کد: 4102
بروزرسانی: چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۱۵:۵۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
Bl3 / جم 553,000 553000 ۲۶ دی
EX3 / جم 600,000 600000 ۲۶ دی
EX5 / جم 565,000 565000 ۲۶ دی
52518 / جم 502,000 502000 ۲۶ دی
F7000 / مهر 566,000 566000 ۲۶ دی
1922 / لاله 660,000 660000 ۲۶ دی
2100 / لاله 610,000 610000 ۲۶ دی
2102 / لاله 546,000 546000 ۲۶ دی
Bl3 / مارون 552,000 552000 ۲۶ دی
EX5 / مارون 558,000 558000 ۲۶ دی
LL22501AA / جم 495,000 495000 ۲۶ دی
1540 / تبریز 682,000 682000 ۲۶ دی
2004TC / لاله 505,000 505000 ۲۶ دی
3840 / تبریز 545,000 545000 ۲۶ دی
7240 / تبریز 730,000 730000 ۲۶ دی
2200J / ایلام 415,000 415000 ۲۶ دی
F7000 / ایلام 556,000 556000 ۲۶ دی
PP R40 / مارون 610,000 610000 ۲۶ دی
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۲۶ دی
ABS0150 / تبریز 1,050,000 1050000 ۲۶ دی
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۲۶ دی
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۲۶ دی
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۲۶ دی
PP 440G / پ پ جم 700,000 700000 ۲۶ دی
PP 440L / پ پ جم 600,000 600000 ۲۶ دی
PP 510L / پ پ جم 585,000 585000 ۲۶ دی
PP 548R / پ پ جم 605,000 605000 ۲۶ دی
PP 550J / پ پ جم 595,000 595000 ۲۶ دی
PP 552R / پ پ جم 575,000 575000 ۲۶ دی
PP C30G / مارون 467,000 467000 ۲۶ دی
PP C30S / مارون 580,000 580000 ۲۶ دی
PP V30S / مارون 610,000 610000 ۲۶ دی
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۲۶ دی
PP Z30S / مارون 575,000 575000 ۲۶ دی
PP MR230 / مارون 640,000 640000 ۲۶ دی
20 / بندر امام 564,000 564000 ۲۶ دی
35 / بندر امام 549,000 549000 ۲۶ دی
75 / بندر امام 561,000 561000 ۲۶ دی
Bl3 / کرمانشاه 550,000 550000 ۲۶ دی
EX3 / امیرکبیر 685,000 685000 ۲۶ دی
EX3 / امیرکبیر 685,000 685000 ۲۶ دی
EX5 / کرمانشاه 561,000 561000 ۲۶ دی
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۲۶ دی
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۲۶ دی
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۲۶ دی
PP RP340R / پ پ جم 600,000 600000 ۲۶ دی
2420D / امیرکبیر 610,000 610000 ۲۶ دی
2420H / امیرکبیر 545,000 545000 ۲۶ دی
190 / آریا ساسول 564,000 564000 ۲۶ دی
HI500 / بندر امام 502,000 502000 ۲۶ دی
5110 / آریا ساسول 565,000 565000 ۲۶ دی
LL209AA / امیرکبیر 545,000 545000 ۲۶ دی
PET 781 / تندگویان 573,000 573000 ۲۶ دی
PET 785 / تندگویان 561,000 561000 ۲۶ دی
PET 821 / تندگویان 575,000 575000 ۲۶ دی
PET 825 / تندگویان 550,000 550000 ۲۶ دی
ABS N50 / قاید بصیر 1,000,000 1000000 ۲۶ دی
EX3 / شازند (اراک) 675,000 675000 ۲۶ دی
EX3 / شازند (اراک) 675,000 675000 ۲۶ دی
PE100 (CRP100) / مارون 685,000 685000 ۲۶ دی
PE100 (CRP100) / مارون 610,000 610000 ۲۶ دی
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۲۶ دی
PBR 1551 / تخت جمشید 655,000 655000 ۲۶ دی
PP 332C / نوید زرشیمی 695,000 695000 ۲۶ دی
PP 332L / نوید زرشیمی 650,000 650000 ۲۶ دی
PP 510L / شازند (اراک) 585,000 585000 ۲۶ دی
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۲۶ دی
PP 552R / شازند (اراک) 575,000 575000 ۲۶ دی
PVC S65 (موجود) / غدیر 431,000 431000 ۲۶ دی
پلی اتیلن سبک چین 11,900 11900 ۲۶ دی
LL209AA / شازند (اراک) 544,000 544000 ۲۶ دی
LL209KJ / شازند (اراک) 515,000 515000 ۲۶ دی
PP ZR230 / نوید زرشیمی 640,000 640000 ۲۶ دی
PVC S65 (موجود) / اروند 438,000 438000 ۲۶ دی
PVC S57 (موجود) / آبادان 425,000 425000 ۲۶ دی
پلی اتیلن سبک ترکیه 12,150 12150 ۲۶ دی
پلی اتیلن سبک خطی چین 11,750 11750 ۲۶ دی
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۲۶ دی
PVC S65 (موجود) / بندر امام 435,000 435000 ۲۶ دی
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۲۶ دی
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,150 11150 ۲۶ دی
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 11,700 11700 ۲۶ دی
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 12,800 12800 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین بادی چین 12,750 12750 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 13,250 13250 ۲۶ دی
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 11,150 11150 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 11,650 11650 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 11,700 11700 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 11,700 11700 ۲۶ دی
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 11,300 11300 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 11,100 11100 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 11,900 11900 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 12,300 12300 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 11,800 11800 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 11,650 11650 ۲۶ دی
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 11,800 11800 ۲۶ دی

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 532

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید