کد: 4106
بروزرسانی: شنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ۲۳:۱۵
دسته: قیمت ها
پرینت
ایمیل

قیمت روز بلیط هواپیما

قیمت بلیط هواپیما در سایت بر اساس نرخ مصوب و پایه هواپیمایی ایران ایر ، ماهان ، کاسپین ، کیش ایر تهیه و اعلام شده است. تمامی قیمت های بلیط هواپیما به ریال می باشد.

 

مبدامقصدهواپیمایینرخ پایه
تهرانکیشمعراج 3,500,000
کیشتهرانمعراج 3,200,000
کیشتهرانمعراج 3,500,000
تهرانکیشمعراج 3,300,000
کیشتهرانتابان 3,500,000
تهرانکیشتابان 3,500,000
کیشتهرانتابان 3,800,000
کیشتهرانمعراج 3,300,000
کیشتهرانمعراج 3,700,000
تهرانکیشزاگرس 2,700,000
کیشتهرانزاگرس 2,700,000
تهرانمشهدزاگرس 2,500,000
مشهدتهرانزاگرس 2,500,000
تهرانمشهدزاگرس 3,000,000
مشهدتهرانزاگرس 3,100,000
تهرانمشهدکیش ایر 2,070,000
مشهدتهرانکیش ایر 2,070,000
تهرانمشهدکیش ایر 3,000,000
تهرانکیشایران ایرتور 3,500,000
کیشتهرانایران ایرتور 3,500,000
تهرانکیشایران ایرتور 3,900,000
کیشتهرانتابان 3,700,000
کیشتهرانتابان 3,900,000
مشهدتهرانزاگرس 3,000,000
مشهدتهرانکیش ایر 2,800,000
مشهدتهرانکیش ایر 3,000,000
تهرانکیشتابان 3,700,000
مشهدتهرانآتا 3,050,000
کیشاصفهانزاگرس 1,900,000
اصفهانکیشزاگرس 1,900,000
بزدکیشکیش ایر 1,900,000
بزدکیشکیش ایر 2,900,000
کیشبزدکیش ایر 1,900,000
کیشبزدکیش ایر 2,900,000
کرمانکیشکیش ایر 1,900,000
کیشکرمانکیش ایر 1,900,000
کیشکرمانکیش ایر 2,900,000
اصفهانشارجهعربیه 2,200,000
شارجهاصفهانعربیه 2,200,000
مشهدبزدآتا 1,800,000
بزدمشهدآتا 1,900,000
بزدمشهدآتا 1,800,000
بزدمشهدایران ایرتور 1,800,000
مشهدبزدایران ایرتور 1,800,000
بزدمشهدآتا 2,100,000
مشهدبزدآتا 1,900,000
کرمانکیشکیش ایر 2,900,000
کرمانکیشکیش ایر 1,600,000
بزدمشهدزاگرس 1,800,000
مشهدبزدزاگرس 1,800,000
اصفهانمشهدایران ایرتور 2,100,000
اصفهانکیشزاگرس 1,450,000
کیشاصفهانزاگرس 1,450,000
بزدکیشکیش ایر 1,600,000
تهراناصفهانقشم ایر 1,660,000
تهرانکیشزاگرس 2,500,000
کیشتهرانزاگرس 2,500,000
اصفهانتهرانقشم ایر 1,660,000
مشهداصفهانایران ایرتور 2,600,000
اصفهانمشهدکاسپین 2,000,000
مشهداصفهانکاسپین 2,000,000
تهراناصفهانکاسپین 2,000,000
اصفهانتهرانکاسپین 2,000,000
تهرانمشهدزاگرس 2,070,000
مشهدتهرانزاگرس 2,070,000
مشهدتهرانکیش ایر 3,500,000
تهرانمشهدکیش ایر 2,500,000
اصفهانمشهدایران ایرتور 2,600,000
اصفهانمشهدکاسپین 2,250,000
اصفهانمشهدزاگرس 2,250,000
اصفهانمشهدکیش ایر 2,250,000
مشهداصفهانزاگرس 2,250,000
مشهداصفهانکاسپین 2,250,000
اصفهانمشهدتابان 1,880,000
مشهداصفهانتابان 1,880,000
مشهداصفهانزاگرس 2,100,000
اصفهانمشهدزاگرس 1,880,000
مشهداصفهانزاگرس 1,880,000
اصفهانمشهدتابان 2,300,000
کیشاصفهانزاگرس 1,700,000
اصفهانمشهدتابان 1,400,000
اصفهانکیشزاگرس 1,700,000
کیشاصفهانتابان 1,700,000
نجفمشهدتابان 8,100,000
اصفهانمشهدتابان 3,000,000
مشهداصفهانتابان 2,450,000
مشهداصفهانتابان 3,000,000
مشهداصفهانزاگرس 3,000,000
مشهداصفهانتابان 2,700,000
اصفهانکیشتابان 1,700,000
اصفهانمشهدتابان 1,700,000
اصفهانمشهدتابان 2,450,000
مشهداصفهانزاگرس 2,450,000
اصفهانمشهدکاسپین 1,525,000
مشهداصفهانکاسپین 1,525,000
اصفهانمشهدکاسپین 2,500,000
مشهداصفهانکاسپین 2,500,000
مشهداصفهانتابان 1,800,000
اصفهانمشهدزاگرس 1,475,000
مشهداصفهانزاگرس 1,475,000
مشهداصفهانزاگرس 2,500,000
اصفهانمشهدزاگرس 3,000,000
اصفهانمشهدزاگرس 2,500,000
مشهداصفهانکاسپین 2,300,000
اصفهانمشهدکاسپین 3,000,000
کیشتهرانزاگرس 2,000,000
اصفهانقشمتابان 1,800,000
قشماصفهانتابان 1,800,000
اصفهانمشهدتابان 1,600,000
مشهداصفهانتابان 1,600,000
مشهداصفهانتابان 2,250,000
مشهداصفهانتابان 4,500,000
اصفهانمشهدتابان 2,250,000
مشهداصفهانزاگرس 1,600,000
مشهداصفهانکاسپین 1,600,000
اصفهانمشهدکاسپین 1,600,000
اصفهانمشهدتابان 2,200,000
مشهداصفهانتابان 2,200,000
مشهداصفهانکاسپین 2,200,000
استانبولشیرازترک ایر 5,200,000
استانبولشیرازترک ایر 4,990,000
شیرازاستانبولترک ایر 5,200,000
شیرازاستانبولترک ایر 4,990,000
استانبولشیرازترک ایر 5,700,000
شیرازاستانبولترک ایر 5,700,000
استانبولشیرازترک ایر 6,250,000
شیرازاستانبولترک ایر 6,250,000
استانبولشیرازترک ایر 5,450,000
استانبولشیرازترک ایر 4,450,000
شیرازاستانبولترک ایر 4,450,000
شیرازاستانبولترک ایر 5,450,000

 

+ 0
مخالفم - 0

 

بازدید: 1279

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید