کد: 4100
بروزرسانی: چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۳۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز مواد غذایی

نرخ گوشت مرغ

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جگر-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فیله-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سنگدان-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کنتاکی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بازوی-کبابی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/شنیسل-با-آرد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/شنیسل-بدون-آرد");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/دل-مرغ-پاک-کرده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پای-مرغ-پاک-شده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-سوخاری");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/فیله-مرغ-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/پاچینی-10-عددی-مرغ");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/گردن-مرغ-بدون-پوست");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بازوی-کبابی-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-چینی-شنیسل-فیله");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ساق-مرغ-بدون-پوست-و-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-با-استخوان-ساده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مخلوط-بال-و-بازو-کبابی-ساده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ساق-مرغ-با-پوست-و-بدون-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بال-کبابی-ساده-بدون-نوک-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-با-استخوان-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مخلوط-بال-و-بازو-کبابی-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کامل-تازه-بسته-بندی-کیسه-ای");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/بال-کبابی-زعفرانی-بدون-نوک-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کامل-تازه-بسته-بندی-بشقابی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-بدون-پوست-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-با-پوست-بدون-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-بی-استخوان-و-بدون-بازوی-ساده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-کامل-تازه-بسته-بندی-بشقابی-پاک-شده");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مغز-ران-با-پوست-بدون-استخوان-کعب-ران");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/سینه-مرغ-بدون-پوست-شش-گردن-بال-و-بازو");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-مرغ-بدون-پوست-دنبالچه-چربی-و-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مغز-ران-بدون-پوست-بدون-استخوان-کعب-ران");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/جوجه-کباب-بی-استخوان-و-بدون-بازوی-زعفرانی");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-مرغ-با-پوست-بدون-دنبالچه-چربی-و-سرساق");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-و-سینه-بدون-پوست-دنبالچه-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/ران-و-سینه-با-پوست-بدون-دنبالچه-شش-گردن-و-بال");" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" onclick="window.open("market-info/مرغ-خرد-شده-4-تا-8-تکه-بدون-دنبالچه-شش-گردن-و-با");" class="pointer">
عنوان قیمت(تومان) زمان
جگر مرغ 43,000 43000 ۲۷ دی
فیله مرغ 160,000 160000 ۲۷ دی
سنگدان مرغ 43,000 43000 ۲۷ دی
مرغ کنتاکی 91,000 91000 ۲۷ دی
بازوی کبابی 101,000 101000 ۲۷ دی
شنیسل با آرد 126,000 126000 ۲۷ دی
شنیسل بدون آرد 142,000 142000 ۲۷ دی
دل مرغ پاک کرده 64,000 64000 ۲۷ دی
پای مرغ پاک شده 50,000 50000 ۲۷ دی
سینه مرغ سوخاری 91,000 91000 ۲۷ دی
فیله مرغ زعفرانی 160,000 160000 ۲۷ دی
پاچینی 10 عددی مرغ 91,000 91000 ۲۷ دی
گردن مرغ بدون پوست 30,000 30000 ۲۷ دی
بازوی کبابی زعفرانی 101,000 101000 ۲۷ دی
جوجه چینی ( شنیسل فیله ) 146,000 146000 ۲۷ دی
ساق مرغ بدون پوست و سرساق 121,000 121000 ۲۷ دی
جوجه کباب با استخوان ساده 112,000 112000 ۲۷ دی
مخلوط بال و بازو کبابی ساده 95,000 95000 ۲۷ دی
ساق مرغ با پوست و بدون سرساق 109,000 109000 ۲۷ دی
بال کبابی ساده - بدون نوک بال 88,000 88000 ۲۷ دی
جوجه کباب با استخوان زعفرانی 112,000 112000 ۲۷ دی
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 95,000 95000 ۲۷ دی
مرغ کامل تازه بسته بندی کیسه ای 69,000 69000 ۲۷ دی
بال کبابی زعفرانی - بدون نوک بال 88,000 88000 ۲۷ دی
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی 77,000 77000 ۲۷ دی
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 109,000 109000 ۲۷ دی
سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 102,000 102000 ۲۷ دی
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 156,000 156000 ۲۷ دی
مرغ کامل تازه بسته بندی بشقابی پاک شده 70,000 70000 ۲۷ دی
مغز ران با پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 112,000 112000 ۲۷ دی
سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و بازو 111,000 111000 ۲۷ دی
ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق 101,000 101000 ۲۷ دی
مغز ران بدون پوست ( بدون استخوان کعب ران ) 119,000 119000 ۲۷ دی
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی 154,000 154000 ۲۷ دی
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق 85,000 85000 ۲۷ دی
ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال 106,000 106000 ۲۷ دی
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 92,000 92000 ۲۷ دی
مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه بدون دنبالچه، شش، گردن و با 84,000 84000 ۲۷ دی

 





+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 903

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظر



کد امنیتی کد جدید