کد: 4102
بروزرسانی: سه شنبه, ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۵۰
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز محصولات پلیمری

تمام اقلام

برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
برای اطلاعات بیشتر کلیک نمایید
" class="pointer">
عنوان قیمت زمان
Bl3 / جم 1,130,000 1130000 ۲۲ مرداد
EX3 / جم 600,000 600000 ۷ آذر
EX5 / جم 1,070,000 1070000 ۲۲ مرداد
52518 / جم 1,000,000 1000000 ۲۱ مرداد
F7000 / مهر 1,057,000 1057000 ۲۲ مرداد
1922 / لاله 640,000 640000 ۲۶ تیر
2100 / لاله 830,000 830000 ۲۵ تیر
2102 / لاله 960,000 960000 ۲۲ مرداد
Bl3 / مارون 1,120,000 1120000 ۲۲ مرداد
EX5 / مارون 1,070,000 1070000 ۲۲ مرداد
LL22501AA / جم 640,000 640000 ۱۹ تیر
1540 / تبریز 990,000 990000 ۱۴ مرداد
2004TC / لاله 505,000 505000 ۲۹ شهریور
3840 / تبریز 950,000 950000 ۱۴ مرداد
7240 / تبریز 1,120,000 1120000 ۱۰ مرداد
2200J / ایلام 415,000 415000 ۳۱ تیر
F7000 / ایلام 1,053,000 1053000 ۲۲ مرداد
PP R40 / مارون 800,000 800000 ۱۷ تیر
62N07 / لرستان 445,000 445000 ۱۹ خرداد
ABS0150 / تبریز 1,150,000 1150000 ۸ مرداد
EPS 200 / تبریز 620,000 620000 ۱۹ خرداد
EPS 300 / تبریز 610,000 610000 ۱۹ خرداد
EPS 400 / تبریز 600,000 600000 ۱۹ خرداد
PP 440G / پ پ جم 930,000 930000 ۱۴ مرداد
PP 440L / پ پ جم 915,000 915000 ۱۴ مرداد
PP 510L / پ پ جم 1,200,000 1200000 ۲۲ مرداد
PP 548R / پ پ جم 1,050,000 1050000 ۲۲ مرداد
PP 550J / پ پ جم 1,240,000 1240000 ۲۲ مرداد
PP 552R / پ پ جم 1,230,000 1230000 ۲۲ مرداد
PP C30G / مارون 540,000 540000 ۲۰ آبان
PP C30S / مارون 1,250,000 1250000 ۲۱ مرداد
PP V30S / مارون 780,000 780000 ۸ خرداد
PP Z30G / مارون 550,000 550000 ۲۹ آذر
PP Z30S / مارون 1,240,000 1240000 ۲۲ مرداد
PP MR230 / مارون 1,250,000 1250000 ۲۲ مرداد
20 / بندر امام 980,000 980000 ۲۲ مرداد
35 / بندر امام 1,120,000 1120000 ۲۲ مرداد
75 / بندر امام 810,000 810000 ۲۶ تیر
Bl3 / کرمانشاه 1,118,000 1118000 ۲۲ مرداد
EX3 / امیرکبیر 970,000 970000 ۱۰ مرداد
EX3 / امیرکبیر 710,000 710000 ۹ بهمن
EX5 / کرمانشاه 1,068,000 1068000 ۲۲ مرداد
LL22402 / مهاباد 490,000 490000 ۹ دی
PP 060 / پلی نار 500,000 500000 ۲۱ خرداد
PP 250 / پلی نار 499,000 499000 ۱۹ خرداد
PP RP340R / پ پ جم 780,000 780000 ۲۸ خرداد
2420D / امیرکبیر 1,100,000 1100000 ۲۱ مرداد
2420H / امیرکبیر 960,000 960000 ۲۲ مرداد
190 / آریا ساسول 960,000 960000 ۲۲ مرداد
HI500 / بندر امام 990,000 990000 ۲۲ مرداد
5110 / آریا ساسول 1,070,000 1070000 ۲۲ مرداد
LL209AA / امیرکبیر 1,000,000 1000000 ۲۱ مرداد
PET 781 / تندگویان 615,000 615000 ۱۲ اسفند
PET 785 / تندگویان 610,000 610000 ۱۲ اسفند
PET 821 / تندگویان 720,000 720000 ۱۵ فروردین
PET 825 / تندگویان 650,000 650000 ۱۵ اسفند
ABS N50 / قاید بصیر 1,100,000 1100000 ۱۰ مرداد
EX3 / شازند (اراک) 965,000 965000 ۱۰ مرداد
EX3 / شازند (اراک) 706,000 706000 ۹ بهمن
PE100 (CRP100) / مارون 965,000 965000 ۱۰ مرداد
PE100 (CRP100) / مارون 710,000 710000 ۹ بهمن
5620 / شازند (اراک) 750,000 750000 ۱۵ مهر
PBR 1551 / تخت جمشید 900,000 900000 ۶ مرداد
PP 332C / نوید زرشیمی 870,000 870000 ۷ مرداد
PP 332L / نوید زرشیمی 860,000 860000 ۷ مرداد
PP 510L / شازند (اراک) 765,000 765000 ۲۸ خرداد
PP 525J / نوید زرشیمی 500,000 500000 ۱۷ تیر
PP 552R / شازند (اراک) 845,000 845000 ۲۸ خرداد
PVC S65 (موجود) / غدیر 570,000 570000 ۲۶ تیر
پلی اتیلن سبک چین 11,400 11400 ۲۰ مرداد
LL209AA / شازند (اراک) 980,000 980000 ۲۱ مرداد
LL209KJ / شازند (اراک) 600,000 600000 ۵ اسفند
PP ZR230 / نوید زرشیمی 800,000 800000 ۲۸ خرداد
PVC S65 (موجود) / اروند 575,000 575000 ۲۶ تیر
PVC S57 (موجود) / آبادان 475,000 475000 ۳ بهمن
پلی اتیلن سبک ترکیه 11,250 11250 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سبک خطی چین 11,200 11200 ۲۰ مرداد
PVC S60 (موجود) / بندر امام 380,000 380000 ۴ شهریور
PVC S65 (موجود) / بندر امام 580,000 580000 ۲۶ تیر
PVC S70 (موجود) / بندر امام 420,000 420000 ۱۹ خرداد
پلی اتیلن سبک هندوستان 11,100 11100 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سبک خطی ترکیه 11,100 11100 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سبک خلیج فارس 12,350 12350 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین بادی چین 12,800 12800 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم چین 13,020 13020 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سبک خطی هندوستان 10,900 10900 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین بادی ترکیه 12,350 12350 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی چین 11,750 11750 ۲۳ تیر
پلی اتیلن سنگین فیلم ترکیه 12,550 12550 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سبک خطی خلیج فارس 11,520 11520 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی ترکیه 11,100 11100 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین بادی هندوستان 12,750 12750 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم هندوستان 12,800 12800 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین بادی خلیج فارس 12,950 12950 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین فیلم خلیج فارس 12,600 12600 ۲۰ مرداد
پلی اتیلن سنگین تزریقی هندوستان 12,600 12600 ۲۳ تیر

 

منبع: پلیمران

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 777

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید