کد: 4102
بروزرسانی: دوشنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ ۰۱:۳۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
Bl3 / جم 890,000 890000 ۰۶ خرداد
EX3 / جم 600,000 600000 ۰۶ خرداد
EX5 / جم 760,000 760000 ۰۶ خرداد
52518 / جم 610,000 610000 ۰۶ خرداد
F7000 / مهر 750,000 750000 ۰۶ خرداد
1922 / لاله 600,000 600000 ۰۶ خرداد
2100 / لاله 650,000 650000 ۰۶ خرداد
2102 / لاله 618,000 618000 ۰۶ خرداد
Bl3 / مارون 870,000 870000 ۰۶ خرداد
EX5 / مارون 755,000 755000 ۰۶ خرداد
LL22501AA / جم 585,000 585000 ۰۶ خرداد
1540 / تبریز 785,000 785000 ۰۶ خرداد
2004TC / لاله 505,000 505000 ۰۶ خرداد
3840 / تبریز 680,000 680000 ۰۶ خرداد
7240 / تبریز 970,000 970000 ۰۶ خرداد
2200J / ایلام 415,000 415000 ۰۶ خرداد
F7000 / ایلام 740,000 740000 ۰۶ خرداد
PP R40 / مارون 735,000 735000 ۰۶ خرداد
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۰۶ خرداد
ABS0150 / تبریز 1,100,000 1100000 ۰۶ خرداد
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۰۶ خرداد
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۰۶ خرداد
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۰۶ خرداد
PP 440G / پ پ جم 715,000 715000 ۰۶ خرداد
PP 440L / پ پ جم 770,000 770000 ۰۶ خرداد
PP 510L / پ پ جم 740,000 740000 ۰۶ خرداد
PP 548R / پ پ جم 750,000 750000 ۰۶ خرداد
PP 550J / پ پ جم 755,000 755000 ۰۶ خرداد
PP 552R / پ پ جم 764,000 764000 ۰۶ خرداد
PP C30G / مارون 540,000 540000 ۰۶ خرداد
PP C30S / مارون 735,000 735000 ۰۶ خرداد
PP V30S / مارون 775,000 775000 ۰۶ خرداد
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۰۶ خرداد
PP Z30S / مارون 770,000 770000 ۰۶ خرداد
PP MR230 / مارون 767,000 767000 ۰۶ خرداد
20 / بندر امام 630,000 630000 ۰۶ خرداد
35 / بندر امام 870,000 870000 ۰۶ خرداد
75 / بندر امام 646,000 646000 ۰۶ خرداد
Bl3 / کرمانشاه 870,000 870000 ۰۶ خرداد
EX3 / امیرکبیر 770,000 770000 ۰۶ خرداد
EX3 / امیرکبیر 710,000 710000 ۰۶ خرداد
EX5 / کرمانشاه 755,000 755000 ۰۶ خرداد
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۰۶ خرداد
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۰۶ خرداد
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۰۶ خرداد
PP RP340R / پ پ جم 755,000 755000 ۰۶ خرداد
2420D / امیرکبیر 640,000 640000 ۰۶ خرداد
2420H / امیرکبیر 618,000 618000 ۰۶ خرداد
190 / آریا ساسول 623,000 623000 ۰۶ خرداد
HI500 / بندر امام 585,000 585000 ۰۶ خرداد
5110 / آریا ساسول 740,000 740000 ۰۶ خرداد
LL209AA / امیرکبیر 635,000 635000 ۰۶ خرداد
PET 781 / تندگویان 615,000 615000 ۰۶ خرداد
PET 785 / تندگویان 610,000 610000 ۰۶ خرداد
PET 821 / تندگویان 720,000 720000 ۰۶ خرداد
PET 825 / تندگویان 650,000 650000 ۰۶ خرداد
ABS N50 / قاید بصیر 1,030,000 1030000 ۰۶ خرداد
EX3 / شازند (اراک) 767,000 767000 ۰۶ خرداد
EX3 / شازند (اراک) 706,000 706000 ۰۶ خرداد
PE100 (CRP100) / مارون 765,000 765000 ۰۶ خرداد
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 710000 ۰۶ خرداد
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۰۶ خرداد
PBR 1551 / تخت جمشید 750,000 750000 ۰۶ خرداد
PP 332C / نوید زرشیمی 785,000 785000 ۰۶ خرداد
PP 332L / نوید زرشیمی 735,000 735000 ۰۶ خرداد
PP 510L / شازند (اراک) 765,000 765000 ۰۶ خرداد
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۰۶ خرداد
PP 552R / شازند (اراک) 760,000 760000 ۰۶ خرداد
PVC S65 (موجود) / غدیر 490,000 490000 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سبک چین 11,770 11770 ۰۶ خرداد
LL209AA / شازند (اراک) 625,000 625000 ۰۶ خرداد
LL209KJ / شازند (اراک) 600,000 600000 ۰۶ خرداد
PP ZR230 / نوید زرشیمی 730,000 730000 ۰۶ خرداد
PVC S65 (موجود) / اروند 490,000 490000 ۰۶ خرداد
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 475000 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سبک ترکیه 11,950 11950 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سبک خطی چین 11,800 11800 ۰۶ خرداد
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۰۶ خرداد
PVC S65 (موجود) / بندر امام 490,000 490000 ۰۶ خرداد
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,550 11550 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 11,700 11700 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 12,750 12750 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین بادی چین 13,220 13220 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 13,700 13700 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 11,400 11400 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 12,800 12800 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 11,950 11950 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 13,050 13050 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 11,600 11600 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 11,550 11550 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 13,950 13950 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 13,920 13920 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 13,150 13150 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 12,850 12850 ۰۶ خرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 13,000 13000 ۰۶ خرداد

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 690

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید