳۳۵,۸۰ B ۷,۸۴۰۷,۶۰۸ ۷,۶۷۰۹۱۷,۸۴۰۷,۶۰۸۷,۶۳۸-۳۲-۰.۴۲۷,۶۵۳-۱۷-۰.۲۲۷,۶۷۰
سيمان‌شاهرود۷۱,۰۷۳۸,۹۵ M ۱,۲۷۱۱,۲۵۱ ۱,۲۹۱۲۵۱,۲۷۱۱,۲۵۱۱,۲۸۵-۰.۴۶۱,۲۶۸-۲۳-۱.۷۸۱,۲۹۱
سيمان‌مازندران‌۲,۵۰ M۳,۱۷ B ۱۲,۶۷۰۱۲,۶۷۰ ۱۲,۷۴۳۱۱۲,۶۷۰۱۲,۶۷۰۱۲,۶۷۰-۷۳-۰.۵۷۱۲,۶۷۰-۷۳-۰.۵۷۱۲,۷۴۳
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان۴۰۷,۴۰۰۴,۱۱ B ۱,۰۱۲۱,۰۰۶ ۱,۰۳۴۴۳۱,۰۱۲۱,۰۰۶۱,۰۲۹-۰.۴۸۱,۰۱۰-۲۴-۲.۳۲۱,۰۳۴
افست‌۵,۲۰ M۵,۸۵ B ۱۱,۲۵۰۱۱,۲۵۰ ۱۱,۳۳۴۱۱۱,۲۵۰۱۱,۲۵۰۱۱,۲۵۰-۸۴-۰.۷۴۱۱,۲۵۰-۸۴-۰.۷۴۱۱,۳۳۴
سرمايه‌گذاري‌توكافولاد(هلدينگ۱,۱۶ M۱,۱۰ B ۱,۰۰۸۹۸۰ ۹۸۸۱۱۲۱,۰۰۸۹۸۰۹۸۳-۰.۵۱۹۸۴-۰.۴۰۹۸۸
ح . نيروكلر۱,۹۵ M۲,۶۰ B ۱,۳۵۰۱,۳۳۰ ۱,۳۳۹۷۳۱,۳۵۰۱,۳۳۰۱,۳۳۳-۰.۴۵۱,۳۳۰-۰.۶۷۱,۳۳۹
صنعتي‌ آما۱,۲۳ M۵,۰۸ B ۴,۱۰۰۴,۱۰۰ ۴,۱۵۲۳۴,۱۰۰۴,۱۰۰۴,۱۰۰-۵۲-۱.۲۵۴,۱۰۰-۵۲-۱.۲۵۴,۱۵۲
سيمان‌ داراب‌۸۰۹,۷۰۹۷,۸۵ B ۹۸۸۹۶۴ ۹۷۴۷۳۹۸۸۹۶۴۹۶۹-۰.۵۱۹۶۹-۰.۵۱۹۷۴
سرمايه‌گذاري‌ مسكن‌۴۰,۰۰۰۴,۸۹ M ۱,۲۲۳۱,۲۲۳ ۱,۲۳۱۱۱,۲۲۳۱,۲۲۳۱,۲۲۳-۰.۶۵۱,۲۲۳-۰.۶۵۱,۲۳۱
فولاد كاوه جنوب كيش۱,۴۹ M۴,۰۰ B ۲,۶۷۸۲,۶۷۸ ۲,۶۸۷۱۲,۶۷۸۲,۶۷۸۲,۶۷۸-۰.۳۳۲,۶۷۸-۰.۳۳۲,۶۸۷
كارخانجات‌ قند قزوين‌۱,۸۳ M۸,۴۰ B ۴,۶۵۰۴,۵۰۵ ۴,۵۹۴۴۱۳۴,۶۵۰۴,۵۰۵۴,۵۷۰-۲۴-۰.۵۲۴,۶۲۹۳۵۰.۷۶۴,۵۹۴
پشم‌شيشه‌ايران‌۳۴,۷۸۲۱,۴۳ B ۴,۱۴۱۴,۱۰۰ ۴,۱۹۶۱۲۴,۱۴۱۴,۱۰۰۴,۱۷۴-۲۲-۰.۵۲۴,۱۰۱-۹۵-۲.۲۶۴,۱۹۶
ح . پشم‌شيشه‌ايران‌۶۹۰,۹۶۴۲,۱۰ B ۳,۱۴۰۲,۹۲۰ ۳,۲۰۲۲۵۳۳,۱۴۰۲,۹۲۰۳,۰۱۹-,۱۸۳-۵.۷۲۳,۱۰۰-,۱۰۲-۳.۱۹۳,۲۰۲
بين‌المللي‌توسعه‌ساختمان۵۱۱,۱۶۰۴,۱۱ B ۸۱۲۷۹۹ ۸۳۳۷۹۸۱۲۷۹۹۸۲۷-۰.۷۲۸۰۲-۳۱-۳.۷۲۸۳۳
شيرپاستوريزه‌پگاه‌خراسان‌۴۰,۶۰۰۱,۴۲ B ۳,۵۷۰۳,۴۷۰ ۳,۵۶۹۲۴۳,۵۷۰۳,۴۷۰۳,۵۵۰-۱۹-۰.۵۳۳,۴۸۷-۸۲-۲.۳۰۳,۵۶۹
بانك صادرات ايران۳,۰۰ M۲,۹۴ B ۹۸۰۹۸۰ ۹۹۴۱۹۸۰۹۸۰۹۸۰-۱۴-۱.۴۱۹۸۰-۱۴-۱.۴۱۹۹۴
واسپاري ملت۱۴۳,۳۵۴۱,۵۶ B ۱,۱۰۸۱,۰۷۵ ۱,۱۰۸۳۲۱,۱۰۸۱,۰۷۵۱,۱۰۲-۰.۵۴۱,۰۷۵-۳۳-۲.۹۸۱,۱۰۸
ح.بيمه پارسيان۴,۲۳ M۲,۸۲ B ۶۶۷۶۶۷ ۶۸۳۱۶۶۷۶۶۷۶۶۷-۱۶-۲.۳۴۶۶۷-۱۶-۲.۳۴۶۸۳
زامياد۲,۰۰ M۱,۵۶ B ۷۸۰۷۸۰ ۸۰۰۱۷۸۰۷۸۰۷۸۰-۲۰-۲.۵۰۷۸۰-۲۰-۲.۵۰۸۰۰
فنرسازي‌خاور۱۴,۵۱۹۵,۵۴ M ۳,۸۱۵۳,۸۱۵ ۴,۰۱۵۸۳,۸۱۵۳,۸۱۵۳,۹۹۲-۲۳-۰.۵۷۳,۸۱۵-,۲۰۰-۴.۹۸۴,۰۱۵
فرآورده‌هاي‌نسوزآذر۵,۴۹ M۱,۲۴ B ۲,۲۷۰۲,۲۷۰ ۲,۲۹۷۳۲,۲۷۰۲,۲۷۰۲,۲۷۰-۲۷-۱.۱۸۲,۲۷۰-۲۷-۱.۱۸۲,۲۹۷
توسعه معدني و صنعتي صبانور۳,۰۹ M۹,۲۰ B ۳,۰۱۳۲,۹۴۸ ۲,۹۸۵۴۲۰۳,۰۱۳۲,۹۴۸۲,۹۶۷-۱۸-۰.۶۰۲,۹۵۲-۳۳-۱.۱۱۲,۹۸۵
سيمان‌ كارون‌۱۸۱,۷۹۳۶,۴۲ B ۳,۶۰۱۳,۴۸۶ ۳,۵۶۰۶۶۳,۶۰۱۳,۴۸۶۳,۵۳۱-۲۹-۰.۸۱۳,۵۴۶-۱۴-۰.۳۹۳,۵۶۰
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۱,۳۰ M۱,۵۰ B ۱,۱۵۴۱,۱۵۴ ۱,۱۵۸۱۱,۱۵۴۱,۱۵۴۱,۱۵۴-۰.۳۵۱,۱۵۴-۰.۳۵۱,۱۵۸
بانك‌ كارآفرين‌۹,۶۸ M۲,۴۸ B ۲,۵۶۰۲,۵۶۰ ۲,۶۲۳۱۲,۵۶۰۲,۵۶۰۲,۵۶۰-۶۳-۲.۴۰۲,۵۶۰-۶۳-۲.۴۰۲,۶۲۳
پالايش نفت بندرعباس۲,۰۶ M۱,۵۰ B ۷,۳۶۴۷,۲۷۲ ۷,۳۴۶۳۵۳۷,۳۶۴۷,۲۷۲۷,۳۰۰-۴۶-۰.۶۳۷,۳۰۴-۴۲-۰.۵۷۷,۳۴۶
آسان پرداخت پرشين۲,۰۰ M۳,۰۰ B ۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۳۱۱۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰۱۵,۰۰۰-۳۱-۰.۲۱۱۵,۰۰۰-۳۱-۰.۲۱۱۵,۰۳۱
سرمايه گذاري اعتبار ايران۵۶,۱۱۹۷,۴۰ M ۱,۳۲۰۱,۳۱۹ ۱,۳۸۸۱۳۱,۳۲۰۱,۳۱۹۱,۳۷۷-۱۱-۰.۷۹۱,۳۱۹-۶۹-۴.۹۷۱,۳۸۸
صنايع‌جوشكاب‌يزد۶۹,۰۴۷۷,۷۶ B ۱۱,۲۵۵۱۱,۰۱۰ ۱۱,۳۱۴۶۱۱,۲۵۵۱۱,۰۱۰۱۱,۲۴۲-۷۲-۰.۶۴۱۱,۲۴۰-۷۴-۰.۶۵۱۱,۳۱۴
پست بانك ايران۱,۷۰ M۳,۰۸ B ۱,۸۱۰۱,۸۱۰ ۱,۸۵۰۳۱,۸۱۰۱,۸۱۰۱,۸۱۰-۴۰-۲.۱۶۱,۸۱۰-۴۰-۲.۱۶۱,۸۵۰
ح . داروسازي‌ ابوريحان‌۱,۵۶ M۸,۶۰ B ۵,۵۰۰۵,۵۰۰ ۵,۵۲۰۶۹۵,۵۰۰۵,۵۰۰۵,۵۰۰-۲۰-۰.۳۶۵,۵۰۰-۲۰-۰.۳۶۵,۵۲۰
آبسال‌۱۵۷,۵۶۵۳,۳۷ B ۲,۱۸۵۲,۱۱۶ ۲,۱۶۱۴۵۲,۱۸۵۲,۱۱۶۲,۱۴۷-۱۴-۰.۶۵۲,۱۴۹-۱۲-۰.۵۶۲,۱۶۱
كربن‌ ايران‌۷۱۶,۴۴۷۳,۳۰ B ۴,۶۹۷۴,۵۰۰ ۴,۵۹۶۱۷۹۴,۶۹۷۴,۵۰۰۴,۵۶۶-۳۰-۰.۶۵۴,۵۲۰-۷۶-۱.۶۵۴,۵۹۶
سرمايه گذاري خوارزمي۴,۵۹ M۴,۱۰ B ۹۱۰۸۸۴ ۹۰۹۲۲۳۹۱۰۸۸۴۹۰۳-۰.۶۶۹۰۰-۰.۹۹۹۰۹
سيمان‌فارس‌۱۲,۰۰۰۷,۵۰ M ۶,۲۴۶۶,۲۴۶ ۶,۵۷۴۲۶,۲۴۶۶,۲۴۶۶,۵۳۲-۴۲-۰.۶۴۶,۲۴۶-,۳۲۸-۴.۹۹۶,۵۷۴
ح . سرمايه گذاري‌البرز(هلدينگ‌۳۸۴,۶۸۹۷,۳۵ B ۱,۹۳۰۱,۹۱۰ ۱,۹۵۱۱۹۱,۹۳۰۱,۹۱۰۱,۹۱۱-۴۰-۲.۰۵۱,۹۱۰-۴۱-۲.۱۰۱,۹۵۱
سيمان‌ ايلام‌۲۶,۸۲۶۶,۵۲ M ۲,۵۷۹۲,۴۲۶ ۲,۵۵۳۲۰۲,۵۷۹۲,۴۲۶۲,۵۳۶-۱۷-۰.۶۷۲,۵۷۹۲۶۱.۰۲۲,۵۵۳
بانك خاورميانه۲,۵۲ M۵,۲۰ B ۲,۰۶۱۲,۰۴۵ ۲,۰۷۵۱۲۱۲,۰۶۱۲,۰۴۵۲,۰۶۰-۱۵-۰.۷۲۲,۰۶۰-۱۵-۰.۷۲۲,۰۷۵
سرمايه‌گذاري‌ صنعت‌ نفت‌۲,۰۴ M۳,۳۰ B ۱,۶۵۶۱,۶۱۵ ۱,۶۴۴۲۵۵۱,۶۵۶۱,۶۱۵۱,۶۳۲-۱۲-۰.۷۳۱,۶۲۹-۱۵-۰.۹۱۱,۶۴۴
تراكتورسازي‌ايران‌۶,۵۰ M۱,۸۱ B ۲,۷۸۰۲,۷۸۰ ۲,۸۰۵۱۲,۷۸۰۲,۷۸۰۲,۷۸۰-۲۵-۰.۸۹۲,۷۸۰-۲۵-۰.۸۹۲,۸۰۵
سيمان‌غرب‌۱۷۳,۸۴۵۴,۶۵ B ۲,۶۹۷۲,۶۵۰ ۲,۶۹۹۴۹۲,۶۹۷۲,۶۵۰۲,۶۷۹-۲۰-۰.۷۴۲,۶۶۰-۳۹-۱.۴۴۲,۶۹۹
بانك‌پارسيان‌۳,۵۵ M۴,۰۰ B ۱,۱۴۸۱,۱۰۷ ۱,۱۶۳۳۷۰۱,۱۴۸۱,۱۰۷۱,۱۴۵-۱۸-۱.۵۵۱,۱۲۰-۴۳-۳.۷۰۱,۱۶۳
ح . كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌۳,۱۶ M۱,۶۴ B ۵,۵۰۰۵,۰۵۰ ۵,۳۵۹۲۱۹۵,۵۰۰۵,۰۵۰۵,۱۸۵-,۱۷۴-۳.۲۵۵,۵۰۰۱۴۱۲.۶۳۵,۳۵۹
ح . آهنگري تراكتورسازي‌ ايران‌۱,۴۶ M۱,۴۳ B ۱,۰۸۰۹۵۰ ۱,۰۰۱۷۹۷۱,۰۸۰۹۵۰۹۷۹-۲۲-۲.۲۰۹۵۲-۴۹-۴.۹۰۱,۰۰۱
فولاد آلياژي ايران۱,۱۰ M۲,۰۴ B ۱,۸۵۰۱,۸۵۰ ۱,۸۸۲۱۱,۸۵۰۱,۸۵۰۱,۸۵۰-۳۲-۱.۷۰۱,۸۵۰-۳۲-۱.۷۰۱,۸۸۲
آلومينيوم‌ايران‌۳,۳۸ M۴,۹۰ B ۱,۴۹۴۱,۴۳۵ ۱,۴۷۰۴۶۶۱,۴۹۴۱,۴۳۵۱,۴۵۹-۱۱-۰.۷۵۱,۴۶۷-۰.۲۰۱,۴۷۰
ليزينگ‌ايران‌۲۶۷,۹۶۲۲,۶۸ B ۱,۰۱۰۹۹۰ ۱,۰۱۷۶۲۱,۰۱۰۹۹۰۱,۰۰۹-۰.۷۹۱,۰۰۱-۱۶-۱.۵۷۱,۰۱۷
صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌۱,۰۵ M۲,۴۰ B ۲,۳۴۵۲,۲۵۰ ۲,۳۰۷۲۰۷۲,۳۴۵۲,۲۵۰۲,۲۸۸-۱۹-۰.۸۲۲,۲۷۳-۳۴-۱.۴۷۲,۳۰۷
حفاري شمال۸۱۰,۶۱۲۱,۶۰ B ۲,۰۴۸۲,۰۰۷ ۲,۰۳۹۱۲۵۲,۰۴۸۲,۰۰۷۲,۰۲۲-۱۷-۰.۸۳۲,۰۳۳-۰.۲۹۲,۰۳۹
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌۵,۰۰ M۱,۳۲ B ۲,۶۳۰۲,۶۳۰ ۲,۶۶۶۱۲,۶۳۰۲,۶۳۰۲,۶۳۰-۳۶-۱.۳۵۲,۶۳۰-۳۶-۱.۳۵۲,۶۶۶
گروه دارويي بركت۱,۳۰ M۲,۳۰ B ۱,۷۸۰۱,۷۲۱ ۱,۷۷۵۱۲۶۱,۷۸۰۱,۷۲۱۱,۷۶۰-۱۵-۰.۸۵۱,۷۷۰-۰.۲۸۱,۷۷۵
سيمان كردستان۲۸۱,۲۶۴۲,۲۳ B ۸۱۱۷۹۰ ۸۱۱۲۵۸۱۱۷۹۰۸۰۴-۰.۸۶۸۰۹-۰.۲۵۸۱۱
پست بانك ايران۵۳۱,۰۹۹۸,۹۹ B ۱,۷۷۹۱,۶۶۲ ۱,۷۳۰۱۱۹۱,۷۷۹۱,۶۶۲۱,۷۱۵-۱۵-۰.۸۷۱,۶۶۲-۶۸-۳.۹۳۱,۷۳۰
سيمان‌هگمتان‌۳۵۴,۶۶۷۶,۸۷ B ۱,۹۵۰۱,۸۵۹ ۱,۹۵۶۵۷۱,۹۵۰۱,۸۵۹۱,۹۳۹-۱۷-۰.۸۷۱,۸۷۷-۷۹-۴.۰۴۱,۹۵۶
ح . توليدمواداوليه‌داروپخش‌۱,۱۵ M۸,۵۰ B ۷,۶۰۰۷,۴۰۰ ۷,۷۵۰۴۲۷,۶۰۰۷,۴۰۰۷,۴۰۵-,۳۴۵-۴.۴۵۷,۴۰۰-,۳۵۰-۴.۵۲۷,۷۵۰
صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌۲۰۶,۷۵۲۴,۱۵ B ۲,۰۴۰۱,۹۸۲ ۲,۰۳۰۵۳۲,۰۴۰۱,۹۸۲۲,۰۱۲-۱۸-۰.۸۹۲,۰۰۸-۲۲-۱.۰۸۲,۰۳۰
كارتن‌ ايران‌۸,۰۰ M۴,۸۰ B ۶,۰۰۰۶,۰۰۰ ۶,۰۷۸۲۶,۰۰۰۶,۰۰۰۶,۰۰۰-۷۸-۱.۲۸۶,۰۰۰-۷۸-۱.۲۸۶,۰۷۸
معادن‌ بافق‌۲۶۱,۸۹۷۴,۸۰ B ۱۸,۸۹۸۱۸,۳۰۱ ۱۸,۵۶۲۱۹۸۱۸,۸۹۸۱۸,۳۰۱۱۸,۳۹۶-,۱۶۶-۰.۸۹۱۸,۳۵۱-,۲۱۱-۱.۱۴۱۸,۵۶۲
سرما آفرين‌۲۰۵,۸۲۸۴,۹۹ B ۲,۵۲۵۲,۴۱۱ ۲,۴۵۰۴۵۲,۵۲۵۲,۴۱۱۲,۴۲۸-۲۲-۰.۹۰۲,۴۳۰-۲۰-۰.۸۲۲,۴۵۰
سايپا۴,۰۰ M۴,۰۰ B ۱,۰۰۰۱,۰۰۰ ۱,۰۱۷۲۱,۰۰۰۱,۰۰۰۱,۰۰۰-۱۷-۱.۶۷۱,۰۰۰-۱۷-۱.۶۷۱,۰۱۷
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۳,۳۰ M۳,۴۳ B ۱,۰۴۰۱,۰۴۰ ۱,۰۷۰۱۱,۰۴۰۱,۰۴۰۱,۰۴۰-۳۰-۲.۸۰۱,۰۴۰-۳۰-۲.۸۰۱,۰۷۰
گروه مپنا (سهامي عام)۱,۶۶ M۱,۲۶ B ۷,۷۲۵۷,۵۳۰ ۷,۶۹۷۱۵۰۷,۷۲۵۷,۵۳۰۷,۶۲۶-۷۱-۰.۹۲۷,۵۶۱-,۱۳۶-۱.۷۷۷,۶۹۷
س. صنايع‌شيميايي‌ايران۵,۰۰ M۱,۹۲ B ۳,۸۵۰۳,۸۵۰ ۳,۹۰۰۱۳,۸۵۰۳,۸۵۰۳,۸۵۰-۵۰-۱.۲۸۳,۸۵۰-۵۰-۱.۲۸۳,۹۰۰
آلومراد۶۸,۱۳۶۲,۰۵ B ۳,۱۴۵۲,۹۸۱ ۳,۰۸۸۳۶۳,۱۴۵۲,۹۸۱۳,۰۵۹-۲۹-۰.۹۴۳,۰۰۰-۸۸-۲.۸۵۳,۰۸۸
سرمايه گذاري خوارزمي۳,۴۰ M۲,۴۱ B ۷۱۰۷۱۰ ۷۳۸۱۷۱۰۷۱۰۷۱۰-۲۸-۳.۷۹۷۱۰-۲۸-۳.۷۹۷۳۸
تامين سرمايه اميد۳,۸۸ M۶,۲۲ B ۱,۶۰۰۱,۶۰۰ ۱,۶۱۷۱۱,۶۰۰۱,۶۰۰۱,۶۰۰-۱۷-۱.۰۵۱,۶۰۰-۱۷-۱.۰۵۱,۶۱۷
چيني‌ ايران۲۹۴,۹۲۴۸,۹۴ B ۳,۱۶۶۳,۰۰۹ ۳,۱۶۶۷۴۳,۱۶۶۳,۰۰۹۳,۰۳۴-,۱۳۲-۴.۱۷۳,۰۰۹-,۱۵۷-۴.۹۶۳,۱۶۶
ماشين‌سازي‌نيرومحركه‌۲۶۰,۹۳۱۳,۷۲ B ۱,۴۴۸۱,۴۱۴ ۱,۴۴۵۴۰۱,۴۴۸۱,۴۱۴۱,۴۳۱-۱۴-۰.۹۷۱,۴۲۱-۲۴-۱.۶۶۱,۴۴۵
ح . حمل‌ونقل‌توكا۵,۷۸ M۶,۷۰ B ۱,۱۸۰۱,۱۵۰ ۱,۱۸۰۳۵۶۱,۱۸۰۱,۱۵۰۱,۱۵۲-۲۸-۲.۳۷۱,۱۷۱-۰.۷۶۱,۱۸۰
سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۵۱۲,۹۷۱۴,۶۶ B ۹۱۴۹۰۳ ۹۲۸۵۰۹۱۴۹۰۳۹۱۹-۰.۹۷۹۱۴-۱۴-۱.۵۱۹۲۸
تامين‌ ماسه‌ ريخته‌گري‌۲,۵۳ M۸,۶۰ B ۳,۴۴۰۳,۳۱۶ ۳,۴۳۵۲۹۲۳,۴۴۰۳,۳۱۶۳,۳۹۳-۴۲-۱.۲۲۳,۳۹۹-۳۶-۱.۰۵۳,۴۳۵
گروه پتروشيمي س. ايرانيان۲,۰۷ M۲,۸۰ B ۱,۳۵۰۱,۳۵۰ ۱,۳۷۵۱۱,۳۵۰۱,۳۵۰۱,۳۵۰-۲۵-۱.۸۲۱,۳۵۰-۲۵-۱.۸۲۱,۳۷۵
كمك‌فنرايندامين‌۲,۲۵ M۲,۰۰ B ۹۰۹۸۷۰ ۸۹۶۲۷۱۹۰۹۸۷۰۸۸۷-۱.۰۰۹۰۷۱۱۱.۲۳۸۹۶
سيمان‌ شمال‌۱۷۵,۰۳۶۱,۹۶ B ۱,۱۴۹۱,۱۱۶ ۱,۱۵۰۵۱۱,۱۴۹۱,۱۱۶۱,۱۳۸-۱۲-۱.۰۴۱,۱۱۹-۳۱-۲.۷۰۱,۱۵۰
سيمان‌سپاهان‌۸۵۷,۷۴۳۷,۲۰ B ۸۵۱۸۳۳ ۸۵۰۱۱۴۸۵۱۸۳۳۸۴۱-۱.۰۶۸۴۹-۰.۱۲۸۵۰
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۴۹۴,۷۸۷۴,۸۹ B ۱,۰۰۱۹۸۵ ۱,۰۰۳۴۶۱,۰۰۱۹۸۵۹۹۲-۱۱-۱.۱۰۱,۰۰۱-۰.۲۰۱,۰۰۳
كارتن‌ ايران‌۲۷۸,۸۸۱۱,۵۰ B ۵,۶۷۰۵,۳۸۳ ۵,۶۰۸۹۸۵,۶۷۰۵,۳۸۳۵,۵۴۴-۶۴-۱.۱۴۵,۴۹۵-,۱۱۳-۲.۰۱۵,۶۰۸
لامپ‌ پارس‌ شهاب‌۳۵,۸۱۳۱,۵۵ B ۴,۴۰۱۴,۳۱۴ ۴,۴۹۶۲۳۴,۴۰۱۴,۳۱۴۴,۴۴۳-۵۳-۱.۱۸۴,۳۱۴-,۱۸۲-۴.۰۵۴,۴۹۶
ليزينگ‌خودروغدير۱,۵۱ M۱,۵۰ B ۹۹۸۹۷۰ ۹۸۸۲۱۰۹۹۸۹۷۰۹۷۶-۱۲-۱.۲۱۹۸۰-۰.۸۱۹۸۸
توليدي‌مهرام‌۴,۵۵۹۱,۳۰ B ۲۹,۰۰۰۲۸,۴۹۱ ۲۹,۹۸۷۳۲۹,۰۰۰۲۸,۴۹۱۲۹,۶۲۱-,۳۶۶-۱.۲۲۲۹,۰۰۰-,۹۸۷-۳.۲۹۲۹,۹۸۷
صنعتي‌ بهشهر۲,۷۰ M۷,۲۹ B ۲,۷۰۰۲,۷۰۰ ۲,۷۸۹۱۲,۷۰۰۲,۷۰۰۲,۷۰۰-۸۹-۳.۱۹۲,۷۰۰-۸۹-۳.۱۹۲,۷۸۹
گسترش‌سرمايه‌گذاري‌ايران‌خودرو۵,۰۰ M۲,۰۴ B ۴,۰۷۰۴,۰۷۰ ۴,۱۲۷۱۴,۰۷۰۴,۰۷۰۴,۰۷۰-۵۷-۱.۳۸۴,۰۷۰-۵۷-۱.۳۸۴,۱۲۷
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد۴۵۰,۳۰۷۷,۸۲ B ۱,۷۳۷۱,۷۳۷ ۱,۷۵۲۱۱,۷۳۷۱,۷۳۷۱,۷۳۷-۱۵-۰.۸۶۱,۷۳۷-۱۵-۰.۸۶۱,۷۵۲
بانك‌اقتصادنوين‌۱,۳۷ M۱,۹۰ B ۱,۴۰۰۱,۳۵۰ ۱,۴۲۱۸۱۱,۴۰۰۱,۳۵۰۱,۴۰۳-۱۸-۱.۲۷۱,۴۰۰-۲۱-۱.۴۸۱,۴۲۱
توليدي‌ كاشي‌ تكسرام‌۱,۰۹ M۱,۸۰ B ۱,۶۴۴۱,۶۰۱ ۱,۶۳۰۱۷۹۱,۶۴۴۱,۶۰۱۱,۶۰۹-۲۱-۱.۲۹۱,۶۲۵-۰.۳۱۱,۶۳۰
ح . كنترل‌خوردگي‌تكين‌كو۳,۵۲ M۱,۵۳ B ۴,۵۰۰۴,۳۰۰ ۴,۵۰۳۱۹۵۴,۵۰۰۴,۳۰۰۴,۳۳۷-,۱۶۶-۳.۶۹۴,۴۴۰-۶۳-۱.۴۰۴,۵۰۳
ح.سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي۱,۸۸ M۹,۵۲ B ۵۱۰۵۰۵ ۵۱۳۵۰۵۱۰۵۰۵۵۰۵-۱.۵۶۵۰۵-۱.۵۶۵۱۳
ح . كابل‌ البرز۷,۱۴ M۹,۷۰ B ۱,۴۰۱۱,۳۵۰ ۱,۴۰۰۳۵۳۱,۴۰۱۱,۳۵۰۱,۳۵۴-۴۶-۳.۲۹۱,۴۰۱۱۰.۰۷۱,۴۰۰
سيمان‌ شرق‌۳,۱۸ M۲,۴۰ B ۷۷۳۷۵۰ ۷۶۸۲۵۷۷۷۳۷۵۰۷۵۸-۱۰-۱.۳۰۷۵۵-۱۳-۱.۶۹۷۶۸
پمپ‌ سازي‌ ايران‌۵,۳۶ M۱,۸۴ B ۳,۴۳۰۳,۴۳۰ ۳,۵۹۴۱۳,۴۳۰۳,۴۳۰۳,۴۳۰-,۱۶۴-۴.۵۶۳,۴۳۰-,۱۶۴-۴.۵۶۳,۵۹۴
ح . توسعه‌شهري‌توس‌گستر۲,۷۵۷۱,۱۰ M ۴۰۲۴۰۲ ۴۰۷۱۴۰۲۴۰۲۴۰۲-۱.۲۳۴۰۲-۱.۲۳۴۰۷
ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌۱,۷۵ M۵,۵۰ B ۳,۲۱۵۳,۰۵۰ ۳,۱۸۰۳۴۳۳,۲۱۵۳,۰۵۰۳,۱۳۸-۴۲-۱.۳۲۳,۱۶۶-۱۴-۰.۴۴۳,۱۸۰
ح . داروسازي‌ اكسير۲,۱۰ M۹,۲۰ B ۴,۴۰۰۴,۴۰۰ ۴,۵۷۹۸۷۴,۴۰۰۴,۴۰۰۴,۴۰۰-,۱۷۹-۳.۹۱۴,۴۰۰-,۱۷۹-۳.۹۱۴,۵۷۹
پلي‌اكريل‌۳,۱۳ M۱,۵۲ B ۵۰۰۴۷۷ ۴۹۶۱,۸۰۱۵۰۰۴۷۷۴۸۴-۱۲-۲.۴۲۴۸۷-۱.۸۱۴۹۶
سيمان‌ دورود۱,۳۰ M۹,۶۳ B ۷۶۰۷۳۳ ۷۵۲۱۷۵۷۶۰۷۳۳۷۴۲-۱۰-۱.۳۳۷۴۰-۱۲-۱.۶۰۷۵۲
سيمان‌هگمتان‌۴,۷۰ M۸,۵۰ B ۱,۸۱۱۱,۸۱۱ ۱,۸۸۹۱۱,۸۱۱۱,۸۱۱۱,۸۱۱-۷۸-۴.۱۳۱,۸۱۱-۷۸-۴.۱۳۱,۸۸۹
ح . سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۱,۳۸ M۳,۳۰ B ۲۴۰۲۳۰ ۲۵۰۲۸۳۲۴۰۲۳۰۲۳۹-۱۱-۴.۴۰۲۴۰-۱۰-۴.۰۰۲۵۰
داروسازي‌ اكسير۸۳,۹۰۰۳,۲۲ B ۳,۹۰۰۳,۸۰۰ ۳,۹۶۱۵۶۳,۹۰۰۳,۸۰۰۳,۹۰۸-۵۳-۱.۳۴۳,۸۲۳-,۱۳۸-۳.۴۸۳,۹۶۱
ح . سيمان كردستان۱,۴۸ M۱,۷۰ B ۱۱۶۱۱۰ ۱۱۷۳۰۴۱۱۶۱۱۰۱۱۴-۲.۵۶۱۱۶-۰.۸۵۱۱۷
صنايع‌شيميايي‌سينا۴۶,۲۱۴۳,۵۵ B ۷,۹۹۱۷,۴۷۱ ۷,۸۶۲۶۳۷,۹۹۱۷,۴۷۱۷,۷۳۸-,۱۲۴-۱.۵۸۷,۵۰۳-,۳۵۹-۴.۵۷۷,۸۶۲
پلي‌اكريل‌۳,۰۶ M۱,۶۲ B ۵۳۰۵۳۰ ۵۴۵۱۵۳۰۵۳۰۵۳۰-۱۵-۲.۷۵۵۳۰-۱۵-۲.۷۵۵۴۵
حمل‌ونقل‌توكا۴۰۵,۰۱۳۶,۲۰ B ۱,۵۸۹۱,۵۱۲ ۱,۵۶۰۵۳۱,۵۸۹۱,۵۱۲۱,۵۳۳-۲۷-۱.۷۳۱,۵۳۵-۲۵-۱.۶۰۱,۵۶۰
ح . بين‌ المللي‌محصولات پارس‌۱,۱۵ M۷,۵۰ B ۶۶۰۶۵۰ ۶۶۰۴۹۹۶۶۰۶۵۰۶۵۰-۱۰-۱.۵۲۶۵۰-۱۰-۱.۵۲۶۶۰
گروه دارويي سبحان۲,۳۹ M۴,۴۰ B ۱,۸۴۹۱,۸۴۹ ۴,۷۳۹۱۱,۸۴۹۱,۸۴۹۱,۸۴۹-۲,۸۹۰-۶۰.۹۸۱,۸۴۹-۲,۸۹۰-۶۰.۹۸۴,۷۳۹
پتروشيمي‌ خارك‌۹,۰۰ M۱,۹۰ B ۲۱,۸۰۱۲۱,۰۰۰ ۲۱,۸۰۱۲۲۱,۸۰۱۲۱,۰۰۰۲۱,۱۱۶-,۶۸۵-۳.۱۴۲۱,۸۰۱۰۰.۰۰۲۱,۸۰۱
معادن‌منگنزايران‌۵۷۸,۶۸۵۲,۶۰ B ۴,۵۹۹۴,۴۵۰ ۴,۵۹۱۲۰۴۴,۵۹۹۴,۴۵۰۴,۵۱۱-۸۰-۱.۷۴۴,۴۶۰-,۱۳۱-۲.۸۵۴,۵۹۱
سرمايه‌گذاري‌بوعلي‌۱,۵۹ M۱,۶۰ B ۱,۰۰۹۱,۰۰۹ ۱,۰۲۹۱۱,۰۰۹۱,۰۰۹۱,۰۰۹-۲۰-۱.۹۴۱,۰۰۹-۲۰-۱.۹۴۱,۰۲۹
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌۲,۴۳ M۷,۷۰ B ۳,۲۱۲۳,۱۲۰ ۳,۲۱۵۴۱۲۳,۲۱۲۳,۱۲۰۳,۱۵۶-۵۹-۱.۸۴۳,۱۸۰-۳۵-۱.۰۹۳,۲۱۵
ح . داروسازي‌ دكترعبيدي‌۱,۷۸ M۲,۳۱ B ۱۳,۵۰۰۱۳,۰۰۰ ۱۳,۵۸۷۷۱۸۱۳,۵۰۰۱۳,۰۰۰۱۳,۰۰۰-,۵۸۷-۴.۳۲۱۳,۰۰۰-,۵۸۷-۴.۳۲۱۳,۵۸۷
ح .گروه دارويي سبحان۴۴,۱۹۸۱,۰۳ B ۲,۴۶۳۲,۳۰۵ ۲,۳۷۵۱۶۲,۴۶۳۲,۳۰۵۲,۳۳۰-۴۵-۱.۸۹۲,۴۲۰۴۵۱.۸۹۲,۳۷۵
كاشي‌ پارس‌۱۶۳,۴۲۲۷,۳۷ B ۴,۶۰۰۴,۴۵۶ ۴,۶۰۸۵۵۴,۶۰۰۴,۴۵۶۴,۵۱۳-۹۵-۲.۰۶۴,۵۱۱-۹۷-۲.۱۱۴,۶۰۸
ح . مس‌ شهيدباهنر۶,۰۶ M۲,۱۵ B ۴۲۷۳۵۱ ۳۸۹۲,۴۳۸۴۲۷۳۵۱۳۵۵-۳۴-۸.۷۴۳۵۱-۳۸-۹.۷۷۳۸۹
توليدمواداوليه‌داروپخش‌۲,۴۸ M۲,۲۲ B ۸,۹۳۶۸,۹۳۶ ۹,۱۸۴۱۸,۹۳۶۸,۹۳۶۸,۹۳۶-,۲۴۸-۲.۷۰۸,۹۳۶-,۲۴۸-۲.۷۰۹,۱۸۴
فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌۲,۳۶ M۱,۰۴ B ۴,۵۰۰۴,۳۷۵ ۴,۵۰۴۵۹۰۴,۵۰۰۴,۳۷۵۴,۴۱۱-۹۳-۲.۰۶۴,۴۰۴-,۱۰۰-۲.۲۲۴,۵۰۴
كوير تاير۱,۲۵ M۵,۰۹ B ۴,۰۵۰۴,۰۵۰ ۴,۱۳۱۱۴,۰۵۰۴,۰۵۰۴,۰۵۰-۸۱-۱.۹۶۴,۰۵۰-۸۱-۱.۹۶۴,۱۳۱
قند لرستان‌۱۶۹,۳۸۰۸,۵۱ B ۵,۳۴۴۴,۸۷۸ ۵,۱۳۴۷۹۵,۳۴۴۴,۸۷۸۵,۰۲۷-,۱۰۷-۲.۰۸۵,۰۸۰-۵۴-۱.۰۵۵,۱۳۴
پالايش نفت اصفهان۶,۸۳ B۹,۲۶ B ۱,۳۵۵۱,۳۵۵ ۳,۲۷۹۱۱,۳۵۵۱,۳۵۵۱,۳۵۵-۱,۹۲۴-۵۸.۶۸۱,۳۵۵-۱,۹۲۴-۵۸.۶۸۳,۲۷۹
صنايع‌ كاشي‌ و سراميك‌ سينا۳۸۲,۹۲۶۷,۲۴ B ۱,۹۲۰۱,۸۳۹ ۱,۹۳۵۹۱۱,۹۲۰۱,۸۳۹۱,۸۹۳-۴۲-۲.۱۷۱,۹۰۹-۲۶-۱.۳۴۱,۹۳۵
مس‌ شهيدباهنر۲,۴۱ M۱,۴۹ B ۶,۲۹۵۶,۱۸۰ ۶,۳۴۷۶۷۲۶,۲۹۵۶,۱۸۰۶,۲۰۱-,۱۴۶-۲.۳۰۶,۲۰۰-,۱۴۷-۲.۳۲۶,۳۴۷
سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان‌۶,۰۰ M۱,۹۸ B ۳,۳۰۰۳,۳۰۰ ۳,۳۳۹۱۳,۳۰۰۳,۳۰۰۳,۳۰۰-۳۹-۱.۱۷۳,۳۰۰-۳۹-۱.۱۷۳,۳۳۹
ايران‌ياساتايرورابر۱۹۲,۷۶۸۳,۳۶ B ۱,۸۰۰۱,۷۲۳ ۱,۸۱۱۴۰۱,۸۰۰۱,۷۲۳۱,۷۶۹-۴۲-۲.۳۲۱,۷۲۸-۸۳-۴.۵۸۱,۸۱۱
ح . كاشي‌ سعدي‌۱,۰۰ M۴,۵۸ B ۴۸۷۴۵۵ ۴۸۷۳۸۴۸۷۴۵۵۴۵۸-۲۹-۵.۹۵۴۵۵-۳۲-۶.۵۷۴۸۷
سيمان فارس و خوزستان۲,۴۸ M۲,۸۰ B ۱,۱۳۵۱,۱۱۸ ۱,۱۵۲۲۲۷۱,۱۳۵۱,۱۱۸۱,۱۲۴-۲۸-۲.۴۳۱,۱۲۵-۲۷-۲.۳۴۱,۱۵۲
سخت‌ آژند۴,۱۲ M۸,۹۰ B ۲,۲۳۶۲,۱۳۰ ۲,۲۲۲۷۸۱۲,۲۳۶۲,۱۳۰۲,۱۶۰-۶۲-۲.۷۹۲,۱۷۰-۵۲-۲.۳۴۲,۲۲۲
كشاورزي‌ ودامپروي‌ مگسال‌۵,۲۵ M۲,۶۴ B ۵,۰۲۷۵,۰۲۷ ۵,۹۶۲۱۵,۰۲۷۵,۰۲۷۵,۰۲۷-,۹۳۵-۱۵.۶۸۵,۰۲۷-,۹۳۵-۱۵.۶۸۵,۹۶۲
شيشه‌ همدان‌۷۲۰,۳۰۱۱,۴۰ B ۱,۹۸۹۱,۹۱۰ ۱,۹۹۰۱۹۸۱,۹۸۹۱,۹۱۰۱,۹۴۰-۵۰-۲.۵۱۱,۹۶۰-۳۰-۱.۵۱۱,۹۹۰
بانك ملت۳,۰۰ M۳,۳۶ B ۱,۱۲۰۱,۱۲۰ ۱,۱۴۳۲۱,۱۲۰۱,۱۲۰۱,۱۲۰-۲۳-۲.۰۱۱,۱۲۰-۲۳-۲.۰۱۱,۱۴۳
بيمه پارسيان۲,۴۲ B۲,۲۱ B ۹۱۴۹۱۴ ۱,۷۶۷۱۹۱۴۹۱۴۹۱۴-,۸۵۳-۴۸.۲۷۹۱۴-,۸۵۳-۴۸.۲۷۱,۷۶۷
پتروشيمي‌ آبادان‌۴۸۸,۷۳۱۱,۱۰ B ۲,۴۷۳۲,۲۸۶ ۲,۴۰۶۱۳۵۲,۴۷۳۲,۲۸۶۲,۳۴۳-۶۳-۲.۶۲۲,۳۴۱-۶۵-۲.۷۰۲,۴۰۶
كاشي‌ نيلو۶۳۲,۵۰۲۱,۲۰ B ۱,۸۶۹۱,۸۶۱ ۱,۹۵۸۷۲۱,۸۶۹۱,۸۶۱۱,۸۶۱-۹۷-۴.۹۵۱,۸۶۱-۹۷-۴.۹۵۱,۹۵۸
كابل‌ البرز۱,۰۰ M۲,۷۵ B ۲,۷۵۰۲,۷۵۰ ۲,۸۷۶۱۲,۷۵۰۲,۷۵۰۲,۷۵۰-,۱۲۶-۴.۳۸۲,۷۵۰-,۱۲۶-۴.۳۸۲,۸۷۶
ح . سيمان‌ كرمان‌۲,۲۸ M۲,۲۹ B ۱,۰۴۰۱,۰۰۰ ۱,۰۴۷۴۵۷۱,۰۴۰۱,۰۰۰۱,۰۰۵-۴۲-۴.۰۱۱,۰۴۰-۰.۶۷۱,۰۴۷
همكاران سيستم۹,۵۰ M۴,۵۱ B ۴,۷۵۰۴,۷۵۰ ۴,۸۴۷۱۴,۷۵۰۴,۷۵۰۴,۷۵۰-۹۷-۲.۰۰۴,۷۵۰-۹۷-۲.۰۰۴,۸۴۷
ح . قطعات‌ اتومبيل‌ ايران‌۶,۱۷ M۳,۷۱ B ۶۳۲۶۰۰ ۶۳۰۲,۵۶۵۶۳۲۶۰۰۶۰۰-۳۰-۴.۷۶۶۰۰-۳۰-۴.۷۶۶۳۰
پتروشيمي فجر۱,۵۱ M۸,۶۰ B ۵,۷۶۵۵,۶۸۵ ۵,۸۷۹۱۵۶۵,۷۶۵۵,۶۸۵۵,۷۲۵-,۱۵۴-۲.۶۲۵,۶۸۵-,۱۹۴-۳.۳۰۵,۸۷۹
گسترش‌صنايع‌وخدمات‌كشاورزي‌۴۸۷,۷۱۹۱,۵۰ B ۳,۱۸۴۳,۰۱۱ ۳,۱۴۵۱۶۸۳,۱۸۴۳,۰۱۱۳,۰۶۱-۸۴-۲.۶۷۳,۱۰۰-۴۵-۱.۴۳۳,۱۴۵
ح . س. توسعه صنايع سيمان۳,۷۰ M۳,۳۸ B ۹۸۹۱ ۱۰۱۱۴۶۹۸۹۱۹۱-۱۰-۹.۹۰۹۱-۱۰-۹.۹۰۱۰۱
تكنوتار۳۶۵,۳۱۲۷,۱۶ B ۲,۰۰۰۱,۹۴۴ ۲,۰۱۸۹۵۲,۰۰۰۱,۹۴۴۱,۹۶۲-۵۶-۲.۷۸۱,۹۹۰-۲۸-۱.۳۹۲,۰۱۸
ح . بانك خاورميانه۳,۵۸ M۵,۱۰ B ۱,۴۲۰۱,۴۲۰ ۱,۴۷۵۵۳۱,۴۲۰۱,۴۲۰۱,۴۲۰-۵۵-۳.۷۳۱,۴۲۰-۵۵-۳.۷۳۱,۴۷۵
فولاد خراسان۸,۷۰ M۳,۱۳ B ۳,۶۰۰۳,۶۰۰ ۳,۷۷۲۱۳,۶۰۰۳,۶۰۰۳,۶۰۰-,۱۷۲-۴.۵۶۳,۶۰۰-,۱۷۲-۴.۵۶۳,۷۷۲
صنايع پتروشيمي كرمانشاه۹,۰۰ M۲,۲۳ B ۲,۴۸۳۲,۴۸۳ ۲,۵۳۴۱۲,۴۸۳۲,۴۸۳۲,۴۸۳-۵۱-۲.۰۱۲,۴۸۳-۵۱-۲.۰۱۲,۵۳۴
توليدي چدن سازان۲,۰۳ M۴,۷۰ B ۲,۳۸۰۲,۳۰۱ ۲,۳۸۶۳۱۹۲,۳۸۰۲,۳۰۱۲,۳۱۹-۶۷-۲.۸۱۲,۳۰۴-۸۲-۳.۴۴۲,۳۸۶
ماشين‌ سازي‌ اراك‌۲,۵۲ M۲,۴۱ B ۹۸۰۹۴۰ ۹۸۹۱,۸۹۷۹۸۰۹۴۰۹۵۵-۳۴-۳.۴۴۹۶۰-۲۹-۲.۹۳۹۸۹
سيمان‌ تهران‌۱,۳۱ M۱,۹۰ B ۱,۵۱۵۱,۴۲۶ ۱,۵۰۱۱۷۷۱,۵۱۵۱,۴۲۶۱,۴۴۸-۵۳-۳.۵۳۱,۴۵۷-۴۴-۲.۹۳۱,۵۰۱
بيمه پارسيان۹,۸۸ M۱,۶۷ B ۱,۶۹۱۱,۶۹۱ ۱,۷۸۰۲۱,۶۹۱۱,۶۹۱۱,۶۹۱-۸۹-۵.۰۰۱,۶۹۱-۸۹-۵.۰۰۱,۷۸۰
ح . سايپاشيشه‌۴,۵۲ M۲,۵۸ B ۶۱۰۵۶۷ ۶۳۰۱,۸۶۸۶۱۰۵۶۷۵۶۹-۶۱-۹.۶۸۵۶۷-۶۳-۱۰.۰۰۶۳۰
توليدي‌گرانيت‌بهسرام‌۲۲۳,۹۳۸۴,۳۹ B ۲,۰۳۱۱,۹۴۲ ۲,۰۴۴۶۱۲,۰۳۱۱,۹۴۲۱,۹۶۸-۷۶-۳.۷۲۱,۹۹۰-۵۴-۲.۶۴۲,۰۴۴
ح . ‌ايران‌دارو۱۴۶,۳۵۶۲,۵۷ B ۱,۸۳۴۱,۷۱۵ ۱,۸۳۴۴۱۱,۸۳۴۱,۷۱۵۱,۷۶۲-۷۲-۳.۹۳۱,۷۱۵-,۱۱۹-۶.۴۹۱,۸۳۴
قند ثابت‌ خراسان‌۱,۶۸ M۴,۶۰ B ۲,۸۹۳۲,۷۴۲ ۲,۸۸۶۲۳۲۲,۸۹۳۲,۷۴۲۲,۷۶۸-,۱۱۸-۴.۰۹۲,۷۴۲-,۱۴۴-۴.۹۹۲,۸۸۶
ح. گسترش نفت و گاز پارسيان۷,۰۱ M۶,۶۲ B ۹۶۴۹۴۵ ۱,۰۵۰۱,۴۴۱۹۶۴۹۴۵۹۴۵-,۱۰۵-۱۰.۰۰۹۴۵-,۱۰۵-۱۰.۰۰۱,۰۵۰
البرزدارو۹,۵۵ M۴,۸۲ B ۵,۰۴۸۵,۰۴۸ ۹,۰۷۷۱۵,۰۴۸۵,۰۴۸۵,۰۴۸-۴,۰۲۹-۴۴.۳۹۵,۰۴۸-۴,۰۲۹-۴۴.۳۹۹,۰۷۷
پگاه‌آذربايجان‌غربي‌۸۴۶,۸۳۵۱,۴۰ B ۱,۷۰۵۱,۶۲۵ ۱,۷۱۰۱۶۹۱,۷۰۵۱,۶۲۵۱,۶۴۰-۷۰-۴.۰۹۱,۶۲۵-۸۵-۴.۹۷۱,۷۱۰
گلتاش‌۸,۰۰ M۳,۶۸ B ۴,۶۰۰۴,۶۰۰ ۴,۷۱۷۲۴,۶۰۰۴,۶۰۰۴,۶۰۰-,۱۱۷-۲.۴۸۴,۶۰۰-,۱۱۷-۲.۴۸۴,۷۱۷
سيمان فارس و خوزستان۷,۰۰ B۹,۴۰ B ۱,۳۴۳۱,۳۴۳ ۱,۵۰۲۱۱,۳۴۳۱,۳۴۳۱,۳۴۳-,۱۵۹-۱۰.۵۹۱,۳۴۳-,۱۵۹-۱۰.۵۹۱,۵۰۲
خدمات‌انفورماتيك‌۲,۲۰ M۵,۱۷ B ۲۳,۵۰۰۲۳,۵۰۰ ۲۴,۰۴۲۱۲۳,۵۰۰۲۳,۵۰۰۲۳,۵۰۰-,۵۴۲-۲.۲۵۲۳,۵۰۰-,۵۴۲-۲.۲۵۲۴,۰۴۲
سيمان‌اصفهان‌۱۸۰,۷۷۳۱,۷۰ B ۹,۶۷۷۹,۶۷۵ ۱۰,۱۸۴۴۳۹,۶۷۷۹,۶۷۵۹,۶۷۵-,۵۰۹-۵.۰۰۹,۶۷۵-,۵۰۹-۵.۰۰۱۰,۱۸۴
ح . فيبر ايران‌۲,۸۰۰۷,۱۰ M ۲,۶۷۸۲,۴۷۰ ۲,۷۰۴۵۲,۶۷۸۲,۴۷۰۲,۵۲۷-,۱۷۷-۶.۵۵۲,۶۴۸-۵۶-۲.۰۷۲,۷۰۴
ح . سرمايه‌گذاري‌ سپه‌۶,۰۴ M۱,۵۰ B ۲۶۸۲۵۰ ۲۷۴۲۶۹۲۶۸۲۵۰۲۵۶-۱۸-۶.۵۷۲۵۱-۲۳-۸.۳۹۲۷۴
ح . نيرو محركه‌۶,۱۹ M۶,۷۰ B ۱,۱۵۰۱,۰۵۰ ۱,۱۵۰۲۱۱۱,۱۵۰۱,۰۵۰۱,۰۷۷-۷۳-۶.۳۵۱,۰۵۰-,۱۰۰-۸.۷۰۱,۱۵۰
داروسازي‌ فارابي‌۴۰,۲۴۱۱,۷۳ B ۴,۵۳۰۴,۳۰۴ ۴,۷۸۱۲۹۴,۵۳۰۴,۳۰۴۴,۳۰۶-,۴۷۵-۹.۹۴۴,۳۰۴-,۴۷۷-۹.۹۸۴,۷۸۱
سيمان‌فارس‌۵,۰۰ M۳,۸۹ B ۷,۷۸۶۷,۷۸۶ ۸,۱۹۵۱۷,۷۸۶۷,۷۸۶۷,۷۸۶-,۴۰۹-۴.۹۹۷,۷۸۶-,۴۰۹-۴.۹۹۸,۱۹۵
قند شيرين‌ خراسان‌۱۵۲,۶۷۲۳,۷۰ B ۲۴,۴۹۹۲۴,۱۷۹ ۲۵,۴۵۱۹۲۲۴,۴۹۹۲۴,۱۷۹۲۴,۱۸۹-۱,۲۶۲-۴.۹۶۲۴,۱۷۹-۱,۲۷۲-۵.۰۰۲۵,۴۵۱
ح . صنايع‌ لاستيكي‌ سهند۶,۶۷ M۶,۱۰ B ۱,۰۵۰۸۶۴ ۹۶۰۲۷۲۱,۰۵۰۸۶۴۹۲۱-۳۹-۴.۰۶۱,۰۵۰۹۰۹.۳۸۹۶۰
ح . ايران‌ ترانسفو۱,۳۶ M۵,۵۸ B ۴,۱۰۱۴,۱۰۰ ۴,۳۰۰۲۸۰۴,۱۰۱۴,۱۰۰۴,۱۰۰-,۲۰۰-۴.۶۵۴,۱۰۰-,۲۰۰-۴.۶۵۴,۳۰۰
كنتورسازي‌ايران‌۲,۰۰ M۱,۰۳ B ۵۱,۵۸۱۵۱,۵۸۱ ۵۴,۲۹۵۲۵۱,۵۸۱۵۱,۵۸۱۵۱,۵۸۱-۲,۷۱۴-۵.۰۰۵۱,۵۸۱-۲,۷۱۴-۵.۰۰۵۴,۲۹۵
ح . مهندسي‌نصيرماشين‌۷۰۵,۰۰۰۲,۱۰ B ۳,۰۵۱۳,۰۰۲ ۳,۲۰۰۵۵۳,۰۵۱۳,۰۰۲۳,۰۱۲-,۱۸۸-۵.۸۸۳,۰۲۰-,۱۸۰-۵.۶۲۳,۲۰۰
پالايش نفت بندرعباس۳,۸۵ B۱,۸۶ B ۴,۸۴۱۴,۸۴۱ ۵,۳۶۲۱۰۴,۸۴۱۴,۸۴۱۴,۸۴۱-,۵۲۱-۹.۷۲۴,۸۴۱-,۵۲۱-۹.۷۲۵,۳۶۲
شكرشاهرود۱,۰۴ M۲,۰۰ B ۱,۹۴۰۱,۸۹۵ ۱,۹۷۱۱۱۶۱,۹۴۰۱,۸۹۵۱,۹۱۶-۵۵-۲.۷۹۱,۹۱۷-۵۴-۲.۷۴۱,۹۷۱
ح . فولاد خوزستان۹,۳۵ M۱,۳۱ B ۱,۴۰۰۱,۴۰۰ ۱,۴۵۹۱۱,۴۰۰۱,۴۰۰۱,۴۰۰-۵۹-۴.۰۴۱,۴۰۰-۵۹-۴.۰۴۱,۴۵۹
پتروشيمي مبين۱,۱۹ M۴,۷۰ B ۳,۹۴۶۳,۹۴۶ ۴,۳۷۱۱۳,۹۴۶۳,۹۴۶۳,۹۴۶-,۴۲۵-۹.۷۲۳,۹۴۶-,۴۲۵-۹.۷۲۴,۳۷۱
ح .صنايع سيمان دشتستان۴۳۸,۰۵۴۴,۱۳ B ۹۴۵۹۴۱ ۱,۰۴۵۱۰۹۴۵۹۴۱۹۴۳-,۱۰۲-۹.۷۶۹۴۵-,۱۰۰-۹.۵۷۱,۰۴۵
كارت اعتباري ايران كيش۸,۸۱ M۳,۰۱ B ۳,۴۱۳۳,۴۱۳ ۴,۷۷۷۱۳,۴۱۳۳,۴۱۳۳,۴۱۳-۱,۳۶۴-۲۸.۵۵۳,۴۱۳-۱,۳۶۴-۲۸.۵۵۴,۷۷۷
ح . سيمان‌شاهرود۳,۱۱ M۶,۵۰ B ۲۳۰۲۰۷ ۲۳۰۱,۱۵۷۲۳۰۲۰۷۲۰۸-۲۲-۹.۵۷۲۰۷-۲۳-۱۰.۰۰۲۳۰
ح . سرمايه‌گذاري‌بهمن‌۳,۵۸ M۱,۰۷ B ۳۰۱۳۰۰ ۳۳۰۸۱۴۳۰۱۳۰۰۳۰۰-۳۰-۹.۰۹۳۰۰-۳۰-۹.۰۹۳۳۰
مارگارين‌۵,۱۷ M۳,۳۰ B ۶,۳۷۳۶,۳۷۳ ۶,۷۰۸۱۶,۳۷۳۶,۳۷۳۶,۳۷۳-,۳۳۵-۴.۹۹۶,۳۷۳-,۳۳۵-۴.۹۹۶,۷۰۸
ح . محورسازان‌ايران‌خودرو۲,۴۶ M۶,۶۵ B ۳,۰۰۰۲,۷۰۲ ۴,۱۳۱۷۹۳۳,۰۰۰۲,۷۰۲۲,۷۰۴-۱,۴۲۷-۳۴.۵۴۲,۷۱۱-۱,۴۲۰-۳۴.۳۷۴,۱۳۱
ح . بهنوش‌ ايران‌۸۷۲,۶۰۸۲,۴۰ B ۲,۷۰۰۲,۷۰۰ ۳,۳۹۹۳۹۲,۷۰۰۲,۷۰۰۲,۷۰۰-,۶۹۹-۲۰.۵۶۲,۷۰۰-,۶۹۹-۲۰.۵۶۳,۳۹۹
ح . سيمان آرتا اردبيل۱۸۰,۸۷۷۷,۶۰ B ۴,۲۰۲۴,۲۰۲ ۴,۵۷۰۶۴,۲۰۲۴,۲۰۲۴,۲۰۲-,۳۶۸-۸.۰۵۴,۲۰۲-,۳۶۸-۸.۰۵۴,۵۷۰
سايپاآذين‌۷۰۰,۰۰۰۹,۱۸ B ۱,۳۱۲۱,۳۱۲ ۱,۳۸۱۲۱,۳۱۲۱,۳۱۲۱,۳۱۲-۶۹-۵.۰۰۱,۳۱۲-۶۹-۵.۰۰۱,۳۸۱
ح . دارويي‌ لقمان‌۱,۰۲ M۱,۱۴ B ۱,۲۰۰۱,۱۰۰ ۱,۸۶۱۳۶۷۱,۲۰۰۱,۱۰۰۱,۱۱۸-,۷۴۳-۳۹.۹۲۱,۱۷۲-,۶۸۹-۳۷.۰۲۱,۸۶۱
عمران‌وتوسعه‌فارس‌۱,۰۷ M۲,۷۰ B ۲,۶۰۰۲,۵۳۱ ۲,۶۶۴۱۴۷۲,۶۰۰۲,۵۳۱۲,۵۶۳-,۱۰۱-۳.۷۹۲,۵۳۱-,۱۳۳-۴.۹۹۲,۶۶۴
ح . بانك خاورميانه۴,۶۱ M۶,۹۲ B ۱,۵۰۰۱,۵۰۰ ۱,۶۱۲۳۱,۵۰۰۱,۵۰۰۱,۵۰۰-,۱۱۲-۶.۹۵۱,۵۰۰-,۱۱۲-۶.۹۵۱,۶۱۲
كوير تاير۱۱۰,۲۶۲۱,۴۸ B ۱,۳۴۳۱,۳۴۳ ۳,۱۸۵۱۱,۳۴۳۱,۳۴۳۱,۳۴۳-۱,۸۴۲-۵۷.۸۳۱,۳۴۳-۱,۸۴۲-۵۷.۸۳۳,۱۸۵
گسترش نفت و گاز پارسيان۵۴۵,۰۰۰۹,۷۷ B ۱,۷۹۳۱,۷۹۳ ۱,۹۳۸۱۱,۷۹۳۱,۷۹۳۱,۷۹۳-,۱۴۵-۷.۴۸۱,۷۹۳-,۱۴۵-۷.۴۸۱,۹۳۸
ح . سيمان‌سپاهان‌۴,۹۱ M۳,۵۹ B ۷۹۷۱ ۷۶۲۱۵۷۹۷۱۷۳-۳.۹۵۷۱-۶.۵۸۷۶
سايپا ديزل‌۱,۴۹ B۲,۹۹ B ۲۰۰۲۰۰ ۷۴۷۶۲۰۰۲۰۰۲۰۰-,۵۴۷-۷۳.۲۳۲۰۰-,۵۴۷-۷۳.۲۳۷۴۷
تراكتورسازي‌ايران‌۲,۰۶ M۴,۹۱ B ۲,۳۷۷۲,۳۷۷ ۲,۶۰۲۱۲,۳۷۷۲,۳۷۷۲,۳۷۷-,۲۲۵-۸.۶۵۲,۳۷۷-,۲۲۵-۸.۶۵۲,۶۰۲
ح . س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين۵,۴۴ B۹,۳۲ B ۱۷۸۱۶۶ ۱۸۲۱۶,۳۰۰۱۷۸۱۶۶۱۷۱-۱۱-۶.۰۴۱۷۰-۱۲-۶.۵۹۱۸۲
داروسازي‌ جابرابن‌حيان‌۳۱۳,۴۴۶۳,۳۰ B ۱۰,۶۷۱۱۰,۶۷۱ ۱۲,۶۶۷۱۱۰,۶۷۱۱۰,۶۷۱۱۰,۶۷۱-۱,۹۹۶-۱۵.۷۶۱۰,۶۷۱-۱,۹۹۶-۱۵.۷۶۱۲,۶۶۷
توسعه‌معادن‌وفلزات‌۷۵۰,۰۰۰۹,۵۴ B ۱,۲۷۲۱,۲۷۲ ۱,۵۴۳۱۱,۲۷۲۱,۲۷۲۱,۲۷۲-,۲۷۱-۱۷.۵۶۱,۲۷۲-,۲۷۱-۱۷.۵۶۱,۵۴۳
ح . بيمه ما۴,۸۷ M۱,۱۰ B ۲۶۰۲۲۳ ۲۴۷۱۹۵۲۶۰۲۲۳۲۳۰-۱۷-۶.۸۸۲۲۳-۲۴-۹.۷۲۲۴۷
توسعه‌شهري‌توس‌گستر۳,۳۵ M۶,۶۲ B ۱,۹۷۷۱,۹۷۷ ۲,۰۷۹۱۱,۹۷۷۱,۹۷۷۱,۹۷۷-,۱۰۲-۴.۹۱۱,۹۷۷-,۱۰۲-۴.۹۱۲,۰۷۹
معادن‌منگنزايران‌۳۵۶,۵۰۵۸,۱۲ B ۲,۲۷۸۲,۲۷۸ ۳,۰۶۷۱۲,۲۷۸۲,۲۷۸۲,۲۷۸-,۷۸۹-۲۵.۷۳۲,۲۷۸-,۷۸۹-۲۵.۷۳۳,۰۶۷
فولاد مباركه اصفهان۴۹۰,۰۰۸۶,۴۸ B ۱,۳۲۳۱,۳۲۳ ۲,۰۰۲۱۱,۳۲۳۱,۳۲۳۱,۳۲۳-,۶۷۹-۳۳.۹۲۱,۳۲۳-,۶۷۹-۳۳.۹۲۲,۰۰۲
الكتريك‌ خودرو شرق‌۴,۹۵ M۱,۶۳ B ۳,۳۰۰۳,۳۰۰ ۳,۴۷۳۱۳,۳۰۰۳,۳۰۰۳,۳۰۰-,۱۷۳-۴.۹۸۳,۳۰۰-,۱۷۳-۴.۹۸۳,۴۷۳
سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان۱,۵۲ M۲,۰۸ B ۱,۳۶۰۱,۳۶۰ ۱,۴۳۰۱۱,۳۶۰۱,۳۶۰۱,۳۶۰-۷۰-۴.۹۰۱,۳۶۰-۷۰-۴.۹۰۱,۴۳۰
ح . ليزينگ‌صنعت‌ومعدن‌۱,۵۶ B۵,۹۸ B ۴۶۵۳۸۱ ۴۲۳۱,۲۸۲۴۶۵۳۸۱۳۸۱-۴۲-۹.۹۳۳۸۱-۴۲-۹.۹۳۴۲۳
بيسكويت‌ گرجي‌۴,۴۷ M۱,۷۹ B ۴,۰۱۴۴,۰۱۴ ۴,۲۲۵۱۴,۰۱۴۴,۰۱۴۴,۰۱۴-,۲۱۱-۴.۹۹۴,۰۱۴-,۲۱۱-۴.۹۹۴,۲۲۵