کد: 4102
بروزرسانی: سه شنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۰:۰۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
PBR 1551 / تخت جمشید 60,000 60000 ۰۱ آبان
EPS 400 / تبریز 60,000 60000 ۰۱ آبان
EPS 300 / تبریز 61,000 61000 ۰۱ آبان
EPS 200 / تبریز 62,000 62000 ۰۱ آبان
PET 825 / تندگویان 52,500 52500 ۰۱ آبان
PET 821 / تندگویان 54,000 54000 ۰۱ آبان
PET 785 / تندگویان 52,500 52500 ۰۱ آبان
PET 781 / تندگویان 52,500 52500 ۰۱ آبان
ABS N50 / قاید بصیر 91,500 91500 ۰۱ آبان
ABS0150 / تبریز 91,500 91500 ۰۱ آبان
7240 / تبریز 65,000 65000 ۰۱ آبان
1540 / تبریز 63,000 63000 ۰۱ آبان
PP 250 / پلی نار 49,900 49900 ۰۱ آبان
PP 060 / پلی نار 50,000 50000 ۰۱ آبان
PP 510L / شازند (اراک) 50,900 50900 ۰۱ آبان
PP 552R / شازند (اراک) 51,000 51000 ۰۱ آبان
PP 525J / نوید زرشیمی 50,000 50000 ۰۱ آبان
PP 332L / نوید زرشیمی 54,500 54500 ۰۱ آبان
PP 332C / نوید زرشیمی 59,500 59500 ۰۱ آبان
PP ZR230 / نوید زرشیمی 62,000 62000 ۰۱ آبان
PP 510L / پ پ جم 52,000 52000 ۰۱ آبان
PP 552R / پ پ جم 51,000 51000 ۰۱ آبان
PP 550J / پ پ جم 51,500 51500 ۰۱ آبان
PP RP340R / پ پ جم 66,000 66000 ۰۱ آبان
PP 548R / پ پ جم 56,000 56000 ۰۱ آبان
PP 440L / پ پ جم 57,000 57000 ۰۱ آبان
PP 440G / پ پ جم 54,000 54000 ۰۱ آبان
PP R40 / مارون 53,500 53500 ۰۱ آبان
PP MR230 / مارون 63,000 63000 ۰۱ آبان
PP V30S / مارون 60,000 60000 ۰۱ آبان
PP Z30G / مارون 49,500 49500 ۰۱ آبان
PP Z30S / مارون 52,000 52000 ۰۱ آبان
PP C30G / مارون 46,700 46700 ۰۱ آبان
PP C30S / مارون 53,500 53500 ۰۱ آبان
PVC S57 (موجود) / آبادان 42,500 42500 ۰۱ آبان
PVC S70 (موجود) / بندر امام 42,000 42000 ۰۱ آبان
PVC S60 (موجود) / بندر امام 38,000 38000 ۰۱ آبان
PVC S65 (موجود) / اروند 40,600 40600 ۰۱ آبان
PVC S65 (موجود) / غدیر 40,800 40800 ۰۱ آبان
PVC S65 (موجود) / بندر امام 41,000 41000 ۰۱ آبان
PE100 (CRP100) / مارون 64,500 64500 ۰۱ آبان
PE100 (CRP100) / مارون 45,000 45000 ۰۱ آبان
EX3 / شازند (اراک) 65,000 65000 ۰۱ آبان
EX3 / امیرکبیر 65,000 65000 ۰۱ آبان
EX3 / شازند (اراک) 46,500 46500 ۰۱ آبان
EX3 / امیرکبیر 49,700 49700 ۰۱ آبان
EX3 / جم 46,500 46500 ۰۱ آبان
3840 / تبریز 47,000 47000 ۰۱ آبان
5110 / آریا ساسول 49,500 49500 ۰۱ آبان
EX5 / کرمانشاه 49,200 49200 ۰۱ آبان
EX5 / مارون 49,400 49400 ۰۱ آبان
EX5 / جم 49,800 49800 ۰۱ آبان
F7000 / ایلام 50,800 50800 ۰۱ آبان
F7000 / مهر 51,000 51000 ۰۱ آبان
Bl3 / کرمانشاه 48,400 48400 ۰۱ آبان
Bl3 / مارون 48,800 48800 ۰۱ آبان
Bl3 / جم 49,400 49400 ۰۱ آبان
35 / بندر امام 49,700 49700 ۰۱ آبان
62N07 / لرستان 44,500 44500 ۰۱ آبان
2200J / ایلام 41,500 41500 ۰۱ آبان
HI500 / بندر امام 54,000 54000 ۰۱ آبان
5620 / شازند (اراک) 75,000 75000 ۰۱ آبان
52518 / جم 48,000 48000 ۰۱ آبان
LL22402 / مهاباد 50,000 50000 ۰۱ آبان
LL22501AA / جم 49,500 49500 ۰۱ آبان
LL209KJ / شازند (اراک) 50,500 50500 ۰۱ آبان
LL209AA / شازند (اراک) 50,000 50000 ۰۱ آبان
LL209AA / امیرکبیر 52,000 52000 ۰۱ آبان
190 / آریا ساسول 53,600 53600 ۰۱ آبان
2420H / امیرکبیر 53,500 53500 ۰۱ آبان
2420D / امیرکبیر 55,000 55000 ۰۱ آبان
2004TC / لاله 50,500 50500 ۰۱ آبان
1922 / لاله 60,000 60000 ۰۱ آبان
2102 / لاله 52,300 52300 ۰۱ آبان
2100 / لاله 54,000 54000 ۰۱ آبان
20 / بندر امام 53,000 53000 ۰۱ آبان
75 / بندر امام 53,800 53800 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 1,065 1065 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 1,140 1140 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 1,140 1140 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 1,115 1115 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 1,140 1140 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین بادی چین 1,205 1205 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 1,170 1170 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 1,115 1115 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 1,150 1150 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 1,260 1260 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 1,160 1160 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 1,180 1180 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 1,135 1135 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سبک خطی چین 1,180 1180 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 1,140 1140 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سبک ترکیه 1,245 1245 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سبک هندوستان 1,220 1220 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سبک چین 1,230 1230 ۰۱ آبان
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 1,305 1305 ۰۱ آبان

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 454

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید