کد: 4100
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ ۰۱:۲۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز مواد غذایی

نرخ گوشت مرغ

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جگر-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فیله-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سنگدان-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کنتاکی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بازوی-کبابی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/شنیسل-با-آرد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/شنیسل-بدون-آرد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دل-مرغ-پاک-کرده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پای-مرغ-پاک-شده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-سوخاری");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فیله-مرغ-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پاچینی-10-عددی-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گردن-مرغ-بدون-پوست");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بازوی-کبابی-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-چینی-شنیسل-فیله");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ساق-مرغ-بدون-پوست-و-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-با-استخوان-ساده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مخلوط-بال-و-بازو-کبابی-ساده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ساق-مرغ-با-پوست-و-بدون-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بال-کبابی-ساده-بدون-نوک-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-با-استخوان-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مخلوط-بال-و-بازو-کبابی-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کامل-تازه-بسته-بندی-کیسه-ای");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بال-کبابی-زعفرانی-بدون-نوک-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کامل-تازه-بسته-بندی-بشقابی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-بدون-پوست-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-با-پوست-بدون-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-بی-استخوان-و-بدون-بازوی-ساده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کامل-تازه-بسته-بندی-بشقابی-پاک-شده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مغز-ران-با-پوست-بدون-استخوان-کعب-ران");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-بدون-پوست-شش-گردن-بال-و-بازو");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-مرغ-بدون-پوست-دنبالچه-چربی-و-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مغز-ران-بدون-پوست-بدون-استخوان-کعب-ران");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-بی-استخوان-و-بدون-بازوی-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-مرغ-با-پوست-بدون-دنبالچه-چربی-و-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-و-سینه-بدون-پوست-دنبالچه-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-و-سینه-با-پوست-بدون-دنبالچه-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-خرد-شده-4-تا-8-تکه-بدون-دنبالچه-شش-گردن-و-با");" class="pointer">
عنوان قیمت(تومان) زمان
جگر مرغ 44,000 44000 ۰۶ خرداد
فیله مرغ 177,000 177000 ۰۶ خرداد
سنگدان مرغ 44,000 44000 ۰۶ خرداد
مرغ کنتاکی 91,000 91000 ۰۶ خرداد
بازوی کبابی 109,000 109000 ۰۶ خرداد
شنیسل با آرد 139,000 139000 ۰۶ خرداد
شنیسل بدون آرد 157,000 157000 ۰۶ خرداد
دل مرغ پاک کرده 68,000 68000 ۰۶ خرداد
پای مرغ پاک شده 50,000 50000 ۰۶ خرداد
سینه مرغ سوخاری 91,000 91000 ۰۶ خرداد
فیله مرغ زعفرانی 177,000 177000 ۰۶ خرداد
پاچینی 10 عددی مرغ 91,000 91000 ۰۶ خرداد
گردن مرغ بدون پوست 32,000 32000 ۰۶ خرداد
بازوی کبابی زعفرانی 109,000 109000 ۰۶ خرداد
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 161,000 161000 ۰۶ خرداد
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 134,000 134000 ۰۶ خرداد
جوجه کباب با استخوان ساده 124,000 124000 ۰۶ خرداد
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 104,000 104000 ۰۶ خرداد
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 122,000 122000 ۰۶ خرداد
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 98,000 98000 ۰۶ خرداد
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 124,000 124000 ۰۶ خرداد
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 104,000 104000 ۰۶ خرداد
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 73,000 73000 ۰۶ خرداد
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 95,000 95000 ۰۶ خرداد
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 82,000 82000 ۰۶ خرداد
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 122,000 122000 ۰۶ خرداد
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 114,000 114000 ۰۶ خرداد
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 172,000 172000 ۰۶ خرداد
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 74,000 74000 ۰۶ خرداد
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 124,000 124000 ۰۶ خرداد
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 123,000 123000 ۰۶ خرداد
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 112,000 112000 ۰۶ خرداد
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 132,000 132000 ۰۶ خرداد
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 172,000 172000 ۰۶ خرداد
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 95,000 95000 ۰۶ خرداد
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 117,000 117000 ۰۶ خرداد
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 102,000 102000 ۰۶ خرداد
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 84,000 84000 ۰۶ خرداد

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 1179

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید