کد: 4102
بروزرسانی: یکشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۰۶:۰۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
Bl3 / جم 635,000 635000 ۲۶ اسفند
EX3 / جم 600,000 600000 ۲۶ اسفند
EX5 / جم 625,000 625000 ۲۶ اسفند
52518 / جم 543,000 543000 ۲۶ اسفند
F7000 / مهر 625,000 625000 ۲۶ اسفند
1922 / لاله 605,000 605000 ۲۶ اسفند
2100 / لاله 650,000 650000 ۲۶ اسفند
2102 / لاله 580,000 580000 ۲۶ اسفند
Bl3 / مارون 625,000 625000 ۲۶ اسفند
EX5 / مارون 625,000 625000 ۲۶ اسفند
LL22501AA / جم 585,000 585000 ۲۶ اسفند
1540 / تبریز 770,000 770000 ۲۶ اسفند
2004TC / لاله 505,000 505000 ۲۶ اسفند
3840 / تبریز 630,000 630000 ۲۶ اسفند
7240 / تبریز 850,000 850000 ۲۶ اسفند
2200J / ایلام 415,000 415000 ۲۶ اسفند
F7000 / ایلام 622,000 622000 ۲۶ اسفند
PP R40 / مارون 675,000 675000 ۲۶ اسفند
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۲۶ اسفند
ABS0150 / تبریز 1,200,000 1200000 ۲۶ اسفند
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۲۶ اسفند
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۲۶ اسفند
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۲۶ اسفند
PP 440G / پ پ جم 720,000 720000 ۲۶ اسفند
PP 440L / پ پ جم 670,000 670000 ۲۶ اسفند
PP 510L / پ پ جم 670,000 670000 ۲۶ اسفند
PP 548R / پ پ جم 704,000 704000 ۲۶ اسفند
PP 550J / پ پ جم 705,000 705000 ۲۶ اسفند
PP 552R / پ پ جم 645,000 645000 ۲۶ اسفند
PP C30G / مارون 540,000 540000 ۲۶ اسفند
PP C30S / مارون 665,000 665000 ۲۶ اسفند
PP V30S / مارون 710,000 710000 ۲۶ اسفند
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۲۶ اسفند
PP Z30S / مارون 650,000 650000 ۲۶ اسفند
PP MR230 / مارون 670,000 670000 ۲۶ اسفند
20 / بندر امام 587,000 587000 ۲۶ اسفند
35 / بندر امام 625,000 625000 ۲۶ اسفند
75 / بندر امام 646,000 646000 ۲۶ اسفند
Bl3 / کرمانشاه 625,000 625000 ۲۶ اسفند
EX3 / امیرکبیر 720,000 720000 ۲۶ اسفند
EX3 / امیرکبیر 710,000 710000 ۲۶ اسفند
EX5 / کرمانشاه 622,000 622000 ۲۶ اسفند
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۲۶ اسفند
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۲۶ اسفند
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۲۶ اسفند
PP RP340R / پ پ جم 670,000 670000 ۲۶ اسفند
2420D / امیرکبیر 640,000 640000 ۲۶ اسفند
2420H / امیرکبیر 580,000 580000 ۲۶ اسفند
190 / آریا ساسول 585,000 585000 ۲۶ اسفند
HI500 / بندر امام 540,000 540000 ۲۶ اسفند
5110 / آریا ساسول 630,000 630000 ۲۶ اسفند
LL209AA / امیرکبیر 580,000 580000 ۲۶ اسفند
PET 781 / تندگویان 615,000 615000 ۲۶ اسفند
PET 785 / تندگویان 610,000 610000 ۲۶ اسفند
PET 821 / تندگویان 650,000 650000 ۲۶ اسفند
PET 825 / تندگویان 650,000 650000 ۲۶ اسفند
ABS N50 / قاید بصیر 1,075,000 1075000 ۲۶ اسفند
EX3 / شازند (اراک) 720,000 720000 ۲۶ اسفند
EX3 / شازند (اراک) 706,000 706000 ۲۶ اسفند
PE100 (CRP100) / مارون 720,000 720000 ۲۶ اسفند
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 710000 ۲۶ اسفند
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۲۶ اسفند
PBR 1551 / تخت جمشید 750,000 750000 ۲۶ اسفند
PP 332C / نوید زرشیمی 785,000 785000 ۲۶ اسفند
PP 332L / نوید زرشیمی 690,000 690000 ۲۶ اسفند
PP 510L / شازند (اراک) 670,000 670000 ۲۶ اسفند
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۲۶ اسفند
PP 552R / شازند (اراک) 645,000 645000 ۲۶ اسفند
PVC S65 (موجود) / غدیر 490,000 490000 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سبک چین 11,600 11600 ۲۶ اسفند
LL209AA / شازند (اراک) 572,000 572000 ۲۶ اسفند
LL209KJ / شازند (اراک) 600,000 600000 ۲۶ اسفند
PP ZR230 / نوید زرشیمی 670,000 670000 ۲۶ اسفند
PVC S65 (موجود) / اروند 490,000 490000 ۲۶ اسفند
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 475000 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سبک ترکیه 12,400 12400 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سبک خطی چین 11,600 11600 ۲۶ اسفند
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۲۶ اسفند
PVC S65 (موجود) / بندر امام 470,000 470000 ۲۶ اسفند
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,400 11400 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 12,370 12370 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 13,250 13250 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین بادی چین 12,800 12800 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 13,250 13250 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 11,450 11450 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 13,400 13400 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 11,600 11600 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 13,350 13350 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 12,200 12200 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 12,250 12250 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 13,870 13870 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 13,850 13850 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 13,650 13650 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 13,300 13300 ۲۶ اسفند
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 13,100 13100 ۲۶ اسفند

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 617

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید